NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comnl.harunyahya.com - Bepleit nooit onwetendheid - Recent toegevoegd nlCopyright (C) 1994 nl.harunyahya.com 1NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666DAT TIJD EEN BEGRIP IS DAT AAN VERANDERING ONDERHEVIG IS EN DAT ALLES VAN TEVOREN BESTEMD IS  

Tijd is ook een soort waarneming, wat het resultaat is van conclusies, die wij trekken vanuit onze zintuiglijke ervaring. Deze waarneming verschijnt blijkbaar door opeenvolgende gebeurtenissen, die plaatsvinden. We ervaren het voorbijgaan van tijd door verschillen in bewegingen met elkaar te vergelijken. We horen bijvoorbeeld de deurbel gaan. Tien minuten later gaat de bel weer af. We merken op, dat er tussen de eerste bel en de tweede een interval is en interpreteren deze pauze als "tijd". In een ander geval valt een glas en breekt, steenkool wordt as, we lopen en vinden onszelf in een hoek van de kamer terwijl we een ogenblik geleden onszelf in de tegenovergestelde hoek aantroffen. De tijd, die voorbijgaat tussen deze oorzaken en gevolgen en de bewegingen, die we om ons heen zien, geven ons aanwijzingen over het verloop van tijd. Ook onze vroegere ervaringen geven ons aanwijzingen, die ons in staat stellen om haast de meest nauwkeurige inschattingen te maken over hoeveel tijd een gebeurtenis nodig heeft om plaats te vinden. Als we schatten dat het 10 minuten kost om vanuit huis tot aan de meest dichtbijzijndste bushalte te lopen, dan kunnen we veronderstellen dat het ongeveer 10 minuten zal kosten om dezelfde afstand nog een keer te lopen. Iemand, die gevraagd wordt hoe lang het duurt om deze afstand te lopen, zal het vermoedelijk niet weten indien hij die afstand nooit eerder heeft gelopen. Behalve als hij wel de ervaring heeft opgedaan door dezelfde afstand gelopen te hebben.

De zon komt op, gaat onder en op het moment dat het de volgende dag weer opkomt, zeggen we: "Er is een dag voorbij." Wanneer dit proces 30 of 31 dagen herhaald wordt, zeggen we: "Er is een maand voorbij.' Als je nu over die maand gevraagd wordt, dan zou je toegeven dat de hele maand snel voorbij is gegaan, jezelf realiserend, dat je niet veel details van die maand kunt herinneren. Toch geven alle oorzaken en gevolgen samen met alle gebeurtenissen, die we zien ons een aanwijzing over tijd. Als de nacht de dag niet zou opvolgen en we hebben geen horloge dat de tijd aangeeft, zouden we mogelijk tot foutieve conclusies komen over hoeveel minuten of uren voorbij zijn of wanneer de dag begint of eindigt. Dat is waarom tijd in feite een waarneming is, die we nooit kunnen begrijpen zonder het bestaan van punten ter vergelijking.

De manier waarop de tijdsstroom waargenomen wordt, laat ook zien, dat tijd slechts een psychologisch begrip is. Terwijl je midden op een straat op je vriend staat te wachten, lijkt een vertraging van tien minuten een lange, bijna eeuwige tijdsperiode. In een ander geval als een persoon 's nachts onvoldoende heeft kunnen slapen, kan een tien minuten durende dutje in de ochtend als heel lang en ontspannend beschouw worden. Soms gebeurt het tegenovergestelde. Op school lijkt een saaie 40 minuten durende les een eeuwigheid, terwijl een tien minuten durende pauze snel voorbij gaat. Of je ervaart het weekeinde dat je ongeduldig opwacht als een erg korte tijdsperiode terwijl werkdagen lang schijnen te zijn.

Dit zijn ongetwijfeld gevoelens die door haast iedereen gedeeld worden, en die aantonen dat tijd verandert overeenkomstig de persoon die het voelt en de staat waarin hij verkeert. Je moet nooit onwetendheid bepleiten over dit DUIDELIJKE feit, dat je zelf ervaart.

Allah vestigt in de Qoer-aan onze aandacht op het feit, dat tijd een psychologisch begrip is:

Hij (God) zal vragen: "Hoeveel jaren zijt gij op de aarde gebleven?" Zij zullen antwoorden: "Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag dus degenen die rekening houden." (Surat al-Muminun: 112-113)

De Dag waarop Hij u zal roepen zult gij Hem met de lof die Hem toekomt antwoorden en gij zult denken dat gij slechts een korte wijle hebt vertoefd.(Surat al-Isra: 52)

En de Dag, waarop Hij hen zal verzamelen, zal het hun toeschijnen, alsof zij slechts een uur van een dag (in de wereld) hadden vertoefd. Zij zullen elkander herkennen. Verliezers zijn zeker degenen, die de ontmoeting met Allah loochenen en geen leiding willen volgen. (Surah Yunus: 45)

Zoals de verzen hierboven ook aangeven, verschilt de waarneming van de tijd van persoon tot persoon. Wat van een leven overblijft, dat voor eeuwig leek te duren, en dat nu plotseling eindigt, zijn slechts herinneringen, die vijf tot tien vellen papier zouden bezetten. In andere verzen vertelt Allah dat tijd verschillende vormen aanneemt overeenkomstig de verschillende situaties. Allah zegt:

De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is. (Surat al-Ma'arij: 4)

Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde, daarna zal deze tot Hem opstijgen in een dag, waarvan de duur naar uw berekening duizend jaar is. (Surat as-Sajdah: 5)

Allah creëert onze waarneming van tijd. Allah, de Schepper van tijd, is in geen enkel geval afhankelijk ervan. Dit is een doorslaggevend feit en het levert het antwoord op een doorslaggevende vraag op die door veel mensen gesteld wordt: wat betekent het lot?

De meerderheid van mensen ervaart problemen in het begrijpen van de betekenis van het concept lot.

Het lot is de eeuwige wetenschap van Allah, Die onafhankelijk is van tijd en Die de volledige tijd en ruimte beheerst en Die over alle gebeurtenissen en situaties van alle wezens die afhankelijk van tijd zijn, heerst. Allah is de Schepper van al deze handelingen en situaties net zoals Hij de Schepper is van 'tijd.' Op dezelfde manier zoals we het begin, midden en einde van een heerser en alle momenten er tussenin als geheel kunnen zien, zo weet Allah het tijdstip waarop wij ons bevinden alsof het een moment op zich is. Helemaal vanaf het begin tot het einde ervan.

Dit is zeker zonder twijfel. Allah, Die niet gebonden is aan het relatieve tijdsbeeld waaraan wij gebonden zijn, omringt alles wat tijdsgerelateerd is. Bepleit dus nooit onwetendheid, dat Allah de Almachtige jou en elk belangrijk of minimale verschijning die je in het leven tegenkomt creëerde, binnen Zijn wetenschap en voorbeschikking.

Ondanks dit DUIDELIJKE feit heeft de meerderheid van de mensen een verwrongen begrip van het lot. Ze zijn in de veronderstelling, dat ze buiten de grenzen van het lot kunnen stappen, 'hun lot overwinnen' of ze kunnen een leven leiden dat gescheiden en onafhankelijk is van het lot. Zoals eerder verklaard echter, bevindt onze voorbeschikking zich in de eeuwige wetenschap van Allah en Allah kent alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst, als een enkel moment. Het is onwaarschijnlijk dat levende wezens, die aan tijd zijn onderworpen, de grenzen van dit ene moment kunnen overschrijden en iets veranderen of het door hun eigen wil zelf klaarspelen.. Om het tegenovergestelde te beweren zou niet logisch zijn.

We staan weer haaks tegenover een onbetwistbaar feit: het is onwaarschijnlijk dat men zijn eigen lot kan veranderen of een andere richting kan geven. Het bestaan van elk moment van iemands leven is beslist afhankelijk van de in werk gestelde wil van Allah. En de mens kan niets uitvoeren, zelfs niet denken, zonder de wil van Allah. Bepleit dus nooit onwetendheid over dit feit dat ZEKER is.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38494/dat-tijd-een-begrip-ishttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38494/dat-tijd-een-begrip-isMon, 14 Feb 2011 02:04:37 +0200
OVER HET FEIT, DAT MATERIE ENKEL EEN BEELD IS Vanaf het moment, dat een mens geboren wordt, wordt hij onderworpen aan de voortdurende indoctrinatie van de maatschappij. Een deel van deze indoctrinatie, misschien het belangrijkste, is de bewering, dat de werkelijkheid alles is wat met de hand gevoeld kan worden en met het oog wordt waargenomen. Dit begrip, wat vrij invloedrijk is in de maatschappij, is generatie na generatie niet in twijfel getrokken.

Een moment van bezinning, zonder je over te geven aan enig indoctrinatie, zal iemand echter een verbazingwekkend feit doen realiseren.

Vanaf onze geboorte, zijn alle dingen, die ons omgeven simpelweg datgene wat onze zintuigen ons aanreiken. De wereld, menselijke wezens, dieren, bloemen, de kleuren van deze bloemen, geuren, vruchten, smaken van vruchten, planeten, sterren, bergen, stenen, gebouwen, ruimte, kort samengevat alle dingen zijn waarnemingen, die onze zintuigen ons aanreiken. Om dit onderwerp verder uit te leggen, zal het nuttig zijn om over de zintuigen te praten, de tussenpersonen, die ons van informatie over de wereld voorzien.

Onze waarneming van het zicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel, functioneren allemaal ten opzichte van elkaar op dezelfde manier. Beelden, die wij van objecten ontvangen waarvan wij veronderstellen dat zij in de externe wereld bestaan (smaak, geur, geluid, gezicht, vastheid) zijn allemaal door zenuwcellen doorgegeven aan de relevante centra van de hersenen. Let wel de hersenen ontvangen enkel elektrische signalen. Tijdens het kijkproces bijvoorbeeld, passeren lichtbundels (fotonen), die een tocht maken van het object naar het oog, de lens in de voorkant van het oog, waar zij gebroken worden en omgekeerd worden op het netvlies achter het oog. Het elektrische signaal, dat door het netvlies wordt verwekt, wordt in het zichtcentrum van de hersenen na een serie van processen als een beeld gezien. In een deel van onze hersenen, het zichtcentrum genaamd, dat slechts een paar kubieke centimeters in beslag neemt, zien wij een kleurrijke en heldere wereld die diepte, hoogte en breedte heeft.

Een soortgelijke methode geldt ook voor alle andere zintuigen. Smaken worden bijvoorbeeld in elektrische signalen omgezet door enkele speciale cellen in de mond en op de tong en worden overgedragen naar het relevante centrum in de hersenen.

Een voorbeeld zal dit onderwerp verder verduidelijken. Laten we het moment dat je een glas limonade drinkt in beschouwing nemen. De koelte en de vastheid van het glas dat je vasthoudt, wordt door speciale cellen onder je huid omgezet in elektrische signalen, die naar je hersenen verstuurd worden. Tegelijkertijd wordt de geur van de limonade, de zoete smaak die je ondervindt wanneer je met teugjes drinkt en de gele kleur die je ziet wanneer je in het glas kijkt allemaal in de vorm van elektrische signalen naar de hersenen verstuurd. Het geluid dat je hoort wanneer je het glas op de tafel zet, wordt op een soortgelijke manier door je oor opgemerkt en als een elektrisch signaal naar je hersenen verstuurd. Zintuiglijke centra in de hersenen, die fundamenteel verschilden werken toch met elkaar samen bij het vertolken van al deze gevoelens. Ten gevolge van deze uitleg, neem je aan, dat je een glas limonade aan het drinken bent. Anders gezegd, alles vindt in de zintuiglijke centra plaats in de hersenen terwijl je denkt, dat deze gevoelens een vast bestaan hebben. Echter, ten aanzien van dit punt ben je simpelweg misleid, daar je geen bewijs hebt om te veronderstellen dat wat je hersenen zien een fysische wisselwerking heeft buiten je schedel.


Iets wat je beweert te zien is in feite slechts een waarneming in je hersenen. De wereld waarvan jij beweert in te leven is ook niets anders dan een verzameling waarnemingen.

Wanneer we dit feit goed beschouwen, komen we nagenoeg verbazingwekkende feiten tegen. De hersenen, waar onze zintuiglijke centra zich bevinden, is slechts een stuk vlees dat 1400 gram weegt. En dit stukje vlees wordt in de schedel beschermd, een hoeveelheid botten. Dit is een degelijke bescherming zodat geen licht, lawaai, geur van welk soort dan ook door deze botachtige structuur kan doordringen. Binnen in de schedel is het pikdonker en volledig geïsoleerd van ieder vorm van licht en geur.

Echter, in deze donkere ruimte, beleven we een kleurrijke wereld van miljoenen verschillende smaken, geuren en geluiden. Hoe wordt dit klaargespeeld?

Wat veroorzaakt het gevoel dat je licht ziet in duisternis? Wat veroorzaakt het gevoel dat je een geur ruikt op een plek die volledig is afgeschermd van ieder soort geur? Wat zorgt ervoor dat je andere gevoelens voelt? Wie creëert al deze gevoelens voor je?

In feite gebeurt er elk moment een wonder…Terwijl je in beslag wordt genomen door de dagelijkse sleur, dien je nooit onwetendheid te bepleiten over de buitengewone aard van de situatie die je ervaart.

Het onderwerp, dat tot nu toe is uitgelegd, is een DUIDELIJK feit dat door de hedendaagse wetenschap als waar is bewezen. Elk wetenschapper zal je vertellen op welke wijze dit systeem werkt, en dat de wereld waarin we leven in werkelijkheid een mengsel is van waarnemingen. John Gribbin, een engelse natuurkundige, verklaart met betrekking tot de interpretaties, die de hersenen maken, dat onze zintuigen op de interpretatie van een prikkeling die uit de externe wereld komt lijken alsof er een boom in de tuin staat. Hij gaat door te zeggen dat onze hersenen de prikkelingen voelen, die gefilterd zijn door onze zintuigen, en dat de boom slechts een prikkeling is. Vervolgens stelt hij de vraag: wat is dus echt? De boom, die gevormd is door onze gevoelens, of de boom in de tuin?

Dit is zonder enige twijfel een werkelijkheid, die diepgaande overdenking eist. Tot nu toe is het goed mogelijk dat je veronderstelde dat alles wat je in de buitenwereld ziet een absolute werkelijkheid heeft. Echter, zoals de wetenschap ook bevestigt, is er geen manier om te bewijzen dat voorwerpen een fysische wisselwerking hebben in de buitenwereld. Het onderwerp, dat hier beknopt is uitgelegd, is één van de grootste feiten waarvan je in je leven bewust van wordt; zodat je nooit over dit DUIDELIJKE feit onwetendheid bepleit. En begin dit onderwerp te overdenken.

Wanneer we dit feit goed beschouwen, komen we nagenoeg verbazingwekkende feiten tegen. De hersenen waar onze zintuiglijke centra zich bevinden, is slechts een stuk vlees dat 1400 gram weegt. En dit stukje vlees wordt in de schedel beschermd, een kluit van botten. Dit is een degelijke bescherming zodat geen licht, lawaai, geur van welk soort dan ook door deze gebeentenstructuur kan doordringen. Binnen in de schedel is het pikdonker en compleet geïsoleerd van ieder vorm van licht en kleur. Echter, in deze donkere ruimte, leven we in een kleurrijke wereld van miljoenen verschillende smaken, geuren en geluiden. Hoe wordt dit klaargespeeld? Wat veroorzaakt het gevoel dat je licht ziet in duisternis? Wat veroorzaakt het gevoel dat je een geur ruikt in een plek die compleet afgeschermd is van ieder soort geur? Wat zorgt ervoor dat je andere gevoelens voelt? Wie creëert al deze gevoelens voor je? In feite gebeurt er elk moment een wonder…Terwijl je in beslag wordt genomen door de dagelijkse sleur, dien je nooit onwetendheid te bepleiten over de buitengewone aard van de situatie, die je ervaart.

Tot nu toe hebben we over het feit gesproken, dat we in onze schedels leven en niets anders waarnemen dan dat onze zintuigen ons laten waarnemen. Laten we nu een stap verder gaan: "Hebben de dingen, die wij zien een werkelijk bestaan of zijn het fantasieën?"

Laten we beginnen door te vragen of er behoefte is voor een buitenwereld om te kunnen zien of horen?

Nee. Er is in geen geval een behoefte voor de buitenwereld om te zien of te horen. Prikkeling van de hersenen in welke vorm dan ook stimuleert het functioneren van al deze zintuigen, die gevoelens, zicht en geluiden vormen. Het beste voorbeeld om deze werkelijkheid uit te leggen is de droom.

Gedurende het dromen, lig je in je bed, in een donkere en stille kamer, je ogen dicht gesloten. Niets bereikt je van buiten om te waarnemen… noch licht noch geluid. In je dromen echter, ervaar je enkele dingen, die je ook in je dagelijks leven ervaart, precies zo levendig en helder als in werkelijkheid. Ook in je dromen word je wakker en haast je je naar je werk. Zo ga je in je dromen ook op vakantie en voel je de zonnige zomerzon.

Gedurende de duur van je dromen voel je bovendien geen twijfel over wat je ziet. Alleen het ontwaken doet je realiseren dat het alleen een droom was. In je dromen voel je angst, bezorgdheid, blijheid of verdriet. Op hetzelfde moment ervaar je de vastheid van de materie. Er bestaat echter geen bron, die deze waarnemingen produceert. Je bent nog steeds in een donkere en stille ruimte. Descartes verklaart het volgende over dit verbazingwekkende feit van dromen:

In mijn dromen zie ik mezelf verschillende dingen doen, ik ga naar verschillende plekken. Wanneer ik echter wakker word, zie ik dat ik niets heb gedaan, nergens naartoe ben gegaan, en dat ik vredig in mijn bed lig. Wie kan mij garanderen dat ik op dit moment ook niet droom, sterker nog, dat mijn hele leven geen droom is?


Iemand, die dit voor het eerst hoort zal ongeveer als volgt reageren: "Ik pak met mijn hand, zie met mijn ogen, dus bestaan ze allemaal." Men zou ook over het volgende moeten denken: "in dromen pakt die persoon ook met zijn handen, ziet met zijn ogen en ervaart zelfs alles alsof het allemaal werkelijkheid is." Hij heeft plezier, voelt angst en pijn. Maar wordt plotseling wakker en realiseert zich dat het slechts een droom was. Dit is precies de aard van het leven op deze wereld. Op een dag zal men uit dit leven wakker worden als zij het een droom en hij zal het werkelijke leven tegemoet treden.

Precies zoals we onze dromen als echt ervaren en enkel realiseren, dat het een wereld van fantasie was als we ontwaken, kunnen we in dit geval niet beweren dat wat we ervaren als we wakker zijn werkelijkheid is. Het is dus heel goed mogelijk, dat we wel eens op elk moment gewekt kunnen worden uit het leven op aarde, waarvan wij denken dat we dit nu leven, en een werkelijk leven beginnen te ervaren. We hebben geen bewijs om dit te ontkennen. De bevindingen van de moderne wetenschap daarentegen, hebben ernstige twijfels over de bewering, dat wat wij in ons dagelijks leven ervaren een werkelijk bestaan heeft.

In dit geval komen we tegenover een DUIDELIJK feit te staan: terwijl we denken dat deze wereld waarin wij leven bestaat, is er geen argument waarop dit vermoeden gebaseerd kan worden. Het is geheel mogelijk, dat deze waarnemingen geen fysische wisselwerking hebben. Aangezien dit zo duidelijk is, dien je geen onwetendheid te bepleiten over dat, wat je ziet, hoort, voelt en aanraakt, kort samengevat de "dingen" die je herkent als de materiële wereld, slechts beelden zijn die jou getoond worden.

Als de dingen, die we herkennen als de materiële wereld alleen maar bestaan uit waarnemingen, die ons getoond worden, wat zijn dan de hersenen waarmee we horen, zien en denken? Zijn de hersenen niet, zoals andere dingen, een collectie van atomen en moleculen?

Net als al het anderen wat we als 'materie' zien, zijn onze hersenen ook een waarneming.. Het is zeker geen uitzondering. Onze hersenen zijn tenslotte een stuk vlees dat wij met onze zintuigen waarnemen. Net zoals andere dingen waarvan wij denken dat zij in de buitenwereld bestaan, is het slechts een beeld voor ons.

Wie neemt dit dus allemaal waar? Wie ziet, hoort, ruikt en voelt?

Dit allemaal brengt ons tegenover een DUIDELIJK feit: een mens die ziet, voelt, denkt en bewust is, is meer dan alleen de som van de atomen en moleculen, die zijn lichaam vormen. Wat een persoon een mens maakt is in feite de ZIEL, die Allah hem heeft gegeven. Het toeschrijven van bewustzijn en alle menselijke eigenschappen en bekwaamheden aan een stuk vlees van 1.5 kg, zal anders met alle zekerheid niet logisch zijn, niet te spreken van dat dit stukje vlees slechts een illusie is. Dat is de reden waarom je nooit onwetendheid moet bepleiten dat de ZIEL, door Allah in je "geblazen", van jou een mens maakt.

[De Almachtige] Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof. Dan vormde Hij hem en ademde hem van Zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart. Maar gij betoont weinig dankbaarheid. (Surat as-Sajdah: 7-9)


Een ander verbazingwekkend feit is dat, behalve kleuren, geuren, smaken, en stemmen, ook 'breedte' en 'afstand' in het verstand worden waargenomen. Zoals hierboven vermeld, worden bijvoorbeeld alle waarnemingen van de kamer waarin we ons bevinden, omgezet in elektrische signalen en naar onze hersenen verstuurd. Die gevoelens, die naar de hersenen verstuurd worden, worden als het beeld van de kamer geïnterpreteerd. Anders gezegd, in werkelijkheid ben je niet in de kamer waarvan je denkt dat je dat wel bent, maar daarentegen is de kamer in jou. De plaats van de kamer verblijft in de hersenen. Of laten we liever zeggen, de plaats waar het in de hersenen wordt waargenomen is een kleine, donkere en stille plek. Hoe dan ook passen de kolossale landschappen, die je aan de horizon ziet op de een of andere manier in dit kleine plekje. Op dezelfde tijd neem je zowel de kamer waar waarin je verblijft als het kolossale landschap. Misschien is dit iets waar je nooit eerder aan gedacht hebt tot aan nu. Je bent er nu aan herinnerd. Bepleit dus nooit onwetendheid over het feit, dat net zoals begrippen afstand en breedte, kolossale landschappen en kleine kamers ook in jou verblijven.

Daar een persoon geen hoopje stof is maar een "ziel", wie toont, of om het wat nauwkeuriger te stellen "creëert" en toont dan de verzameling van gevoelens, "materie" genaamd aan onze ziel?

Het antwoord op deze vraag is expliciet: Allah, Die in de mensen Zijn geest "blaast", is de Schepper van alles wat ons omringt. De enige bron van deze waarnemingen is Allah. Niets bestaat behalve datgene wat Hij creëert. In de volgende vers vertelt Allah dat Hij onophoudelijk alles creëert en dat anders niets voort blijft bestaan.:

Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in stand opdat zij niet vergaan. En indien zij uit elkaar zouden vallen, zou niemand buiten Hem ze bij elkander kunnen houden. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind. (Surah Fatir: 41)

Ten gevolge van een voortdurende conditionering waaraan de mensen vanaf het moment dat zij geboren zijn, blootstaan, zullen zij dit feit of zij het nu willen of niet accepteren.. Het doet er niet toe hoe ze het nu vermijden om dit te horen of te zien, dit is een DUIDELIJK feit. Alle beelden die de mens getoond worden blijven slechts creaties van Allah. Bovendien vinden, naast de buitenwereld, alle handelingen waarvan men beweert, dat ze van hem zijn alleen plaats met de wil van Allah. Het is niet mogelijk om een daad te verrichten, die onafhankelijk en apart staat van de wil van Allah.

… Terwijl Allah u en uw handwerk heeft geschapen?" (Surat as-Saffat:96)

… En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp,…(Surat al-Anfal: 17)

Ten gevolge van dit alles begrijpen we dat de enige onbegrensde wezen Allah is. Er is niets anders behalve Hij. Hij omvat alles wat in hemelen is, op aarde en alles ertussen. Allah zet in de Qoer-aan uiteen dat Hij overal is en dat Hij alle dingen omvat:

Ziet toe! Zij zijn in twijfel over de ontmoeting met hun Heer. Voorwaar, Hij omvat alle dingen. (Surah Fussilat: 54)

En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend. (Surat al-Baqarah: 115)

En aan Allah behoort alles, wat in de hemelen en alles wat op aarde is en Allah omvat alle dingen. (Surat an-Nisa: 126)

En toen Wij tot u zeiden: "Voorzeker, uw Heer heeft het volk in Zijn hand." (Surat al-Isra: 60)

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beiden vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (Surat al-Baqarah: 255)

Je moet nooit onwetendheid bepleiten over het feit, dat Allah jou omgeeft en dat Hij ieder moment op ieder plek bij jou is en dat Hij getuige is van alles wat je doet en dat Hij dichtbij is, dichterbij de mens dan de slagader dat is.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38493/over-het-feit-dat-materiehttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38493/over-het-feit-dat-materieMon, 14 Feb 2011 02:02:51 +0200
OVER HET FEIT, DAT DE HEL EEN PLAATS IS VAN EEUWIGE MARTELING  

De meerderheid van mensen vermijdt om over de hel na te denken hoewel zij zich van het bestaan van het hiernamaals bewust zijn. Nadenken over de bittere spijt van de hel belooft zeker een leven, dat toegewijd is aan Allah. Op zijn beurt moedigt dit iemand aan om al zijn daden en gedragingen in het leven opnieuw te oriënteren in toewijding voor de wil van Allah. Anders zal men diepe spijt voelen. In de poging henzelf te bevrijden van deze spijt, negeren mensen het bestaan van de hel. Zij pogen de ernst van de zaak te verlichten door uitspraken als: "Ik denk niet dat men voor eeuwig in de hel zal verblijven" of "ik denk niet dat Allah Zijn dienaren zo zwaar zal straffen." Dit zijn zeker leugens. Bovendien pogen zij deze leugens te baseren op de barmhartigheid van Allah. Het feit is gewoon, dat deze mensen hierover onwetendheid bepleiten.

De hel is de plaats waar Allah's eigenschap van rechtvaardigheid zich volledig manifesteert. Natuurlijk zal de beloning voor degenen, die leven om de tevredenheid van Allah te verdienen gedurende hun hele leven niet hetzelfde zijn als zij, die het kwaad gehoorzamen en tegen Allah in opstand komen. Allah zal Zijn trouwe dienaren belonen met het paradijs waar zij tot in de eeuwigheid zullen verblijven. Aan de andere kant zullen de ongelovigen in de hel gestraft worden, een plaats van ondraaglijke marteling.

Allah is beslist barmhartig; echter het denken aan alleen Zijn barmhartigheid en vergeving zou een persoon doen falen om Zijn andere eigenschappen te kennen. Men zou ook op de hoogte moeten zijn van de andere eigenschappen van de Schepper: Allah neemt wraak op Zijn opstandige dienaren en Hij straft. De hel is de plek waar Allah deze twee eigenschappen zichtbaar zal maken. Met andere woorden, zelfs als mensen zich inspannen om het te vergeten, is de realiteit van de hel altijd daar om de ongelovigen te omringen en zij die een andere weg volgen dan de weg van Allah.

Bepleit dus nooit onwetendheid over het bestaan van het hiernamaals. Zich inspannen om er niet aan te denken, of het te negeren, zal niemand van de zware straf redden. Integendeel, zullen mensen, die dit feit negeren en hun eigen lusten volgen, voor eeuwig in de hel verblijven als Allah het wil. De hel zal "het trefpunt" worden van al deze mensen. (Surat al-Hijr: 43)

Allah heeft het paradijs gecreëerd, verfraaid met Zijn gunsten, voor Zijn trouwe dienaren die serieuze stappen ondernemen om Zijn aangename tevredenheid gedurende hun leven te verkrijgen. Allah beschrijft de schoonheid van het paradijs in vele verzen :

Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven.(Surat az-Zukhruf 43:71)

De pracht en praal van het paradijs gaan boven ieders voorstellingsvermogen. De Qoer-aanische woorden die allerlei verschillende verrukkingen beschrijven (Surat ar-Rahman: 48) illustreren zeker een levendig beeld van de werkelijke aard van het paradijs. Er bestaan grootse bezittingen voor de gelovigen. Het paradijs is de plaats, wat door Allah speciaal voorbereid is voor de gelovigen. Daarin staan prachtige paleizen, tronen verfraaid met edelstenen, kleding gemaakt van zilveren kralen, goud en parels, rivieren van honing, en eindeloze vruchten. Hiermee worden de gelovigen voorzien in het paradijs. Het paradijs is een eeuwige beloning voor de gelovigen en een uitdrukking van Allah's scheppingskracht. Bepleit dus nooit onwetendheid over het feit, dat het paradijs overvloedig is van glorieuze gunsten, die niet te vergelijken zijn met hun tegenhangers in dit leven.

Er is natuurlijk een andere plaats waar Allah's weergaloze scheppingskracht zich kenbaar maakt. De hel, die voor de ongelovigen is gecreëerd is zeker een andere uitdrukking van Allah's rechtvaardigheid. De hel is in het bijzonder gecreëerd voor mensen, die het feit van het hiernamaals minachten, voor deze wereld leven en in opstand komen tegen Allah. Precies als de manier waarop het paradijs verfraaid is met ongewone gunsten, zal de hel ook uitgerust zijn met verscheidene soorten marteling.

Ongelovigen zullen voor al het immorele gedrag waar zij zich in het leven mee bezig hebben gehouden, gestraft worden. De straf zal zeker de glorie van Allah weerspiegelen. In de hel zullen mensen ieder moment onderworpen worden aan hevige marteling. Door middel van huidverscheuring, vleesverbranding, de enige drank van de mensen in de hel zal bloed en pus zijn. Hun hemden zullen van vuur gemaakt worden. Evenzo zullen zij op bedden van vuur liggen. Kort samengevat, elk moment in de hel zal vervuld zijn met lijden.

Allah geeft in de Qoer-aan een duidelijke beschrijving van de marteling, die de ongelovigen in de hel zullen ondergaan. Geen notitie nemen van dit feit is in geen geval een weg om er aan te ontkomen. Integendeel is het bewust zijn van dit feit en tegelijkertijd angst voor Allah voelen, de enige weg naar eeuwige verlossing van de mensheid.

Een ander onderwerp, wat veel mensen over de hel negeren is de feit dat de marteling in de hel voor eeuwig zal duren. Allah beschrijft dit feit in de Qoer-aan als volgt:

En zij zeggen: "Het Vuur zal ons slechts voor een klein aantal dagen deren". Vraag hun: "Hebt gij dan een woord van Allah verkregen? Dan zal Allah Zijn belofte nooit breken. Of zegt gij iets over Allah, dat gij niet weet? Voorzeker, die kwaad doet en door zijn zonden is omringd - zij zijn de bewoners van het vuur; daarin zullen zij verblijven. Maar zij, die geloven en goede werken doen, - zij zijn de bewoners van de hemel, daarin zullen zij verblijven. (Surat al-Baqarah 2: 80-82)

Zoals de verzen vermelden, is de bestraffing in de hel eeuwig voor wrede ongelovigen. De mensen van het paradijs zullen er voor eeuwig verblijven. Allah vertelt in het volgende vers:

Voorzeker de hel ligt in een hinderlaag. Een tehuis voor de opstandigen. Die daarin lange tijd zullen vertoeven. (Surat an-Naba: 21-23)

Allah's besluit over dit onderwerp is zeker. Dat is de reden waarom je nooit onwetendheid moet bepleiten over het feit, dat zolang je niet de Qoer-aan volgt, er geen verlossing zal zijn uit de hel. Zij die in opstand komen tegen Allah, en daardoor de hel verdienen, zullen daar voor eeuwige verblijven.

De manier waarop een persoon zich gedurende het verloop van zijn korte leven gedraagt, zal hem leiden tot de plaats waar hij tot in de eeuwigheid zal verblijven. Dit is zeker een belangrijk resultaat. Accepteren om in de hel voor eeuwig gestraft te worden slechts vanwege een beperkte levensduur van 60 tot 70 jaar is ONGETWIJFELD een ramp. Deze DUIDELIJKE ramp is met alle zekerheid bij iedere individu bekend. Wat mensen echter falen te begrijpen is het begrip "eeuwigheid".

Het woord "eeuwigheid" drukt een tijdsbestek uit dat nooit zal eindigen. Ongelovigen zullen er voor altijd blijven: zij zullen onderworpen worden aan marteling gedurende tien jaar, duizenden jaren, miljarden jaren, triljoen jaren. Triljoenen jaren betekenen nauwelijks wat ten opzichte van eeuwigheid. Allah drukt dit tijdsbestek in bovenstaand vers uit, door te zeggen. Die daarin lange tijd zullen vertoeven. (Surat an-Naba: 23)

Daarom zouden we niet de problemen, die we in deze wereld te ondergaan moeten vergelijken met de eeuwige marteling, die in de hel geleden wordt. De hevigste pijn in deze wereld is slechts beperkt tot zes of zeven decennia. Zelfs de ernstigste ziektes hebben een medicijn, terwijl de marteling in de hel nooit zal eindigen. Bepleit daarom nooit onwetendheid over wat het begrip "eeuwig" betekent. Vergelijk de korte duur van deze wereld met een dergelijk eindloze levensduur. Probeer een tijdsbestek dat nooit zal eindigen te begrijpen.

Wanneer je de kans hebt om voor eeuwig in het paradijs te verblijven, vermijd dan om voor eeuwig in de hel gestraft te worden, een plaats van totale verschroeiing en vernietiging.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38491/over-het-feit-dat-dehttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38491/over-het-feit-dat-deMon, 14 Feb 2011 01:55:53 +0200
OVER HET BESTAAN VAN HET HIERNAMAALS EN DE DAG DES OORDEELS Er zijn verschillende typen mensen op aarde. Sommigen zijn eerlijk terwijl anderen leugenaars zijn. Sommige mensen vrezen Allah en passen goed op Zijn grenzen terwijl anderen tegen Hem in opstand komen. Het einde van ieders groep zal beslist overeenkomen met hun houding. Door Zijn eindeloze genade, zal Allah iedere type persoon rechtvaardig belonen. Deze absolute belofte is in de volgende verzen verwoord:

"Verbeelden diegenen, die slechte daden doen, dat Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en goede werken verrichten, zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel. Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen, zodat elke ziel voor hetgeen zij verdient vergolden moge worden en hun zal geen onrecht worden aangedaan." (Surat al-Jathiyah 45:21-22)

Het hiernamaals is de plaats waar mensen rechtvaardig beloond zullen worden. Dit is een DUIDELIJK feit. Allah is op de hoogte van elk voorval en kent elke daad, goed of slecht. Bepleit dus nooit onwetendheid over het bestaan van het hiernamaals, de plek waar Allah's eigenschap van rechtvaardigheid volledig zichtbaar zal zijn en elke daad zal rechtvaardig beloond worden. Houd bovendien in gedachte dat het tonen van onverschilligheid ten aanzien van dit punt, en het simpelweg zeggen: "We zullen tot aarde wederkeren als we sterven", de verrijzenis van de mens niet zal belemmeren en het feit, dat hij berecht zal worden.

Het is waarschijnlijk, dat een persoon zichzelf in deze wereld zal misleiden. Door het feit van het hiernamaals te verwerpen, zou hij zich kunnen inspannen om "er het beste van te maken." Hij zou de stem van zijn geweten wel tot stilte weten te brengen. Echter, dit zal in geen geval zijn dood verhinderen, wat op een voorbeschikte dag in de aanwezigheid van Allah is, en zijn wederopstanding uit de dood wat ook is voorbeschikt. Of hij het nu verwerpt of niet, elk individu zal zeker vanuit de dood herrijzen om voor Allah te staan; op die dag zal ieder persoon door Allah beloond worden volgens zijn goede of slechte daden. Vervolgens zal hij naar zijn werkelijke en eeuwige verblijfplaats gestuurd worden om zijn beloning te ontvangen. Op die dag, zullen zowel degenen, die falen dit voor de hand liggende feit onder ogen te zien als degenen die simpelweg zichzelf met deze wereld tevreden proberen te stellen, naar de hel gestuurd worden, tenzij Allah hen door Zijn grensloze vergevingsgezindheid vergeeft. Deze mensen, die het verdienen om in de hel te vertoeven daar zij zelfs in gebreke zijn van oprechte geloof ter grootte van een atoom en geen geweten hebben, zullen daar voor eeuwig verblijven.

Allah beschrijft in de volgende verzen de gedachten, de woorden en de toestanden van de ongelovigen die net doen alsof zij het bestaan van een hiernamaals niet begrijpen, en die het opstaan vanuit de dood tegenspreken:

"En hij die Allah leidt, is goed geleid, doch voor hem die Hij laat dwalen zult gij buiten Hem geen helper vinden. En Wij zullen hen verzamelen op de dag der opstanding, op hun aangezicht, blind, stom en doof voorover liggend. Hun verblijfplaats zal de hel zijn; telkenmale als het Vuur afneemt, zullen Wij de vlam voor hen aanwakkeren. Dat is hun vergelding, daar zij Onze woorden verwierpen en zeiden: "Zullen wij indien wij beenderen en stof zijn geworden werkelijk worden opgewekt in een nieuwe schepping?" (Surat al-Isra 17: 97-98)

Het antwoord op de in het vers gestelde vraag is DUIDELIJK: het heelal waarin wij leven wemelt van de bewijzen van de roemrijke creatie van Allah. Voorzeker, Degene Die wonderbaarlijk alles creëert wat ons omgeeft, heeft de kracht om op ieder moment hun tegenhangers in het hiernamaals te creëren. Allah spreekt in de Qoer-aan de mensen aan, die net doen alsof zij het feit van het hiernamaals niet begrijpen door hen vragen te stellen die een helder antwoord hebben:

"Zien zij niet in, dat Allah, Die de hemelen en de aarde schiep, bij machte is hun evenbeeld te scheppen? Hij heeft voor hen een termijn vastgesteld waaromtrent geen twijfel bestaat. Doch de onrechtvaardigen tonen slechts ondankbaarheid" (Surat al-Isra 17:99)

Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat de mens beoordeeld zal worden en in het hiernamaals voor al zijn daden beloond zal worden, de plaats waar Allah's eigenschappen van rechtvaardigheid volledig zichtbaar zullen zijn.

De meerderheid van de mensen verklaren, dat zij in het hiernamaals geloven en ondanks dat laten zij het na om er dieper over na te denken. Zij bepleiten simpelweg onwetendheid over het feit, dat zij daar al hun verrichte daden in deze wereld onder ogen zullen zien. Ze misleiden zichzelf door een eigen interpretatie te geven aan het hiernamaals, de dag des oordeels, het paradijs en de hel in plaats van op de manier waarop Allah het voor hen in de Qoer-aan introduceert.

Allah geeft een gedetailleerde beschrijving van het hiernamaals, het moment van rechtspraak, degenen die het verdienen het paradijs te betreden en degenen die naar de hel gestuurd worden. Op de dag des oordeels zal ieder persoon alleen voor het aangezicht van Allah staan en verantwoording afleggen over alle momenten, die hij doorgemaakt heeft in het aardse leven. Degenen die zich gedurende hun leven in hebben gespannen om de goede tevredenheid van Allah te verdienen, zullen het paradijs betreden en er in alle eeuwigheid verblijven, omgeven door overvloedige gunsten van Allah. Aan de andere kant zullen degenen die enkel en alleen voor deze wereld hebben geleefd zonder het hiernamaals te overwegen een eeuwige marteling onder ogen moeten zien, tenzij Allah hen gratie verleent door Zijn genade.

Zij die zeggen "Allah zal mij, onder welke omstandigheid dan ook, vergeven", zij die beweren "Ik doe anderen geen kwaad" en dus denken dat ze het paradijs zullen betreden, zij die veronderstellen dat het alleen uitvoeren van sommige bepaalde daden van aanbidding hen zal redden van de bestraffing, misleiden zichzelf hoewel zij de feiten kennen. In de Qoer-aan vestigt Allah onze aandacht op deze werkelijkheid, de werkelijkheid, dat de mens zich bewust is van de feiten ondanks het aanvoeren van excuses:

"Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn. De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet. Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf. Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan." (Surat al-Qiyamah: 75:12-15)

Zoals Allah in bovenstaande vers uit de Qoer-aan verklaart, is de mens een getuige tegen zichzelf. Elk persoon is zich bewust van de waarheid. Daarom is het absurd om onwetendheid te bepleiten over de feiten door excuses aan te voeren. Dat er vele andere slecht gemanierde mensen zijn, is geen excuus dat iemand op de dag des oordeels zal redden. Noch zal het feit, dat iemands ouders en grootouders gelovige mensen zijn, noch dat zij de armen in hun behoefte voorzien, noch het zeggen "Ik ben een moslim" maar niet in staat is om goede daden te verrichten, om het genoegen van Allah te verdienen en dat zal hem niet van het grootste verdriet redden, behalve door de genade van Allah. Het geeft niet wat anderen doen, iedere levende ziel is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. We zullen allen alleen staan voor Allah en alleen beoordeeld worden. Mensen voeren vele excuses aan om zichzelf te misleiden: dat ze het heel druk hebben, dat zij in hun levensonderhoud moeten voorzien, voor de kinderen moeten zorgen, ze hebben beroepen die toegewijd zijn aan de verbetering van de mensheid of wat zij doen is belangrijker dan ander gedane zaken om het genoegen en de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Ondanks dit, is het belangrijk om te herinneren dat al deze uitspraken een ieders eigen standpunt weerspiegelen - niet het standpunt van de Qoer-aan - en in geen geval de verlossing beloven van een rampzalig einde. Voorzeker, de Qoer-aan geeft de nauwkeurigste informatie hoe een persoon zijn leven dient door te brengen om het paradijs te bereiken.

Zij die manieren van leven omarmen anders dan dat als goed is beschouwd door de Qoer-aan, zij die tijd verliezen wachtend op de latere jaren van het leven om Allah te aanbidden, zij die zowel zichzelf als anderen misleiden door het aanvoeren van excuses, zouden allemaal in gedachten moeten houden dat hun uitvluchten hen in het hiernamaals niet zullen redden. Allah zal geen leugens accepteren. Bovendien zullen deze mensen op de dag des oordeels niet aan het woord worden gelaten. Op die dag zullen die mensen, die de feiten negeren, de beloningen van Allah misbruiken en de bevelen van Allah niet gehoorzamen hun oprechte spijt betuigen:

"Op die dag zal de hel (hem) worden getoond; op die dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten? Hij zal zeggen: "O had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht." Niemand straft zoals Hij op die dag zal straffen. Noch boeit iemand zoals Hij zal boeien." (Surat al-Fajr 89:23-26)

De scènes die op de dag des oordeels plaats zullen vinden, zijn de ultieme uitdrukkingen van de oneindige rechtvaardigheid van Allah. Op die dag zullen degenen, die de stemmen van hun geweten volgen gescheiden worden van degenen die dat niet doen. Om dus zo'n spijt te vermijden, bereid je dan voor op het hiernamaals en vergeet nooit dat je jouw prestaties daar tegen zal komen. Verdedig nooit dat je deze feiten niet hebt begrepen. Verspil je leven niet voor niets en in krachtsinspanningen van geen betekenis.

Dit kortstondig leven is vergeleken met het hiernamaals waardeloos. Staatspaleizen, ostentatieve huizen omgeven door tuinen, motorboten, jachtschepen, gloednieuwe auto's, nachtclubs, luxueuze hotels, gewaardeerde vakmensen, gezonde kinderen, mooie en gewaardeerde echtgenotes… zulke gunsten, die in dit leven aan de mens zijn gegeven hebben zeker allure. Een leven zou eraan toegewijd kunnen worden om het allemaal te bemachtigen. Desondanks, zelfs als iemand ze allemaal zou bezitten of een deel ervan, zal hij toch het hiernamaals bereiken op die voorbestemde dag, alles achterlatend wat hem gegeven is.

Misschien ben jij ook één van die mensen, die zijn leven heeft toegewijd aan het bezitten van deze gunsten. Echter, beweer nooit dat je niet hebt begrepen, dat deze gunsten je in het hiernamaals niet zullen redden.

Op het moment dat de toegewezen engelen jou ontmoeten om je jouw ziel te ontnemen, zul je deze wereld verlaten, al je bezittingen achterlatend. Er zal geen weg meer terug zijn en je zult geen kans krijgen hen nog eens te zien. Eenmaal uit de dood herrezen, zul je op een totaal andere plaats berecht worden, in de aanwezigheid van Allah. Onthoud dat, op dat moment, je noch gevraagd zal worden over de hoeveelheid bezittingen, noch je kinderen, noch je status, noch je opvoeding. Op die voorbestemde dag, zullen noch de belangrijkste staatshoofden, noch koninginnen en koningen, die ooit gedurende de geschiedenis geleefd hebben, een superieur over andere mensen zijn. Geen boezemvriend zal zijn vriend opzoeken. Bovendien zullen ongelovigen hun wereldse goederen aanbieden om hun eigen verlossing af te kopen:

"En een vriend zal een vriend niet vragen, Hoewel zij elkander kunnen zien. Op die dag zal de schuldige zich gaarne van de straf willen vrijkopen door zijn kinderen, en zijn vrouw en zijn broeder, en zijn familieleden die hem een toevlucht waren, en allen die op aarde zijn, om zich te redden. Stellig niet! Waarlijk het is een laaiend vuur. Het zal zijn huid afschroeien. Het zal hem opeisen, die zich afwendt en wegloopt. En rijkdommen verzamelt, en deze (gierig) terughoudt." (Surat al-Ma'arij 70:10-18)

Overdenk dus deze feiten, die in de verzen vermeld zijn en bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat de spijt op die dag groot zal zijn, zo groot dat een ieder zichzelf zal proberen te redden door het aanbieden van al zijn wereldse bezittingen als losgeld.

In de volgende vers vertelt Allah dat ongelovigen alles zouden willen geven wat zich op de wereld bevindt - als ze het ooit hadden gehad - alleen om de bestraffing in de hel te vermijden:

En indien de onrechtvaardigen bezaten al hetgeen op de aarde is en nog eens zoveel daarbij, zullen zij dit op de dag der opstanding als losprijs voor de vreselijke straf willen aanbieden. En wat zij nooit dachten zal hun door Allah onthuld worden. (Surat az-Zumar 39:47)

In feite zou slechts een korte overdenking elk persoon met een gezond verstand tot de duidelijke conclusie brengen. Niemand zou bijvoorbeeld een voorstel om een directe leven in het paradijs te leiden in ruil voor wat zij hier op aarde bezitten afwijzen. Zonder een moment van aarzeling zou iedereen zijn bezittingen, zonen, en status achterlaten en proberen het paradijs te bereiken. Dit is in feite de enige verantwoordelijkheid van de mens: zijn bezittingen en zichzelf aan Allah toevertrouwen, niet vastgehouden worden door onnodige ambities in dit leven, het genoegen van Allah te verdienen en in ruil daarvoor het paradijs bereiken. Toch wordt de mens door iets bedrogen. De korte tijdspanne in deze wereld wordt als een lange ervaren. Dat is waarom mensen onverstandig genoeg aan dit leven de voorkeur geven, wat in vergelijking met een eeuwige paradijs eerder kort en tijdelijk is.

Aan de ene kant is er een kortstondig leven, begrensd tot zes of zeven decennia, en aan de andere kant een leven dat tot in de eeuwigheid zal duren.

Aan de ene kant, een oneindig, niet eerder voorgekomen en schitterend leven waar al het gewenste aanwezig is zonder enige inspanning dan ook, en aan de andere kant, een kort, tijdelijk leven waar alles veroordeeld is tot onvolmaaktheid. Het doet er niet toe hoe jong en mooi je bent, dit is een leven waarvan voorbestemd is, dat je het uiteindelijk over een paar decennia of morgen zult verliezen. Een leven dat beslist een onbehoorlijke arena is waarin de lusten bevredigd worden.

Negeer dus nooit dit feit. Nu je nog in de gelegenheid bent om de weergaloze gunsten van het paradijs te bereiken, mag je de stem van je geweten niet het zwijgen opleggen om alleen de onvolmaakte en tijdelijke bezittingen van deze wereld te bemachtigen. Bepleit nooit onwetendheid over wat mensen voor altijd zullen verliezen omwille van een kort leven, slechts omdat ze niet denken.

Eén van de hoofdredenen waarom mensen het bestaan van het hiernamaals negeren, is het feit, dat het merendeel van de mensen zo'n standpunt innemen. Zonder twijfel is dit hoe dan ook het geheim van de test. Dit is de manier waarop Allah de mensen op de proef stelt. Omwille hiervan waarschuwt Allah Zijn dienaren tegen het volgen van de meerderheid:

En als gij het merendeel degenen die op aarde zijn, volgt, zullen zij u van Allah's weg doen afdwalen. Zij volgen slechts vermoedens en zij doen niets dan gissen. (Surat al-An'am 6:116)

Dat de meerderheid van de mensen het pad van Allah niet volgt zou je in geen geval negatief moeten beïnvloeden daar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. Allah verklaart in de Qoer-aan, dat het merendeel van de mensen niet zullen geloven. Aan de andere kant is er ook verklaard, dat zij die geloven niet gelovig zijn zonder deelgenoten aan Allah toe te schrijven. Men concludeert uit deze verklaring het volgende: het merendeel van de mensen breidt zich niet voor op het hiernamaals en dat is de reden waarom zij het paradijs niet zullen bereiken. Zo'n verklaring is zeker geen uitvlucht voor gewetensvolle mensen maar een reden om meer angst voor Allah te voelen. Dat is waarom je nooit onwetendheid moet bepleiten en denken dat, "de meerderheid van de mensen hetzelfde doet." Zelfs als je in de steek wordt gelaten in je pogingen, begin je voor te bereiden op het hiernamaals, ervan bewust zijn dat je alleen voor jezelf verantwoordelijk bent.

Allah beschrijft voor ons in de Qoer-aan het soort krachtsinspanning die men moet ondernemen voor eeuwige verlossing. Op de dag des oordeels, zullen mensen beoordeeld worden op hun toewijding voor Allah, hun angst voor Hem en het gedrag dat voortvloeit uit deze angst. Alleen een oprechte toewijding voor Allah zal de verlossing van de mens in het hiernamaals veiligstellen. Allah verklaart, dat noch bezittingen noch kinderen manieren zijn om je dichter bij Allah te voelen en alleen degenen die geloven en zich bezighouden met goede daden zullen het paradijs bereiken.

Noch uw rijkdommen noch uw kinderen kunnen u tot Onze nabijheid brengen, maar zij die geloven en goede werken doen, zullen een veelvuldige beloning ontvangen, voor hetgeen zij deden en zullen veilig zijn in verheven woningen. (Surat Saba 34: 37)

Allah verklaart dat alleen taqwa, of tewel "Godsvrees", waarde heeft in Zijn aanwezigheid:

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (Surat al-Hujurat 49:13)

Bepleit omwille van deze reden niet de onwetendheid, dat taqwa je eeuwige verlossing zal geven, en dat kinderen, bezittingen en de verlokkingen van deze wereld waardeloos zullen zijn in de aanwezigheid van Allah.

Daar is het tehuis van het hiernamaals! Wij geven het degenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wanorde stichten, en het einde is voor de godvruchtigen. (Surat al-Qasas 28: 83)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38490/over-het-bestaan-van-hethttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38490/over-het-bestaan-van-hetMon, 14 Feb 2011 01:52:34 +0200
OVER HET FEIT, DAT ONGELOOF DE BRON VAN ALLE KWAADAARDIGHEID IS Een mens, die in het bestaan van Allah gelooft, gaat verder op Zijn weg gedurende zijn hele leven. Hij gehoorzaamt nauwgezet Zijn geboden en brengt zijn leven op de weg van Allah door. Voor dit doel, hangt de gelovige de islam aan, het geloof dat Allah voor de mensheid heeft vervolmaakt, en neemt de Qoer-aan als de leidraad naar het juiste pad, de verheven manieren van onze profeet die in de Qoer-aan vermeld staan, voor zichzelf als een voorbeeld. Proberend om de nobele voorbeelden, die in de Qoer-aan vermeld worden op te volgen, leidt zijn geweten hem op ieder moment van zijn leven met een goed karakter tot een streven. Dit is het geweten van een mens, die Allah vreest, zich ervan bewust is dat Allah het leven, de dood en het hiernamaals creëert net zoals Hij de mens creëert.

Zij die erop staan om het bestaan van Allah te ontkennen, of simpelweg weigeren zichzelf aan Allah te onderwerpen en Zijn geloof ten uitvoer brengen, slagen er niet in om aan de normen van het geloof van Allah te voldoen, daar zij nooit de schoonheden en goede aspecten van de waarden in de Qoer-aan begrijpen. Dat is de reden waarom een gemeenschap van ongelovigen bestaat uit mensen die niet voor het genoegen van Allah gepast en eerlijk leven, maar voor de goedkeuring van andere mensen, en anderen die de durf hebben om op immorele wijze te leven zonder de gevolgen te overwegen.

Het vertellen van leugens, steekpenningen aannemen, moorden, zelfmoord, gokken, het schenden van andermans rechten of het plegen van onrechtvaardigheden zijn de zonden, die gemakkelijk uitgevoerd worden door mensen, die geen vrees hebben voor Allah. Ze voeren ze of in het openbaar uit of door rechtsgeldige uitvluchten. Ze kunnen hun woede niet in bedwang houden, zijn ontzettend jaloers en eerzuchtig en doen anderen gemakkelijk pijn op de manier waarop zij praten. Ze zijn niet zelfopofferend en worden gedomineerd door egoïstische verlangens en kleingeestige zaken. Er zouden mensen kunnen zijn, die zeggen: "Ik ben niet gelovig maar toch koester ik geen haat voor anderen". Toch is het mogelijk, dat op een dag zulke mensen een gebeurtenis mee zullen maken die hen woedend zal maken. Op zo'n moment zouden zij zich bezig kunnen houden met elke vorm van kwaadaardigheid, die zij normaal gesproken nooit zouden aandurven. Na het doden van bijvoorbeeld iemand, is het mogelijk dat zij zouden zeggen, "maar hij verdiende het." Dit is een consequentie, die men nooit zou verwachten van iemand die vrees heeft voor Allah. Dat is omdat iemand, die vertrouwen in Allah heeft, bekend staat om zijn geduld en dat hij het nooit zou aandurven om iets te doen wat Allah verboden heeft. Vandaar dat hij nooit met opzet aan zijn woede zou toegeven.

Anderzijds is het mogelijk dat een ongelovige zou zeggen, "Ik geloof niet en toch zal ik geen steekpenningen aannemen." Echter, zo'n uitspraak blijft slechts een bewering daar hij in staat is om elke zonde te plegen als hij onder druk zou staan. Mensen proberen vaak een geldig excuus te vinden om een omkoping te rechtvaardigen en bijvoorbeeld zeggen zij dat zij het geld nodig hebben om de kinderen naar school te sturen. Maar is het niet aannemelijk, dat je zo'n aanpak van een gelovige zou verwachten. Een persoon, die vrees heeft voor Allah houdt zich nooit bezig met daden waarvan hij weet dat hij daarvoor op de dag des oordeels zwaar gestraft zal worden.

Sommige algemene misdaden geven een goed voorbeeld van zulke huichelachtige houdingen. Diefstal als een vastgestelde misdrijf bijvoorbeeld, zou onder bepaalde omstandigheden door deze mensen best wel eens als legitiem beschouwd kunnen worden. Handdoeken, glazen en bestek, dat uit hotels meegenomen wordt, wordt door deze mentaliteit niet als diefstal beschouwd. Wanneer men dit vanuit de visie van het geloof bekijkt, is diefstal echter onder alle omstandigheden immoreel.

Dit zijn in feite allemaal de gemeenschappelijke eigenschappen van mensen, die geen vrees voor Allah hebben. Honderden voorbeelden kunnen worden gegeven om dit karakter uit te beelden. Nooit de noodzaak ervan inzien om een goed karakter te verkrijgen, maken deze mensen slechts een offer als zij voelen dat ze een serieus voordeel eruit halen. Zodra zij vinden dat deze interesse op het spel staat, staken zij echter om offers te maken. Een gelovige heeft echter een sterke vastberadenheid. De vrees voor Allah garandeert deze vastberadenheid. Deze vrees is ook de garantie voor veiligheid, die het geloof aan de maatschappij levert.

Liefde, vergevingsgezindheid, respect, loyaliteit zorgen samen met andere waarden, dat het gezin in de maatschappij niet verdwijnt. Alleen zij die kosteloze loyaliteit en vergevingsgezindheid tonen, zijn de gelovigen, die vrees hebben voor Allah en in de individuele verantwoordelijkheid van hun daden geloven. Een gezin dat gebaseerd is op medelijden, liefde, opoffering en andere waarden die de Qoer-aan levert, is essentieel voor vrede en het welzijn van een maatschappij. In maatschappijen waar het leven niet geregeld is volgens geopenbaarde waarden, takelt de maatschappij af, daar het gezin - de hoeksteen van de samenleving - aftakelt.

Alleen religie en de vrees voor Allah stellen een vredige maatschappij veilig en zij zijn het eenvoudige resultaat van het zich hechten aan de Qoer-aan als leidraad voor het leven. Dit zijn duidelijke feiten.

In maatschappijen waar ongeloof de overhand heeft, heerst sociale wanorde. De rijken onderdrukken de armen, de armen koesteren haat voor de rijken, bazen nemen een agressieve houding aan ten aanzien van hun werknemers en omgekeerd. In plaats van vergevingsgezindheid, tonen de behoeftigen woede.

Nieuwsberichten over moord en zelfmoord, die veelvuldig de revue in de pers passeren, hebben slechts één oorzaak: ongeloof. Een persoon, die een ander vermoordt alleen vanwege het feit, dat hij hem haat of dat zijn dood hem een voordeel kan leveren, denkt niet dat hij ervoor berecht al worden. Deze overtredingen, die met gemak door mensen gepleegd worden, die geen vrees voor Allah hebben, zijn het soort gedragingen die de orde en rust in de maatschappij verstoren.

In zo'n maatschappij verwacht men niet om begrippen zoals samenwerking en vrijgevigheid te vinden. Mensen geven niets om elkaar. Op dezelfde manier vormt de gezondheid en het welzijn van anderen nooit een zaak van bezorgdheid. Voorzorgsmaatregelen worden niet genomen om wat dan ook te verwijderen wat mogelijk de mensen en de maatschappij als geheel kan schaden. Niemand draagt bijvoorbeeld zorg voor iemand die ziek is geworden en midden op de straat flauw valt. Zo'n persoon wordt in de steek gelaten om zo'n ernstig probleem zelf op te lossen. Trachtend om maximale voordeel eruit te halen, aarzelen zij niet om elkaar op te lichten. Een winkelier verkoopt bedorven voedsel zonder de gezondheidsrisico waaraan hij het publiek blootstelt in acht te nemen. In een ander geval laten verkopers anderen veel betalen. Zo zijn er tal van voorbeelden, die genoemd kunnen worden. In zo'n systeem zijn alle verleende diensten verbonden aan de voor hen betaalde prijs. Een dokter toont zijn zorg omwille zijn patiënt slechts wanneer hij denkt dat hij goed betaald zal worden. Kort samengevat, de meerderheid van deze mensen draagt de verantwoordelijkheid alleen wanneer ze verzekerd zijn van een tastbaar voordeel.

Zoals we hebben gezien, is er geen einde aan sociale problemen en corrupte houdingen daar waar ongeloof heerst. Bepleit dus nooit onwetendheid over het feit, dat je jezelf dient te onderwerpen aan het geloof van Allah en dat je alleen dan vrede en veiligheid kunt verkrijgen. Onthoud daarnaast, dat enkel een leven dat toegewijd is aan Allah een leven voor de eeuwigheid zal verzekeren.

Immoraliteit, een resultaat van ongeloof, is in eerste instantie een schade aan de gezondheid en een hoofdoorzaak voor hartklachten. Een persoon, die bijvoorbeeld het leven van anderen ondraaglijk maakt vanwege zijn jaloezie, leeft in feite een leven, dat voor hemzelf storend is. De woede, die hij voelt is de hoofdoorzaak van zijn probleem. In de meeste gevallen realiseren andere mensen zich de gevoelens van jaloezie niet, die anderen koesteren of ze geven er niets om. Per slot van rekening beïnvloedt de jaloezie die anderen voelen hen niet. Daarom heeft jaloezie alleen een negatief effect op de persoon zelf. Allah vestigt in de volgende verzen onze aandacht op demoeilijkheden waaraan de ongelovigen lijden:

Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op. (Surat Al-An'am: 125)

Mensen, die geloven voelen zich gelukkig met de goede daden van andere gelovigen. Zij houden een bevredigend gevoel over aan andermans goede eigenschappen. De schoonheid van een persoon doet een gelovige denken aan de machtige creatie van Allah. Het is ook een manier waarmee hij Allah verheerlijkt. In een omgeving waar ongeloof de overhand heeft, zorgt de manier waarop mensen elkaar pijn doen - roddelen of elkaar verachtelijke bijnamen geven - hoe dan ook, voor spanning. Deze spanning is zeker een gevolg van hun jaloezie jegens elkaar. Daarom veroorzaken degenen die zich immoreel gedragen veel problemen voor henzelf door de ongeduldige en onevenwichtige karaktereigenschappen die zij vertonen. Anders gezegd; martelen deze mensen zichzelf. In een vers zegt Allah:

Voorzeker, Allah doet de mensen in het geheel geen onrecht aan, maar de mensen doen hun eigen ziel onrecht aan. (Surah Yunus: 44)

Een persoon, die Allah vreest, toont vaak geduld ongeacht wat hij in het leven tegenkomt. Moeilijkheden maken hem noch immoreel noch ontmoedigen zij hem. Vertrouwend op Allah confronteert hij elke gebeurtenis met vastberadenheid en moed. Door vertrouwen te hebben in Allah en met de gemoedstoestand, die het geloof de mens schenkt, schat hij gebeurtenissen met wijsheid in. Ongelovigen echter, halen zichzelf altijd problemen op de hals en angsten van bijgeloof leiden hen naar een vreselijk leven. Noch maatschappijen noch individuen verkrijgen een toestand waarbij het hart de voldoening vindt die het volgende vers aangeeft:

"… Alleen in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden. (Surat al-Ra'd: 28)

Overpeins dus het feit, dat ongeloof alle menselijke en prachtige gevoelens uitwist, en bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat degenen die zichzelf niet aan de wil van Allah onderwerpen in moeilijkheden en spijt leven, zowel in deze wereld als in het hiernamaals.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38489/over-het-feit-dat-ongeloofhttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38489/over-het-feit-dat-ongeloofMon, 14 Feb 2011 01:48:48 +0200
OVER HET FEIT, DAT ALLAH DE MENS OPDRAAGT OM ZICHZELF OP DE JUISTE MANIER TE GEDRAGEN De aard van de mens is geneigd om de waarden van de karakterbeschrijving, die in het Boek geloofd worden ten uitvoer te brengen. Allah openbaarde de Qoer-aan, de unieke bron die uitleg geeft aan de waarden, die het meest overeenkomen met de natuurlijke neiging van de mensheid. Een mens verkrijgt alleen echte tevredenheid, voldoening en vrede wanneer hij totale gehoorzaamheid toont ten aanzien van de geboden van Allah, zowel in het openbaar als in afzondering, met gezonde gretigheid. Allah vertelt dit in de volgende vers:

 

Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. (Surat ar-Rum: 30)

Zij, die de grenzen van Allah niet in acht nemen en de Qoer-aanische waarden negeren halen zich gedurende hun levensduur ongelooflijke problemen op de hals. Dat is simpelweg omdat in een maatschappij waar de beloningen van Allah misbruikt worden, de criteria waarop men goed en fout vaststelt van persoon tot persoon verschillen. Vandaar dat miljoenen verschillende maatstaven onophoudelijk met elkaar in conflict komen. Bij uitspraken beginnend met "Naar mijn mening…", spant iedere individu zich in om zijn eigen overtuiging aan anderen op te dringen. Hij stemt zijn gedrag van zijn dagelijks leven af om zijn eigen belangen te bereiken. In de Qoer-aan wordt de mens opgeroepen tot één enkele waarheid, tot de weg van Allah:

Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de laatste dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen. (Surat al-Baqarah: 177)

De Qoer-aan aanhangen in een poging om Allahs aangezicht te verlangen en om Zijn genoegen te verkrijgen, zorgt ervoor dat de gelovige zich altijd zo perfect mogelijk probeert te gedragen.. Zo'n persoon verlangt altijd het beste voor anderen en doet dat geheel kosteloos. Bovendien doet hij het niet om gewaardeerd te worden. In gehoorzaamheid aan de geboden van Allah, reageert hij op slecht gedrag met een utstekende aard. Hij vreest Allah, en al zijn standpunten, beslissingen en reacties weerspiegelen deze angst. Dat is de reden waarom hij, altijd, voorbeeldig rechtschapen gedrag vertoont zoveel als hij kan.

Desondanks bestaat er geen apparaat of reden, dat de mens die Allah niet vreest en die gelooft, dat wanneer de dood hem overkomt - zelfs als het over een paar decennia gebeurt - hij voor eeuwig niet meer zal bestaan, verhindert om zich met zonden bezig te houden. Het is niet logisch om te verwachten dat zo'n persoon geduldig is, gul of om kosteloos iemand trouw te blijven. Zo'n persoon heeft simpelweg geen reden om een uitstekend aard te vertonen, behalve voor de laffe gedachte dat als hij anderen geen kwaad doet, anderen hem misschien ook geen kwaad zullen doen en indien hij hen goed gedrag toont, zullen zij het hem misschien tonen. Aan de andere kant beschouwt hij zo'n rechtschapen gedrag als idioot en niet meer dan een verlies, behalve als het om eigen belang gaat, zoals we reeds opmerkten. Dat is omdat hij gelooft, dat hij niet beloond zal worden in ruil voor zijn goede daden in deze wereld en omdat hij geen geloof hecht aan het hiernamaals. In dit opzicht overwint hij elke hindernis om zijn egoïstische doelen te behalen. De mens is geneigd om zich te onthouden van dingen, die hem waarschijnlijk zullen schaden. In het bijzonder als hij gelooft, dat hij een straf zal krijgen in ruil voor slecht gedrag, zal hij het nooit durven doen. Dus mensen, die ver van het geloof afstaan, onthouden zich niet van zulk gedrag behalve door kortzichtig eigen belang.

Doe dus nooit alsof je niet begrijpt, dat de zuivere waarden alleen getoond kunnen worden wanneer mensen de grenzen van Allah in acht nemen. Anders heeft de verloedering de overhand. Indien je ook een mooi leven in deze wereld wilt leiden, onthoud dan dat je jezelf dient te richten naar de godsdienst van Allah.

De eerlijkheid en oprechtheid van een persoon zijn de basisindicaties van de karaktereigenschappen waarmee hij streeft om het genoegen van Allah te verdienen. De mens dient aan niemand anders dan Allah verantwoording af te leggen. Het is slechts Allah Die op de dag des oordeels de mens zal beoordelen. Daarom is het niet logisch om toevlucht te zoeken tot leugens en huichelachtig gedrag onder leiding van egoïstische belangen en motieven. Bepleit dus nooit onwetendheid over het feit, dat je geen alternatief hebt dan oprecht en eerlijk te zijn in gedrag terwijl Allah je omgeeft en alles hoort en ziet wat je ook doet.

Een andere indicatie van een goed karakter is bescheidenheid. Arrogantie en bescheidenheid kunnen nooit samengaan. Het is duidelijk, dat een arrogant persoon noch liefde en medelijden voor anderen in zijn hart kan koesteren, noch vrijgevig kan zijn. Een persoon zou zich echter van het feit bewust moeten zijn, dat hij persoonlijk niets bezit om trots op te zijn. Als zijn arrogantie te danken is aan zijn bezit, dan zou hij moeten weten, dat de hemelen, de aarde alles ertussen enkel en alleen tot Allah toebehoren. Allah schenkt intellect, goed uiterlijk, en vaardigheden aan de mens en Hij kan het in mum van tijd terugnemen. Bovendien is de mens sterfelijk. Hij zal in de aanwezigheid van Allah in zijn eentje vertrekken, alles wat hem geschonken is achterlatend. Allah zet ook in de Qoer-aan uiteen dat degene, die zich in deze wereld arrogant gedraagt voor Zijn Aangezicht vernederd zal worden.

Dit is voorzeker de waarheid. De mens heeft niets om trots op te zijn. Het doet er niet toe hoe rijk, mooi, beroemd of gerespecteerd je bent, doe niet alsof je dit feit niet begrijpt! Wat de mens gelukkig zal maken is de goede karakter waarmee hij streeft om het genoegen van Allah te verkrijgen, en zijn onderwerping aan Hem.

Allah geeft een duidelijke beschrijving van goede, gezegende gedragingen en houdingen in de Qoer-aan. Hieronder kunnen de typische eigenschappen van een individu die oprecht aan Allah is toegewijd en die zich ervan bewust is dat hij beoordeeld zal worden als volgt genoteerd worden:

Betrouwbaarheid,
Vergiffenis,
Kwaad met goed vergelden,
Gelovigen genadig zijn,
Niet door woede op een dwaalspoor gezet worden,
Kosteloos en zonder beloning goede daden verrichten,
Op een consequente manier gematigd blijven in de toenadering van mensen,
Vermijden mensen te bespotten vanwege jaloezie of egoïsme,
Mensen vriendelijk aanspreken,
Aan de afspraken houden,
Een betrouwbare getuige zijn,
Het vermijden van spottende en arrogante gesprekken,
Vrijgevig zijn,
Zaken met wijsheid regelen,
Geduldig zijn,
Bescheiden zijn.

De eigenschappen van gelovigen, die hierboven zijn vermeld, zijn slechts de belangrijkste eigenschappen. Op de dag des oordeels zal de mens beoordeeld worden overeenkomstig zijn ondernomen acties en deze eigenschappen. Degenen, die deze eigenschappen in deze wereld bezitten, die volgens het Boek hebben gehandeld, zullen aan de andere kant beloond worden met een prachtig leven:

En wordt er tot degenen, die rechtvaardig handelden gezegd: "Wat heeft uw Heer geopenbaard?", dan zullen zij zeggen: "Het beste." Er is voor degenen, die goed doen, goeds in deze wereld doch het tehuis van het hiernamaals is nog beter. Het tehuis der godvrezenden is inderdaad uitstekend. Tuinen der eeuwigheid zullen zij binnengaan, waardoor rivieren vloeien. Zij zullen er in ontvangen wat zij wensen. Zo beloont Allah de rechtvaardigen.(Surat an-Nahl: 30-31)

Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen. (Surat al- Baqarah: 112)

Het is niet belangrijk in welke omstandigheid je verkeert, het is van groot belang voor je eeuwige leven dat je nooit onwetendheid bepleit over het feit, dat je moet streven naar de normen en waarden van de Qoer-aan.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38488/over-het-feit-dat-allahhttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38488/over-het-feit-dat-allahMon, 14 Feb 2011 01:46:24 +0200
OVER DE STEM VAN JE BEWUSTZIJN Gedurende de levensloop, wordt de mens getest op zijn reacties ten aanzien van de gebeurtenissen, die hij tegenkomt en op zijn innerlijke gedachten. Gedurende deze beproeving komen we twee alternatieven tegen: of we luisteren naar de stem van onze Goddelijke leidraad, ons geweten, of we gehoorzamen de laagste vorm van onze ego, wat in beginsel altijd tot het verkeerde leidt. Allah vestigt in de volgende verzen de aandacht op deze twee stemmen:

En bij de ziel en haar volmaaktheid, Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is, (Surat ash-Shams: 7-8)

De zondige ik, wat de laagste vorm is van de menselijke ego (nafs) wendt zich naar het in opstand komen, kwaad en ongehoorzaamheid aan Allah's geboden. Feitelijk gehoorzaamt het het kwaad, de mens aanmoedigend om het verkrijgen van Allah's genoegen te negeren en toegewijd te zijn aan zijn eigen verlangens. Het kwaad doet dit onopvallend. Indien de mens niet naar de stem van zijn geweten luistert, zal hij eenvoudig door kwade influisteringen van zijn ego verleid worden.

Echter, in iedere omstandigheid blijft het geweten nooit stil totdat iemand zijn laatste adem uitblaast. Ondanks de sluikse inprenting van het kwaad, draagt het geweten ons op om goede en gezegende daden te verrichten.

Dit is beslist een weergaloos systeem en een grote gunst van Allah die Hij de mens heeft gegeven. Het doet er niet toe welk gebeurtenis de mens in zijn leven tegenkomt, het doet er niet toe waar hij naartoe gaat of wat zijn oorsprong is, hij is in het bezit van een leidraad tot de waarheid. Onthoud altijd, dat je in het bezit bent van een leidraad tot de waarheid. Doe nooit alsof je deze inwendige stem niet begrijpt.

Bovendien is het geweten niet een ingeving, dat alleen de gelovigen toebehoort. Het bestaat in ieder individu, inclusief ongelovigen. Echter, dat de gelovigen altijd de stem van hun geweten gehoorzamen, maakt hen anders. Ongelovigen aan de andere kant, bevredigen hun verlangens ondanks wat hun geweten hen vertelt. Allah vestigt de aandacht op dit onderwerp in een verhaal over Ibrahim. Allah vertelt in de Qoer-aan de volgende dialoog tussen Ibrahim en zijn volk, dat plaatsvond nadat Ibrahim de afgodbeelden had vernield - behalve het grootste afgodbeeld - die zijn volk aanbaden:

Zij vroegen: "Hebt gij dit onze Goden aangedaan, o Ibrahim?" Hij antwoordde: "Iemand heeft het gedaan; dit is de grootste van hen. Vraagt hen of zij kunnen spreken." Toen kwamen zij tot inkeer en zeiden (bij zichzelf) "Gij zijt zelf de boosdoeners." En zij lieten (beschaamd) het hoofd hangen, "Gij weet wel dat deze niet kunnen spreken." (Surat al-Anbiya: 62-65)

De mensen die deze woorden uitspraken waren in feite degenen, die besloten om Ibrahim op de brandstapel te gooien. Zelfs deze mensen, zo wreed als ze waren door te proberen een profeet te vermoorden aan wie de plicht is toegewezen om hen naar de waarheid te leiden, hadden een bewustzijn dat hen de waarheid vertelde. Maar zoals het vers vermeldt, …derhalve werden zij blind en doof. (Surat al-Ma'idah: 71), ze deden alsof ze de waarheid niet begrepen.

Net als ieder ander mens, heb je een geweten en het kwaad dat je misleidt. Ook jij hoort de stemmen van je geweten en je kwaad. Indien je het genoegen en waarheidlievendheid van Allah wilt verkrijgen, doe dan niet alsof je de stem van je geweten niet hoort.

Een persoon zou wel eens bezorgd kunnen zijn, dat hij niet in staat is om deze twee stemmen van elkaar te onderscheiden. Onthoud echter dat het geweten geen moment faalt de waarheid te zien; het vertelt ogenblikkelijk de waarheid. Als iemand echter deze stem hoort, probeert het kwaad het ego direct te misleiden. Het ego maakt verscheidene excuses. Het kwaad voorkomt iemand te doen, wat zijn geweten hem influistert. Anders gezegd, wat men als eerste hoort indien zich een gebeurtenis voordoet, is de stem van zijn geweten. Alle excuses, die we maken om deze stem niet te volgen, zijn afkomstig van de stem van de eigen ik. Op het moment dat je deze stem van het geweten hoort, doe dan niet alsof je niet begrijpt dat deze stem - die je tot het genoegen van Allah uitnodigt - jouw stem is.

Indien iemand de stem van zijn geweten negeert, wordt men haast - als de tijd rijp is - een slaaf van de ego en wordt men gevoelig voor ieder soort kwaadaardigheid. Aangezien zo'n houding alleen maar een uitdrukking is van iemands eigen voorkeur, faalt men voor deze test en verliest men de eeuwige en gezegende verlossing, waarvan het verlies een eeuwig gemis is. Men draagt de enige verantwoordelijkheid om een dienaar van Allah te zijn, wat alleen bereikt kan worden door volgens het Boek te handelen en door het volgen van het eigen geweten. Allah noemt in de volgende vers het einde van diegenen, die net doen alsof zij dit feit niet bevatten 'een mislukking':

En voorzeker hij gaat te gronde [mislukt] die haar te gronde richt. (Surat ash-Shams: 10)

Zeker, haast iedereen heeft de innerlijke pijn ervaren, die spijt met zich meebrengt. De voornaamste oorzaak van dit gevoel is het niet volgen van de geboden van het bewustzijn, wat voor de mens ook een Goddelijke waarschuwing is. In sommige gevallen, wordt deze pijn niet verlicht totdat de persoon zijn misdaden verbetert of zijn gebrekkige voorkeur verandert; het wordt eenvoudigweg een geestelijke marteling. Doe dus niet alsof je het niet begrijpt wanneer je overladen bent met spijt. Dit is zeker een teken van een zonde, die je hebt begaan; je geweten heeft je reeds verteld wat je fout hebt gedaan en waar je die zonde begaan hebt. Grijp deze kans om je zonden in deze wereld te compenseren, nu er nog een kans is. In het hiernamaals zal de spijt, die je zult voelen ondraaglijk zijn, en die zal tot in de eeuwigheid bij je blijven, tenzij de vergiffenis van Allah en Zijn genade anders beslist.

Alhoewel je ego denkt dat het een moeilijke taak is, of hij weigert het geweten te volgen, doe niet alsof je niet begrijpt dat je geweten je naar de waarheid leidt. Wees ervan overtuigd dat Allah een oneindig geweten heeft; indien je volhardt in het opvolgen van de Qoer-aan, en waakzaam bent over dat, wat je geweten je beveelt, dan zal Allah je voor al je daden overvloedig belonen, zelfs voor die daden die voor jou onbelangrijk lijken. Ondertussen zullen in de aanwezigheid van Allah degenen, die achteloos over het Boek blijven en over hun geweten zeker niet op dezelfde manier behandeld worden.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38487/over-de-stem-van-jehttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38487/over-de-stem-van-jeMon, 14 Feb 2011 01:38:24 +0200
OVER HET FEIT, DAT DE QOR'AAN HET RECHTVAARDIGE BOEK IS EN DAT JE OVEREENKOMSTIG HIERMEE BEOORDEELD ZULT WORDEN Het belangrijkste wat iemand, die in Allah gelooft zou moeten doen, is om Allah en Zijn Boodschappers met de juiste kennis beter te leren kennen. En vervolgens om zijn verantwoordelijkheden jegens Hem, zijn enige Schepper te kennen. De bron, die de mens van deze kennis voorziet, is de Qoer-aan. In de Qoer-aan geeft Allah Zijn geboden en grenzen aan, die Hij de mens heeft voorgeschreven. De mens kan alleen eeuwige verlossing verkrijgen wanneer hij enkel en alleen Allah aanbidt zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven en zijn uiterste best doet om deze geboden en grenzen nauwkeurig toe te passen. In het hiernamaals zal de beloning voor degenen die driftig deze bepalingen nakomen en ernaar streven om het genoegen van Allah te verkrijgen ongetwijfeld niet hetzelfde zijn als van degenen die hen negeren en proberen hun eigen verlangens en lusten te bevredigen

Allah geeft in de Qoer-aan een duidelijke beschrijving van het type dienaar die Zijn Aangezicht zal verdienen. Vandaar dat het ten uitvoer brengen van wat Allah in Zijn Boek gebiedt de primaire verantwoordelijkheid is van de mens. Op de dag des oordeels zullen de mensen beoordeeld worden volgens hun gehoorzaamheid aan de Qoer-aan:

Houd u daarom vast aan hetgeen u is geopenbaard; gij zijt voorzeker op het rechte pad. Waarlijk, het is een eer voor u en voor uw volk en gij zult weldra (daarover) worden ondervraagd. (Surat az-Zukhruf: 43-44)

Dit is de reden waarom je nooit moet doen alsof je niet begrijpt dat alle mensen gehoor zouden moeten geven aan de roep van Allah, en dat zij tenslotte op de hoogte zouden moeten zijn van de Qoer-aan.

De Qoer-aan, de unieke gids, die de mens van alle antwoorden en uitleg voorziet ten aanzien van de eeuwige verlossing, is een vermaning en een waarschuwing. Allah doet in vele verzen bericht over deze eigenschap van de Qoer-aan:

Dit is een aankondiging voor de mensen opdat zij er door mogen worden gewaarschuwd en opdat zij mogen weten dat Hij de Enige God is en opdat degenen die begrip hebben er lering uit mogen trekken. (Surah Ibrahim: 52)

Dit is een duidelijke verklaring voor de mensen, een leiding en vermaning voor de godvrezenden. (Surah Ali 'Imran: 138)

Neen, waarlijk, dit is een vermaning. Die wil, trekken er lering uit. Doch zij zullen er geen lering uit trekken tenzij Allah het wil. Hij is Waardig, dat men Hem vreest, en Hij is de Heer der vergiffenis (Surat al-Muddaththir: 54-55)

De waarschuwingen en adviezen die Allah in de Qoer-aan geeft zijn van groot belang. Een persoon zou het gedrag van zijn leven in overeenstemming daarmee moeten herinrichten. Anders zullen maatschappijen, waar gewelddadigheden een chaos veroorzaken en onrust de overhand heeft, uit de grond schieten. Zo'n maatschappij wordt onbetrouwbaar en onzeker daar mensen de grenzen van Allah welke Hij gebiedt niet in acht nemen. Daarom is het inwilligen van Allah's geboden van groot belang. Zij, die Allah vrezen letten op deze waarschuwingen en schenken er nauwgezet aandacht aan om ze in hun dagelijks leven in de praktijk te brengen. Het is DUIDELIJK, dat een leven dat volgens persoonlijke principes en morele waarden is vormgegeven, het standpunt van de Qoer-aan totaal negerend, men niet zal helpen om de eeuwige verlossing te verkrijgen

Maak niet dezelfde fout als anderen hebben gedaan. Doe nooit alsof je niet begrijpt, dat je geen enkele andere leidraad hebt dan de Qoer-aan en dat de Qoer-aan een vermaner en waarschuwer is.

Elk vers wat Allah in de Qoer-aan openbaart, is erg duidelijk en gedetailleerd. Als iemand zegt "Ik heb de Qoer-aan gelezen maar ik heb het niet begrepen", moet men er zich daarom ook van bewust zijn dat dit slechts een

uitvlucht is om zijn verantwoordelijkheid tegenover Allah te vermijden en het is een zonde waarvoor hij op de dag des oordeels berecht zal worden. Voor hen die zich oprecht tot Allah wenden en leiding zoeken, zijn de verzen van de Qoer-aan duidelijk. Dat de geboden van Allah duidelijk zijn betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben om ze ten uitvoer te brengen. Doen alsof je dit DUIDELIJKE feit niet begrijpt en beweren de verzen niet te begrijpen is absoluut een onjuiste houding. Allah zet in de verzen uiteen, dat de Qoer-aan makkelijk begrepen kan worden:

Zal ik als rechter iemand anders zoeken dan Allah, terwijl Hij het is, Die u het Boek heeft nedergezonden dat uitvoerig is verklaard? En degenen, wie Wij het Boek gaven weten dat het van uw Heer is nedergezonden met de waarheid; behoort daarom niet tot degenen die twijfelen. (Surat al-An'am: 114)

En aldus hebben Wij hem duidelijke tekenen gezonden, en Allah zal voorzeker leiden wie Hij wil. (Surat al-Hajj: 16)

Doe dus nooit alsof je niet begrijpt, dat de verzen van de Qoer-aan gedetailleerd zijn en makkelijk te praktiseren. Volg geen weg waar je later spijt van zult krijgen.

Allah beschermt de Qoer-aan en deze is gedurende 1400 jaar onveranderd gebleven. Allah zet dit feit in de volgende verzen uiteen:

Waarlijk, Wij, Wij zijn Degenen Die de vermaning naar beneden sturen en zeker, Wij zullen het beschermen.(Surat al-Hidjr:9)

En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.(Surat al-An'am: 115)

Deze beloftes zijn voor een gelovige zeker voldoende. Allah heeft echter ook de Qoer-aan van een aantal wetenschappelijke en numerieke wonderen voorzien, nogmaals onthullend dat het een Boek is dat afkomstig is van Hem. Behalve het wonderbaarlijke karakter van de Qoer-aan, heeft het ook een "wiskundig wonder". Een voorbeeld hiervan is het aantal herhalingen van sommige woorden in de Qoer-aan. Sommige woorden zijn verbazingwekkend genoeg herhaald in het aantal dat relatie heeft met de betekenis van de woorden. Hieronder zijn zulke woorden en het getal van hun herhaling in de Qoer-aan:

 • De uitdrukking van "zeven hemelen" is zeven keer in de Qoer-aan herhaald.
 • Het aantal keren dat de woorden, "wereld" en "hiernamaals" bedraagt hetzelfde: 115
 • "Dag (yawm)" is 365 keer in enkelvoud herhaald terwijl "maand" (sjahr) 12 keer is herhaald.
 • Het woord "geloof" (iman) (zonder 2de naamval) is 25 keer herhaald door de hele Qoer-aan, zoals het woord "ongeloof of de waarheid verdoezelen" (kufr).
 • Wanneer we het woord "Zeg" tellen, halen we een resultaat van 332 naar boven. We zien hetzelfde aantal wanneer we het woord "zij zeiden" tellen.
 • Het woord "duivel" (shaytan) is 88 keer gebruikt. Het woord "engel" is ook 88 keer herhaald.

Deze eigenschappen van de Qoer-aan onthullen zeker dat het een Boek is afkomstig van Allah. Doe dus niet alsof je niet begrijpt dat dit een DUIDELIJK feit is.

De Qoer-aan is de openbaring van Allah. De Qoer-aan, de hemelse leidraad, verklaring aan de mensheid, is een verheven Boek dat het geloof van Allah aan de hele mensheid uitlegt Alle aanvallen van de ongelovigen op het geloof van Allah, die trachten twijfel in de harten te zaaien, inclusief de laster dat de "Qoer-aan een Boek is dat door de profeet zelf is geschreven", zijn allen te gronde gegaan. In de Qoer-aan daagt Allah de mens uit om met eenzelfde boek te komen als de Qoer-aan als zij dat ooit kunnen doen:

Of zeggen zij: "Hij (de profeet) heeft het verzonnen"? Zeg: "Brengt dan een hieraan gelijke Soera voort en roept buiten Allah wie gij kunt (om hulp aan), als gij waarachtig zijt." (Surat Yunus: 38)

Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Qoer-aan voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (Surat al-Isra: 88)

Ondanks alle hemelse eigenschappen van de Qoer-aan, zullen die ongelovigen die net doen alsof zij deze eigenschappen niet begrijpen, in het hiernamaals zeker tot een scherpe inzicht komen. Dan zal het te laat zijn.

Wees dus niet zoals zij, die de echtheid van de Qoer-aan in twijfel trekken, en doe niet alsof je niet begrijpt dat de Qoer-aan de rechtvaardige Boek is van Allah en dat met een soortgelijk boek kan komen.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38486/over-het-feit-dat-dehttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38486/over-het-feit-dat-deMon, 14 Feb 2011 01:36:32 +0200
OVER HET FEIT, DAT DOOD ONVERMIJDELIJK IS De dood is een onvermijdelijk eind. Net zoals alle andere mensen die geleefd hebben, zullen degenen, die in de toekomst leven ook sterven. Niemand, zonder uitzondering, kan het ontvluchten. Dit is waarom het één van de onderwerpen is waarover mensen vermijden te denken en te praten. Sommige mensen vermijden voortdurend de gedachte dat zij op een dag alles zullen verliezen waar zij met liefde aan gehecht zijn, en dat zij voor Allah zullen staan om verantwoording af te leggen voor hun daden van deze wereld.

Aangezien er, tot nu toe, geen enkele ziel aan de dood heeft weten te ontsnappen, hoe kunnen deze mensen zich dan zo achteloos gedragen? Hoe kunnen zij hun leven leiden alsof zij de dood nooit op een dag onder ogen zullen zien?

Mensen verzinnen vaak scenario's in hun gedachten. Ze willen bijvoorbeeld geloven, dat zij in de latere jaren van hun leven zullen sterven en dat zij nog daarom jaren voor de boeg hebben. Echter, in tegenstelling tot datgene wat zij geloven, horen zij bijna dagelijks nieuws over jonge mensen die het leven laten. Lijkwagens, die zij op televisie zien, of die zij op straat tegenkomen, of de begraafplaatsen, die zij dagelijks voorbijgaan, herinneren hen aan de dood. Toch doen zij alsof ze de dood als vaststaand feit niet begrijpen.

De dood ligt echter voor de mens altijd op de loer. Het is mogelijk, dat een ieder zijn laatste adem in een oogwenk kan uitblazen. Elk moment kan hij de engelen onder ogen zien, die aangewezen zijn om hem zijn ziel te ontnemen. Vanaf dat moment verliest hij al zijn kansen om zichzelf te redden van een zware eeuwigdurende straf. Zeker, niets vergoedt een leven, dat in achteloosheid is doorgebracht.

Geef je zelf niet over aan deze onvoorzichtigheid, die vele mensen overmant, en bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat de dood maar een tijdelijke overgang is en dat hij vlakbij elke ziel is.

Mensen nemen aan, dat zij maatregelen kunnen treffen tegen de dood. Dit is echter een dwaze overtuiging. Het doet er niet toe waar de persoon ook is, door wat hij omringd is, of onder welke omstandigheden hij zijn leven leidt, het is onwaarschijnlijk dat hij de dood kan ontwijken. In de volgende verzen vestigt Allah onze aandacht op dit feit:

Zeg: "De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen. Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over hetgeen gij placht te doen." (Surat al-Jumu'ah: 8)

Waar gij ook zijt, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. En als hen iets goeds overkomt zeggen zij: "Dit komt van Allah" en als hen iets kwaads overkomt zeggen zij: "Dit komt van u" (van de profeet). Zeg: "Alles komt van Allah". Wat scheelt deze mensen, dat zij het woord niet willen begrijpen? (Surat an-Nisa: 78)

Iedere ziel zal de dood ondergaan en Wij beproeven u met kwaad en goed en tot Ons zult gij terugkeren.(Surat al-Anbiya: 35)


Gedurende het verloop van zijn leven, komt een persoon regelmatig zulke scènes in kranten en op televisie tegen. Hij denkt echter nooit, dat op een dag zijn lichaam in die kist geplaatst zal worden en door zijn familieleden naar de begraafplaats gedragen zal worden. Vergeet nooit dat ooit op een dag zij ook jou op dezelfde manier in je kist zullen dragen. Je zult voor korte duur in deze wereld verblijven en naar je Heer terugkeren.

Dagelijks horen we over de dood van iemand of we verliezen één van onze familieleden. Deze gebeurtenissen zijn DUIDELIJK bewijs dat niemand de dood kan ontwijken. Of je nu jong of oud bent, rijk of arm, een ieder zal de dood op een voorbestemde dag onder ogen zien. Dit zorgt ervoor, dat men zich realiseert dat hij zich niet aan deze wereld moet hechten en dat hij zich dient voor te bereiden op het leven na de dood.

Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat een persoon enkel en alleen zichzelf voor de gek houdt, door aan te nemen dat de dood ver van zijn bed is. Aangezien je bewust bent van dit feit, breng dan je leven door in het verdienen van het genoegen van Allah.

Door te vermijden aan de dood te denken, zal het feit, dat men op een dag dood zal gaan niet veranderen. Een plotseling verkeersongeluk of een bloedstolsel in de hersenen kan wel eens het onverwachte einde betekent van een jong en gezond persoon. Niemand kan beweren, dat hij niet dood zal gaan tijdens het traplopen of onderweg naar een zakenbijeenkomst. In dit geval is het ook niet rationeel, dat men denkt de dood te kunnen vergeten door er niet aan te denken. Niemand weet waar en onder welke omstandigheden hij zal sterven. Allah kan elk moment de ziel van een ieder ontnemen.

In de onstuimige drukte van de dag, ontwaak je elke dag voor een nieuwe dag. Dat er vele dingen zijn die nog volbracht moeten worden, geven je misschien het gevoel, dat het nog te vroeg is om te sterven. Dit is echter enkel het vermijden van de dood en dit zijn slechts vergeefse pogingen om het te ontvluchten. Dood is een realiteit, die je elk moment kunt tegenkomen, en tijd vervliegt in het aftellen naar een ieders eigen dood.


Bezittingen van de mens in deze wereld doen de mens niets wanneer hij tot een hoopje botten in zijn graf verandert.

Bepleit nooit onwetendheid over dit DUIDELIJKE feit en laat jezelf niet door de dood in een toestand van achteloosheid gegrepen worden. Ongelovigen dragen vaak vreemde overtuigingen over de dood met zich mee. Dit feit is in de Qoer-aan als volgt uiteengezet:

En zij plachten te zeggen: "Als wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, zullen wij inderdaad herrijzen? En ook onze voorvaderen?" Zeg: "Ja, de vroegeren en de lateren zullen tezamen worden verzameld op de vastgestelde tijd van een bepaalde dag. (Surat al-Waqi'ah: 47-50)

Zoals in bovenstaand vers is uiteengezet, is de dood niet het begin van een eeuwige slaap in iemands graf. De dood is de poort waardoor men naar zijn eeuwige verblijfplaats gaat nadat een ieder verantwoording heeft afgelegd voor zijn daden in deze wereld. De dood wat alleen maar het moment is waarbij men het lichaam verlaat en de verbondenheid met dit leven, is in geen geval het einde van alles. Integendeel, het is het begin van een echt leven.

Allah, Die de mensheid op het rechte pad leidt, herinnert ons in de Qoer-aan herhaaldelijk aan de tijdelijke aard van deze wereld, aan de dood, het bestaan van een leven in het hiernamaals en de noodzaak om jezelf daarvoor voor te bereiden, ons oproepend voor zuiverheid van geest en bewustzijn. Precies zoals alle boodschappers van Allah hun mensen tot de religie van de waarheid uit hebben genodigd, en enkel van hen verlangden, dat zij hun harten en daden omwille van Allah herzien. Het moment van de dood is het begin van een dag wanneer de daden van alle mensen afgerekend zullen worden.

Bepleit dus nooit onwetendheid over het feit, dat de dood de sleutel is tot de poort van een eeuwige verblijfplaats. Breng je leven door zonder het feit van de dood te vergeten. Zo'n gedachte leidt de mens zeker naar een juiste manier van handelen in het leven die hem zal redden van de eeuwige straf.

Alle bezittingen waarvoor men zich in dit leven inspant om ze te verkrijgen - geld, respect en macht - zijn slechts waarden van deze wereld. Ondanks dat mensen weten, dat al deze waarden op een dag hun uit de handen zullen glippen, kunnen zij niets anders dan daarmee een diepe verbondenheid creëren. Hoewel het duidelijk is, dat ze in ieder geval ooit op een dag, deze bezittingen in deze wereld achter zullen laten, doen zij nog steeds alsof ze dit niet begrijpen en ze spannen zich in om het feit van de dood te vergeten.

In zo'n gemoedstoestand, ontwikkelen mensen een eerzuchtige verbondenheid met deze wereld. Gedurende de geschiedenis, beweerden alle fir'auns (farao's) en de meeste van de invloedrijke mensen in verschillende maatschappijen, dat hun bezittingen hen immuun zouden maken voor de dood. Bovendien werden sommige beroemde koninginnen samen met ontelbare schatten begraven, maar dat voorkwam niet dat hun lichamen in skeletten veranderden.

Een persoon, die echter over de dood nadenkt, zal zich de nietigheid van toewijding aan deze wereld realiseren en beginnen te leven voor een echte verblijfplaats, het hiernamaals. Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat de bezittingen van deze wereld hier zullen achterblijven. Vermijd de diepe spijt, die mensen in het hiernamaals zullen voelen.

Denk aan een mens, die gedurende zijn hele leven niet aan de dood denkt, die de gebeurtenissen niet in acht neemt, die Allah hem doet ervaren, die de roep van de boodschappers van Allah niet beantwoordt en vervolgens zijn leven doorbrengt zonder in Allah te geloven. Een persoon, die zijn zinloze lusten achtervolgt zal zeker plotseling door de dood beetgenomen worden. Vol spijt zal hij om een andere kans vragen om naar het leven terug te keren. Er zal echter geen terugkeer zijn.

Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat degenen, die de gedachten over de dood vermijden een vreselijk einde tegemoet zullen treden. Reorganiseer al je dagen vóórdat die dag zijn intrede doet, onthoudend dat niemand je een eeuwig leven hier op aarde garandeert, daar het een dag is waarbij spijt een mens niet zal redden van eeuwig verdriet.

En besteedt uit datgene waarvan Wij u voorzien hebben voordat de dood één uwer overvalt en deze zegt: "Mijn Heer! Waarom hebt Gij mij niet voor een wijle uitstel verleend, opdat ik aalmoezen zou kunnen geven en tot de rechtvaardigen behoren?" En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen; en Allah is volkomen op de hoogte van hetgeen gij doet. (Surat al-Munafiqun: 10-11)

Wanneer de dood tot een hunner komt, zegt deze smekend: "Mijn Heer, zend mij terug. Opdat ik recht doe in hetgeen ik heb achtergelaten." (Dan wordt er gezegd): "In geen geval; het is slechts een woord dat hij uit." En achter hen is een hindernis tot de Dag waarop zij gewekt zullen worden. (Surat al-Muminun: 99-100)

Er is geen (aanvaarding van) berouw voor degene, die kwaad doet, totdat de dood hem in het gezicht staart en hij zegt: 'Ik heb berouw'; noch voor degenen die als ongelovigen sterven. Dezen zijn het, voor wie Wij een pijnlijke straf hebben bereid.(Surat an-Nisa: 18)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38485/over-het-feit-dat-doodhttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38485/over-het-feit-dat-doodMon, 14 Feb 2011 01:33:54 +0200
OVER HET FEIT, DAT JE NIET LANG IN DEZE WERELD ZULT BLIJVEN Alles wat mooi en aantrekkelijk oogt in deze wereld, bederft of veroudert op een dag. Hetzelfde geldt voor de mensheid, en er is geen ontkomen aan. Vanaf de geboorte doorloopt de mens een gelijkmatig verouderingsproces, wat uiteindelijk met de dood eindigt. Iedereen kent dit voor de hand liggende feit maar de mensen kunnen er niets aan doen dat zij zich met de dagelijkse stroom van gebeurtenissen laten meevoeren. Zij hechten meer waarde aan wereldse zaken dan die eigenlijk verdienen.

Echter, één gegeven maakt de verbondenheid eraan nutteloos: dat het leven in deze wereld een einde heeft. Het is het leven in het hiernamaals, dat geen einde kent. Het achternazitten van voordelen die op een dag hun waarde zullen verliezen is absoluut niet verstandig. Onwetendheid bepleiten over dit feit en alle aandacht vestigen op wereldse doelen, zal de mensheid tot een onherstelbare spijt leiden. Vermijd dus deze eeuwige spijt.

Bepleit nooit onwetendheid over het VOOR DE HAND LIGGENDE feit dat jouw leven ooit op een dag zal eindigen.

Mensen, die zich intens bezighouden met wereldse zaken en de dood vergeten, negeren het hoogst belangrijke feit dat het leven in deze wereld van tamelijk korte duur is. Bekijk de dingen die je bezit en waar je grote waarde aan hecht in deze wereld; ze zullen spoedig vergaan en uiteindelijk verdwijnen. Mensen die je liefhebt, zullen één voor één sterven. Meubels zullen kapot gaan, gebouwen zullen instorten, kleding zal verslijten… en al hetgeen je bezit zal snel vergaan.


Weet, dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, praalvertoon, pocherij onder elkander, wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is, is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, gij ziet het geel worden en vergaan. En in het hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen. En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling. (Surat al-Hadied 57:20)

Wanneer je terugdenkt aan de voorbije dagen, realiseer je je verrassend dat niets je tevreden heeft gesteld, omdat de tijd snel is verlopen. Tot op dit moment, zou het wel eens kunnen zijn dat je niet bewust was van deze werkelijkheid, nu je het begrepen hebt, dien je je redenatie meer te baseren op realistische gronden, al je daden te herzien en het gedrag in je leven. Het is beter te proberen om het genoegen van Allah te verkrijgen, de Schenker van alle gunsten in deze wereld en het hiernamaals. Daar degenen, die hun leven op een onverantwoordelijke wijze slijten, in het hiernamaals versteld zullen zijn. Wanneer zij uit de dood zullen herrijzen en voor Allah staan, zullen zij zich realiseren, dat zij slechts voor eventjes in deze wereld verbleven. Dit feit is in de volgende vers van de Qoer-aan uitgelegd:

Hij (Allah) zal vragen: "Hoeveel jaren zijt gij op de aarde gebleven?" Zij zullen antwoorden: "Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag dus degenen die rekening houden." Hij (Allah) zal zeggen: "Gij bleeft een korte tijd, had gij het maar geweten." (Surat al-Muminun: 112-114)

Dat is waarom je nooit onwetendheid moet bepleiten over het feit, dat dit leven van korte duur is en je moet jezelf nooit aan zulke kortdurende waarden hechten. Onthoud dat alles aan de mens gegeven is om hem te doen verlangen naar het paradijs en hem voor het hiernamaals, de ware verblijfplaats van de mens te doen voorbereiden.

Allah heeft de mens in de meest complete staat geschapen en heeft hem voorzien van verheven karaktereigenschappen. Ondanks alle verheven eigenschappen, heeft de mens een tamelijk gevoelig lichaam, dat altijd gevoelig is voor zowel inwendige als uitwendige gevaren. Deze creatie dient zeker voor een doel; om hem zijn zwakte te doen begrijpen tegenover zijn Schepper en om te voorkomen dat hij zich te hecht aan het leven bindt.


Alles op aarde is voorbestemd te vergaan. Alles in de natuur bederft en wordt met de tijd onbelangrijk. De prachtigste plaatsen veranderen in ruines. Denk over deze feiten na en bepleit nooit onwetendheid, dat deze beelden met een doel door Allah gecreëerd zijn. Om je te verhinderen een diep gevoel van hechting aan dit leven te ontwikkelen en zo het hiernamaals te vergeten.

Of iemand nu rijk of arm is, jong of oud, elk mens wordt ieder moment omgeven door dezelfde zwakheden en onvolmaaktheden. Ieder mens voelt zich dorstig, hongerig en vermoeid. Bovendien heeft hij voortdurend lichaamsverzorging nodig om zichzelf schoon en fris te houden. Alleen de nooit aflatende behoefte van het lichaam om schoon te blijven, is voldoende om de mens aan zijn zwakheden te herinneren. Denk bijvoorbeeld aan een roos. Hij stinkt nooit ondanks dat hij in de grond groeit, door mest gevoed wordt en in een natuurlijke omgeving van stof en vuil verblijft. Onder alle omstandigheden heeft hij een fijne geur. We hoeven nauwelijks te vermelden, dat de roos geen lichaamsverzorging nodig heeft. Dit is echter niet zo in het geval van de mens. Alle pogingen die ondernomen worden om iemands lichaam voor altijd schoon en fris te houden, bewijzen een zinloze inspanning te zijn.

Ziekte herinnert de mens ook hoe gevoelig hij is voor zwakte.Virussen, niet zichtbaar voor het blote oog, tasten het lichaam, dat anders goed beschermd is tegen alle vormen van uitwendige gevaren serieus aan. Medische tussenkomst, die gebaseerd is op het gebruik van geavanceerde technologie en medicijnen kunnen nog steeds niet altijd hun bijdrage aan het welzijn van de mens leveren. Bacteriën, die door een kleine snee op de huid hetlichaam binnendringen, kunnen schadelijke gevolgen en tenslotte zelfs de dood veroorzaken. In een ander geval kan een opstandige cel in het lichaam plotseling kanker veroorzaken. Als men ontdekt, dat men aan kanker lijdt, kan het te laat zijn om deze dodelijke ziekte te behandelen.

Ook ongelukken vormen voor de mens een ernstige bedreiging. Er zijn duizenden factoren, die ons omringen en die plotseling een totaal andere wending aan ons leven kunnen geven. Men kan bijvoorbeeld zijn evenwicht verliezen en midden op straat vallen. Een hersenbloeding of een beenbreuk kan misschien wel het gevolg zijn van zo'n gewoon ongeluk. Of men kan zich tijdens het avondeten verslikken in een visgraat. Iemand, die over deze feiten nadenkt, toont waarachtig een nietszeggende toewijding voor deze wereld.

Daarom bepleit je, als man van begrip, nooit de onwetendheid dat je lichaam inherent zwak is geschapen, om je eraan te herinneren dat deze wereld tijdelijk is. Trek lering uit deze gebeurtenissen en situaties, die als waarschuwing en berisping dienen en span je in om een eeuwig leven van gelukzaligheid en rust niet te verliezen.


Dagelijks nemen ongelukken een aanzienlijk deel in van het nieuws van zowel radio als televisie. Onthoud dat er geen enkele reden is om niet aan te nemen dat, of jouw of iemands naam uit je directe familiekring, ooit in dit nieuws verschijnt.

Ouderdom is één van de onderwerpen, die mensen vermijden om over na te denken. Voor elk persoon is het echter het onvermijdelijke einde. De vernietigende uitwerkingen op het lichaam gedurende de loop der jaren zijn onherstelbaar. Of men nu rijk of arm is, knap of lelijk, men veroudert in korte tijd…. De uitwerkingen der jaren zijn eerst op het gezicht zichtbaar. De eerste plooien rondom de ogen en mond verschijnen en de kleur van de huid wordt dof. De toestand van de huid op de handen en nek maken de oude leeftijd zichtbaar. Botten worden zwakker en de mens begint te lijden aan een zwak geheugen. Dit zijn de onvermijdelijke consequenties van ouder worden en de mens kan dit proces nooit stoppen, ondanks dat hij vermijdt er aan te denken:

En Allah schept u, dan doet Hij u sterven, en er zijn sommigen onder u die een hoge ouderdom bereiken, waardoor zij na kennis te hebben vergaard, niets meer weten. Voorzeker, Allah is Alwetend, Almachtig.(Surat an-Nahl: 70)

Als men ouder wordt, worden lichamelijke en geestelijke eigenschappen, die tot de kinderjaren behoren steeds duidelijker. Oudere mensen slagen er niet in om vele taken te verrichten, die fysieke kracht vereisen. Het is mogelijk, dat de mens jong blijft totdat hij sterft. Vooralsnog herinnert Allah de mens aan de tijdelijke aard van deze wereld door op zekere momenten in zijn leven de kwaliteit daarvan te laten 'verslechteren'. Door deze feiten te begrijpen, vermijdt de mens een innige verbondenheid over dit leven tentoon te stellen.


Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat je vroeg of laat ouder zult worden. Dan zul je je fysieke kracht verliezen net zoals deze mensen hier op de foto's te zien zijn.

Je moet ook nooit de onwetendheid bepleiten over het feit, dat je op een dag ook oud zult worden en veel van je fysieke en geestelijke vaardigheden zult verliezen. Dus, begin jezelf alvast voor te bereiden op het hiernamaals nu je nog begiftigd bent met deze vaardigheden.

De wereld is alles behalve kalm en stil. We zijn allemaal kwetsbaar voor natuurlijke bedreigingen, zowel inwendig als uitwendig. Vallende meteoren, asteroïden zijn slechts een paar van deze factoren die, vanuit het heelal, een gevaar vormen voor de wereld. Wat de massieve aarde betreft, heeft de binnenkant van de planeet een kern van gesmolten elementen. Het zou zeker geen overdrijving zijn door dit deel van de aarde, welk onzichtbaar blijft voor onze ogen, "een gloeiende kern" te noemen. Er bestaat ook een dampkring om de aarde die als een "schild" fungeert tegen uitwendige dreigingen. Desondanks is geen enkel deel van de aarde bestand tegen de effecten van atmosferische krachten zoals onweersbuien, stormen of orkanen.

Natuurrampen kunnen elk moment toeslaan. Zij veroorzaken, hoewel ze niet veel voorkomen, aanzienlijke verliezen van levens en schade aan eigendommen. Algemeen verwijzend naar "natuurrampen", hebben aardbevingen, bliksems, overstromingen, wereldwijde branden, zure regen en vloedgolven verschillende sterktes en uitwerkingen. Wat al deze rampen gemeenschappelijk hebben is het feit, dat in een moment van tijd een stad, met al haar inwoners in een ruïne kan veranderen. Wat nog belangrijker is, is dat geen enkel mens de kracht heeft om deze gevaren te bestrijden of te voorkomen.

Ondanks dat men zich van dit feit bewust is en regelmatig zulke gebeurtenissen tegenkomt, doet de meerderheid van de mensen alsof zij deze zaken niet begrijpt. Elke ramp is een herinnering aan het feit, dat het ontwikkelen van een binding met dit leven een zinloze poging is. Dit zijn zeker waarschuwingen voor degenen, die over de betekenis van zulke gebeurtenissen kunnen nadenken en er een lering uit kunnen trekken:

Zien zij niet, dat zij elk jaar één- of tweemaal op de proef worden gesteld? Toch tonen zij geen berouw noch trekken zij er lering uit. (Surat at-Tawbah: 126).

Onthoud, dat elke ramp een waarschuwing is voor de mens, dat de wereld alles behalve rustig en kalm is. Bepleit dus nooit onwetendheid dat, door deze rampen, jouw Schepper je waarschuwt.

In de Qoer-aan informeert Allah ons, dat Hij alle mensen over de hele wereld het juiste pad heeft getoond gedurende de wereldgeschiedenis en waarschuwde hen door middel van Zijn boodschappers voor de dag des oordeels en de hel. Deze boodschappers werden de leiders van het geloof in hun afzonderlijke maatschappijen en maakten de bepalingen en grenzen bekend, die de mens in acht dient te nemen om het genoegen van Allah te verdienen.

Echter, een meerderheid van deze mensen keurden de boodschappers af, die naar hen gezonden waren en toonden vijandschap jegens hen. Het vers dat hierop betrekking heeft zet als volgt uiteen:

Hoe vele steden kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en van Zijn boodschappers! Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording en kastijdden haar met strenge kastijding. Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag en het einde (hiervan) was de ondergang. (Surat at-Talaq: 8-9)

Zoals de Qoer-aan vermeldt, maakten de gemeenschappen, die het afkeurden om zich te onderwerpen aan de roep van de boodschappers verschillende rampen mee. Deze rampen overkwamen hen in feite abrupt, op een moment, dat zij nooit verwachtten. We dienen echter één belangrijk feit in overweging te nemen: de gemeenschappen, die ongehoorzaam aan Allah's geboden waren, leden niet aan Allah's woede zonder waarschuwingen. Allah stuurde hen boodschappers om hen te waarschuwen in de hoop dat zij spijt zouden betuigen over hun gedrag en zich aan Hem zouden onderwerpen. Dankzij hun arrogantie en verwaandheid brachten zij de woede van Allah over zich heen en werden plotseling van de aardbodem weggevaagd. De Qoer-aan brengt verslag uit van de verhalen van sommige gemeenschappen:

En tot Midian, (zonden Wij) hun broeder Shoaib, die zeide: "O mijn volk, dien Allah en vrees de laatste dag en wandel niet op aarde onheil stichtende." Maar zij verloochenden hem. Daarom overviel hen een hevige aardbeving en zij lagen in hun huizen plat tegen de grond.(Surat al-'Ankabut: 36-37)

En Wij straften het volk van Farao door droogte en met schaarste van vruchten, opdat zij er lering uit mochten trekken.(Surat al-A'raf: 130)

Maar toen Wij de straf van hen verwijderden voor een bepaalde termijn, die zij moesten voleindigen, ziet, toen braken zij (hun beloften.) Wij straften hen derhalve en verdronken hen in zee, omdat zij Onze tekenen verloochenden en er geen acht op sloegen.(Surat al-A'raf: 135-136)


Rampen zijn constante aanmaningen over het feit, dat de wereld vol is van inwendige en uitwendige dreigingen. Men veronderstelt nooit dat hij op een dag ook door zulke rampen getroffen zou kunnen worden. Allah heeft de macht om hem op elk onverwacht moment te confronteren met zo'n afschuwelijke gebeurtenis.

Zwelgend in overvloed, verdienden sommige maatschappijen, die een buitensporig leven leidden de woede van Allah. Deze maatschappijen bereidden in feite het bittere einde dat zij onder ogen zagen met hun eigen handen voor. Ondanks alle misdaden die zij tegen de Wil van Allah in pleegden, veronderstelden zij nog steeds dat de naderende ramp goed voor hen was.

Toen zij een wolk naar hun valleien zagen komen, zeiden zij: "Dit is een wolk, die ons regen zal geven." Neen, dat is hetgeen gij zocht te verhaasten, een wind, die een smartelijke straf bevat. Deze zal alles door het gebod van zijn Heer vernietigen. En het kwam met hen zóver dat slechts hun lege woningen waren te zien. Zo straffen Wij het schuldige volk. (Surat al-Ahqaf: 24-25)

Herhaal de fout van deze mensen niet. Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat je lering zou moeten trekken uit de ervaringen van voorgaande generaties, die geen acht sloegen op Allah's waarschuwing. Zoals in de vers is verklaard: "En wat de Samoed betreft, Wij gaven leiding, maar zij verkozen blindheid boven het rechte pad" (Surat Fussilat: 17), geef niet de voorkeur aan onwetendheid en veronachtzaming over het feit, dat je lering zou moeten trekken van alle gebeurtenissen, die jouw Heer je mee laat maken:

Hoe menige stad hebben Wij verdelgd, terwijl deze vol ongerechtigheid was, zodat de daken er van zijn ingestort en hoe menige bron en opgetrokken paleis werd verlaten. (Surat al-Hajj: 45)

Hebben zij dan niet in het land gereisd zodat zij een hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om er mee te horen? Voorzeker, het zijn niet de ogen die blind zijn doch het hart in (hun) borst is blind. (Surat al-Hajj: 46)


Hoe menige stad hebben Wij verdelgd, terwijl deze vol ongerechtigheid was, zodat de daken er van zijn ingestort en hoe menige bron en opgetrokken paleis werd verlaten. Hebben zij dan niet in het land gereisd zodat zij hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om er mee te horen? Voorzeker, het zijn niet de ogen, die blind zijn doch het hart in (hun) borst is blind.
(Surat al-Hajj: 45-46)
]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38483/over-het-feit-dat-jehttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38483/over-het-feit-dat-jeMon, 14 Feb 2011 01:32:09 +0200
DAT ALLES WAT JE BEZIT EEN GUNST VAN ALLAH IS In de wereld waarin wij leven, heeft Allah de mens vele gunsten geschonken. Alle behoeften van elk levend wezen zijn welwillend tegemoet gekomen, geen detail is vergeten. Laten we onszelf eens als voorbeeld nemen. Vanaf het moment dat we 's ochtends wakker worden, hebben we vele dingen nodig en komen we vele situaties tegen. Samengevat, we overleven dankzij de vele gunsten, die ons geschonken zijn.

We kunnen ademhalen zodra we wakker worden. We ondervinden geen moeilijkheden als we dit doen, dankzij de uitstekende werking van ons ademhalingssysteem. Ook als we slapen

We kunnen zien zodra we onze ogen opendoen. De scherpe en verre beelden, allen driedimensionaal en volledig in kleur, worden door onze ogen waargenomen, en hebben hun bestaan te danken aan een uniek ontwerp van de ogen.

We proeven heerlijke smaken. De relatieve verhoudingen van de vitaminen, mineralen, koolhydraten of eiwitten, die in het voedsel voorkomen, dat we eten, of hoe het teveel van deze voedingsstoffen in het lichaam wordt opgeslagen of wordt gebruikt, houden ons nooit bezig. Bovendien zijn we er vaak niet van bewust, dat zulke ingewikkelde handelingen in ons lichaam plaatsvinden.

Wanneer we materiaal in onze hand vasthouden, weten we direct of het zacht of hard is. Sterker nog, we hebben geen geestelijke inspanning nodig om dit te doen. Tal van kleine gelijksoortige handelingen vinden in ons lichaam plaats. De organen, die verantwoordelijk zijn voor deze handelingen, beschikken over ingewikkelde mechanismen. Het menselijk lichaam functioneert nagenoeg als een fabriek van enorme complexiteit en vernuft. Dit lichaam is één van de grootste gunsten wat aan de mens geschonken is, daar de mens daarmee zijn bestaan op aarde leidt.

Hier aangekomen, blijft er een vraag onbeantwoord: hoe worden de grondstoffen, belangrijk om de fabriek op gang te zetten, geleverd? Anders gezegd, hoe ontstaan water, lucht en alle andere voedingsstoffen, die essentieel zijn voor het leven om te ontstaan?

Laten we fruit en groenten in beschouwing nemen. Meloenen, watermeloenen, kersen, sinaasappels, tomaten, paprika, ananas, moerbeien, druiven, aubergines… groeien allemaal vanuit een zaadje in de grond, en het zaad heeft soms een harde structuur, soms zo hard als hout. Echter, tijdens onze beschouwing hiervan, zouden we de gebruikelijke manier van denken achterwege moeten laten en verschillende methodes moeten toepassen. Stel je de heerlijke smaken en geuren van aardbeien eens voor of de altijd veranderende geur van meloen. Denk aan de tijd en energie, die in laboratoria besteed worden om gelijksoortige geuren te produceren en aan de talloze experimenten, die mislukt zijn. Inderdaad resultaten, die door wetenschappers in laboratoria zijn behaald, tonen aan dat ze niet beter zijn dan een niet geslaagde imitatie van hun natuurlijk tegenhangers. De variatie van smaak, geur, en kleur in de natuur hebben inderdaad weergaloze eigenschappen.

Dat alle groente en fruit aparte smaken, geuren en bijzondere kleuren hebben, is het resultaat van het ontwerp, dat speciaal voor hen is. Het zijn allemaal gunsten die Allah de mens geschonken heeft.

Op dezelfde manier zijn ook dieren speciaal voor de mens geschapen. Behalve om als voedsel te dienen, vindt de mens hun lichamelijke voorkomen interessant. Vis, koraal, zeesterren, die met al hun prachtige kleuren de diepten van de oceanen sieren, alle soorten vogels die charme aan hun leefomgeving voegen of katten, honden, dolfijnen en pinguïns… het zijn allemaal de gunsten afkomstig van Allah. Allah benadrukt deze feiten in vele verzen:

En Hij heeft alles van Hem afkomstig in de hemelen en op aarde aan u onderworpen. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt. (Surat al-Jathiyah: 13)

En indien gij de gunsten Van Allah wilt opsommen, kunt gij dat stellig niet doen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.(Surat an-Nahl: 18)

En Hij gaf u al hetgeen gij van Hem vraagt en als gij de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. (Surah Ibrahim: 34)

De levende wezens, die hierboven genoemd zijn, zijn slechts een klein deel van de gunsten en schoonheden die Allah schenkt. Waartoe we ons ook wenden, we komen creaties tegen die de eigenschappen van Allah weergeven. Allah is ar-Razzaq (de Onophoudelijke Leverancier), al-Latif (de meest Subtiele, Degene die dingen met scherpzinnigheid schept), al-Karim (de meest Groothartige), al-Barr (de Bron van alle Goedheid).

Welnu, kijk om je heen en denk na. En bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat al hetgeen je bezit een geschenk van je Schepper is.
Welke zegeningen gij ook ontvangt, zij komen van Allah. En wanneer een kwelling over u komt, is het tot Hem dat gij om hulp roept. (Surat an-Nahl: 53)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38482/dat-alles-wat-je-bezithttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38482/dat-alles-wat-je-bezitMon, 14 Feb 2011 01:29:04 +0200
OVER DE WONDERBAARLIJKE KENMERKEN VAN LEVENDE WEZENS, DIE JE OMGEVEN Zoals in de vorige paragraaf van dit boek uitvoerig aan de orde is gekomen, is het duidelijk dat het niet mogelijk is om te zeggen, dat zelfs een enkele cel toevallig is ontstaan. Laten we dan het volgende beschouwen: aangezien zelfs een enkele cel niet door het toeval tot stand is gekomen, is het dan mogelijk te zeggen dat een variatie aan levende wezens door het toeval tot stand is gekomen? Het antwoord is zeker "Nee."

Heb je ooit nagedacht over de verscheidenheid van levende wezens die je omgeven? Laten we eens denken aan alle planten, die we in boeken zien, of in documentaires op televisie, alle anjers, rozen, madeliefjes, waterlelies, reusachtige tropenplanten, ananassen en acaciabomen. Laten we eens denken aan hun individuele bladstructuren, smaken, kleuren, geuren, de methode van fotosynthese, die zij uitvoeren en alle andere details die hen toebehoren.

Laten we ook de dieren eens beschouwen; denk bijvoorbeeld aan de giraffen, antilopen, olifanten, kippen, alle soorten vis, vogels, pauwen, struisvogels, konijnen, vlinders, en verscheidene insecten. Denk aan de werking van hun lichamen, hun leefomgeving, en de manier waarop zij jagen of zich voortplanten.

Zelfs zo'n korte bespiegeling zou ons de grote verscheidenheid aan levende wezens op de aarde waarop wij leven doen realiseren.

Op aarde bestaan 200.000 soorten vlinders. Bovendien hebben natuurkenners gevonden, dat er een miljoen ondersoorten vlinders zijn, allen individueel in het bezit van buitengewoon ingewikkelde systemen, die verbazingwekkende camouflagetechnieken gebruiken. Sommigen imiteren bijvoorbeeld een blad om henzelf tegen hun vijanden te beschermen. Anderen hebben daarentegen oogvormige patronen op hun vleugels voor hetzelfde doel.

Beschouw de verscheidenheid van deze buitengewone ontwerpen, en BEPLEIT nooit ONWETENDHEID over het feit, dat miljoenen levende wezens, ieder uniek in zijn ontwerp, niet uit elkaar ontstaan kunnen zijn.

Een persoon, die een bewuste poging onderneemt om deze wonderbaarlijke eigenschappen van levende wezens te begrijpen, zou met alle gemak het antwoord op de vraag "hoe zijn deze wezens tot stand gekomen?" vinden. Allah rust alle levende wezens met bijzondere kenmerken uit en toont de mens de duidelijke tekenen van Zijn bestaan en macht.

BEPLEIT nooit ONWETENDHEID over dit duidelijk feit, dat zo makkelijk te begrijpen is.

Wonderbaarlijke Schepper der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft? Hij heeft alles geschapen; en Hij is de Kenner van alle dingen. Zo is Allah, uw Heer. Er is geen God naast Hem, (Hij is) de Schepper aller dingen, aanbidt Hem Want Hij is de Voogd over alles. (Surat al-An'am: 101-102)

Behalve van deze verscheidenheid, zijn een aantal levende wezens uitgerust met verbazingwekkende systemen en ingewikkelde werkwijzen waarmee zij ingewikkelde taken uitvoeren. Dit zijn feitelijk taken, die zelfs door de mens niet uitgevoerd worden. De bijzondere ontwerpen, die in deze mechanismen heersen kunnen in geen geval uitgelegd worden als toeval, zoals de evolutietheorie dat beweert. Elk levend wezen is bijzonder ontworpen om het in staat te stellen te overleven in haar specifieke leefomgeving. Het is onwaarschijnlijk dat levende wezens deze systemen zelf zouden kunnen ontwerpen. Deze perfecte systemen zijn ingeworteld in hun creatie.

In deze paragraaf zullen we slechts een paar van deze wonderbaarlijke mechanismen, die men in planten en dieren tegenkomt de revue laten passeren.

Denk diep na terwijl je deze voorbeelden leest, en BEPLEIT nooit ONWETENDHEID over het feit, dat deze mechanismen zo perfect zijn, dat ze niet uit zichzelf tot stand zouden kunnen komen.


Het bijzondere ontwerp, dat opvallend is in de vleugels van een vlieg die zijn vleugels 500 keer per seconde flappert.

Wanneer we zeggen: "de perfecte bouw van dieren", zouden sommige mensen denken, dat we over de interessante eigenschappen praten van tot nu toe onbekende en ongewone levende wezens. Iedereen kent echter de eigenschappen waarover we het hebben. Er is een groots ontwerp in het lichaam van een insect of een kleine vogel. Dit ontwerp is zo ingewikkeld dat, tot nu toe, geen enkel mens er ooit in is geslaagd om zo'n ontwerp te evenaren. Een oplettend oog zou geen moeite moeten hebben in het herkennen dat dit ontwerp, wat duidelijk te zien is in de hele natuur, tastbaar bewijs levert voor de creatie.

Voor een vlieg bijvoorbeeld, kost het enorm veel energie om te vliegen. Dat is de reden waarom een vlieg een totaal ander ademhalingssysteem heeft. Speciale fijne luchtbusjes in hun lichamen vervoeren zuurstof uit de lucht naar de cellen, de zuurstof in staat stellend om snel te verbranden. Echter, dit is slechts één van de wonderbaarlijke eigenschappen van een vlieg. Allah vestigt onze aandacht op het verheven ontwerp dat zichtbaar is in de schepping van de vlieg:

O mensen, een gelijkenis wordt gegeven, luistert er naar. Voorzeker, degenen die gij in plaats van Allah aanbidt, kunnen zelfs geen vlieg scheppen, al zouden zij daar allen toe samenwerken. En indien een vlieg iets van hen zou wegnemen, zouden zij dat niet kunnen terugnemen. Zwak is zowel de zoeker als de gezochte. (Surat al-Hajj: 73)


Bijen werken om de warmte van een korf op een constante temperatuur te houden.

Laten we de bij eens beschouwen. Iedereen is bekend, met de sociale aard van bijen of de regelmatige zeshoekstructuur van een honingraat. Echter, de kenmerken van bijen zijn niet alleen tot deze beperkt. Zorgdragen voor de korf is een essentieel onderdeel van het leven van een bij. Werkbijen regelen de temperatuur, dragen zorg voor de veiligheid en de schoonmaak van de korf. Wat de temperatuur buiten ook is, honingbijen houden de temperatuur van de korf - voornamelijk de broedkamer - constant. In de koelte van de vroege ochtend, groeperen werkbijen zich over de korf, om de larven door middel van lichaamstemperatuur uit te broeden. Als de dag wat warmer wordt, ontbindt zich de stevig verstrengelde tros geleidelijk. Indien de temperatuur blijft stijgen, beginnen sommige werkbijen met hun vleugels te waaien, om zo een koele stroom van lucht door de korfingang en over de honingraten te dirigeren. Op een extreem warme dag, moeten bijen zelfs hun toevlucht nemen tot een heel drastische koelingmaatregel: ze plaatsen druppeltjes vloeibare honing bij de openingen van lege cellen, om zo de vloeistof te verdampen in de luchtstroom die zij door hun vleugels doen ontstaan. Dit koelsysteem reduceert de temperatuur in de korf aanzienlijk. Als er, hoe dan ook, niet voldoende verse ongeconcentreerde honing voorhanden is, gaan de werkbijen op zoek naar water.

Een perfect bewust ontwerp is onlosmakelijk verbonden aan de levende wezens, die ons omringen. De eigenschappen, die hier vermeld worden zijn zonder enige twijfel slechts een klein deel van hun buitengewone kenmerken. Dit zijn duidelijke tekenen voor mensen die Allah's bestaan en Zijn macht begrijpen.

Desondanks denkt de meerderheid van de mensen nooit hieraan of zij negeren de wonderbaarlijke eigenschappen van levende wezens.

BEPLEIT NOOIT ONWETENDHEID over de verheven Schepping en de unieke kunst van Allah.

De verhevenheid en zeldzaamheid van Allah's schepping openbaart zich ook in levende wezens die wij niet zien. Een indrukwekkend voorbeeld is de Siberische salamander. Deze levende wezens kunnen jarenlang in de diepten van bevroren grond verblijven en vervolgens terugkeren naar hun gewone manier van leven wanneer de weersomstandigheden verbeteren en het ijs smelt. Deze salamanders kunnen zelfs bij een temperatuur van -50° C overleven, dankzij een antivriesachtig materiaal dat in hun lichaam wordt aangemaakt en hen tegen de vrieskou beschermt. Dit antivries materiaal zet water in de bloedcellen om, en beschermt zo het weefsel tegen beschadiging die veroorzaakt wordt door ijskristallen.


Vuurvliegjes overtreffen de moderne wetenschap met hun eigen systemen.

Het licht dat vuurvliegjes uitzenden heeft een belangrijke eigenschap: dit licht heeft geen warmte, een toestand die "koud licht" genoemd wordt. Vandaag de dag, zou dit beschouwd kunnen worden als een grootse technologische doorbraak en wordt grotendeels onhaalbaar geacht. Een gewone gloeilamp zet slechts 3-4% van zijn elektrische energie om in licht. De rest wordt in warmte omgezet. Vuurvliegjes daarentegen, zetten 100% van hun energie in licht om, zonder iets ervan in de vorm van warmte te verspillen.

Een duikreservoir dat gevuld is met water, zorgt ervoor dat de onderzeeër zwaarder wordt dan water, het in staat stellend om naar de bodem van de oceaan te zinken. Indien water in het reservoir geleegd wordt door toevoer van lucht onder hoge druk, drijft de onderzeeër vervolgens weer. De nautilus (weekdier), een zeedier, gebruikt ook dezelfde methode. Een spiraalvormig orgaan dat als een slakkenhuis is gevormd en 19 cm als diameter heeft, geeft het weekdier 28 met elkaar verbonden "duikcellen". Hoe vindt het weekdier dan de lucht die onder hoge druk staat en noodzakelijk is om het water te verdrijven? Moeilijk te geloven maar het weekdier produceert door een biochemisch proces een speciaal gas, dat door zijn bloedstroom naar de cellen wordt vervoerd. Dit gas verdrijft uiteindelijk het water in de cellen. De nautilus pompt hoeveelheden water uit die nodig zijn om te zinken dan wel te drijven en op deze manier voert hij belangrijke functies uit zoals het jagen of zichzelf tegen zijn vijanden beschermen. Een onderzeeër duikt tot 400 meter terwijl een weekdier dat tot 4.000 meter kan.


Het Weekdier (nautilus), een interessant zeedier.

In feite is het niet de mens, die koelsystemen heeft uitgevonden. Elk warmbloedig levend wezen is in het bezit van verschillende mechanismen, die de temperatuur controleren. De antilope, eenhardlopend Afrikaans dier, moetvaak een sprint trekken om zichzelf tegen zijn vijanden te beschermen. Zo'n inspanning verhoogt de lichaamstemperatuur. Echter, om te overleven is het van groot belang dat de antilope zijn hersenen koel houdt.

Voor dit doel beschikt de antilope over een eigen koelsysteem dat precies in het hoofd is gebouwd. Antilopen hebben honderden kleine aders die zich verdelen en een grote poel van bloedstromen wat naast de ademhalingspassage ligt. Lucht die door het dier ingeademd wordt, koelt deze poel af, die zich in de buurt van de neus bevindt, zodat het bloed dat door de kleine aders passeert, deze aders zelf ook afkoelt. Vervolgens komen de kleine aders samen in één enkel bloedvat dat het bloed naar de hersenen vervoert. In de afwezigheid van zo'n systeem, zou de antilope gewoonweg niet overleven.

Roofvogels hebben scherpe ogen, die hen in staat stellen om hun prooi te vinden en zichzelf tegen hen te beschermen. In dit opzicht is er geen roofvogel beter uitgerust dan de uil. Sommige soorten draaien hun kop honderd graden door, een zeer nuttige eigenschap om de gezichtshoek van de ogen van de uil te vergroten.

Een ongewoon kenmerk aan de uil is ongetwijfeld de grootte van zijn ogen. Deze grote ogen bedekken een aanzienlijk deel van zijn gezicht en zijn door slechts een dun bot gescheiden. De ogen rusten stevig in de oogkassen en laten nagenoeg geen ruimte voor spieren. Ze zijn niet in staat te bewegen en dwingen de uil om zijn flexibele nek te gebruiken en in verschillende richtingen te bewegen.


LINKS De schematische tekening van de skeletstructuur van een antilope RECHTS Een antilope klaar om aan zijn vijand te ontsnappen.

Als de uil eenmaal de plaats van zijn prooi heeft gevonden, is er geen tijd te verliezen om deze aan te vallen. De meeste vogels maakt echter geluid tijdens het vliegen. Het geluid van de vleugels van een arend bijvoorbeeld, kunnen kilometers verder gehoord worden, net zoals de vleugels van vele andere grote vogels. Luidruchtige vleugels werken ongetwijfeld in het nadeel van een nachtjager. Echter, de zachte veren van de uil met hunkwastachtigestructuur aan de uiteinden, stellen de uil in staat om geruisloos te vliegen. Het oppervlak van de vleugels fluweelzachte veren absorberen geluid efficiënt.

Ratelslangen zijn in staat om warmbloedige dieren te lokaliseren - bijvoorbeeld een rat - zelfs als het pikdonker is. De ratelslang kan nog steeds een rat waarnemen, die zich 15 cm verder bevindt, hoewel de rat een marginale verandering in temperatuur veroorzaakt van slechts 0.005°C. Informatie met betrekking tot de prooi wordt naar de hersenen doorgespeeld, en door de slang beoordeelt en beantwoordt in minder dan een 1/20ste van een seconde. Als we beseffen, dat één seconde net zolang duurt als een knipoog, wordt de ongelooflijke snelheid van de slang beter begrepen. De ratelslang vindt foutloos de plaats van zijn prooi, valt aan en doodt het met zijn giftigetanden.


Ratelslangen kunnen met hun warmtegevoelige ogen warmbloedige dieren zelfs in het pikdonker zien.

Zeeotters kammen hun vacht met hun poten, een methode die zij gebruiken om hun vacht te verzorgen en schoon te maken met de olie die in hun huid wordt aangemaakt. Deze daad is een unieke manier om de vacht te luchten daar het de kleine luchtbelletjes in staat stelt om door de onderste bontlaag vastgehouden te worden. In de vriezende kou van de Stille Oceaan, speelt de capaciteit om luchtbellen vast te houden van de vacht een essentiële rol in de aanpassing van de zeeotter aan de ongunstige weersomstandigheden. Deze belletjes beschermen de zeeotters eenvoudig tegen bevriezing. Het aan elkaar klitten van de haren van de zeeotter, voornamelijk veroorzaakt door afvalprodukten van brandstof (olie) betekent simpelweg de dood.

De Wedell-zeehond kan in vriezend water van het zuidpoolgebied (Antarctica) overleven, zelfs wanneer de temperatuur onder de -26°C zakt. Hij wordt niet beïnvloed door plotselinge en sterke veranderingen van druk wanneer hijnaar de bodem van de oceaan duikt, omdat voor een diepe duik, de zeehond verschillende korte duikjes maakt. Door het openen en sluiten van zijn ribben en middenrif, laat hij de lucht in de longen vrij en sluit vervolgens de longen. Na een poosje, wanneer er geen lucht meer in de longen is, wordt de stiksof niet ontbonden en verliest alle mogelijkheden om de bloedbaan binnen te komen. Dit is een proces, dat het dier in staat stelt te overleven. In tegenstelling tot de meerderheid van alle zoogdieren, hebben zeehonden een platte ovaalachtige luchtpijp, in plaats van een ronde, die zich veel makkelijker onder hoge druk sluit. Zo'n bouw geeft de zeehond de perfecte aanpassing aan zijn leefomgeving.

Gedurende de dag klopt het hart van een kolibrie tussen de 500 en 1200 keer per seconde. In de avond vertraagt de hartslag zodanig dat zijn hartklopping bijna niet waar te nemen is. Ook lijkt de vogel niet te ademen. In feite doet de kolibrie datgene wat de egel doet wanneer de winter nadert. Hij houdt een winterslaap. Echter, de kolibrie houdt 365 keer per jaar een winterslaap.


Een zeeotter beschermt zichzelf tegen de vrieskou van de Stille Oceaan door een speciale methode.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillende levende wezens. Deze voorbeelden zijn echter voldoende om het ontwerp, dat onlosmakelijk aan hen is verbonden te onthullen. Het is onwaarschijnlijk, dat deze volmaakte systemen door het toeval tot stand zijn gekomen. Toevalligheden hebben geen bewustzijn, zij kunnen geen plannen bedenken. Al deze levende wezens zijn zeker het product van een bewust plan. Dit perfecte plan is slechts één van de tekenen, die aantonen dat alle levende wezens geschapen zijn. Allah de Onderhouder van alle werelden, heeft hen deze eigenschappen gegeven. Een scherpe kunstzinnigheid en wijsheid zijn in Zijn Schepping tentoongesteld.

BEPLEIT dus NOOIT ONWETENDHEID over het feit, dat deze wonderbaarlijke systemen enkel het product zijn van de verheven schepping van Allah.

Neem een plant en bekijk zijn bladeren eens aandachtig. Bestudeer de rangschikking van zijn bladeren, kleuren en helderheid. Beschouw alleen eens hoe de bladeren aan de top van een boom, honderden meters boven de zeespiegel, gedurende het hele jaar door groen blijven. Richt vervolgens je blik op vliegende vogels in de lucht. Neem een veer en bekijk deze eens onder een microscoop. Zo'n analyse onthult, dat vogelveren uit duizenden kleine hechtranken bestaan, die aan elkaar door middel van haakjes vastzitten.

Een analyse van verscheidene andere levende wezens brengt ons tot dezelfde conclusie: in alle levende wezens is een gedetailleerd ontwerp zichtbaar. Hoe zijn deze veren ontstaan? Is het mogelijk dat deze ingewikkelde ontwerpen toegeschreven kunnen worden aan de blinde kans en toevalligheden?


Een kolibrie.

Laten we deze vragen beantwoorden door andere vragen te stellen. Is het mogelijk, dat een vliegtuig ontworpen wordt zonder een bewuste tussenkomst? Komt, in een ander geval, door het toevallig rangschikken van dakpannen een fabriek tot stand? Het antwoord is voor de hand liggend. Technologische producten zijn, ondersteunt door zeer ingewikkelde structuren, ontworpen en vervaardigd door intelligente mensen. Op dezelfde manier is het perfecte ontwerp zichtbaar in de natuur het eindproduct van een nobel Schepper. Dit is een DUIDELIJK feit.

Pierre Grasse, een prominent Franse zooloog en voormalig hoofd van de "French Sciences Academy" , zegt het volgende:

Eén plant, één dier, zou duizenden en duizenden gelukbrengende en geschikte gebeurtenissen nodig hebben. Zo zouden wonderen regel worden: gebeurtenissen met een oneindig kleine kans zouden moeten blijven voorkomen. Er bestaat geen wet tegen dagdromen, maar de wetenschap mag daar niet aan toegeven.

De gedachte, dat levende organismen door het toeval kunnen ontstaan, is enkel een uiting van de verbeelding.

LEVENDE WEZENS ZIJN NIET DOOR TOEVAL ONTSTAAN. Allah, de Onderhouder van de werelden creëert hen allen. BEPLEIT dus NOOIT ONWETENDHEID over dit voor de hand liggende feit, dat vandaag de dag voor een ieder begrijpelijk moet zijn.


Zelfs het unieke ontwerp van de veer is een teken van schepping.

De wijsheid, het ontwerp en de ordening die we in de natuur waarnemen, heersen door heel de kosmos. Van de wereld waarin wij leven tot in de hemellichamen (zon, sterren), heerst een perfecte planning.

Onze wereld is perfect geordend. Miljarden ontelbare systemen functioneren steeds gelijktijdig in totale harmonie. Er is een ongelooflijk evenwicht binnen dit gigantische netwerk van systemen, wat onthult dat het leven op aarde, wat op een verfijnd systeem rust van evenwichten, speciaal is ontworpen. Een vergelijking tussen andere planeten in het zonnestelsel en de aarde zou dit effect beter laten zien. De aarde is de enige planeet in het zonnestelsel, die leven ondersteunt.

De fijne balansen, die eigen zijn aan de planeet maken dit mogelijk.

De snelheid waarmee de aarde om zijn eigen as roteert, is daar één van. Deze keurige balansen maken van de aarde een bewoonbare plaats. De atmosfeer op aarde bestaat bijvoorbeeld uit gassen in ideale verhoudingen om zowel de mens als andere levende wezens in staat te stellen te overleven (77% stikstof, 21% zuurstof and 1% koolstofdioxide en andere gassen). Laten we één van deze gassen, zuurstof bijvoorbeeld onder de loupe nemen. Indien de verhouding van zuurstof ten opzichte van de andere gassen een beetje hoger dan 21% zou bedragen, zouden de cellen van levende wezens ernstig beschadigd raken. Bovendien zouden de koolwaterstofmoleculen, en zo dus planten, ook geen kans op bestaan hebben.

Indien de verhouding van zuurstof ten opzichte van andere gassen een stukje minder was, dan zou ademhalen een marteling geweest zijn. Bovendien zou de omzetting van voedingsstoffen in energie onmogelijk worden. Als de verhouding van koolzuur in de lucht groter was, zou het voor de mensheid een bedreiging vormen aangezien de atmosfeer meer warmte vasthoudt, en zo een wereldwijde stijging in temperatuur veroorzaakt. Een geringe afname in de hoeveelheid van koolstofdioxide, zou anderzijds grote temperatuurverschillen veroorzaken tussen dag en nacht met 's nachts een temperatuur onder het vriespunt. De verhouding van stikstof in de lucht is zo nauwkeurig dat zuurstof, een brandbaar gas, van levensbelang is voor levende wezens.

De constante aard van atmosferische gassen is een andere belangrijke factor voor het leven op aarde. Planten produceren ongeveer 200 miljard ton zuurstof per jaar door koolstofdioxide in de lucht om te zetten in zuurstof.

Ook de massa van de aarde is ideaal en voorkomt het wegzweven van de dampkring in de ruimte.

Wat betreft deze evenwichten in de atmosfeer, is het van groot belang dat de oppervlaktetemperatuur van de aarde relatief constant zou moeten blijven. Deze constante is nauw verbonden aan de regelmaat van de baan die de aarde rondom de zon maakt, de grootte van de zon, de snelheid waarmee de aarde ronddraait en de scheefstand van de as van de aarde.

Er bestaan verschillende andere evenwichten die de aarde in staat stellen om het leven te ondersteunen.

De heersende sterkte van de zwaartekracht oefent een nauwkeurig evenwicht uit. Een geringe toename in de zwaartekracht, zou meer ammoniak en methaangas in de atmosfeer betekenen. In de tegenovergestelde situatie zal de atmosfeer er niet in slagen om water vast te houden. Hierdoor wordt de wereld een onbewoonbare plek.

De dikte van de aardkorst en de ozonlaag, de water- en stikstofkringloop op aarde, het bestaan van bergen en de beschermende aard van de lagen in de atmosfeer zijn van groot belang voor de voortzetting van leven op aarde.
De enige planeet die leven mogelijk maakt, is de Aarde. Een deel van de planeet Mars (boven). Een vergelijking tussen andere planeten en de aarde zou de mens het verbazingwekkende ontwerp doen voelen dat eigen is aan deze planeet.

Echter, het merendeel van de mensen leidt een leven terwijl zij geen flauw benul hebben van de nauwkeurige evenwichten in de samenstelling van de gassen in de atmosfeer, de afstand van de aarde tot de zon, of de bewegingen van de planeten. Het vitale belang van zulke evenwichten betekent niet veel voor hen. Echter, zelfs een subtiele verandering in één van de evenwichten zou een grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van leven. Bovendien zijn de hierboven genoemde voorbeelden slechts een paar te midden van miljarden nauwkeurige evenwichten die op aarde bestaan. Het is hoe dan ook een DUIDELIJK feit, dat zelfs deze voldoende zijn om te tonen dat zij allemaal het werk zijn van een verheven wijsheid.

BEPLEIT dus NOOIT ONWETENDHEID over het feit, dat zulke nauwkeurige evenwichten niet toevallig tot stand hadden kunnen komen en dat enkele Allah de Almachtige de macht heeft om zo'n ordening op te richten.


Leven op aarde bestaat op de "korst" van de aarde (aardkorst), een deel bestaande uit 7 lagen met een afstand van 670 km. De korst, 6.370 km diep, vormt slechts 1% van de diepte van dit deel. Wetenschappers, die een vergelijking maken tussen een appel en de aarde, verklaren dat het buitenste deel van een appel te vergelijken is met de aardkorst waarop leven bestaat, terwijl het binnenste deel van de appel te vergelijken is met het inwendige van de planeet. Een interne kern van gesmolten elementen. Alleen al de gedachte dat 12 km onder de aarde de temperatuur ongeveer 600C is, toont aan dat de wereld alles is behalve kalm en stil. Bezittingen, kinderen, carrière en bezittingen van mensen behoren allen tot een leven dat boven deze kern geleid wordt.
]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38481/over-de-wonderbaarlijke-kenmerken-vanhttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38481/over-de-wonderbaarlijke-kenmerken-vanMon, 14 Feb 2011 01:25:59 +0200
DAT EVOLUTIE EEN BEDROG IS EN DAT ALLAH ALLES CREËERT Zonder het bestaan van Allah te erkennen, promoten sommige mensen een "theorie van toevalligheden" over hoe het leven is ontstaan. Deze onwaarschijnlijke theorie spreekt wetenschappelijke bewijsvoering compleet tegen. Deze beweert, dat alle levende wezens op aarde als resultaat van een toeval zijn ontstaan. Echter, een onderzoek naar deze ongegronde beweringen onthult dat deze theorie geen enkele rationele uitleg geeft over "hoe het leven ontstaan is."

Een nauwkeurige kijk naar de perfecte systemen die eigen zijn aan levende wezens leidt ons uiteindelijk naar één opvallend feit: alle levende wezen zijn gecreëerd. Alle beweringen van evolutionisten ten aanzien van de oorsprong van het leven zijn totaal ongeldig. Een proces dat evolutie genoemd wordt, heeft nooit op aarde plaatsgevonden. De Schepper creëerde het universum in zijn unieke vorm, en de evolutie is een bedrog. Dit zijn de feiten.

Ondanks het feit, dat alle wetenschappelijke en redelijke bewijsvoeringen, die relevant zijn voor de oorsprong van het leven duidelijk aantonen dat het gecreëerd is, blijven sommige mensen hardnekkig voorstander van de evolutie. In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe sommige mensen, die beweren aanhangers te zijn van de wetenschap, zulke irrationele beweringen doen. We zullen ook getuige zijn hoe deze theorie, waar mensen zich blindelings aan hechten, ineenstort met behulp van de grote doorbraken in de wetenschap, die in de 20ste eeuw zijn gedaan.

Maak nooit de fout die deze mensen maakten, die vurige pogingen ondernemen om het bestaan van Allah te verwerpen. Bepleit nooit onwetendheid over het feit, dat alles de creatie van Allah is en dat een proces evolutie genaamd nooit op aarde heeft plaatsgevonden.

 • Evolutionisten beweren, dat levende wezens zich door twee hoofdmechanismen ontwikkelen: "Mutatie" en "Natuurlijke Selectie".

Volgens evolutionisten wordt de evolutionaire verandering door toevallige mutaties die in de genetische opbouw van levende wezens plaatsvinden, veroorzaakt. Ze beweren, dat ononderbroken kleine mutaties nieuwe soorten creëerden. Mutaties veroorzaken echter alleen schade aan het DNA, de structuur waarin alle informatie die relevant is voor de cel is opgeslagen. De uitwerking van mutaties is altijd schadelijk en het is onwaarschijnlijk dat mutaties tot de vorming van nieuwe soorten leiden. Alle mutaties waarvan we weten dat die in mensen plaatsvinden, resulteren in lichamelijke mismaaktheid, in afwijkingen zoals mongolisme, albinisme, dwergvorming of kanker. De mensen die blootgesteld zijn aan de straling van de kernwapens, die in het verleden op Hiroshima en Nagasaki zijn afgeworpen, zijn duidelijke voorbeelden van de mutaties die in levende wezens dankzij de straling plaatsvinden.

Natuurlijke selectie houdt in, dat de levende wezens die meer geschikt zijn voor de natuurlijke omstandigheden van hun leefomgeving zullen overleven door nakomelingen te krijgen die zullen overleven, terwijl zij die ongeschikt zijn zullen verdwijnen. Echter, deze bewering heeft geen relatie met welk evolutieproces dan ook. Natuurlijke selectie haalt slechts de zwakkere individuen uit een soort en leidt vervolgens naar een groep die uit sterke individuen bestaat. In andere bewoordingen, natuurlijke selectie kan geen nieuwe soorten produceren.

Evolutionisten zijn zich van dit feit bewust. Colin Patterson, een vooraanstaand paleontoloog van het 'Museum of Natural History' in Engeland, benadrukt dat er nooit is gezien, dat natuurlijke selectie ook nieuwe soorten ontwikkelt.

Niemand heeft ooit een nieuwe soort voortgebracht door de werking van de natuurlijke selectie. Niemand heeft het ooit benaderd en de meeste van de huidige discussies in het neodarwinisme gaan over deze vraag.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat geen van beide mechanismen, waar evolutionisten zich achter verschuilen, toverstokjes zijn die levende wezens in meer geavanceerde en perfecte vormen veranderen.

 • Volgens de evolutietheorie ontstond elke levende soort uit een voorganger. Indien dit de oorzaak was, dan zouden er talrijke tussenliggende soorten hebben bestaan, die gedurende deze lange periode leefden waarin verandering is opgetreden. Anders gezegd, sommige half-vis en half-reptiel wezens zouden in het verleden geleefd hebben, die enkele reptielachtige trekken vertonen in aanvulling op visachtige trekken die zij al hadden. Aanhangers van de evolutietheorie verwijzen naar deze denkbeeldige wezens, waarvan zij geloven, dat die in het verleden als "overgangsvormen hebben bestaan."

Indien zulke dieren werkelijk hebben bestaan, dan zouden er miljoenen en zelfs miljarden van geweest zijn. Nog belangrijker is, dat de overblijfselen van deze vreemde wezens in de fossielen aanwezig zouden moeten zijn. Intensief onderzoek van vandaag de dag heeft tot onze verbazing geconcludeerd dat deze "tussenvormen" niet voorkwamen. Fossielen die tot andere levende wezens behoren, zijn er volop, terwijl geen enkele fossiel van deze denkbeeldige wezens voorhanden is.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat de afwezigheid van overgangsvormen de beweringen van evolutionisten ongeldig maakt.

 • Volgens het denkbeeldige scenario van evolutionisten, vonden om verschillende redenen enkele vissen het noodzakelijk om van zee aan land te gaan. Vanwege deze noodzaak (!), ontstonden er enkele veranderingen in de vissen die hen tot amfibieën maakten. Dit is een beknopte samenvatting van het evolutiescenario, dat de overgang van water naar land bespreekt. Welnu, laten we dit voor even aannemen. Wat gebeurt er als een vis op een dag besluit om aan wal te gaan? Hebben vissen die geleidelijk de kust naderen en tot slot het zand bereiken enige kans op overleving? Het antwoord is duidelijk: vissen die zich op land voortbewegen zullen snel sterven. Andere vissen die dezelfde poging ondernemen, zouden ook sterven. Het resultaat blijft hetzelfde: indien miljarden vissen gedurende miljoenen jaren hetzelfde zouden proberen, zou elke vis die aan land gaat sterven voordat deze de gelegenheid heeft iets te ondernemen. Dit is een VOOR DE HAND LIGGEND feit.


  Bovenstaande illustratie, de zogenaamde transformatie van zeester in vis, is niet meer dan een uiting van de verbeelding. Er zijn tal van fossielen van zowel de zeester als de vis in deze staat gezien, echter het denkbeeldige wezen dat half zeester of half vis is, is slechts een tekening. Deze tekeningen van zogenaamde overgangsvormen kunnrn niet steunen op de fossiele resten.

Bovendien is het vandaag de dag wetenschappelijk bewezen, dat het onwaarschijnlijk is, dat deze levende wezens, die op anatomische en fysiologische vlak zeer sterk van elkaar verschillen, uit elkaar ontwikkeld zijn. Er bestaan een aantal voor de hand liggende feiten die zo'n overgang onmogelijk maken.

1. Het eigen gewicht: dieren op het vaste land verbruiken 40% van hun energie om alleen hun eigen lichaam te dragen. Dieren die zich echter in zee ophouden, ondervinden geen problemen bij het dragen van hun eigen gewicht. Dieren op land en in zee verschillen compleet in skelet- en spierbouw. Hierdoor passen zij zich perfect aan hun omgeving aan.

2. Behoud van warmte: een dier aan land heeft een lichamelijk mechanisme, dat grote temperatuursveranderingen aan land kan weerstaan. Echter, in zee verandert de temperatuur langzaam en de verandering in temperatuur kent geen grote verschillen. Dit is de reden waarom de stofwisseling verschilt tussen die, van dieren aan land en die, van dieren in zee.

3. Gebruik van water: van groot belang voor de stofwisseling is, dat water en vocht beperkt gebruikt worden wegens de schaarste van waterbronnen aan land. De huid is bijvoorbeeld ontworpen om het verlies van water tot op een zekere hoogte toe te staan, naast het voorkomen van overmatige verdamping. Dieren aan land kennen het gevoel van dorst, iets dat dieren in zee niet hebben. Bovendien is de huid van zeedieren niet geschikt voor een droge leefomgeving.

4. Nieren: zeedieren kunnen met gemak afvalstoffen van hun lichaam uitscheiden door ze te filteren, aangezien er voldoende water in hun leefomgeving is. Echter, aan land dient water zuinig gebruikt te worden. Dit is de reden waarom dieren aan land een niersysteem hebben. Het is onwaarschijnlijk dat een complex orgaan als de nier, toevallig is ontstaan.

5. Ademhalingssysteem: vissen ademen door zuurstof op te nemen dat in water is gebonden, en het door de kieuwen laten passeren. Dieren aan land daarentegen, hebben een compleet longsysteem.


Wat gebeurt er met een vis, die op een dag aan land gaat? Dit is zeker iets dat door mensen bedacht is zonder er over na te denken. Het beweren, dat een vis decennia lang op land verbleef zonder te sterven en op een dag besloot om als een reptiel te leven, is natuurlijk noch logisch noch wetenschappelijk.

Vissen zijn altijd vissen gebleven en reptielen zijn altijd reptielen gebleven. Bepleit dus nooit de onwetendheid over het feit, dat vissen zich nooit tot slangen of hagedissen kunnen ontwikkelen en dat zo'n voorstelling alleen in verhaaltjes thuishoort.

 • Niet in staat om uit te leggen hoe de perfecte bouw van vleugels is ontstaan, beweren evolutionisten, dat vogels zich uit reptielen hebben ontwikkeld. Dit is beslist een ongegronde bewering. De fossiele resten onthullen, dat vogels altijd vogels waren en dat reptielen altijd reptielen zijn geweest..

Vanwege verscheidene fysiologische en anatomische verschillen, is zo'n overgang onwaarschijnlijk. Om een paar voorbeelden te noemen;

-Vogels hebben een totaal andere bouw van longen dan reptielen.

- Hun skeletbouw is volkomen anders dan die van reptielen; de botten van vogels bijvoorbeeld zijn lichter dan de botten van de reptielen.

-Vogels hebben veren, terwijl reptielen met schubben bedekt zijn.


Een denkbeeldige tekening: een dinosaurus die plotseling vleugels ontwikkelde tijdens zijn poging een vlieg te vangen.
 • Een ander feit, dat de evolutietheorie ontzenuwt is, dat evolutionisten er niet in slagen om een uitleg te geven over hoe leven op aarde is begonnen.

Alle levende wezens zijn van cellen gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld 100 triljoen cellen in een menselijk lichaam. Eiwitten zijn de basis bouwstenen van de cel. De vorming van slechts één enkel eiwit, onder natuurlijke omstandigheden, uit de duizenden ingewikkelde eiwitmoleculen die een cel vormen, is niet mogelijk.

Eiwitten zijn reusachtige moleculen, die uit kleinere eenheden bestaan, "aminozuren" genaamd. Het eenvoudigste eiwit bestaat uit 50 aminozuren maar er zijn enkele die uit duizenden aminozuren bestaan. Doorslaggevend is dat de afwezigheid, toevoeging of verplaatsing van één enkel aminozuur in de bouw van een eiwit, het tot een nutteloze hoop moleculen zou veranderen. Elk aminozuur dient op de juiste plaats en in de juiste volgorde te staan.

Het feit dat de functionerende structuur van eiwitten absoluut niet toevallig kan ontstaan, kan zelfs makkelijk achterhaald worden door een eenvoudige kansberekening die een ieder kan begrijpen.

Een eiwitmolecuul van gemiddelde grootte bestaat uit 288 aminozuren waarvan er 12 verschillende soorten bestaan. Deze kunnen op 10300 verschillende manieren gerangschikt worden. Anders gezegd, de kans voor de formatie van één enkel eiwitmolecuul bestaat uit "1 op de 10300 ". De kans dat deze plaatsvindt, is daarom praktisch onmogelijk.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat het voor eiwitten - de bouwstenen van de cel - onwaarschijnlijk is om door het toeval tot stand te komen en dat daarom het leven niet is ontstaan op de manier zoals evolutionisten dat beweren.

 • Als de toevallige formatie van zelfs één van deze eiwitten onmogelijk is, dan is het miljarden keer meer onmogelijk dat ongeveer één miljoen van deze eiwitten toevallig op de juiste manier samenkomen en een complete cel vormen.

Robert Shapiro, een professor in de scheikunde aan de Universiteit van New York en een DNA specialist, berekende de kans van de toevallige vorming van de 200 soorten eiwitten die in één enkele bacterie zijn gevonden. (Er bestaan 200,000 verschillende soorten eiwitten in een menselijke cel). Het cijfer, dat gevonden werd was 1 op de 1040.000. 1

Een professor in de toegepaste wiskunde en sterrenkunde aan de University College (Cardiff, Wales), Chandra Wickramasinghe, maakt een opmerking over deze ongelooflijke waarschijnlijkheid:

De kans van de spontane vorming van leven uit een levenloos iets, is één op een getal met 40.000 nullen erachter… het is groot genoeg om Darwin en de hele evolutietheorie te bedekken. Er was geen oersoep (een mengsel van basiselementen) noch op deze planeet noch op een ander, en indien het begin van leven niet toevallig was, dan moet het daarom een creatie zijn van vastberaden intelligentie.

Bepleit dus nooit de onwetendheid over het feit, dat zelfs één enkele bacterie niet bij toeval of per ongeluk kon ontstaan. Dat brengt het ineenstorten van de evolutietheorie met zich mee.

 • Het molecuul, dat DNA wordt genoemd, wat in de kern van elk van de 100 triljoen cellen in ons lichaam wordt gevonden, bevat het complete constructieplan van het menselijk lichaam. Informatie over alle eigenschappen van een persoon, van lichamelijke verschijningvorm tot de bouw van de inwendige organen, is door een speciaal systeem in het DNA gecodeerd. Indien we de informatie, die opgeslagen ligt in het DNA op zouden schrijven, dan zouden we een gigantische bibliotheek moeten samenstellen bestaande uit 900 encyclopedieën van elk 500 pagina's.

  Is het mogelijk, dat alle informatie, samengesteld in duizenden boeken in een bibliotheek, toevallig geschreven is? Het antwoord is "NEE". Dus het is duidelijk dat DNA, het molecuul waarin alle informatie van een levend wezen is opgeslagen, niet toevallig is ontstaan.

Deze ongelooflijk omvangrijke informatie is opgeslagen in DNA onderdelen die "genen" worden genoemd. Op dit punt beland, is er een belangrijk detail dat de nodige aandacht verdient. Een fout in de volgorde van nucleotiden, die een gen vormen, zorgt ervoor dat het gen volslagen nutteloos wordt. Als we beseffen dat er 200 duizend genen in het menselijke lichaam voorkomen, wordt het nog duidelijker hoe onmogelijk het voor de miljoenen nucleotiden is, die deze genen maken, in de juiste volgorde èn door het toeval tot stand te komen.

Bepleit dus nooit de onwetendheid over het feit, dat deze ingewikkelde structuur van DNA een speciaal ontwerp is. Dit is duidelijk bewijs dat DNA door Allah is ontworpen.

 • Evolutionisten beweren, dat alle levende wezens zich ontwikkelden van de primitieve vormen tot de meer geavanceerde. Volgens deze ongegronde bewering, ontwikkelden ook mensen zich uit half-mens, halfaap wezens die "primitieve mensen" worden genoemd. Echter, vandaag de dag weten we dat het concept "primitieve mens" (oermens) niet bestaat. De mens is altijd mens geweest en apen zijn altijd apen geweest. Dit is een bewezen feit. Fossielen, waarvan beweerd wordt, dat ze tot de voorouders van de mens behoren, behoren tot menselijke rassen, die tot zeer recent leefden - ongeveer 10.000 jaar geleden - en vervolgens verdwenen. Bovendien hebben veel menselijke gemeenschappen die vandaag de dag leven, dezelfde fysische vertoning en eigenschappen als deze uitgestorven rassen van de mens, waarvan de evolutionisten beweren dat zij prehumane voorouders van de mens zijn.

Er bestaan talrijke anatomische verschillen tussen apen en mensen en die zijn niet van dien aard, dat ze door middel van een evolutieproces ontstaan zijn. Dit is een DUIDELIJK feit.

Een paar voorbeelden, die dit aantonen zijn de volgende:

In 1995 werd in Atapuerca (Spanje) een 800.000 jaar oud fossiel van het menselijk gezicht gevonden. Dit fossiel is belangrijk in de zin, dat het in het geheel niet van de moderne mens verschilt. Dit onthult een feit dat niet tegengesproken kan worden: de mens die 800.000 jaar geleden leefde en de moderne mens, zijn hetzelfde.

-Een artikel dat op 14 maart 1998 in de New Scientist is gepubliceerd, vertelt ons dat de mensen, die door evolutionisten Homo Erectus genoemd worden, het zeemanschap 700.000 jaar geleden uitoefenden. Deze mensen, die voldoende kennis en techniek hadden om een schip te bouwen en een cultuur bezaten, die gebruik maakte van zeetransport, kunnen nauwelijks primitief worden genoemd.


Wat gebeurt er met een decennia lang achtergelaten auto in de woestijn?
De tweede wet van de thermodynamica, die als één van de basiswetten van de natuurkunde beschouwd wordt, houdt in, dat onder normale omstandigheden, alle systemen die aan hun lot worden overgelaten tot verstoring, ontbinding en bederf neigen. Dit tot een mate, die in directe relatie staat met de hoeveelheid tijd, die verstrijkt. In ons dagelijks leven zien we ook dat alles, zowel levend als niet-levend, verslijt, bederft, verrot, vergruist en vernietigt. Als we bijvoorbeeld een auto in de woestijn laten staan en het maanden later controleren, zouden we nauwelijks verwachten dat we het in betere staat van dienst vinden. We zouden daarentegen platte banden vinden, gebroken ramen, een verroest onderstel en een niet-functionerende motor. De evolutietheorie zegt echter, dat verstoorde, ontbonden en anorganische atomen en moleculen spontaan samenkomen in een bepaalde rangschikking en een plan maken om extreem ingewikkelde structuren te vormen. Dit is een ander tegenstrijdigheid en niet-wetenschappelijk standpunt van de evolutietheorie.

-Vlakbij Lake Turkana in Kenia, is een fossiel van een kind met een rechte skeletstructuur gevonden, dat in zijn geheel niet verschilt van dat van de moderne mens. Ten aanzien van dit fossiel van de Homo Erectus specimen, delen paleontologen (geologen, deskundig in het onderzoeken van fossielen) een gemeenschappelijke visie. De Amerikaanse paleontoloog Alan Walker verklaarde, dat hij twijfelde of "de gemiddelde patholoog het verschil zou kunnen vertellen tussen het skelet van dit fossiel en die van de mens."

-Neanderthaler was een menselijk ras en ondanks dat presenteren evolutionisten hem als "een primitieve soort." Niettemin bewijzen alle vondsten, inclusief een 26.000 jaar oud fossiel van een naald, waarmee genaaid werd en die aan dit ras toebehoorde, dat de Neanderthaler, tienduizenden jaren geleden, kennis had over kleding.


Een artikel dat op 14 maart 1998 in de New Scientist is gepubliceerd, vertelt ons dat de soort, die door evolutionisten Homo Erectus genoemd wordt, het zeemanschap 700.000 jaar geleden uitoefende.

Bepleit nooit de onwetendheid over het feit, dat deze mensen - die honderdduizenden jaren geleden geleefd hebben, het zeemanschap praktiseerden en kennis hadden van kleding, en een skeletbouw hadden, welke niet verschilt van die van de moderne mens - als de "primitieve mens" (oermens) worden aangeduid en dat dit zinloze pogingen zijn.

 • Over de oorsprong van de mens, rangschikken evolutionisten aapachtige "overgangsvormen" en noemen de resulterende volgorde "de denkbeeldige stamboom van de mens." Volgens evolutionisten stamt de mens af van een aap, die zich later de karaktertrekken van de mens verwierf.

Deze stamboom van de mens is volkomen denkbeeldig. Om een beter begrip te krijgen van de denkbeeldige aard van deze schikking, is het voldoende om de zogenaamde grondslag van dit verhaal, dat door de evolutionisten is bedacht, te bestuderen.


Het "Turkana Boy" fossiel, dat tot het Homo Erectus ras behoort. Er bestaat haast geen verschil met de moderne mens.

Voor evolutionisten is soms een schedel, kaakbeen of een enkele tand het greintje van inspiratie geweest om deze "overgangsvormen" te rangschikken. Door het vertrouwen te stellen in een bot, is het onmogelijk om het fysische voorkomen van een levend wezen uit te beelden, en al helemaal niet de stamboom van datzelfde levende wezen. Dat is echter precies, wat evolutionisten durven te doen. Vertrouwen stellend in een enkel bot, verkondigen zij denkbeeldige en behoorlijk gedetailleerde scenario's over levende wezens en van daaruit vormen zij stambomen.

Afgezien van deze denkbeeldige stambomen, ontwikkelen evolutionisten onbegrijpelijke scenario's vanuit één enkel bot. Afbeeldingen bijvoorbeeld van aapachtige mannen met hun aapachtige echtgenotes en kinderen, die naast een vuurhaard zitten, zijn in verschillende boeken en tijdschriften gedurende tientallen jaren gepubliceerd. Deze publicaties zijn allemaal producten van de subjectieve interpretatie van de evolutionist. Dit is de wijze om mensen het bestaan van halfaap en half-mens wezens in de geschiedenis te doen geloven. Gedetailleerde tekeningen, die deze denkbeeldige wezens lopend met hun familie, tijdens het jagen of op andere momenten in hun dagelijks leven afbeelden, zijn beslist verzinsels van de verbeeldingskracht en worden door fossielen ondersteund.

Tot nu toe is door onderzoek gebleken, dat de evolutietheorie geen wetenschappelijke basis heeft. Desondanks is er een ander feit, dat nog duidelijker is dan de rest. Dit DUIDELIJKE feit is het volgende:

De levende wezens, die wij "mens" noemen, is onder andere een samenstelling van fosfaat-, magnesium-, koolstof- en calciumatomen. Deze atomen hebben geen persoonlijke wil of bewustzijn. Ondanks dat, komen deze levenloze atomen, tot onze verbazing, samen om een levend wezen te vormen. Bovendien besloot deze "samenstelling van atomen" om zich aan te melden bij een universiteit, vervolgens carrière te maken, laten we zeggen, een professor. Deze professor, bestaande uit atomen, besloot om een deskundige te worden op het gebied van de microbiologie en zijn eigen celopbouw onder een elektronenmicroscoop te bestuderen. Hij zou besloten kunnen hebben om een deskundige te worden op het gebied van de geneeskunde en geneest ziektes, die veroorzaakt zijn door virussen, ook van atomen gemaakt.

Dit is wat evolutionisten beweren. Ze weten donders goed, dat de atoom geen geweten heeft en ondanks dat, beweren zij verder nog dat atomen zich tot wezens hebben opgebouwd, die gevoelens hebben en die kunnen denken.

De mens is een wezen wat wilskracht en geweten heeft. Hij neemt besluiten, spreekt en komt tot conclusies. Al deze eigenschappen en functies van de "ziel" maken de mens anders.

BEPLEIT NOOIT DE ONWETENDHEID over het feit, dat zelfs als alle delen die een mens vormen toevallig samen zouden komen, zo'n zee van atomen nooit de "ziel" zou kunnen vormen.

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38480/dat-evolutie-een-bedrog-ishttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38480/dat-evolutie-een-bedrog-isMon, 14 Feb 2011 01:23:38 +0200
OVER HET DUIDELIJKE BESTAAN VAN ALLAH Vanaf het moment dat de mens zijn ogen voor de wereld opent, omgeeft hem een grote ordelijkheid. Hij heeft zuurstof nodig om te overleven. Het is interessant, dat de atmosfeer van de planeet waarop hij leeft, niet meer dan de exact benodigde hoeveelheid zuurstof levert, die hij nodig heeft. Op deze manier ademt hij moeiteloos. Om het bestaan van leven op deze planeet mogelijk te maken, is het bestaan van een warmtebron van belang. Als antwoord op deze behoefte, staat de zon precies op de juiste plaats om precies de juiste hoeveelheid warmte en energie, die de mens nodig heeft, uit te zenden. De mens heeft voedsel nodig om te overleven. Elke hoek van de wereld wemelt van verbazingwekkend gevarieerd voedsel. De mens heeft ook water nodig. Verbazingwekkend is, dat driekwart van de planeet met water bedekt is. De mens heeft behoefte aan onderdak en in deze wereld is er land wat geschikt is om op te bouwen en er zijn allerlei soorten materialen om onderkomens te maken.

Het zijn slechts een paar details te midden van miljarden, die het leven op aarde mogelijk maken. Kort samengevat, de mens leeft op een planeet die volmaakt ontworpen is voor zijn overleving. Dit is zeker een planeet die "gecreëerd" is voor de mens.

De uitleg van de mens over de wereld, berust op een "verkregen methode van denken." Dat betekent dat hij op de manier denkt die hem is aangeleerd of, minder aangenaam, de manier waarop hij is geïndoctrineerd. Door deze misleiding, doet hij het bovenstaande vaak af als "nietszeggende werkelijkheden." Indien hij echter de zaak niet opzij schuift, en de omstandigheden, die ons bestaan mogelijk maken begint te onderzoeken, zal hij zeker buiten de grenzen van het gebruikelijk denken staan en beginnen na te denken.

Hoe dient de atmosfeer als een beschermend plafond voor de aarde?

Hoe weet elk van de miljarden cellen in ons lichaam hun individuele taak en hoe voeren zij die uit?

Hoe bestaat zo'n bijzonder ecologisch evenwicht op aarde?

Een persoon, die op zoek is naar antwoorden op deze vragen, volgt zeker de juiste weg. Hij blijft niet ongevoelig voor zaken die om hem heen gebeuren, en bepleit geen onwetendheid over de bijzondere aard van de wereld. Een persoon die vragen stelt, die nadenkt en antwoorden geeft op deze vragen zal zich realiseren dat op elke centimeter van de planeet een plan en ordening heerst:

Hoe is deze smetteloze ordening in het hele universum tot stand gekomen?

Wie heeft er voor de verfijnde evenwichten in de wereld gezorgd?

Hoe zijn levende wezens, ongelooflijk verschillend in soort, tot stand gekomen?

Jezelf bezighouden met een intensief onderzoek naar de antwoorden op deze vragen, resulteert in een helder besef dat alles in het universum, de ordening ervan, elk levende wezen en structuur een onderdeel is van een plan, een product van een ontwerp. Elk detail, de uitstekende bouw van de vleugel van een insect, het systeem dat een boom in staat stelt om tonnen water naar haar allerhoogste takken te vervoeren, de ordening van de planeten en de verhouding van gassen in de atmosfeer zijn allemaal unieke voorbeelden van perfectie.

In elk detail van de oneindig gevarieerde wereld, vindt de mens zijn Schepper. Allah, de Eigenaar van alles in het gehele universum, maakt Zichzelf aan de mens kenbaar door het perfecte ontwerp van Zijn schepping. Alles wat ons omringt, de voorbijvliegende vogels, onze kloppende harten, de geboorte van een kind of het bestaan van de zon in de hemel, belichaamt de kracht van Zijn schepping. En wat de mens moet doen, is dit feit begrijpen.

Al deze zaken hebben hun bestaan te danken aan het feit, dat alles gecreëerd is. Een intelligent persoon merkt dat er planning, ontwerp en wijsheid in elk detail van de oneindig gevarieerde wereld bestaan. Dit zet hem ertoe om de Schepper te erkennen.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat alle levende wezens, levend of dood, het bestaan en de grootsheid van Allah tonen. Kijk naar dingen die je omgeven en streef ernaar om op de beste manier waardering te tonen voor de eeuwige grootsheid van Allah.

Het bestaan van Allah is DUIDELIJK. Het negeren zou alleen maar het begin betekenen van de aanzienlijkste schade die we onszelf ooit kunnen aandoen. Dat is simpelweg omdat Allah geen behoefte heeft aan iets. Hij is Degene die Zijn grootsheid in alle dingen en op alle manieren toont. Allah is de Eigenaar van alles, vanaf de hemelen tot de aarde. De Qoer-aan leert ons de eigenschappen van Allah:

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem toe. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beiden vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (Surat al-Baqarah: 255)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38479/over-het-duidelijke-bestaan-vanhttp://nl.harunyahya.com/nl/Bepleit-nooit-onwetendheid/38479/over-het-duidelijke-bestaan-vanMon, 14 Feb 2011 01:21:49 +0200
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net