De Islam Veroordeelt het Terrorisme

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
9 / total: 10

De Grondslag van het Terrorisme: Het Darwinisme en het Materialisme

God is genadig voor zijn dienaren.
(Koran 3:30)

Eerder hebben we uitgelegd dat er twee belangrijke bronnen voor het terrorisme zijn. We toonden aan, met voorbeelden en bewijs, dat een van hen het radicale terrorisme is, dat de goddelijke religies verkeerd interpreteert en de bijgelovige referenties die in de loop der tijd werden gefabriceerd als uitgangspunt neemt. In het licht van de Koranverzen toonden we aan dat de acties van de terroristische organisaties die beweren te handelen in naam van de islam eigenlijk in strijd zijn met de islam. De andere bron voor het terrorisme is het materialistische en het darwinistische wereldbeeld.

De meeste mensen denken dat de evolutietheorie voor het eerst door Charles Darwin werd geïntroduceerd en op wetenschappelijk bewijs, waarnemingen en experimenten berust. De waarheid is echter dat niet Darwin de grondlegger was, noch dat de theorie stoelt op wetenschappelijk bewijs. De theorie is een poging het oude dogma van de materialistische filosofie aan de natuur toe te passen. Hoewel het niet wordt ondersteund door wetenschappelijke ontdekkingen, wordt de theorie blind ondersteund in de naam van de materialistische filosofie. (Zie Harun Yahya, De Atlas van de Creatie en Het bedrog van de Evolutieleer)

Dit fanatisme heeft geleid tot allerlei rampen. Samen met de verspreiding van het darwinisme en de materialistische filosofie die het ondersteunt, is het antwoord op de vraag "Wat is een mens?" veranderd. Mensen die gewend waren om te antwoorden: "Menselijke wezens zijn geschapen door God en moeten leven volgens de prachtige moraal die hij doceert", begonnen nu te denken dat 'de mens door toeval tot stand gekomen is en een dier is, die door middel van strijd om te overleven zich ontwikkeld heeft.' Er is een zware prijs betaald voor deze grote misleiding. Gewelddadige ideologieën zoals het racisme, het fascisme, het communisme en vele andere barbaarse wereldbeschouwingen op basis van conflict hebben allen kracht ontleend aan deze misleiding.

Dit deel van het boek onderzoekt de ramp die het darwinisme de wereld heeft gebracht en onthult haar nauwe samenhang met het terrorisme, een van de belangrijkste problemen van onze tijd.

De Darwinistische Leugen: "Het Leven Is Een Conflict"

Darwin maakte een fundamentele denkfout bij het ontwikkelen van zijn theorie: de ontwikkeling van levende wezens hangt af van de strijd om het bestaan. De sterksten zullen de strijd winnen. De zwakken zijn gedoemd om te worden verslagen en in de vergetelheid te raken.

Volgens Darwins onwetenschappelijke ideeën is er in de natuur een eeuwig conflict gaande en een meedogenloze strijd om te overleven. De sterke zal altijd de zwakke overwinnen en hierdoor kan er ontwikkeling plaatsvinden. De ondertitel die hij gaf hij aan zijn boek De Oorsprong der Soorten, "De oorsprong der soorten door middel van natuurlijke selectie, of: het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan" vatten zijn afwijkende en onwetenschappelijke inzichten samen.

Daarnaast stelde Darwin ook de leugen dat de 'strijd om het bestaan' ook geldig was tussen menselijke rassen. Volgens deze fabel, waren de bevoorrechte rassen de winnaars van de strijd. Volgens Darwin behoorden witte Europeanen tot het bevoorrechte ras. Afrikaanse of Aziatische rassen bleven achter in de strijd om het bestaan. Darwin ging nog verder en suggereerde dat deze rassen spoedig de strijd om het bestaan geheel zouden verliezen en dus zouden uitsterven:

In een nabije toekomst, niet erg ver weg wanneer het in eeuwen gemeten wordt, zullen de geciviliseerde mensenrassen vrijwel zeker de primitieve rassen over de hele wereld uitroeien en vervangen. Tegelijkertijd zullen de antropomorfische apen ongetwijfeld uitgeroeid zijn. De kloof tussen de mens en zijn naaste verwanten zal dan groter zijn, want het zal dan gaan tussen aan de ene kant de mens in een beschaafdere staat, mogen we hopen, zelfs dan de Kaukasische mens, en een aantal apen zo laag als de baviaan aan de andere kant. In plaats van zoals nu tussen de neger of de Aboriginal en de gorilla.25

De Indiase antropoloog Lalita Vidyarthi legt uit hoe Darwins evolutietheorie het racisme heeft oplegt aan alle sociale wetenschappen:

Zijn (Darwins) theorie van dat de sterksten zullen overleven werd hartelijk verwelkomd door de sociale wetenschappers van toen en zij geloofden dat de mensen verschillende niveaus van de evolutie hadden doorlopen, culminerend in de blanke beschaving. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het racisme aanvaard als een feit door de overgrote meerderheid van de westerse wetenschappers.26

 

Darwins Inspiratiebron: De Meedogenloze Theorie Van Malthus

Europa na 1870 door de Engelse hoogleraar geschiedenis, James Joll.

De inspiratiebron van Darwins onwetenschappelijke, donkere en gevaarlijke ideeën was het boek van de Britse econoom Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population (Een essay over het principe van de bevolkingsgroei). Malthus berekende dat als de menselijke bevolking werd overgelaten aan haar lot, de bevolking snel zou toenemen. In zijn visie waren de belangrijkste invloeden die de populatie onder controle hielden rampen zoals oorlog, honger en ziekte. Kortom, volgens deze wrede bewering moesten sommige mensen sterven om anderen te laten leven. Het bestaan kreeg de betekenis van een permanente oorlog.

De implementatie in de 19e eeuw van de these van Malthus: de noodzaak van de strijd om het bestaan, bracht ellende aan hulpeloze en arme kinderen in Engeland. Religie zorgde echter voor bescherming van deze kinderen; een leven van goedheid en deugd, zonder ellende en lijden, is alleen mogelijk als de morele leer van de religie wordt beoefend.

In de 19e eeuw werden de afwijkende ideeën van Malthus alom geaccepteerd. In het bijzonder ondersteunden de Europese intellectuelen uit het bovenste laag van de maatschappij zijn wrede ideeën. In het artikel De wetenschappelijke achtergrond van de Nazi 'ras zuiveringsprogramma', geschreven door T.D. Hall, werd het belang van Mathus' opvattingen over de bevolkingscontrole in Europa van de 19e eeuw in deze woorden weergegeven:

In de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen in heel Europa de leden van de heersende klassen samen om over een nieuw ontdekt probleem van de “bevolkingsgroei” te spreken en om manieren te bedenken voor de uitvoering van het Malthusiaanse mandaat, om het sterftecijfer onder de armen te verhogen: "In plaats van hygiëne te bevelen aan de armen, moeten we tegenovergestelde gewoonten aanmoedigen. In onze steden moeten we de straten smaller maken, meer mensen in huizen laten wonen en de terugkeer van de pest aanmoedigen. Op het platteland moeten we onze dorpen bouwen in de buurt van stilstaand water en in het bijzonder nederzettingen in moerasachtige en ongezonde locaties aanmoedigen."27

Als gevolg van dit wrede beleid zouden de zwakkeren en degenen die de strijd om het bestaan verliezen worden opgeheven en als gevolg daarvan zou de snelle stijging van de bevolking worden gecompenseerd. Dit zogenaamde 'onderdrukking van de armen' beleid werd in 19e eeuw daadwerkelijk in Groot-Brittannië uitgevoerd. Er werd een industriële wet aangenomen om kinderen van acht en negen jaar tot zestien uur per dag te laten werken in de kolenmijnen en duizenden stierven onder de verschrikkelijke omstandigheden. De strijd om het bestaan voortvloeiend uit de theorie van Malthus leidde ertoe dat miljoenen Britten een ellendig bestaan hadden.

Beïnvloed door deze wilde ideeën, paste Darwin dit concept van het conflict toe op de gehele natuur en stelde dat de sterksten en de fitsten als overwinnaar uit deze oorlog voor het bestaan kwamen. Bovendien beweerde hij dat de zogenaamde strijd om het bestaan een gerechtvaardigde en onveranderlijke wet van de natuur was. Aan de andere kant nodigde hij mensen uit om hun religieuze overtuigingen te verlaten door het ontkennen van de schepping en ondermijnde hij daarmee alle ethische waarden die een obstakel zouden kunnen zijn voor de meedogenloze strijd om het bestaan.

De mensheid heeft in de 20e eeuw een zware prijs betaald voor de verspreiding van deze gevoelloze opvattingen die mensen tot meedogenloosheid en wreedheid aanspoorde.

Thomas Malthus en Charles Darwin

De Rol Van Het Darwinisme Bij De Voorbereiding Van De Eerste Wereldoorlog

Toen het darwinisme de Europese cultuur domineerde, begonnen de effecten van de drogredenen van de strijd om het bestaan zichtbaar te worden. In het bijzonder begonnen de kolonialistische Europese landen de gekolonialiseerde landen als zogenaamde 'evolutionaire achterlijke volken' te portretteren en gebruikten het darwinisme voor rechtvaardiging.

Het bloedigste politieke gevolg van het darwinisme was het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

In zijn boek Europe Since 1870 (Europa na 1870), legt de bekende Britse hoogleraar geschiedenis, James Joll uit dat een van de factoren die de weg voorbereidde voor de Eerste Wereldoorlog het geloof in het darwinisme was van de Europese machthebbers op dat moment.

Het is belangrijk om te beseffen hoe letterlijk de leer van de strijd om het bestaan en van de overleving van de sterkste werd genomen door de meerderheid van de leiders van Europa in de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. De Oostenrijkse-Hongaarse stafchef Franz Baron Conrad von Hoetzendorff schreef bijvoorbeeld in zijn memoires na de oorlog:

Het fascisme, dat in zijn kern darwinistische concepten heeft, is de oorzaak van de dood van miljoenen onschuldige mensen. Deze vreselijke ideologie trok vele landen van de wereld in een draaikolk van vernietiging en ellende.

Filantropische religies, morele lessen en filosofische doctrines kunnen zeker soms dienen om de strijd om het bestaan in zijn wreedste vorm te verzwakken, maar ze zullen er nooit in slagen om dit drijvende motief van de wereld te verwijderen... De catastrofe van de wereldoorlog is in overeenstemming met dit geweldige principe. Deze oorlog, die vorm heeft gekregen met de belangrijkste drijfkrachten in het leven van landen en volkeren, zoals een onweersbui dat zich ontladen moet, is een wet van de natuur.

Tegen dit soort ideologische achtergrond wordt Conrads nadruk op de noodzaak van een preventieve oorlog om de Oostenrijkse-Hongaarse monarchie te behouden begrijpelijk.

We hebben ook gezien dat deze standpunten niet beperkt waren tot militaire statistieken en dat bijvoorbeeld Max Weber diep bezorgd was over de internationale strijd om het bestaan. Kurt Riezler, de persoonlijke assistent en vertrouweling van de Duitse kanselier Theobald von Bethmann-Hollweg, schreef in 1914:

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte de dood van 55 miljoen mensen; vele anderen raakten gewond en dakloos en hun leven lag in puin. De oorlog verwoeste steden en veroorzaakte dat economieën instortten.

Eeuwige en absolute vijandschap is fundamenteel inherent aan de betrekkingen tussen mensen. De vijandigheid die we overal waarnemen is niet het resultaat van een perversie van de menselijke natuur, maar het is de essentie van de wereld en de bron van het leven zelf.28

Friedrich von Bernhardi, een generaal uit de Eerste Wereldoorlog, maakte een soortgelijke vergelijking tussen oorlog en de wetten van de oorlog in de natuur. "Oorlog" verklaarde Bernhardi "is een biologische noodzaak", Het "is even noodzakelijk als de strijd van de elementen van de natuur", het "geeft een biologisch juiste beslissing, omdat haar beslissingen rusten op de aard der dingen."29

Zoals we hebben gezien brak de Eerste Wereldoorlog uit omdat Europese denkers, generaals en heersers de oorlog, bloedvergieten en lijden als een vorm van ontwikkeling zagen en dachten dat ze een onveranderbare wet van de natuur waren. Het ideologische fundament van deze oorlog, die een hele generatie in de vernietiging meesleurde, was niets anders dan Darwins concept van "strijd om het bestaan" en de "bevoorrechte rassen".

De Eerste Wereldoorlog liet 8 miljoen doden achter, honderden geruïneerde steden en miljoenen gewonden, kreupelen, daklozen en werklozen.

De fundamentele oorzaak van de Tweede Wereldoorlog, die 21 jaar later uitbrak, liet 55 miljoen doden achter en was ook gebaseerd op het darwinisme.

Het nazisme, een mix van sociaal-darwinisme en neo-paganisme heeft miljoenen gedood en horror in de harten van vele anderen geplant.

Waartoe 'De Wet Van De Jungle' Heeft Geleid: Het Fascisme

Toen het darwinisme in de 19e eeuw het racisme voedde, vormde het de basis van een ideologie die zich in de 20e eeuw zou ontwikkelen en de wereld in het bloedigste conflict zou storten: het nazisme.

Een sterke darwinistische invloed kan worden gezien in de nazi-ideologieën. Wanneer men deze theorie onderzoekt, die vorm werd gegeven door Adolf Hitler en Alfred Rosenberg, komt men begrippen tegen als "natuurlijke selectie", "selectieve paring" en "de strijd om het bestaan tussen de rassen" die tientallen keren worden herhaald in de werken van Darwin. Bij het noemen van zijn boek Mein Kampf (Mijn Strijd) werd Hitler geïnspireerd door de darwinistische strijd om het bestaan en het beginsel dat de overwinning naar de sterkste gaat. Hij had het vooral over de strijd tussen de rassen:

De geschiedenis zal uitmonden in een nieuw duizendjarige rijk van ongekende pracht, gebaseerd op een nieuwe raciale hiërarchie geordend door de natuur zelf.30

In 1933 tijdens een bijeenkomst van de partij in Neurenberg, verkondigende Hitler dat "een hoger ras een lager ras onderwerpt, een recht dat we in de natuur zien en dat kan worden beschouwd als het enige denkbare recht."31

Dat de nazi's werden beïnvloed door het darwinisme is een feit dat bijna alle historici, die expert zijn in deze materie, accepteren. Peter Chrisp, de schrijver van het boek The Rice of Fascism (De opkomst van het fascisme), beschreef dit feit als volgt:

De theorie van Charles Darwin dat de mens van de aap is geëvolueerd werd belachelijk gevonden toen het voor het eerst werd gepubliceerd, maar werd later algemeen aanvaard. De nazi's verdraaiden Darwins theorieën om ze te gebruiken om oorlogsvoering en racisme te rechtvaardigen.32

De historicus Hickman beschrijft de invloed van het darwinisme op Hitler als volgt:

Hitler geloofde standvastig in de evolutie en predikte dit.

Wat ook de diepere, diepgaande, complexiteit van zijn psychose is, het is zeker dat het concept van de strijd belangrijk was, omdat zijn boek, Mein Kampf, duidelijk een aantal evolutionaire ideeën uiteenzet en met name, die de nadruk leggen op de strijd, het overleven van de sterksten en de uitroeiing van de zwakkeren om een betere samenleving te vormen.33

Hitler, die met deze standpunten naar voren was gekomen, sleepte de wereld mee in een geweld die het nog nooit eerder had gezien. Vele etnische en politieke groeperingen, in het bijzonder de joden, werden blootgesteld aan vreselijke wreedheden en slachtpartijen in de nazi-concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog, die begon met een invasie van de nazi’s, kostte 55 miljoen mensen het leven. Wat achter de grootste tragedie in de wereldgeschiedenis zat was het darwinistische concept van de "strijd om het bestaan".

De Bloedige Alliantie: Het Darwinisme En Het Communisme

De ideeën van communistische leiders over de menselijke samenleving zijn ook gebaseerd op het darwinisme en hebben in de geschiedenis met hun wrede beleid verschrikkelijke lijden veroorzaakt.

Terwijl de fascisten zich op de rechtervleugel van het sociaal darwinisme bevinden, wordt de linkervleugel bezet door de communisten. De communisten zijn altijd de felste verdedigers van de theorie van Darwin geweest.

De relatie tussen het darwinisme en het communisme gaat terug naar de stichters van beide 'ismen'. Marx en Engels, de oprichters van het communisme, lazen De Oorsprong der Soorten van Darwin zodra het uitkwam en waren ontzet over zijn dialectische materialistische houding. De correspondentie tussen Marx en Engels toonde aan dat zij de theorie van Darwin zagen als "de basis die de natuurlijke historie bevat voor het communisme." In zijn boek The Dialectics of Nature (De Dialectiek van de Natuur), welke Engels schreef onder invloed van Darwin, was hij vol lof over Darwin en probeerde zijn eigen bijdrage aan de theorie te leveren in het hoofdstuk "de rol van de arbeid in de overgang van aap tot mens".

De Russische communisten die in de voetsporen van Marx en Engels traden, zoals Plechanov, Lenin, Trotski en Stalin waren het allen eens met de evolutietheorie van Darwin. Plechanov, die gezien wordt als de grondlegger van het Russische communisme, beschouwde het marxisme als "de toepassing van het darwinisme op de sociale wetenschap."34

Trotski zei: "Darwins ontdekking is de grootste triomf van de dialectiek op het gebied van de organische materie."35

Het darwinistische onderwijs speelde een belangrijke rol in de vorming van de communistische kaders. Historici merkten bijvoorbeeld het feit op dat Stalin religieus was in zijn jeugd, maar later een atheïst werd door de boeken van Darwin.

Mao, die het communistische bewind had gevestigd in China en miljoenen mensen heeft vermoord, verklaarde openlijk dat "het Chinese socialisme is gefundeerd op Darwin en de evolutietheorie."36

De historicus James Reeve Pusey van de Harvard University beschrijft in zijn onderzoek boek China and Charles Darwin (China en Charles Darwin) gedetailleerd over het effect van het darwinisme op Mao en het Chinese communisme.

Kortom, er bestaat een onverbrekelijke band tussen de evolutietheorie en het communisme. De theorie beweert dat levende organismen het product van toeval zijn, en biedt een zogenaamde wetenschappelijke ondersteuning voor het atheïsme. Het communisme, een atheïstische ideologie, is om die reden stevig verbonden met het darwinisme. Bovendien stelt de evolutietheorie dat de ontwikkeling in de natuur mogelijk is dankzij het conflict (met andere woorden "de strijd om het bestaan") en steunt het concept van de 'dialectiek' dat fundamenteel is voor het communisme.

Als we denken aan het communistische concept van het "dialectische conflict" dat tijdens de 20e eeuw ongeveer 120 miljoen mensen als een 'moordmachine' heeft vermoord, krijgen we een beter inzicht in de omvang van de ramp die het darwinisme wordt genoemd.

Het communisme paste de darwinistische idee van het conflict en klassenconflict toe en accepteerde dus moord en bloedvergieten als legitieme wijze van controle.

Het Dialectische Conflict Bevordert Niet De Ontwikkeling Van Samenlevingen, Het Vernietigt Ze

Zoals we eerder hebben geleerd, veronderstelde het darwinisme dat de strijd tussen levende organismen ervoor zorgt dat deze organismen zich verder ontwikkelen en zo kreeg de filosofie van het dialectisch materialisme een zogenaamde wetenschappelijke validiteit.

Zoals kan worden afgeleid uit de naam, is het dialectisch materialisme gebaseerd op het idee van "conflict". Karl Marx, de grondlegger van deze filosofie, propageerde het idee dat "als er geen strijd en oppositie is, alles zou blijven zoals het was." Elders zei hij "Geweld is de vroedvrouw van ieder oude maatschappij die zwanger is van een nieuwe."37 Door dit te zeggen riep hij mensen op tot geweld, oorlog en bloedvergieten zodat ze zich konden ontwikkelen

De eerste die Marx's theorie toepaste op het gebied van de politiek was Lenin. Met het bevorderen van het idee dat "ontwikkeling vloeit uit het resultaat van het conflict van tegenstellingen" bepleitte Lenin dat mensen met tegengestelde ideeën in voortdurend conflict moeten zijn. Lenin heeft ook meerdere malen laten blijken dat dit conflict bloedvergieten vereist, d.w.z. terrorisme. Een stuk van Lenin genaamd "Guerrilla Warfare" (Guerrilla oorlogvoering), dat voor het eerst in 1906, 11 jaar voor de bolsjewistische revolutie was gepubliceerd in het tijdschrift Proletary, liet de terroristische methoden zien die hij had aangenomen:

Het fenomeen waarin we geïnteresseerd zijn is de gewapende strijd. Het wordt uitgevoerd door individuen en kleine groepen. Sommigen behoren tot revolutionaire organisaties, terwijl anderen (de meerderheid in bepaalde delen van Rusland) tot geen enkele revolutionaire organisatie behoren. De gewapende strijd heeft twee verschillende doelen, die strikt onderscheiden moeten worden: op de eerste plaats is deze strijd gericht op het vermoorden van individuen, leiders en ondergeschikten in het leger en de politie; op de tweede plaats is het gericht op de confiscatie van monetaire fondsen, zowel van de overheid als van particulieren. De in beslag genomen middelen gaan deels in de partijkas, worden deels gebruikt voor de speciale doeleinden van de bewapening en de voorbereiding van een opstand en zijn deels voor het levensonderhoud van personen die betrokken zijn bij de strijd die we beschrijven.38

In de 20e eeuw was het fascisme één van de meest bekende ideologieën die zich verzette tegen het communisme. Het interessante is dat, hoewel het fascisme zich een tegenstander van het communisme verklaarde, het net zoveel geloofde in het concept van de strijd als het communisme deed. De communisten geloofden in de noodzaak van de klassenstrijd; de fascisten veranderden gewoon de arena van de strijd door zich op het idee van de strijd tussen rassen en volkeren te concentreren. De Duitse historicus Heinrich Treitschke, één van de belangrijkste bronnen voor de nazi ideeën en een prominent racist, schreef bijvoorbeeld "Naties konden zich niet ontwikkelen zonder een intensieve competitie, zoals bij de strijd om het bestaan van Darwin."39 Hitler zei ook dat hij inspiratie haalde uit Darwins begrip van de strijd:

De hele wereld van natuur is een machtige strijd tussen de sterken en de zwakken, een eeuwige overwinning van de sterken op de zwakken. Er zou niets dan verval zijn in de hele natuur als dit niet zo zou zijn. Hij die wil leven moet vechten. Hij die niet wil vechten in deze wereld waar permanente strijd de wet van het leven is, heeft geen recht om te bestaan.40

Deze twee sociaal-darwinistische ideologieën geloofden dat strijd en bloedvergieten noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een sterke maatschappij; wat zij in de 20e eeuw veroorzaakt hebben is welbekend. Talloze onschuldige mensen zijn omgekomen, talloze anderen werden gewond of verminkt, nationale economieën werden verwoest, geld dat gebruikt moest worden aan gezondheid, onderzoek, technologie, onderwijs en kunst werd besteed aan wapens en aan bandages om de wonden die veroorzaakt werden door die wapens te verbinden en om verwoeste steden te herstellen. Het werd duidelijk, naarmate de tijd verstreek, dat strijd en terreur de menselijke ontwikkeling niet bevorderde, maar eerder vernietigde.

Het is vanzelfsprekend dat er meningsverschillen optreden, maar ze moeten niet de oorzaak zijn van conflicten en oorlogen tussen mensen. Wederzijds respect en mededogen kunnen zorgen voor overeenstemming en co-existentie tussen partijen die het niet met elkaar eens zijn. De morele leer van de Koran biedt de mensen een leven van tevredenheid en vreugde, terwijl de dialectische strijd altijd ongeluk, vernietiging en dood brengt.

Meningsverschillen Leiden Niet Noodzakelijk Tot Conflict. Integendeel, Er Kunnen Goede Dingen Uit Ontstaan

Er zijn ongetwijfeld tegenstellingen in de wereld. Net zoals er in de natuur licht en duisternis, dag en nacht, warmte en koude is, zijn er ook tegenstrijdigheden in de verwezenlijking van ideeën. Maar een contradictie in ideeën hoeft niet noodzakelijk tot een conflict te leiden. Integendeel, als tegenstellingen worden benaderd met vrede, begrip, liefde, mededogen en barmhartigheid kunnen er goede resultaten worden bereikt. Iedereen die zijn eigen idee vergelijkt met die van een ander kan zijn eigen perspectief verder ontwikkelen en gebreken daarin herkennen en deze opheffen. Degenen die tegenstrijdige meningen hebben zouden in een onderling gesprek een uitwisseling van ideeën kunnen hebben of een constructieve kritiek kunnen uitoefenen. Alleen een oprechte, vergevingsgezinde, rustige en bescheiden persoon die voldoet aan de morele leer van de Koran kan deze houding ontwikkelen.

Om een persoon te doden of om hem kwaad te doen, omdat hij andere ideeën heeft, in een andere godsdienst gelooft of tot een ander ras behoort is een enorme daad van wreedheid. Om deze reden alleen hebben door de geschiedenis heen en over de hele wereld, zonen en dochters van hetzelfde vaderland gestreden tot de dood zonder medelijden met elkaar te hebben. Mensen van verschillende rassen of nationaliteiten, inclusief vrouwen en kinderen, werden zonder onderscheid afgeslacht. Degene die tot zoiets in staat is, is iemand die geen respect heeft voor zijn medemens en die de persoon tegenover hem enkel als een intelligent dier ziet en niet gelooft dat hij verantwoording zal moeten afleggen aan God voor wat hij heeft gedaan.

De beste en meest waarachtige houding tegenover tegengestelde ideeën is geopenbaard in de Koran. Botsingen van ideeën zijn door de geschiedenis heen ontstaan en een van de meest bekende voorbeelden hiervan is de tegenstelling tussen Mozes (vzmh) en zijn tijdgenoot Farao. Ondanks alle wreedheid en agressiviteit van de Farao, zond God de profeet Mozes om hem tot Gods religie uit te nodigen en God legde aan profeet Mozes de methode uit die hij moest gebruiken:

Ga beiden naar Farao; hij heeft de grenzen overschreden. Maar spreek zachtaardig tot hem; misschien laat hij zich vermanen of zal hij vrees tonen. (Koran, 20: 43-44)

De profeet Mozes (vzmh) gehoorzaamde Gods bevel en legde de ware religie uitvoerig aan hem uit. Om Farao's ontkenning van God en zijn wreedheid naar de mensen te stoppen, legde de profeet Mozes elke materie geduldig uit. De Farao liet echter een vijandige houding zien ten opzichte van het nobele karakter en geduld van de Profeet en dreigde om hem en degenen die zijn ideeën deelden te vermoorden. Maar het was niet de Farao die met zijn houding overwon; integendeel, hij en zijn mensen werden verdronken en profeet Mozes en zijn volk zegevierden.

Zoals dit voorbeeld laat zien is de overwinning van een idee of de strijd voor een ontwikkeling niet tot stand gekomen door vijandigheid of agressie. De ontmoeting tussen de profeet Mozes en Farao biedt een belangrijke les uit de geschiedenis: het zijn niet degenen aan de zijde van geweld en onderdrukking die winnen, maar degenen die zich aan de kant van vrede en gerechtigheid stellen. De uitoefening van fijne morele principes ontvangt zijn beloning zowel in deze wereld als in het hiernamaals.

Het Verband Tussen Het Darwinisme En Het Terrorisme

Er kan onenigheid zijn tussen landen of maatschappijen, maar conflicten en oorlog kunnen de problemen nooit oplossen. Zoals ons wordt verteld in de Koran, moeten alle geschillen worden opgelost door wederzijdse geduld, mededogen en begrip.

Zoals we tot nu toe hebben gezien, is het darwinisme de wortel van verschillende ideologieën van geweld die een grote ramp zijn geweest voor de mensheid in de 20e eeuw. Het fundamentele concept achter dit begrip en de methode is "vechten tegen degenen die niet een van ons is". Er zijn verschillende geloven, wereldbeschouwingen en filosofieën in de wereld. Het is heel natuurlijk dat al deze verschillende ideeën tegenovergestelde karaktertrekken hebben. Al deze verschillende houdingen kunnen op twee manieren bekeken worden:

1) Ze kunnen het bestaan van degenen die niet net als hen zijn respecteren en proberen om de dialoog met hen aan te gaan; het gebruik van een humane methode. Inderdaad, deze methode voldoet aan de moraal van de Koran.

2) Ze kunnen kiezen om anderen te bestrijden en te proberen een voordeel te behalen door ze te beschadigen, met andere woorden, door zich te gedragen als een wild dier. Dit is een methode die door het materialisme wordt gebruikt en is dus niet religieus.

De verschrikking die we "terrorisme" noemen is niets anders dan een verklaring van de tweede opvatting.

Wanneer we kijken naar het verschil tussen deze twee benaderingen, kunnen we zien dat het idee van "De mens als vechtend dier" wat het darwinisme onbewust heeft opgelegd aan mensen bijzonder invloedrijk is. Individuen en groepen die de weg van het conflict kiezen hebben misschien nooit gehoord van het darwinisme en de beginselen van die ideologie. Maar aan het eind zijn ze het eens met het standpunt wiens filosofische grondslag berust op het darwinisme. Wat hen leidt te geloven in de juistheid van deze visie, zijn de op het darwinisme gebaseerde slogans zoals "In deze wereld zullen de sterken overleven", "Grote vissen eten de kleintjes op", "Oorlog is een deugd" en "Mensen boeken vooruitgang door het voeren van oorlog." Neem het darwinisme weg en het zijn niets anders dan loze kreten.

Eigenlijk, wanneer het darwinisme wordt weggenomen, blijft er geen filosofie van conflict over. De drie goddelijke religies waar de meeste mensen in de wereld in geloven, de islam, het christendom en het jodendom, zijn allemaal tegen geweld. Alle drie de godsdiensten willen vrede en harmonie in de wereld brengen en zijn tegen dat onschuldige mensen worden gedood en lijden aan wreedheid en marteling. Conflict en geweld zijn in strijd met de goede zeden die God voor de mens heeft ingesteld en zijn abnormale en ongewenste concepten. Het darwinisme echter ziet en portretteert conflict en geweld als natuurlijke, verantwoorde en correcte concepten die moeten bestaan. Daarom zit deze verwrongen ideologie achter de terroristische activiteiten in de wereld, omdat het strijd en geweld als de kortste weg naar een doel ziet.

Elke Persoon Die Vrede Wenst Moet Het Gevaar Van Het Darwinisme Herkennen

De oplossing in de strijd tegen een bepaald probleem ligt in het afschaffen van de ideeën waarvan dit probleem fundamenteel afhankelijk is. Het maakt bijvoorbeeld niet uit hoe hard men tracht de omgeving van een stinkende vuilnisbak schoon te houden, het afval zal blijven stinken. Alle oplossingen zullen van korte duur zijn. De echte oplossing ligt in een grondige reiniging van de bron, het afval helemaal verwijderen uit de vuilnisbak. Anders is het net als jaren spenderen aan het kweken van giftige slangen op een boerderij, en ze dan laten gaan en je afvragen waarom ze mensen beginnen te bijten en ze dan weer proberen te vangen. Het belangrijkste is in de eerste plaats om ze helemaal niet te kweken.

In de strijd tegen het terrorisme, is het op zoek gaan naar terroristen en ze één voor één onschadelijk proberen te maken een niet levensvatbare en permanente oplossing. De enige manier om de gesel van het terrorisme volledig uit te roeien en het te laten verdwijnen van de aardbodem is om de fundamentele bronnen die de terroristen voeden te identificeren en ze te verwijderen. De belangrijkste bron van terrorisme zijn de onjuiste ideologieën en het genoten onderwijs in het licht van deze ideologieën.

In onze tijd is in bijna alle landen van de wereld het darwinisme opgenomen in het onderwijsprogramma en wordt het als wetenschappelijk feit beschouwd. Jongeren wordt niet geleerd dat ze door God geschapen zijn, dat ze zijn begiftigd met een ziel, wijsheid en geweten. Er wordt ze niet verteld dat ze rekening zullen moeten houden met hun daden op de Dag des Oordeels en dat ze dienovereenkomstig worden gestraft in de hel of beloond worden met een paradijs voor alle eeuwigheid. Integendeel, ze worden onderwezen met leugens dat hun voorvaderen dieren waren die op een of andere manier tot stand zijn gekomen door willekeurige toevalligheden. Onder een dergelijke indoctrinatie, zien ze zichzelf als verdwaalde wezens die geen verantwoording verschuldigd zijn aan God en zien ze hun toekomst - hun overlevingskans - in het overwinnen van de strijd. Na deze fase wordt het vrij gemakkelijk om deze mensen, die al hun hele schoolleven geïndoctrineerd zijn, te hersenspoelen en ze vijanden te maken van de mensheid die wreed genoeg zijn om onschuldige kinderen te vermoorden. Zulke jonge mensen kunnen gemakkelijk worden aangetrokken door een afgedwaalde ideologie; ze kunnen optreden onder de invloed en conditionering van de terroristen en onvoorstelbare wrede en gewelddadige handelingen uitvoeren. De communistische, fascistische en racistische terroristische groeperingen die sinds de 19e eeuw bestaan zijn producten van deze vorm van onderwijs.

De tweede grote schade die dit onderwijssysteem aanricht is dat dit onderwijs volledig afstand neemt van de godsdienst, waardoor de invloedsfeer van religie beperkt wordt tot de wereld van de ongeschoolde mensen. Dus, terwijl degenen die toegang hebben tot onderwijs volledig worden verwijderd van de religie als gevolg van darwinistische en materialistische instelling, wordt de religie iets specifieks voor de ongeschoolde. Dit zorgt voor de ontwikkeling van bijgeloof en onjuiste ideeën en laat degenen die in naam van de religie ideeën naar voren brengen - die volledig in strijd zijn met de religie - gemakkelijk de controle nemen.

Tot slot, de manier om terroristische daden te stoppen is om een einde te maken aan het darwinistische en materialistische onderwijs, wat een van de belangrijkste bronnen van het terrorisme is, en jongeren te onderwijzen in overeenstemming met een curricula dat gebaseerd is op ware wetenschappelijke bevindingen, de liefde en vrees voor God en het verlangen om verstandig en zorgvuldig handelen in hen te wekken. De vruchten van een dergelijk onderwijs zal bestaan uit een gemeenschap die opgebouwd is uit vreedzame, betrouwbare, vergevende, medelevende, vriendelijke en humane mensen.

1. DE WETENSCHAP WEERLEGT HET DARWINISME

 

De Schadelijke Effecten Van Eenzijdig Darwinistisch Onderwijs Dat Tot Geweld Leidt

Door het verspreiden van de leugen dat er geen doel voor het menselijk leven is, verandert het darwinistisch onderwijs mensen in psychisch zieke personen, die pessimistisch en psychopathisch zijn, verstoken van alle hoop en vreugde.

Een van de voorbeelden hiervan is de Noorse Anders Behring Breivik. Breivik pleegde op 22 juli 2011 twee terroristische aanslagen in Noorwegen. Een van hen was een bomaanslag op het regeringsgebouw in Oslo waarbij acht mensen stierven. De andere aanval was op een jeugdkamp van de Labor partij op het eiland Utøya. Negenenzestig mensen kwamen bij deze aanval om het leven.

Vóór de aanslagen beschreef Breivik zijn visie in zijn "Europese onafhankelijkheidsmanifest". Op pagina 1518 verklaarde hij dat hij zichzelf als een kampioen van het wetenschappelijke wereldbeeld en de moderne biologie zag. Onder de boeken die hij het meest "waardeerde" zat de Oorsprong der Soorten van Charles Darwin.1 Volgens Breivik moet "een perfect Europa" de wetten van het sociaal darwinisme bevatten.2

Op pagina 1202 zegt Breivik dat hij het volkomen eens is met Lee Silver, de darwinistische bioloog van de Princeton University, met betrekking tot de heruitvoering van de eugenetica. Hij is het eens met het standpunt van Silver dat het radicale beleid in de toekomst zal moeten worden toegepast omdat de wereldbevolking moet worden teruggebracht tot minder dan de helft van het huidige cijfer, of 3.8 miljard.3 Op dezelfde pagina maakt Breivik duidelijk dat hij het eens is met het argument van Darwin dat "genocide en natuurlijke selectie… hand in hand gaan":

Streven ernaar om mensen zowel fysiek als psychologisch te beschadigen, om hiermee een bepaald doel te bereiken. De moraal van de religie echter, is tegenovergesteld aan het terrorisme en het streeft naar het bevorderen van liefde, welzijn, mededogen, vreugde en hoop in de samenleving.

"Zelfs als de tweede en derde wereld landen de oproep negeren van deze 'hegemonie' [te stoppen met het krijgen van kinderen], zal de natuur hun suïcidale neigingen corrigeren omdat ze niet in staat zullen zijn om hun bevolking te voeden."4

Breivik gaat verder door te zeggen dat er geen interventie in dit natuurlijke proces van honger moet zijn:

"Als honger de landen bedreigt die zich niet houden aan onze richtlijnen voor de bevolkingscapaciteit, moeten we ze niet steunen door hun corrupte leiders back-up te geven of door enige vorm van hulp te sturen."5

"Voedselhulp aan derde wereld landen moet onmiddellijk stoppen want het is de primaire oorzaak van de overbevolking."6

Deze woorden werden door Breivik persoonlijk geschreven en laten duidelijk zien dat hij alle morele waarden door zijn darwinistische onderwijs is verloren en als gevolg daarvan heeft hij koelbloedig zijn terreuraanslagen gepleegd die het leven van tientallen mensen heeft gekost.

Een ander voorbeeld van de morele instorting en wreedheid, die veroorzaakt wordt door het darwinistische onderwijs, is de Amerikaanse seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die 17 kinderen doodde en opat voordat hij werd gepakt. In een laatste interview met het Dateline NBC kanaal, onmiddellijk voordat hij ter dood werd gebracht, legde Dahmer de volgende verklaring af:

"Als een persoon niet denkt dat er een God is waaraan je verantwoording schuldig bent, wat is dan het punt om je gedrag proberen aan te passen om het binnen aanvaardbare marges te houden? Dat is hoe ik erover dacht. Ik geloofde altijd dat de evolutietheorie de waarheid was, dat we allemaal uit de modder kwamen [door toeval]. Wanneer we doodgaan, weet je dat dat het was, dat er niets anders is."7

Darwins bijgeloof heeft grote aantallen vergiftigd en mensen verandert in seriemoordenaars en ze zelfs psychopathisch genoeg gemaakt om mensenvlees te eten. Dit is wat er komt van deze valse religie die ernaar streeft om mensen te indoctrineren met het idee dat ze geen verantwoording schuldig zijn aan de Schepper en die hen overtuigt dat ze nutteloze, onverantwoordelijke en doelloze entiteiten zijn, die mensen ziet als dieren en die ernaar streeft dat mensen zich afkeren van het feit van het hiernamaals door het uitbeelden van de dood als het einde.

Het darwinisme was het ergste bedrog en de gesel van de vorige eeuw en zat achter de moord, onderdrukking, terreur, massaslachting, degeneratie en alle soorten ellende die de laatste 200 jaar gezien zijn. HET DARWINISME WAS HET ERGSTE BEDROG EN DE GESEL VAN DE VORIGE EEUW en was de oorzaak van de wereldoorlogen, het communisme en het fascisme en leidde in een keer tot goddeloosheid, racisme en massaslachtingen in de samenlevingen.

De ongelukkige effecten op de samenleving van deze donkere plaag geïnitieerd door Darwin zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Het nieuwste boek van Richard Dawkins, een van de meest toegewijde aanhanger van het darwinisme vandaag de dag, bevat suggesties die ver verwijderd zijn van het geloof in God en die onvermijdelijk zullen leiden tot pessimisme en wanhoop. Eén van de belangrijkste voorbeelden hiervan was de manier waarop Jesse Kilgore, een 22-jarige student in Amerika, zelfmoord pleegde onder invloed van Dawkins boek, dat hem was aanbevolen door een leraar.8

Het effect van Dawkins angstaanjagende uitzicht op basis van de sinistere ideologie van het darwinisme zijn niet beperkt tot dit voorbeeld. In het voorwoord van zijn boek Unweaving the Rainbow (Het ontvlechten van de regenboog) geeft Dawkins zelf toe dat:

"Een buitenlandse uitgever van mijn eerste boek bekende dat hij voor drie nachten niet kon slapen na het lezen daarvan, zo verontrust was hij door wat hij zag als een koude, sombere boodschap. Anderen hebben me gevraagd hoe ik 's ochtends op kan staan. Een leraar uit een ver land schreef me verwijtend dat een leerling in tranen bij hem was gekomen na het lezen van hetzelfde boek, omdat het haar had overtuigd dat het leven leeg en doelloos was. Hij adviseerde haar het boek niet aan haar vrienden te laten lezen, uit angst voor besmetting met hetzelfde nihilistische pessimisme."9

Deze sinistere plaag, het darwinisme, is een perverse religie die dood, moord, wanhoop, gebrek aan gevoel, terreur en wreedheid met zich meebrengt en mensen aanmoedigt te denken dat ze niets meer zijn dan dieren die door toeval tot stand kwamen. De weinig overgebleven vertegenwoordigers van dat geloof streven er nog steeds met alle macht naar om mensen te laten afkeren van het geloof in God. Dat is waarom ze zich krachtig verzetten tegen de leer van de zwakheden van het darwinisme op scholen, fossielen verstoppen die de schepping bewijzen en nooit zullen toegeven dat een eiwit niet tot stand kan komen door toeval en dat meer dan 450 miljoen fossielen het darwinisme volledig weerleggen. Maar ondanks al deze maatregelen, geloven mensen in de 21e eeuw niet langer in leugens. Alle inspanningen om het darwinisme staande te houden, nadat werd aangetoond dat het fraude was, is tevergeefs geweest.

__________________________________

1- http://www.darwinthenandnow.com/2011/07/breivik-a-darwinist/?cb=09394448816310 614

2- Anders Behring Breivik, een Europese Verklaring van Onafhankelijkheid, p.1386

3- http://www.darwinthenandnow.com/2011/07/breivik-a-darwinist/?cb=09394448816310 614

4- Anders Behring Breivik, een Europese Verklaring van Onafhankelijkheid, p.1202

5- Anders Behring Breivik, een Europese Verklaring van Onafhankelijkheid, p.1202

6 Anders Behring Breivik, een Europese Verklaring van Onafhankelijkheid, p.1203

7- Kelly J. Coghlan, Houston Chronicle zondag-15 februari 2009

8- http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=81459

9- Richard Dawkins, Unweaving The Rainbow New York: Houghton Mifflin Company, 1998, blz. ix.

Het Darwinistische Onderwijs Op Scholen Leidt Ertoe Dat Mensen Geneigd Zijn Tot Geweld En Terrorisme

Niets in deze wereld is toeval en zo ook niet de duisternis waarin de wereld in de 20e en 21e eeuw werd meegesleurd. God liet door deze pijnlijke stadia in de geschiedenis een zeer belangrijk voorbeeld zien aan de mensheid en Hij wil nog steeds dat ze het zien en begrijpen. De mensen moeten begrijpen dat als ze vergeten dat ze zijn geschapen voor liefde, broederschap, vriendschap en altruïsme, en als ze ervoor kiezen om te verdelen en te vechten in plaats van te verenigen en steeds sterker te worden, en als ze zich door valse ideologieën en bewegingen laten meeslepen en geloven dat "het doden en vechten nodig is om te verbeteren", ze zullen krijgen wat ze willen: vechten en lijden. En ze zullen uiteindelijk zien dat conflicten niet zullen leiden tot verbetering, maar alleen maar tot vernietiging.

Het Darwinisme En Zijn Afgeleide Communisme Zijn Gebaseerd Op Het Zogenaamde 'Moeten Vechten En Het Conflict'

De dialectiek die voor het eerst ontstond in het oude Griekenland en 'discussie' betekent werd beschreven door Heraclitus (576-480) met de volgende woorden: "...Alle dingen ontstaan door een conflict van tegenstellingen." Voor Heraclitus is conflict de vader van alles. Daarom moet er een conflict zijn tussen de these en de antithese. Als de verdedigers van een these zullen worden verslagen door de tegenpartij, moet de tegenpartij ten koste van alles door middel van oorlog en bloedvergieten worden vernietigd. Dan zal de synthese veranderen in een nieuwe these en zullen dezelfde strijd en oorlog op volle kracht blijven doorgaan.

Hegel en Marx, die hem eeuwen daarna volgden, noemden het "conflict", zo niet direct oorlog, en het duurde niet lang voordat de bloedige communistische leiders het ervaarden als oorlog en massamoord. Zij geloofden in de noodzaak van oorlog en vonden dit de basisvoorwaarde voor het marxisme. Hoewel de groene communisten vandaag de dag dit concept van oorlog verwerpen, vereist het communisme brutale hinderlagen, guerrilla oorlog en slachtingen zonder enig voorbehoud. De huidige bloedbaden in Syrië en het bloedvergieten door de communistische PKK in Zuidoost-Anatolië zijn hier het bewijs van.

Communisme: Één Van De Meest Fundamentele Grondslagen Van Terroristische Organisaties

Landen die lijden onder het terrorisme, met inbegrip van Turkije, hebben het vaakst te maken met terroristen met een communistische ideologie. Het communisme is vandaag de dag springlevend, en ook al wordt het niet officieel erkend; het controleert delen van Noord-Amerika, Noord-Europa en bijna het hele Midden-Oosten. Dan zijn er de landen die een officieel communistische bewind hebben, zoals veel Zuid-Amerikaanse landen, China en natuurlijk Noord-Korea. Dit communistische, marxistische bewind brengt het terrorisme over aan de hele wereld. Degenen die hun ogen sluiten voor deze zeer duidelijke marxistische bedreiging zijn in nooit eindigende Tv-debatten op zoek naar oplossingen voor het terrorisme. Tegelijkertijd blijven ze echter hun studenten lessen in de dialectiek geven op hun scholen. De geest van hun eigen kinderen wordt gevuld met leugens dat twee tegengestelde ideeën elkaar moeten bevechten en dat de geschiedenis vol zit van zulke conflicten en alleen zulke conflicten verbetering en voordeel voor de samenleving kunnen brengen. De terroristen zelf zijn ook geïndoctrineerd met dezelfde leugens. Ironisch genoeg geven zowel de communistische landen als de kapitalistische landen dezelfde opleiding; de marxistische gedachtegang blijft daarom vooruitgang boeken in elk land met voorzichtige, maar zeer krachtige maatregelen.

Er is nog een punt dat in gedachten moet worden gehouden: het kapitalisme heeft geen gevoelige klap uitgedeeld aan het marxisme. Integendeel, volgens Marx, is het kapitalisme een belangrijke voorwaarde voor de samenleving om verder te kunnen gaan naar het communisme. Het communisme ligt gewoon in een hinderlaag te wachten om de mensen en de samenlevingen die onder het kapitalisme egoïstisch zijn geworden en die hun morele, religieuze en menselijke waarden hebben verlaten, in de val te lokken. De recente economische crisis was in het voordeel van het communisme. Volgens de marxisten en de communisten is nu alles klaar. Iedereen die dit fenomeen beter wil begrijpen kan de vele problemen in de wereld bekijken.

Voor Het Bestaan Van Tegenstellingen Zijn Geen Oorlogen Nodig

Tegenstellingen zijn er altijd geweest. Het conflict tussen goed en kwaad bestaat al sinds het begin van de wereld. Dit conflict moet echter nauwkeurig worden gedefinieerd. Voor het bestaan van tegenstellingen is geen oorlog nodig. Tegenstellingen moeten gefundeerd zijn op communicatie, het intellectuele debat en de presentatie van bewijzen en dit alles binnen de grenzen van liefde en respect; niemand kan worden gedwongen om enig idee te accepteren en niemand mag worden gedood omdat hij iets niet wil accepteren. Geen oorlog heeft ooit geleid tot een definitieve verbetering van een samenleving. De bloedige oorlogen en conflicten van de 20e eeuw en de eindeloze gevechten van vandaag de dag helpen alleen maar de wapenindustrie om geld te verdienen aan de productie van wapens en vernietigen mensen, beschavingen, technologie, steden en hele economieën.

Er kan geen vooruitgang of verbetering plaatsvinden met mensen die in angst leven. Er kan geen vooruitgang zijn wanneer mensen steeds meer honger krijgen, meer ondervoed zijn, lager opgeleid worden en minder productief zijn. De steden zullen niet verbeteren als hun infrastructuur en technologie is vernietigd door bommen en straaljagers. Geen enkele samenleving kan verdergaan als de jongere generaties uitsterven. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki brachten niets anders dan grote vernietiging dat generaties lang aanhield. De bloedige dialectiek, geïntroduceerd door het marxisme, heeft nooit de denkbeeldige vooruitgang voor de samenleving gebracht en zal het ook niet doen in de toekomst. Als we dat toelaten zal de wereld worden overspoeld met nog ergere rampen en zullen overal bloedige conflicten plaatsvinden.

Het darwinisme is de filosofische achtergrond van de vele conflicten in de wereld. De evolutietheorie beweert dat alle soorten geëvolueerd zijn van één enkele cel (waarvan de darwinisten de oorsprong niet kunnen uitleggen) als gevolg van een nogal vage reeks van toevalligheden. Volgens hen is vechten één van de elementen van dit denkbeeldige evolutieproces. De basis van deze brute ideologie, die beweert dat de levende organismen alleen kunnen evolueren door te vechten, is de overleving van de sterkste. De invoering van de misleiding van het darwinisme als een wetenschappelijke theorie en het op te nemen in de curricula over de hele wereld heeft tot een massale publieke misleiding geleid en deze verdraaide darwinistische ideeën vonden een vruchtbare voedingsbodem, die uiteindelijk leidde tot het verlies van miljoenen levens door middel van verschillende oorlogen.

De Enige Oplossing Tegen Bloedige Ideologieën Is Het Beëindigen Van Het Eenzijdige Onderwijs Ten Gunste Van Het Darwinisme

Tegengestelde ideeën kunnen alleen leiden tot iets beters door liefde en compassie, respect, vrijheid van denken en wetenschappelijk bewijs. En niet door dwang of geweld. Het is hoog tijd dat iedereen de reden achter de rampen, die de wereld verminkt, begrijpt. Het marxisme voorziet de beweegreden voor oorlog; marxistische samenlevingen vormen hiervoor op een heimelijke manier het decor. De meest effectieve manier om dit te stoppen is door ze te laten zien dat deze bloedige dialectiek een valse wetenschappelijke beweegreden is om oorlogen te rechtvaardigen. Het moet gezegd worden dat de zogenaamde dialectiek van de natuur pure onzin is en zoveel als er roofdieren in de natuur zijn, zijn er ook levende wezens die op een zeer onbaatzuchtige en altruïstische manier handelen. Een snelle manier om dit te bereiken zou een snelle wijziging van het onderwijssysteem zijn, die jonge geesten over de hele wereld het idee over deze bloedige dialectiek leert. Deze wereld is geen slagveld, noch voor ons, noch voor andere wezens. De wereld zal mooi zijn alleen met liefde, zoals geopenbaard door God in alle Goddelijke religies. God wil liefde van ons. God wil dat wij één zijn, broeders en zusters. God houdt ervan om lief te hebben en bemind te worden. Deze wereld zal alleen veranderen als we Gods bevelen opvolgen en elkaar 'liefhebben'.

Bediuzzaman Wijst Op Het Belang Van De Intellectuele Strijd Tegen Het Darwinisme En Het Materialisme

De grote islamitische geleerde Bediuzzaman, die zijn hele leven gewijd heeft aan een intellectuele strijd tegen ongeloof, verklaarde in zijn werken dat ongeloof wordt ondersteund door het darwinisme en het materialisme. Hij heeft daarom gezegd dat een intellectuele strijd tegen dergelijke ideologieën een belangrijke rol zou spelen.

Bediuzzaman verklaart de invloed van het materialisme op de ongelovigen, die hem en zijn vrienden in een hinderlaag probeerden te lokken, met de woorden:

"En ten derde: en om ze corrupt te maken met de verleidelijke ondeugden en bedwelmende, aangename giffen van de materialistische filosofie en beschaving; en hun solidariteit te vernietigen; en hun leiders te kleineren met verraderlijke leugens; en hun wegen in diskrediet te brengen met een aantal van de principes van de wetenschap en filosofie..." (Bediuzzaman, De Geschriften van Licht Collectie, De Stralen, Dertiende Straal)

Zoals zeer wijselijk neergezet door Bediuzzaman, wilden de ongelovigen de gelovigen met tijdelijke en verleidelijke wereldse genoegens bedriegen om de intellectuele werken van Bediuzzaman teniet te laten gaan, en met de aanmoediging van de materialistische cultuur, te proberen om de eenheid en de solidariteit van de gelovigen aan te tasten en Bediuzzaman herhaaldelijk te lasteren. Maar dit mislukte steevast.

Bediuzzaman zegt dat het darwinisme en het materialisme sterker zal worden vooral in de Eindtijd en dat het ongeloof grootschalig door deze twee ideologieën zal worden voortgestuwd, maar dat de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) een einde zullen maken aan deze problemen door een effectieve intellectuele strijd. Zoals Bediuzzaman uitlegt, zal Hazrat Mahdi (vzmh) deze taak perfect uitvoeren en zal hij het darwinisme en het materialisme intellectueel eindigen en helpen het geloof van mensen te redden.

"De eerste: onder invloed van wetenschap en filosofie en door de verspreiding van de materialistische en de naturalistische epidemie onder de mensheid, is de eerste plicht van Hazrat Mahdi om het geloof te redden en die filosofie en het materialisme geheel het zwijgen op te leggen." (Bediuzzaman, De Geschriften van Licht Collectie, Emirdag Addendum, p.259)

Bediuzzaman zegt dat het darwinisme en het materialisme de pijlers zijn van de antichrist en dat de profeet Jezus (vzmh) een grote intellectuele strijd tegen dat kwaad zal uitvoeren om hier effectief een eind aan te maken:

"... In de Eindtijd zal de religie van het christendom gezuiverd worden en zichzelf afstoten van bijgeloof in het aangezicht van de stroom van ongeloof en atheïsme, die geboren zijn uit de naturalistische filosofie, en worden omgezet in de islam. Op dit punt zal de collectieve persoonlijkheid van het christendom de angstaanjagende collectieve persoonlijkheid van de goddeloosheid met het zwaard van de hemelse openbaring doden; zo ook, zal Jezus (vzmh), die de collectieve persoonlijkheid van het christendom vertegenwoordigt, de antichrist, die de collectieve persoonlijkheid van de goddeloosheid vertegenwoordigt, spiritueel doden, dat wil zeggen, hij zal de atheïstische gedachte doden (hij zal het intellectueel elimineren)." (Bediuzzaman, De Geschriften van Licht Collectie, De Brieven, Eerste Brief, p. 22)

"... zal de gigantische collectieve persoonlijkheid van het materialisme en de goddeloosheid, die de antichrist zal vormen, (intellectueel) doden - vóórdat de antichrist zal worden gedood door Jezus (vzmh) met het zwaard (van kennis) - en zijn ideeën en ongeloof, die atheïstisch zijn, vernietigen." (Bediuzzaman, De Geschriften van Licht Collectie, Flitsen, Vijfde Flits, p.589)

Bediuzzaman Said Nursi maakt het zeer duidelijk dat het darwinisme en het materialisme de mensen wegduwen van de morele waarden van de godsdienst en hen leiden tot ongeloof. Hij legt uit dat de moslims onder de leiding van de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) een grote intellectuele strijd zullen voeren tegen deze twee verdraaide ideeën. Door de genade van God zullen deze ideologieën worden beëindigd door deze twee gezegende personen en zullen de morele waarden van de islam over de hele wereld komen te regeren.

Voetnoten

24. Francis E. Peters, Jerusalem: Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, and Prophets from the Days of Abraham to the Beginnings of Modern Times, Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 363

25. Charles Darwin, The Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178

26. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. p. 54

27. Theodore D. Hall, "The Scientific Background of the Nazi "Race Purification" Program", http://www.trufax.org/avoid/nazi.html

28. James Joll, Europe Since 1870: An International History, Penguin Books, Middlesex, 1990, p. 164

29. M.F. Ashley-Montagu, Man in Process, New York: World. Pub. Co. 1961, pp. 76, 77 cited in Bolton Davidheiser, W E Lammers (ed) Scientific Studies in Special Creationism, 1971, pp. 338-339

30. L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985, p. 24; cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 1989, p. 78

31. J. Tenenbaum, Race and Reich, Twayne Pub., New York, p. 211, 1956; cited by Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", http://www.trueorigin. org/ holocaust.htm

32. Peter Chrisp, The Rise of Fascism, Witness History Series, p. 6

33. Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999

34. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980

35. Alan Woods and Ted Grant, Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London: 1993

36. K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

37. Karl Marx, Das Capital, Vol. I, 1955, p. 603

38. Vladimir Ilich Lenin, Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 11, p. 216

39. L. Poliakov, Le Mythe Aryen, Editions Complexe, Calmann-Lévy, Bruxelles, 1987, p. 343

40. Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, 1958, pp. 115-116; cited by Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", http://www.trueorigin.org/holocaust.htm

9 / total 10
U kunt Harun Yahya's boek De Islam Veroordeelt het Terrorisme online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net