De Islam Veroordeelt het Terrorisme

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
3 / total: 10

De Islamitische Moraal: Een Bron van Vrede en Veiligheid

Eet en drink van de voorzieningen van God
en handel niet kwaadwillig om verderf op de aarde te zaaien.
(Koran, 2:60)

Sommigen die beweren dat ze deel uitmaken van een bepaalde religie en dat iets in naam van die religie is gedaan, kunnen in feite de religie verkeerd begrepen hebben en als gevolg daarvan het verkeerd uitoefenen. Daarom is het verkeerd om op deze grond een mening te vormen over het geloof, indien men deze mensen als voorbeeld neemt. De beste manier om een religie te begrijpen is door haar Goddelijke bronnen te bestuderen.

De Goddelijke bron van de islam is de Koran, die op de idealen van moreel, liefde, medelijden, nederigheid, opofferingsgezindheid, tolerantie en vrede is gebaseerd. Een moslim, die in ware zin deze grondbeginselen naleeft, zal uiterst beleefd, bedachtzaam, bescheiden, rechtvaardig, betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig in de omgang zijn. Hij zal liefde, respect, harmonie en levensvreugde naar zijn leefomgeving uitstralen. Ondanks dit feit werden in de afgelopen jaren de Koran en de islam in verband gebracht met het woord 'angst' waardoor islamofobie nog meer verspreid werd. De echte bron van angst in de harten van de mensen is echter niet de islam maar het is de religie van onverdraagzaamheid. De radicalen die handelen in de naam van de islam en de islamofoben die deze radicalen vrezen, maken dezelfde fout. Beide partijen begrijpen niet dat de islam niets te maken heeft met de religie van kwezelarij, wat een afschuwelijk en hatelijk systeem is dat verstoken is van liefde. Om deze reden is het cruciaal om de werkelijke betekenis van de islam volgens de Koran te begrijpen en degenen die proberen om het terrorisme ermee te associëren deze fout te laten inzien.

Is Het Voldoende Om Te Zeggen Dat "De Islam De Religie Van Vrede Is"?

Terwijl er wordt gezegd dat de islam een religie van liefde is, is het bestaan van een aantal verwijzingen die het bevel geven voor het doden van degenen die hun gebeden niet nakomen of van degenen die niet vasten of zelfs hun baard trimmen zowel een ernstige tegenstrijdigheid als een groot gevaar. Degenen die lange toespraken houden over het belang dat de islam hecht aan vrouwen, vormen een buitengewoon belangrijk probleem wanneer ze niet toegeven dat een aantal zogenaamde hadiths dingen suggereren zoals "vrouwen zijn onvolmaakt", "doe het tegenovergestelde van wat vrouwen zeggen" of "een groot deel van de hel zit vol met vrouwen". Het zal onvoldoende zijn om te zeggen dat “moslims liefdevolle mensen zijn" of dat "de islam de religie van de vrede is" zonder een einde te maken aan de haatdragende en gewelddadige retoriek, die door de eeuwen heen is toegevoegd aan de islam en die rechtstreeks in tegenspraak is met de Koran.

Volgens de Koran worden moslims verondersteld liefdevol, meelevend en vriendelijk te zijn en niemand heeft enig recht om andere mensen iets op te leggen; maar het probleem is dat de meeste moslims vandaag de dag niet de Koran volgen, maar hun tribale, lokale of regionale tradities en bijgeloof. Daarom is het, tenzij al die bijgeloven volledig worden geëlimineerd en tenzij de moslims zich volledig richten op de Koran, simpelweg onmogelijk om die gewelddadige mensen, die in naam van de islam handelen, te stoppen of om islamofobie te voorkomen.

De enige manier om het effect van die extremisten die de islam afschilderen als een bekrompen denkwijze die wetenschap, technologie en kunst aan de moslims verbiedt te stoppen en daarmee onderdrukking en onwetendheid te veroordelen, is door middel van onderwijs.

Het moderne westerse onderwijs is absoluut verplicht; het aantal mensen echter dat opgeleid is in het Westen, maar vervolgens naar het Oosten - en Afrika - gaan om te participeren in terreurdaden is verre van onbelangrijk. Daarom is de vraag die een antwoord vereist:

Hoe is het mogelijk dat degenen die op alle gebieden goed zijn opgeleid kunnen worden overtuigd om zich bij het terrorisme aan te sluiten?

Wanneer we zorgvuldig observeren, begrijpen we dat de kern van het probleem de lering is die het geweld legitimeert en op grote schaal te zien is in zowel het Westen als de islamitische wereld. Iedereen weet over het negatieve aspect van het darwinistische wereldbeeld, welke de basis is van het onderwijs in westerse stijl en we zullen hier in de komende hoofdstukken verder op ingaan. Maar wat vooraf moet worden verklaard is het feit dat de lof voor geweld die in sommige sjiitische en soennitische referenties bestaat meestal wordt genegeerd en dat gedurende hun primaire islamitische onderwijs, veel jongeren als eerste over deze bronnen wordt onderwezen. Een generatie die zich totaal niet bewust is van de inhoud en de context van de Koran en wiens geesten worden gevormd door de radicale opvattingen zijn direct gericht op geweld. Om deze reden is de oorzaak van het terrorisme niet een Goddelijke religie, maar een mix van darwinistisch onderwijs en een bekrompen gemoedstoestand. Het verspreiden van de ware islam, die gebaseerd is op de Koran en gereinigd is van kwezelarij, is de definitieve oplossing voor het terrorisme.

Unless all the superstitions that are considered as fundamental in Islamic resources are completely eliminated, it is impossible to prevent those violent people that act in the name of Islam.

De Islam Is De Religie Van Vrede

De meest algemene betekenis van terreur is geweld, dat tegen niet-militaire doelen om politieke doeleinden wordt uitgeoefend. Met andere woorden: de aanvalsdoelen van terreur zijn volledig onschuldige burgers, wiens enige misdaad - in de ogen van de terroristen - het vertegenwoordigen van 'de andere kant' is.

Om deze reden betekent terreur: onschuldige mensen blootstellen aan geweld. Dit is een handelswijze die elke vorm van morele rechtvaardiging mist. Iedere terroristische daad is, net zoals de gruweldaden die door Hitler of Stalin zijn gepleegd, een misdaad tegen de mensheid. Voor een gelovige is dit duidelijk een daad van verzet tegen de bevelen van God. Degenen die proberen om de islam te associëren met terrorisme moeten dit belangrijke feit onthouden.

De Koran is een boek dat voor de mensen een gids is naar de weg van de waarheid. In dit boek beveelt God de mensen een goede, morele levenswijze aan te nemen. Deze moraliteit is gebaseerd op deugden zoals liefde, medelijden, tolerantie en genade. Het woord 'islam' is afgeleid van het Arabische woord 'vrede'. De islam is een religie welke is geopenbaard aan de mensheid met het doel een vreedzaam leven mogelijk te maken, waarin de oneindige barmhartigheid en genade van God in de wereld tot uitdrukking komt. God roept alle mensen op tot deze islamitische ethiek, zodat barmhartigheid, genade, vrede en tolerantie in de hele wereld ervaren kunnen worden. In de Koran spreekt God de gelovigen als volgt toe:

O jullie die geloven, betreedt allen de volledige vrede (islam) en volg niet de voetstappen van de Satan. Hij is voor jullie een duidelijke vijand. (Koran, 2:208)

Een samenleving waarin de islamitische morele waarden daadwerkelijk worden nageleefd is een samenleving die gekenmerkt wordt door vrede, vergeving, liefde, mededogen en wederzijdse steun en vreugde.

Zoals het vers duidelijk maakt, kan veiligheid alleen worden gewaarborgd door 'de islam te betreden', d.w.z. indien men uitsluitend de waarden van de Koran naleeft. Een moslim die de waarden van de Koran in zijn leven verwezenlijkt, voelt zich verantwoordelijk om alle mensen, moslim of geen moslim, vriendelijk en rechtvaardig te behandelen, de behoeftige en onschuldige mensen te beschermen en de 'verspreiding van onheil te verhinderen'. Onheil omvat alle vormen van anarchie en terreur, die veiligheid, welzijn en vrede verstoort. Zoals in een vers wordt gezegd, "God houdt niet van verderf." (Koran, 2:205)

Een mens zonder enige reden vermoorden is een duidelijk voorbeeld van onheil. God herhaalt in de Koran een gebod dat Hij eerder aan de joden in de Thora had verkondigd:

… wie een ziel doodt - niet als vergelding voor een ziel of wegens verderf zaaien op aarde - is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie iemand laat leven, is alsof hij alle mensen deed leven… (Koran, 5:32)

Zoals het vers duidelijk maakt, begaat iemand die een medemens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde op aarde, een gelijke misdaad alsof hij de gehele mensheid heeft gedood.

Terroristen streven ernaar om een wereld vol geweld, conflict, wanorde en angst te creëren.

Hiermee wordt het duidelijk wat voor grote zonden de moorden, de bloedbaden en de aanslagen, in de volksmond beter bekend als zelfmoordaanslagen, zijn die door terroristen worden gepleegd. God deelt ons met het volgende vers mee hoe deze vorm van terrorisme in het hiernamaals gestraft zal worden:

Het verwijt is slechts tegen hen, die de mensen onrecht aandoen en die ten onrechte op aarde opstand veroorzaken. Dezen zullen een pijnlijke straf ontvangen. (Koran, 42:42)

Het organiseren van daden van terreur op onschuldige mensen druist volledig tegen de islam in en het is onwaarschijnlijk dat een oprecht gelovige moslim dergelijke misdrijven zou kunnen uitvoeren. Moslims zijn ervoor verantwoordelijk om deze mensen te stoppen, gewelddadigheden van de aarde te verwijderen en in de hele wereld vrede en veiligheid te brengen. De islam kan niet met terreur in verband gebracht worden; integendeel, het moet de oplossing van en het pad naar de preventie van terreur zijn. Dit is de basis van de islam; vrede is de geest van de islam. Het bekrompen wereldbeeld, waarin de islam wordt beoefend volgens bijgeloof in plaats van op basis van de Koran, meent echter dat het tegendeel waar is.

Het probleem van de fanatici is dat zij wat ze uit misleidend bijgeloof hebben geleerd als hun geloof beschouwen. Degenen die echter deze fanatici bekritiseren zijn soms net zo radicaal als hen en geloven in de juistheid van datzelfde bijgeloof. Hoe meer men het bewijs levert uit de Koran, hoe meer zij hun eigen bewijzen proberen te produceren uit het bijgeloof van fanatici. Dat is waar ze een grote fout begaan: als ze de ware islam willen weten en een oplossing willen vinden voor het fanatisme, moeten ze gehoor geven aan het ware geloof dat in de Koran beschreven staat.

Totdat het verschil tussen de kwezelarij en de islam duidelijk wordt aangetoond, zullen het radicalisme en de islamofobie de wereld blijven teisteren.

Om deze reden is het zeer belangrijk om de prachtige moraal van de Koran, met andere woorden de islam, aan de hele wereld uit te leggen met een serieuze onderwijscampagne, bedoeld om het duidelijke verschil tussen de kwezelarij en de islam aan te geven. Verschillende feiten moeten duidelijk worden gemaakt, zoals dat God verderf verbiedt en deugd aanmoedigt en dat de vrijheid van denken en de beste vorm van democratie zijn vastgelegd in de Koran.

God Heeft Het Kwade Veroordeeld

God heeft de mensen bevolen om geen kwaad uit te oefenen; onderdrukking, moord en bloedvergieten zijn allemaal verboden. Een paar van de vele verzen in de Koran over dit onderwerp zijn als volgt:

Eet en drink van de voorzieningen van God en handel niet kwaadwillig om verderf op de aarde te zaaien. (Koran, 2:60)

En zaai geen verderf op aarde na de verbetering ervan en roept Hem aan, (Zijn bestraffing) vrezend en (Zijn Barmhartigheid) begerend. Voorwaar, Gods genade is dicht bij de weldoeners. (Koran, 7:56)

Degenen die denken succesvol te zijn door kwaad, oproer en onderdrukking te veroorzaken en door onschuldige mensen te doden, begaan een grote fout. God heeft al deze vormen van kwaad met betrekking tot terrorisme en geweld verboden en degenen die deze handelingen verrichten veroordeeld.

Toch komen in het huidige tijdperk terroristische aanslagen, genocide en bloedbaden in de hele wereld voor. Onschuldige mensen worden op brute wijze vermoord en landen waar gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet om elkaar om kunstmatige redenen te haten, verdrinken in het bloed. Deze gruweldaden in landen met verschillende geschiedenissen, cultuur en sociale structuren kunnen specifieke oorzaken en bronnen hebben. Het is echter duidelijk dat de fundamentele oorzaak hiervan het afstand nemen van de Koran is. Als gevolg van het gebrek aan religie, ontstaan er gemeenschappen die geen liefde voor God of Godsvrees kennen en niet geloven dat men in het hiernamaals verantwoording moet afleggen. Omdat ze ten onrechte geloven dat ze aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, kunnen ze gemakkelijk zonder medelijden, moreel en geweten handelen.

Het bestaan van hypocriete mensen, die tevoorschijn komen in de naam van God en religie, maar zich eigenlijk zodanig organiseren om het kwaad dat veroordeeld is door God uit te oefenen, is aangegeven in de Koran. Het feit dat sommige mensen dingen doen "in naam van God" of zelfs zweren in Zijn naam, met andere woorden dat ze gebruikmaken van het soort taal dat bedoeld is om zichzelf te laten zien als zeer religieus, betekent niet dat wat ze doen in overeenstemming is met de religie. Integendeel, wat ze doen kan geheel tegen de wil van God en de moraal van de religie ingaan. De waarheid hiervan ligt in hun daden. Als hun daden "verderf veroorzaken en niet dingen verbeteren", zoals het vers onthult, dan kun je er zeker van zijn dat deze mensen niet echt religieus zijn en dat hun doel niet is om de religie te dienen.

Het is onmogelijk voor iemand, die Godsvrees kent en de ethiek van de islam begrijpt, om deel te nemen aan gewelddadigheden en misdrijven. Om deze reden is de islam de ware oplossing voor het terrorisme. Wanneer de verheven moraliteit van de Koran is uitgelegd op een manier gezuiverd van bijgeloof, zal het onmogelijk zijn voor mensen om de ware islam te verenigen met degenen die aan groepen deelnemen of groepen steunen, wiens doel haat, oorlog en chaos is. Daarom heeft God het kwade verboden:

En wanneer hij macht heeft, probeert hij verderf op aarde te spreiden en vernietigt hij de gewassen en het nageslacht. Maar God houdt niet van verderf. (Koran, 2:205)

Het is uitgesloten voor iemand die God vreest om de geringste daad die de mensheid zou kunnen schaden door de vingers te zien. Iemand die niet in God en in het hiernamaals gelooft, kan gemakkelijk alle soorten van kwaad verrichten omdat hij denkt dat hij zich niet zal hoeven te verantwoorden aan iemand.

Wat als eerste gedaan moet worden om de wereld van het huidige terreurbewind te redden is het uitleggen van de fouten van de kwezelarij die het radicalisme aanwakkert, het gebruiken van het onderwijs om niet-religieuze concepten, die in naam van het geloof aangevoerd worden, uit te schakelen en door mensen de ware ethiek van de Koran te onderwijzen en Godsvrees en liefde voor God bij te brengen.

In Soerat al-Ma'ida, vers 32 zegt God dat als iemand onterecht heeft gedood, het is alsof hij de hele mensheid heeft vermoord. Zelfs één persoon vermoorden is volledig tegengesteld aan de morele leer van de Koran.

De Islam Moedigt Voor Iedereen Rechtvaardigheid, Vriendelijkheid En Alles Dat Mooi Is Aan

Een van de redenen achter het terrorisme is het falen om de verschillen als bron van schoonheid te zien. Vandaag de dag worden mensen over de hele wereld alleen vanwege de kleur van hun huid of vanwege hun etniciteit oneerlijk en meedogenloos behandeld. Maar God beveelt in de Koran de mensheid om iedereen, ongeacht taal, geloof, ras of etnische achtergrond gelijk te behandelen.

God vertelt ons in de Koran dat het doel van de creatie van verschillende stammen en volkeren is "dat zij elkaar nader zouden moeten leren kennen". Verschillende naties en volkeren, die allen dienaren zijn van God, zouden elkaar moeten leren kennen, dat wil zeggen, leren over elkaars verschillende culturen, talen, tradities en vaardigheden. Kortom, een van de doelstellingen van de creatie van verschillende rassen en volkeren is niet conflict en oorlog, maar rijkdom. Een dergelijke diversiteit is het mooie van Gods schepping.

Het feit dat iemand langer is dan iemand anders of dat zijn huid geel of wit is maakt hem noch superieur aan anderen noch is het iets om je beschaamd over te voelen. Alle kenmerken van een persoon zijn een gevolg van Gods doelbewuste schepping, maar in de ogen van God hebben deze variaties geen ultiem belang. Een gelovige weet dat iemand alle superioriteit bereikt door het hebben van angst voor God en door de kracht van zijn geloof in God. Dit feit wordt verteld in het volgende vers:

O, mensen! Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen. Voorzeker, de nobelste onder jullie zijn degenen die meest Godvruchtigste (taqwa) zijn bij God (en niet door ras of afkomst). … (Koran, 49:13)

Het begrip van rechtvaardigheid, aanbevolen door God in de Koran, roept gelijkheid, medeleven en een vreedzame behandeling voor iedereen op, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Haat en woede zijn bijvoorbeeld de belangrijkste bronnen van het kwaad en voorkomen dat mensen rechtvaardige beslissingen kunnen nemen, met een gezond verstand kunnen denken en zichzelf rationeel kunnen uitdrukken.

De islamitische ethiek beveelt moslims om de rechten van wezen, mensen in armoede en de behoeftigen te beschermen, om elkaar te steunen en om elkaar goed gezind te zijn.

Mensen uit samenlevingen waar haat en woede overheersen zorgen dat iemand op elk moment het slachtoffer van iemand anders kan worden. Na hun gevoel van wederzijds vertrouwen te hebben verloren, verliezen ze ook hun menselijke gevoelens, zoals mededogen, broederschap en samenwerking en beginnen elkaar te haten.

De gevoelens die iemand heeft in zijn hart naar een persoon of een gemeenschap toe moeten echter nooit de beslissingen van een gelovige beïnvloeden. Het maakt niet uit hoe slecht of vijandig de persoon die hij overweegt ook moge zijn, de gelovige moet al deze gevoelens opzij zetten en juist handelen en beslissen. Zijn gevoelens tegenover die persoon moeten geen schaduw werpen over zijn wijsheid en geweten. Zijn geweten inspireert hem altijd te voldoen aan Gods geboden en advies en nooit om zijn goede manieren te verlaten, want dit is een gebod dat God in de Koran geeft. In soera al-Ma'ida wordt het als volgt verkondigd:

O jullie die geloven, wees oprecht voor God en getuig met rechtvaardigheid. En laat de vijandigheid van een volk jullie niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij Godvruchtigheid (taqwa). En vrees God. Voorzeker, God is op de hoogte van al hetgeen jullie doen. (Koran, 5:8)

Zoals in het vers wordt verteld, is het weergeven van een rechtvaardige houding het meest in overeenstemming met het hebben van angst en liefde voor God. Een persoon die gelooft weet dat hij het goedvinden van God alleen zal bereiken als hij rechtvaardig handelt. Elke persoon die zijn of haar goede manieren ziet zal deze persoon vertrouwen, zich comfortabel voelen in zijn aanwezigheid en hem verantwoordelijkheid geven bij elke taak.

Het is duidelijk dat degenen die vrezen en gehoor geven aan God, de spirituele waarden hoog in aanzien houden en gevuld zijn met enthousiasme om mensen te dienen. In het algemeen zijn zulke mensen er om de mensheid te dienen en de mensheid grote voordelen te brengen. Om deze reden is het zeer belangrijk voor mensen om te leren over de ware religie en te leven volgens de moraal zoals uiteengezet in de Koran - de laatste openbaring van God.

God Heeft Vergeving En Compassie Bevolen

In de verzen van de Koran heeft God vergeving altijd beschreven als een superieure kwaliteit en in een vers heeft Hij het goede nieuws gegeven dat dergelijk gedrag wordt beloond: "De vergelding van het kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij God. Voorzeker, Hij houdt niet van de onrechtvaardigen." (Koran, 42:40)

God heeft in de Koran geopenbaard dat het een deugdzaam gedrag is om iemand te vergeven zelfs als men onrecht is aangedaan en om te reageren op iets slechts met iets beters. Verzen die over dit onderwerp gaan:

… jij zult steeds weer verraad van hen bespeuren, op enkelen van hen na. Vergeef hun en zie het over het hoofd. God bemint hen die goed doen. (Koran, 5:13)

Een goede daad en een slechte daad zijn niet gelijk; weer het slechte af met iets wat beter is; en als er vijandschap is tussen jou en iemand anders, dan zal je zien dat hij als een boezemvriend wordt. (Koran, 41:34)

De Islam Verdedigt De Vrijheid Van Denken

De islamitische moraal voorziet in een leven vol vrede, welzijn, liefde en vreugde voor alle mensen...

De islam is een religie die de vrijheid van ideeën, gedachten en levens waarborgt. Het voorkomt spanningen, geschillen, laster en zelfs negatieve gedachten tussen mensen. In dezelfde mate zoals de islam terreur en elke soortgelijke gewelddadigheid afwijst, verbiedt het zelfs ook de geringste toepassing van ideologische dwang.

Er is geen dwang in de religie. Het rechte pad heeft zich duidelijk van het slechte onderscheiden. (Koran, 2:256)

"Herinner hen daarom! jij bent slechts een vermaner. Jij kunt ze niet dwingen (te geloven)." (Koran, 88:21-22)

Om iemand te dwingen een geloof aan te hangen of haar geloofsvormen aan te nemen, druist volledig in tegen de geest en de essentie van de islamitische moraal. Volgens de islam is het ware geloof alleen mogelijk met vrije wil en gewetensvrijheid. Natuurlijk kunnen moslims elkaar adviseren en aanmoedigen om de morele beginselen van de Koran te verwezenlijken. Van elke moslim wordt verwacht dat hij de moraal van de Koran op de mooist mogelijke manier uitlegt. Zij zullen de schoonheden van de religie toelichten in het licht van het vers: "Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht…" (Koran, 16:125). Maar gelijktijdig moeten ze zich ook van dit vers bewust zijn: "Hun leiding rust niet op jouw, maar God leidt wie Hij wil." (Koran, 2:272).

Ze zullen nooit naar dwangmiddelen grijpen of anderen dwingen het geloof te omarmen, noch enige vorm van fysieke of psychologische druk uitoefenen. Ze zullen ook geen wereldlijke privileges gebruiken om iemand tot het geloof te bekeren. Wanneer ze een negatieve reactie krijgen om wat ze zeggen, zullen de moslims in de zin van het volgende vers antwoorden: "Jullie hebben jullie religie en ik heb mijn religie." (Koran, 109:6). Moslims moeten respect hebben en tolerant zijn voor alle geloven, ongeacht wat ze ook zijn en moeten zich vergevingsgezind, rechtvaardig en humanitair gedragen tegenover iedereen, ook als ze in geen enkele religie geloven. Deze verantwoordelijkheid die de gelovigen hebben is om te leven met de schoonheid van de religie van God door middel van vrede en tolerantie. De beslissing om deze kwaliteiten wel of niet toe te passen en wel of niet te geloven ligt bij ieder individu zelf. Om deze persoon te dwingen of iets aan hem op te leggen is in strijd met de ethiek van de Koran. God herinnert de gelovigen hieraan in de Koran:

En als jouw Heer het had gewild, dan zouden allen die op aarde zijn zeker hebben geloofd. Of denk jij de mensen te kunnen dwingen opdat zij gelovigen worden? (Koran, 10:99)

Een model van de samenleving waarin mensen gedwongen zijn om religieuze plichten na te komen, druist volledig tegen de islam in. Geloof en het belijden ervan zijn alleen van waarde indien zij uit vrije wil van het individu gericht zijn aan God. Wanneer een systeem dwingt tot geloven en het verrichten van de religieuze plichten, zijn de mensen alleen uit vrees voor dit systeem 'gelovig'. Dit zal de hypocrisie stimuleren en geen moslim zou dat goedkeuren. Vanuit het oogpunt van de islamitische moraal, wat echt telt is dat religie moet worden geleefd met de liefde van God, voor Gods welbehagen, genade en paradijs, in een omgeving waar het geweten van mensen volledig vrij is.

De geschiedenis van de islam zit vol met voorbeelden van tolerante islamitische heersers, die alle religies respecteerden en persoonlijk opkwamen voor de invoering van religieuze vrijheid. Thomas Arnold, een Britse missionair in dienst van de Indische regering, beschreef de liberale houding van de islam met de volgende woorden:

We horen niks over een georganiseerde poging om de islam dwangmatig te laten accepteren aan de niet-islamitische bevolking, noch van een systematische vervolging om het christelijke geloof uit te bannen. Als de kaliefen hadden gekozen om van een van deze twee opties gebruik te maken, dan hadden ze het christendom makkelijk kunnen wegvagen zoals Ferdinand en Isabella de islam uit Spanje hadden weggevaagd. Of zoals Lodewijk XIV het protestantisme in Frankrijk strafbaar maakte of zoals de joden voor 350 jaar lang uit Engeland werden geweerd. De Oosterse kerken in Azië werden volledig, met de rest van het christendom, als een ketterse maatschappij van de gemeenschap afgezonderd en niemand kwam voor hen op. De feitelijke overleving van deze kerken tot aan de huidige tijd is een sterk bewijs van de algemeen tolerante houding van de islamitische regeringen tegenover hen.1

In 1492 werden de joden, die weigerden om zich te bekeren, verbannen uit Spanje door koning Ferdinand en koningin Isabella (boven). De joden werden geaccepteerd door het Ottomaanse Rijk, een oase van islamitische rechtvaardigheid en mededogen.

Het Doden Van Een Persoon Is Een Van De Grootste Zonden In De Koran

Het doden van een persoon zonder rechtmatige reden is een grote zonde, die in de Koran als volgt is beschreven:

… wie een ziel doodt - niet als vergelding voor een ziel of wegens verderf zaaien op aarde - is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie iemand laat leven, is alsof hij alle mensen deed leven… (Koran, 5:32)

En zij aanbidden geen andere Godheid naast God en doden niemand waarvan (het doden) door God verboden is, behalve volgens het recht, en plegen geen ontucht. Wie dat wel doet zal een zware bestraffing ontmoeten. (Koran, 25:68)

Zoals de verzen voorleggen wordt een persoon die onschuldige mensen zonder reden doodt, bedreigd met een grote bestraffing. God informeert ons dat het doden van zelfs een enkele persoon net zo erg is als het vermoorden van de gehele mensheid op aarde. Een persoon die de grenzen van God opvolgt kan geen enkel mens kwaad doen, laat staan duizenden onschuldige mensen afslachten.

Dit alles toont aan dat de moraal van de islam de mensheid beveelt om de deugden van vrede, harmonie en gerechtigheid te brengen. De horror die bekend staat als het terrorisme en die op dit moment de wereld zo zorgwekkend in haar greep houdt, is het werk van onwetende en fanatieke mensen, die volledig van de moraal van de Koran vervreemd zijn en die absoluut niets te maken hebben met religie. De oplossing voor deze mensen en groepen, die hun wreedheid onder het masker van religie proberen uit te voeren, is de leer van de ware moraal van de Koran. Met andere woorden, ze de fouten laten inzien van hun fanatisme, waardoor ze dit volledig kunnen laten varen; de uitleg van de islam gebaseerd op de Koran zal de terroristen en de ideologie van het terrorisme volledig vernietigen en is daarom de enige oplossing om de wereld te redden van de nachtmerrie van het terrorisme.

Echte Democratie Is Alleen Mogelijk As Mensen Leven Volgens De Islamitische Morele Waarden

God wenst gemak, comfort, geluk en vreugde voor mensen. God doet mensen geen kwaad. De religie, welke het gebod van God is, toont de mensen ook de weg naar het rustigste, zaligste, veiligste en de hoogste kwaliteit van een comfortabel en heerlijk leven. Er is geen dwang waar het de religie betreft. Een persoon gelooft in God en leeft volgens de religie door het zien van Gods bestaan en eenheid met behulp van zijn geweten. Religie is een aanvaarding door het hart.

God beschrijft in de Koran vrijheid, liefde, mededogen, vergeving, rechtvaardigheid en een omgeving waar iedereen vrij kan leven, vrij zijn gedachten kan uitspreken en in vrede kan leven. Dit is een samenvatting, een beschrijving van de democratie; daarom ligt de ware bron van de democratie in de Koran. Iedereen die op zoek is naar sociale rechtvaardigheid en gelijkheid zal de beste manifestatie hiervan in de Koran vinden:

1- SOCIALE RECHTVAARDIGHEID: De Almachtige God Beveelt Sociale Rechtvaardigheid En Delen Met Anderen

Sociale rechtvaardigheid is een van de fundamentele beginselen van de democratie. Mensen leerden sociale rechtvaardigheid van de Profeet Noah (vzmh) en de Profeet Abraham (vzmh). Volgens religieuze bronnen kookte de Profeet Noah, toen de Ark op het droge kwam na de zondvloed, kleine hoeveelheden van de resterende kikkererwten, linzen, rozijnen, vijgen, tarwe en dergelijke om een soort zoete soep te maken. Iedereen op de Ark at het samen op. Dat is een van de beste voorbeelden van sociale rechtvaardigheid want door dit voorbeeld leert de Profeet Noah iedereen gelijkheid, solidariteit en vrijgevigheid en het belang van de distributie van voedsel voor iedereen.

Zoals geopenbaard in de Koran, in vers 69 van soera Hud "Onze boodschappers brachten het goede nieuws aan Abraham. Zij zeiden: "Vrede" en ook hij zei "Vrede" en niet lang daarna bracht hij een geroosterd kalf". De Profeet Abraham slachtte onmiddellijk een kalf toen de gasten kwamen en bereidde eten voor hen. De almachtige God merkt op dat door het aanbieden van voedsel aan mensen die hij nog nooit had ontmoet, de Profeet Abraham zich van zijn beste kant liet zien en benadrukt verstandig het belang van het voeden van de armen en van sociale rechtvaardigheid.

2- GELIJKHEID: De Almachtige God Zegt In De Koran Dat Er Geen Ras Superieur Is Aan Een Ander

Zoals de almachtige God in een vers van de Koran openbaart, ligt de superioriteit alleen in Godvruchtigheid. In dit vers vertelt God ons:

O, mensen! Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen. Voorzeker, de nobelste onder jullie zijn degenen die meest Godvruchtigste (taqwa) zijn bij God (en niet door ras of afkomst). God is Alwetend, Alkennend (Koran, 49:13)

Onze Profeet (vzmh) legt deze waarheid van het bevel van God als volgt uit:

"Jullie zijn de zonen van Adam en Adam kwam van stof. Laat de mensen niet meer opscheppen over hun voorouders." (Sunan Abu Dawud, Boek 41, Nummer 5097)

Tijdens de laatste preek van de Profeet (vzmh) sprak hij de moslims toe in deze termen:

"Er is geen superioriteit voor een Arabier boven een niet-Arabier en een niet-Arabier boven een Arabier; Noch voor de blanken boven de zwarten, noch voor de zwarten boven de blanken, behalve in Godvruchtigheid. Voorwaar, de nobelste onder jullie zijn degenen die het meest Godvruchtig zijn." (Laatste Preek van de Profeet Mohammed; http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon. html)

3- RECHTVAARDIGHEID: De Almachtige God Beveelt Rechtvaardigheid

God geeft dit gebod aan de gelovigen in de Koran: "Jullie die geloven! Wees standvastig in de gerechtigheid als getuigen voor God, al is het tegen jullie zelf, ouders of verwanten. Of het nu een rijke of arme is, God kent hun belangen beter. Volg niet je eigen verlangens om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of jullie afwenden, God is welingelicht over wat jullie doen" (Koran, 4:135)

Door de opdrachten die onze Profeet (vzmh) geeft aan de moslims en zijn rechtvaardige en barmhartige houding tegenover mensen van verschillende religies, rassen en stammen, met verschillende talen, evenals de manier waarop hij iedereen gelijk behandeld, zonder een onderscheid te maken tussen rijk en arm zoals God dat geopenbaard heeft in de Koran, vormt een uitstekend voorbeeld van de opvatting van democratie.

Democratie zal komen wanneer mensen gaan leven volgens de morele waarden die door God zijn bevolen

Zoals we hebben gezien, is er in de essentie van de islam intellectuele vrijheid en vrijheid van geloof en meningsuiting. Sommige mensen gaan ervan uit dat de democratie is ontstaan bij de oude Grieken. Het is echter God die democratie aan mensen leert. Vanaf de tijd van de Profeet Adam (vzmh), zijn alle profeten echte vertegenwoordigers van intellectuele vrijheid en respect. De essentie van alle primaire begrippen - vrijheid van rechtvaardigheid, iemand niet onder druk zetten, iedereen als eersterangs burger behandelen, respect hebben voor en vertrouwen hebben in mensen, iemand niet veroordelen vanwege zijn standpunt - die geassocieerd worden met democratie zijn aanwezig in de moraal van de religie. Door de geschiedenis heen hebben mensen deze door God geopenbaarde concepten uit de rechtvaardige religies geleerd en waren getuige van de mooiste voorbeelden tijdens de momenten waarop mensen leefden volgens de rechtvaardige religies.

Als we kijken naar de tijden waarin mensen vanwege hun mening en hun verschillende ideologieën werden onderdrukt, werden aanhangers van verschillende godsdiensten vernederd, terwijl kunst, wetenschap en architectuur verdwenen; momenten waarop mensen hun vreugde in het leven verloren en bijna veranderden in robots of wanneer er boekverbrandingen, moorden, slachtpartijen en genocides op grote schaal gepleegd werden, zien we de invloed van de goddeloze, atheïstische ideologieën of degenen die de religieuze moraal verkeerd interpreteren, met een radicale mentaliteit, door het te distantiëren van zijn essentie.

Zodra de rechtvaardige religie van God, zoals God heeft bevolen, wordt nageleefd, zal ware rechtvaardigheid, democratie, respect en liefde, waar mensen zo naar verlangen, kunnen worden ervaren. Zeer binnenkort zal door Gods lof democratie, broederschap, liefde, vriendschap en vrede de wereld domineren en zullen de mensen de vreugde, het geluk en het rijkdom van het geloof ervaren. Zoals men duidelijk kan zien in de uitleg van de verzen, de hadiths van onze Profeet (vzmh) en de woorden van de grote islamitische geleerden, leven we in de Eindtijd.

De moeilijke en lastige dagen van de Eindtijd zal in deze eeuw ten einde komen en de wereld zal een nieuw, helder tijdperk ingaan. Het communiceren van de broederschap en de eenheid van God op de mooiste en meest verstandige manier en het introduceren van de mensen tot de islam, zoals beschreven in de Koran en geleefd in het gouden tijdperk, legt een belangrijke basis voor de heldere dagen die we zullen bereiken in de nabije toekomst.

Zoeken zij dan het oordeel van de tijd van onwetendheid? Wie is er beter dan God in het oordelen over mensen die overtuigd geloven? (Koran, 5:50)

 

Voetnoten

1. Prof. Thomas Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching, Goodword Books, 2001, pp. 79-80

3 / total 10
U kunt Harun Yahya's boek De Islam Veroordeelt het Terrorisme online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net