< <
2 / total: 5

Trachten de Tevredenheid van Allah te Verkrijgen

Een gelovige is iemand die gezuiverd is van afgoderij en andere vormen van onwetendheid, zoals het vestigen van de hoop op denkbeeldige goden of hun goedkeuring trachten te verkrijgen, en daardoor onderdanig aan hen wordt. Hij dient alleen Allah en probeert alleen Zijn goedkeuring te verkrijgen. Zoals eerder genoemd is, doet hij dit met het gepaste streven. 

De sleutel tot dit gepaste streven op de weg van Allah, is om proberen te verkrijgen waar Allah het meest van houdt. Wanneer een gelovige voor een aantal keuzes staat die allemaal toegestaan zijn, moet hij degene kiezen die Allah het meest tevredenstelt.

Dit kan in het kort beschreven worden:

◉ Een gelovige moet zijn leven besteden met het doen van hetgeen dat ‘wettig’ is. De Qur’an heeft duidelijk gemaakt welke handelingen onwettig zijn en dit zijn er in feite maar een klein aantal. Elke daad buiten deze onwettige daden is wettig.

◉ Daarnaast moet de gelovige de daden doen en de gedachtegang bereiken die Allah het meest tevredenstelt. Bij deze poging wordt hij begeleid door zijn wijsheid en inzicht. Het voorbeeld van het uitgeven van geld op de weg van Allah (infaq) zal dit begrip duidelijker maken. Een gelovige is een persoon die zijn eigendom en zichzelf aan Allah heeft verkocht. Hij zou alles wat hij heeft moeten gebruiken om Allah zoveel mogelijk tevreden te stellen. Echter, hij kan vaak voor keuzes komen te staan. Laten we aannemen dat hij een redelijke som geld heeft waarmee hij een nieuw pak voor zichzelf kan kopen. Dit is inderdaad een wettige handeling; nauwkeurig zijn in je verschijning is zeker iets dat overeenkomt met de Wil van Allah. Er zijn echter andere dingen die met het geld gedaan zouden kunnen worden, wat Allah meer zou plezieren. Dit is echter een beslissing die geheel bij de persoon ligt. Door de situatie en omgeving waarin hij zich bevindt in beschouwing te nemen, moet hij zijn prioriteiten stellen door zijn geweten te raadplegen. 

Een ander voorbeeld: Een gelovige is verantwoordelijk voor ‘het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte’, het verspreiden van de religie van Allah en het op intellectuele gronden bestrijden van de tirannen in de wereld. Het op de schouders nemen van deze verantwoordelijkheid is een manier om de tevredenheid van Allah te verdienen. Zo een verantwoordelijkheid betekent dat bepaalde plichten altijd voorrang hebben. Aangezien er zoveel plichten bij zo een belangrijke verantwoordelijkheid inbegrepen zijn, zou het onjuist zijn om prioriteit te geven aan enige andere daad, ook al is het een wettige daad. Een man is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de zorg van zijn gezin: hij is degene die zorgt voor veiligheid en onderhoud van de gezinsleden. Maar om dit als excuus te gebruiken om de verantwoordelijkheid van ‘het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte’ te vermijden, zou ongepast gedrag zijn voor een gelovige.

Wanneer er over nagedacht wordt, kunnen we zien dat de ziel (an nafs) erbij betrokken is wanneer iemand de voorkeur geeft aan iets wat minder waardevol is in de ogen van Allah. Het geven van de voorkeur aan iets minder waardevols is het gevolg van het aan de kant zetten van een ‘aandeel’ voor de ziel. In dit geval moet diegene zien te bereiken, dat hij niet door zijn ziel geleid wordt, maar krachtig te proberen de goedkeuring van Allah te verkrijgen. Het proberen te verkrijgen van Zijn goedkeuring door 99% inspanning en het aan de kant zetten van 1% voor de ziel is misschien onacceptabel voor Allah. De situatie van degenen die deelgenoten toeschrijven aan enig ander wezen dan Allah wordt als volgt beschreven:

“En zij hebben aan Allah een deel toebedacht van wat Hij heeft voortgebracht aan gewassen en vee en zij zeiden:”Dit is voor Allah” volgens hun bewering “en dit is voor onze afgoden.” Wat dan voor hun afgoden is, dat bereikt niet Allah; en wat voor Allah is, dat bereikt wel hun afgoden. Slecht is het wat zij oordelen.” (Soera al An’am: 136)

Als een persoon zijn leven waagt om zijn gezin te beschermen wanneer hem onrecht aangedaan wordt, maar onachtzaam is en zich alleen met zichzelf bemoeit wanneer er onderdrukking van en laster jegens andere gelovigen plaatsvindt, dan kunnen we hieruit opmaken dat hij niet probeert de goedkeuring van Allah te verkrijgen. Zo een houding geeft de mens zijn neiging naar overgave aan de ziel (nafs) weer, wat geheel tegen het doel van de Islam indruist; ‘het dienen van alleen Allah’. Verder wordt het handelen overeenkomstig de verlangens van de ziel in de Qur’an beschreven als het toekennen van deelgenoten aan Allah:

“Heb jij degene gezien die zijn begeerten als zijn god neemt? Zou jij een beschermer voor hem zijn?” (Soera al Foerqaan: 43)

Aan de andere kant wijdt een gelovige al zijn bezittingen en heel zijn leven aan Allah. Dit superieure kenmerk van de gelovigen wordt als volgt in de Qur’an weergegeven:

“Zeg: ‘Voorwaar, mijn salaat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.’” (Soera al An’am: 162)

De houding van de gelovigen in de tijd van de Profeet (saas) omtrent het zoeken naar de goedkeuring van Allah tijdens oorlog, wordt beschreven in de Qur’an. Oog in oog met twee groepen vijanden, wilden de gelovigen liever tegen de zwakste groep vechten. Het was echter de Wil van Allah dat er een gevecht zou moeten zijn met de sterkere groep. Deze gebeurtenissen worden als volgt verteld:

“En (gedenkt) toen Allah jullie beloofde dat er één van de twee groepen (van jullie vijanden) zeker voor jullie (als tegenstander) zou zijn. En jullie wensten dat zij die geen wapens bij zich droegen voor jullie (als tegenstanders) zouden zijn. Maar Allah wenst dat de Waarheid bewaarheid wordt door Zijn Woorden en Hij roeit de ongelovigen uit. Opdat de Waarheid bewaarheid zou worden en de valsheid als valsheid duidelijk zou worden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van.” (Soera al Anfal: 7-8)

Uiteindelijk maakte Allah hen de sterkste partij en leidde Hij hen om hetgeen te doen wat Hem tevredenstelt. En zij triomfeerden met de hulp van Allah. Deze gebeurtenis is gevormd door de omstandigheden in die periode. Het blijft echter een feit dat Moslims in elke tijd getest worden door verschillende gebeurtenissen. Vandaag de dag bijvoorbeeld, moeten de Moslims zich in een intellectuele strijd begeven tegen degenen die de Qur’an en de feiten van de schepping ontkennen en die immoraliteit in de maatschappij verspreiden. De Moslims moeten de beste manier bepalen van deze strijd, die zij op zich nemen en met overgave uitdragen. 

Maar als iemand de kracht heeft om deze verantwoordelijkheid te nemen, en zichzelf alleen met zaken bezighoudt die niet zeer nodig zijn maar alleen om zijn eigen verlangens na te streven, zal hem dat slechts de ontevredenheid van Allah opleveren.

In elk geval is dit niet conform het gedrag van een Moslim. Hij is iemand die gekozen is door Allah en aan wie het geloof gegeven is; hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het vernietigen van overtredingen in de maatschappij, deze te vervangen door vrede en een omgeving te creëren waarin iedereen volgens de religie van Allah leeft. Hij is verantwoordelijk voor het strijden voor de mannen, vrouwen en kinderen die onderdrukt worden en die zeggen: “Onze Heer, haal ons weg uit deze stad, waar de mensen onrecht plegen en breng ons van Uw Zijde een beschermer en breng ons van Uw Zijde een helper.” (Soera al Nisaa’: 75)

Dit begrip is niet beperkt tot enkel een intellectuele strijd. Een Moslim moet dit standpunt tijdens zijn leven behouden in het dagelijks leven, zijn aanbidding en bij alle situaties die hij tegenkomt.

Tegelijkertijd moeten we in gedachten houden dat de uitdrukking ‘doen wat Allah het meest tevredenstelt’ gebruikt wordt om het begrip meer omvattend te maken. Het zich afkeren van wat Allah pleziert en het op zich nemen van taken van secundair belang is in feite niet goed in de ogen van Allah. Hetgeen dat Allah het meest pleziert is hetgeen dat overeenkomstig zijn Wil is, onder alle omstandigheden. Oftewel; er is geen alternatief voor hetgeen dat Allah het meest tevredenstelt.

Niet proberen te doen wat Allah het meest tevredenstelt, en tevreden zijn met minder, is eigenlijk het gevolg van een verkeerde opvatting over het Hiernamaals. Zo een opvatting wordt gevormd omdat iemand denkt dat hij het Paradijs verdient. Echter, niemand kan zo van beloning worden verzekerd. Allah waarschuwt in de Qur’an de Profeet (saas) met het vers “Of zeggen zij dat hij (Mohammed) een leugen over Allah verzonnen heeft? Als Allah het wil, dan verzegelt Hij jouw hart. Allah wist de valsheid uit en Hij bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.” (Soera as Shoera: 24). In dit geval is het duidelijk dat niemand de garantie van het Paradijs heeft.

In elk geval, in de Qur’an wordt beschreven dat een oprechte gelovige nooit denkt dat hij of zij het Paradijs verdient en zich nooit door dit gevoel mee laat slepen. De ware gelovige bidt tot Allah in “vrees en begeerte (naar Zijn Barmhartigheid)” (Soera al A’raf: 56).

Degenen die een gebrek hebben aan echt geloof denken ook dat zij het Paradijs verdienen, omdat zij Allah niet vrezen zoals zou moeten aangezien zij aannemen dat de daden die zij doen goed zijn. Met hun foute beredenering zeggen zij: ‘ons zal toch vergeven worden.’ Dit is echter een typische houding van degenen die Allah niet vrezen zoals Hij gevreesd zou moeten worden. Over de situatie van deze mensen zegt Allah het volgende:

“En na hen kwamen er opvolgers die de Schrift (Taurah) erfden. Zij namen vergankelijke genietingen van dit (wereldse leven). En zij zeiden: ‘Ons zal vergeven worden.’ En als dezelfde genietingen tot hen komen, dan nemen zij die (weer) aan. Is er geen verbond van de schrift met hen aangegaan, dat zij over Allah niets dan de Waarheid zouden zeggen? En zij bestudeerden wat er in is. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?” (Soera al A’raf: 169)

Er zijn er ook die tot de onjuiste conclusie komen dat Allah van hen houdt (misleid door de materiele rijkdom die hen in deze wereld gegeven is), daarbij geloven zij dat ook zij in het Paradijs verwelkomd zullen worden – zelfs terwijl zij twijfels hebben over het bestaan ervan. De Qur’an geeft een relevant voorbeeld:

“En geef hun de gelijkenis van de twee mannen: aan één van hen deden Wij twee tuinen met druivenstruiken toekomen en Wij omringden die met dadelpalmen (en) tussen hen in akkers. Ieder van die twee tuinen bracht vruchten voort en faalde daar niets in. En in hun midden deden Wij een rivier ontspringen. En er waren vruchten voor hem. Hij zei dus tot zijn (gelovige) gesprekspartner: ‘Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller dan een persoon.’ En hij ging zijn tuin binnen en hij deed zichzelf onrecht aan. Hij zei: ‘Ik denk niet dat die (tuinen) ooit zullen vergaan. En denk niet dat het uur der Opstanding zal plaatsvinden, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden: ik zal ervoor zeker een betere plaats van terugkeer vinden.’” (Soera al Kahf: 32-36). 

Een Moslim vreest ‘het dwalen nadat hij naar het rechte pad geleid is’. Het gebed van de gelovigen in de Qur’an is als volgt:

“(Zij zeggen:) Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.” (Soera al ‘Imran: 8)

Het is echter belangrijk om erbij te vermelden dat dit niet het soort vrees is die ontzetting of ongemak in het hart van de gelovige doet ontstaan. Integendeel, vrees voor Allah motiveert de gelovigen om ijverig te zijn in het streven naar het zijn van dienaren die het Paradijs verdienen en verzekert dat zij hun leven in deze wereld op de best mogelijke manier besteden. 

Een Moslim doelt op het verdienen van de goedkeuring van Allah in het leven in deze wereld, welke tijdelijk en kort is. Zijn gedachten concentreren zich op een enkel grote gebeurtenis die snel zal plaatsvinden: hij zal op een dag zeker sterven en rekenschap aan Allah af moeten leggen over zijn daden. Dit zal hem leiden naar een vreselijke eeuwige ondergang of naar eeuwige redding. Het zal zeker onwijs zijn om iets anders te volgen of om onachtzaam te blijven terwijl er zo een grote gebeurtenis op hem wacht.

Voor deze redding is een gelovige verantwoordelijk om te proberen ‘hetgeen dat Allah het meest pleziert’ te verkrijgen. Hierin te falen betekent het zich niet bewust zijn van het gevaar dat op hem wacht. In het licht van de vernedering die iemand onder ogen zal moeten komen in de Hel en in de aanwezigheid van Allah, is het zeker belangrijk om te proberen ‘hetgeen dat Allah het meest pleziert’ te verkrijgen. 

Een paar voorbeelden van de houding die de persoon zou moeten hebben wanneer hij oog in oog komt te staan met gevaren die iemand in deze wereld kan tegenkomen en de inspanningen die iemand zou moeten leveren om ermee om te gaan, zullen tot een beter begrip leiden van hoe iemand probeert te verkrijgen wat Allah het meeste pleziert:

◉ Beeld je eens in dat er een grote overstroming is en dat het water snel stijgt. Zou je in deze situatie naar een gebouw van 10 verdiepingen gaan om jezelf te redden of op de 5e verdieping blijven staan en zeggen; ‘Deze plaats is hoog genoeg om mij te redden.’?

◉ Stel dat er een lift is die je naar de hoogste verdieping kan brengen. De lift is niet gratis en werkt maar 1 keer. Je hebt precies genoeg geld om de lift je naar de hoogste verdieping te laten brengen. Zou je al je geld uitgeven om naar de bovenste verdieping te komen of zou je op een lagere verdieping blijven die kwetsbaar is voor de stortvloed?

◉ En stel dat er op de 6e verdieping een feestje gehouden wordt, zou je dan naar dat feestje gaan of zou je je best doen om de bovenste verdieping te bereiken?

◉ Een ander voorbeeld, stel dat een van je beste vrienden een hartaanval krijgt en dat hij meteen naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Zou je in deze situatie zo snel mogelijk rijden of zou je denken; ‘Dit is snel genoeg, hij of zij moet maar even volhouden.’

Zoals blijkt uit de bovenstaande voorbeelden, wordt men waakzaam wanneer er gevaar is en doet men zijn best om van het gevaar gered te worden. De grootste bedreiging voor de mens is de Hel. Eén van de meest belangrijke doelen van een persoon die probeert te verkrijgen wat Allah tevredenstelt, is zijn neiging om dit gevaar te vermijden.

Stel dat je je op de rand van de Hel bevindt, waar de mensen op de Dag des Oordeels verzameld zullen worden en de ongelofelijke beelden van de Hel te zien krijgen. Zou je na het zien van de Hel niet kiezen voor hetgeen dat Allah tevredenstelt?

Als een persoon eenmaal naar de Hel gestuurd is, heeft hij niet meer de mogelijkheid om keuzes te maken maar zal hij alleen nog rekening afleggen voor zijn daden. Een gelovige handelt altijd naar het idee van de nabijheid van de Hel, in beschouwing nemend dat hij elk moment naar het Hiernamaals zou kunnen gaan. De Qur’an richt bij verschillende gebeurtenissen de aandacht op het feit dat elk gevoel van spijt in het Hiernamaals tevergeefs is. Een van de relevante verzen is als volgt:

“En zij zullen daarin schreeuwen: ‘Onze Heer, haal ons hieruit, dan zullen wij goede werken verrichten, anders dan die wij plachten te doen.’ Hebben Wij jullie geen lang leven geschonken zodat wie wilde vermaningen ter harte kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proeft daarom (de bestraffing) en voor de onrechtplegers is er geen helper.” (Soera Fatir: 37)

Aan de andere kant moeten we, net zoals we ernaar streven om van het gevaar weg te blijven, vergelijkbare en zelfs grotere inspanningen leveren om zegeningen te verkrijgen. Het is zeker niet wijs om tevreden te zijn met minder in het Paradijs. Wanneer je een eiland vol met goud verlaat, neem je dan niet zoveel mogelijk goud met je mee? Wanneer de tijd is gekomen om deze wereld te verlaten, zou een Moslim geen spijt moeten hebben en zeggen ‘ik wou dat ik zo en zo had gedaan’ of ‘ik wou dat ik de beloningen van een bepaalde goede daad had verkregen’. Om deze situatie te vermijden, zou hij er voorzichtig in moeten zijn om te kiezen voor hetgeen Allah het meest pleziert.

Ongelovigen doen hun best om ‘alles uit hun leven te halen’, wat niet meer is dan een ‘genieting’ (Soera al ‘Imran: 197). Terwijl deze ‘genieting’ gedoemd is tot een bitter einde, belooft Allah Zijn goedkeuring, Genade en Paradijs aan de gelovigen. Een gelovige die gebruik wilt maken van de beloftes van Allah, moet er hard voor streven om te verkrijgen wat Hem het meest tevredenstelt.

De sleutel tot de Goedkeuring van Allah: het geweten

Wanneer een gelovige voor een aantal keuzes staat, moet hij kiezen waar Allah het meest tevreden mee zou zijn. Hierbij is het geweten het belangrijkste criterium die hem naar de juiste keuze zal leiden. De Profeet (saas) richt de aandacht op het belang van het geweten tijdens een gesprek met een man:

Een persoon vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): ‘Wat is geloof?’ Hij zei: ‘Wanneer een goede daad een bron van blijheid voor je wordt en een slechte daad een bron van afschuw voor je wordt.’ Toen vroeg hij de Boodschapper van Allah: ‘Wat is een zonde?’ Waarop hij zei: ‘Wanneer iets aan je geweten knaagt. Geef dit dan op.’ (Tirmidhi)

Een van de meest belangrijke verschillen tussen een gelovige en een ongelovige is, dat een gelovige trouw blijft aan zijn geweten en dat een ongelovige overeenkomstig zijn ziel handelt, die tot slechte daden aanzet.

Het is echter in geen geval waar dat een gelovige immuun is voor de verleidingen van de ziel. Zoals de Profeet Yoesoef zei:“Ik verklaar dat ikzelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer begenadigd is. Voorwaar, mijn Heer is vergevingsgezind, Barmhartig.” (Soera Yoesoef: 53). Derhalve zal het slechte alternatieven aanbieden.

Een gelovige vermijdt de verleiding van zijn ziel door middel van zijn geweten. Wanneer hij voor een keuze staat, is de gelovige geneigd de keuze die hem het eerste te binnen schiet te kiezen, welke in het algemeen hetgeen is dat Allah het meest tevredenstelt. En dan komt de ziel ertussen: het probeert andere alternatieven meer aanlokkelijk te maken en vindt excuses om ze wettig te maken. Een gelovige moet deze excuses negeren en handelen overeenkomstig de eerste en absoluut correcte keuze naar welke zijn geweten hem leidt.

Houden van, omwille van Allah

“Dat is wat Allah als verheugende tijding aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (O Mohammed): ‘Ik vraag van jullie alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie een goede daad verricht vermenigvuldigen Wij daarin het goede. Voorwaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Waarderende.’” (Soera as Shoera: 23)

Een gelovige wijdt zijn hele leven aan Allah. Hij leeft voor Allah, werkt voor Allah en houdt van, omwille van Allah. ‘Houden van omwille van Allah’ is misschien iets onbegrijpelijks voor degene die niet bekend is met de ware Islaam. Iemand die in zijn leven ver van Allah verwijderd is gebleven, en die Hem daardoor niet gekend heeft, zal zich er niet van bewust zijn hoe hij intuïtief van Allah kan houden.

Een gelovige echter, die Allah kent en Zijn Genade voor hem herkent, die ziet in dat alles waar hij van houdt Zijn Gunst is en dat hij zijn bestaan en leven te danken heeft aan Zijn Genade, hij houdt van Allah en verwerft de nobele geest om te kunnen houden van anderen, omwille van Allah. In de Qur’an wordt het verschil tussen gelovigen en anderen in deze zaak als volgt aangegeven:

“En er zijn er onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah.” (Soera al Baqara: 165)

Zoals in het bovenstaande vers gesteld wordt, houden zij - degenen die deelgenoten aan Allah toekennen en de eigenschappen van Allah aan hen toeschrijven - van deze wezens zoals zij van Allah zouden moeten houden. Dit is het soort liefde dat gebaseerd is op afgoderij.

Zich bewust van het feit dat alles aan Allah toebehoort en dat het bestaan van alles het gevolg van Allah’s schepping is, houden de gelovigen het meest van Allah. Dit geweldige kenmerk, wat een natuurlijk gevolg is van de erkenning van de gelovigen dat Allah het Ene en Enige Opperste wezen is, maakt hun totaal anders dan de andere mensen. Deze kwaliteit van de gelovigen wordt genoemd in een van de gezegdes van de Profeet (saas):

‘Ieder die drie dingen heeft, ontdekt de zoetheid van het geloof; dat Allah en Zijn Boodschapper meer geliefd voor hem zijn dan al het andere, dat hij van anderen houdt omwille van Allah en dat hij hekelt om terug te keren naar ongeloof zoals hij hekelt om in het vuur gegooid te worden.’ (Boekharie en Moeslim)

Degenen die deelgenoten aan Allah toeschrijven, kunnen het gedenken van Allah niet uitstaan:

“...wanneer jij jouw Heer de Enige noemt tijdens de Qur’anrecitatie, dan keren zij hun ruggen toe, zich afwendend.” (Soera al Isra’: 46)

Er moet wel genoemd worden dat het gedenken van Allah naast het aanbidden van afgoden de afgodaanbidders niet stoort. Het wordt als volgt uitgelegd: ‘We zijn Moslims maar we kunnen ook plezier hebben.’ De gelovigen ziet echter het volgende feit in:

◉ Niets (of het nu een mens, ding of gebeurtenis is) heeft de schoonheid van zichzelf. Allah schept alle dingen en schenkt hun schoonheid. Aangezien een persoon bijvoorbeeld niet zijn eigen gezicht gemaakt heeft, behoort de schoonheid van zijn gezicht aan Allah toe.

◉ Allah geeft deze schoonheid aan de mens, die Hij voor slechts een korte tijd uit het niets geschapen heeft (aangezien die persoon snel oud zal worden en komt te overlijden). Alleen Allah bezit de macht om deze schoonheid te herscheppen in een perfectere vorm. 

◉ Zoals in het geval van de mens, zijn alles wezens die liefde verdienen door Allah geschapen en ‘mooi gemaakt’. Om de mensen eraan te herinneren dat Allah de werkelijke eigenaar van schoonheid is, heeft Hij voorbestemd dat de schoonheid van alle dingen vergaat. In het Hiernamaals zullen alle wezens opnieuw geschapen worden.

In dit geval houdt een gelovige van alle dingen die hij in deze wereld tegenkomt, zich ervan bewust dat zij allemaal aan Allah toebehoren en dat hij de ‘echte’ vorm van schoonheid ervan in het Hiernamaals zal tegenkomen. Als gevolg hiervan is zijn werkelijke liefde voor Allah, De Enige die hem geeft waarvan hij houdt: Hij is de Bezitter van elke schoonheid.

In tegenstelling tot het begrip van liefde die voor de gelovigen gebaseerd is op geloof in Allah, is de liefde van ongelovigen gebaseerd op afgoderij. In de Qur’an wordt deze vorm van liefde beschreven in de woorden van de Profeet Ibrahiem (as):

“En hij (Ibrahiem) zei: ‘Voorwaar, wat jullie naast Allah hebben genomen zijn slechts afgoden om de onderlinge liefde tussen jullie te versterken in dit wereldse leven. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding elkaar verwerpen en elkaar vervloeken. Maar jullie verblijfplaats is de Hel en er zullen geen helpers voor jullie zijn.’” (Soera al ‘Ankaboet: 25)

Said Noersi, ook wel bekend als Bedioezzaman (wonder van de eeuw), een van de grootste Islamitische geleerden van de 20e eeuw, vergelijkt deze vorm van liefde met die van een man die naar de zon kijkt door middel van een spiegel die hij in zijn hand vasthoudt. Zodra de spiegel in stukken gebroken is en het licht er niet meer door weerkaatst wordt, is de man verdrietig over zijn verlies van deze lichtbron. Hij is echter niet intelligent genoeg om te begrijpen dat het licht oorspronkelijk niet van de spiegel afkomstig is. Het licht komt van de zon; de spiegel reflecteert het alleen.

Een gelovige laat al zijn liefde voor Allah zien. Houden van Allah betekent het houden van andere wezens, bewust zijn van het feit dat zij de eigenschappen van Allah weergeven en dat deze eigenschappen werkelijk aan Hem toebehoren, zoals in het geval van de spiegel.

Het gevolg hiervan is dat een gelovige zijn liefde voor Allah laat zien door het houden van gelovigen die de eigenschappen van Allah gebruiken in hun manieren en gedrag en die de morele waarden laten zien die Allah goedkeurt. Deze vorm van liefde is niet gebaseerd op familiebanden, ras of enige vorm van belang. Het is een gevolg van de liefde die voor Allah gevoeld wordt, het is enkel en alleen een kwestie van het houden van degenen die van Allah houden. In de Qur’an beschrijft onze Heer de liefde tussen gelovigen door te verwijzen naar de liefde tussen de metgezellen van de Profeet (saas) in zijn tijd:

“En degenen die vóór hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de Ansar), zij houden van degenen die (vanuit Mekka) naar hen zijn uitgeweken, zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat aan (hen) gegeven is. En zij geven (aan hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen.” (Soera al Hashr: 9)

De Qur’an maakt duidelijk dat de liefde voor gelovigen speciaal door Allah aan hen geschonken is:

“Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hun liefde schenken.” (Soera al Maryam: 96)

“Allah zei: ‘O Yahyah, neem de Schrift stevig aan.’ En Wij gaven de Wijsheid aan hem, terwijl hij jong was. Als genegenheid van Onze Zijde en reiniging. En hij vreesde (Allah).” (Soera Maryam: 12-13)

Gelovigen houden alleen van Allah en degenen die in Hem geloven. Zij houden niet van mensen die tegen Allah strijden. Dit onderwerp wordt benadrukt in de volgende verzen van de Qur’an:

“O jullie die geloven, neemt niet Mijn vijanden en jullie vijanden tot vrienden, aan wie jullie genegenheid betonen. Waarlijk, zij geloofden niet in wat tot jullie is gekomen van de Waarheid. Zij hebben de Boodschapper en jullie verdreven, omdat jullie in Allah, jullie Heer, geloven. Als jullie uittrekken, strijdend op Mijn weg, Mijn Welbehagen zoekend (bevriend hen dan niet). Jullie verheimelijken jullie genegenheid voor hen, maar Ik weet het beste wat jullie verborgen hielden en wat jullie openbaar maakten. En wie van jullie dit doet: waarlijk, die is afgedwaald van de rechte Weg.” (Soera al Moemtahana: 1)

“Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrahiem en degenen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden: ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven.’ Behalve het woord van Ibrahiem tegen zijn vader.” (Soera al Moemtahana: 4)

“O jullie die geloven, neemt jullie vaders en jullie broeders niet als leiders wanneer zij het ongeloof verkiezen boven het geloof. En wie van jullie hen tot leiders maakt: zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn.”(Soera at Tawba: 23)

“Jij vindt geen volk dat in Allah en in de Laatste Dag gelooft dat degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenstreven bevriend, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten....” (Soera al Moejadala: 22)

De bovenstaande verzen maken duidelijk dat de liefde van een gelovige alleen berust op het criterium ‘liefde voor Allah’. Door alle factoren zoals familiebanden of rijkdom opzij te zetten, is deze liefde diep geworteld in geloof en nobele waarden. Een gelovige houdt eerder van degenen die verzekerd zijn van geloof dan van degenen die beroemd zijn, geld of sociale status hebben, die alleen maar belangrijk lijken.

Na zijn gevoelens van liefde gezuiverd te hebben van andere factoren dan ‘het houden van Allah’, houdt de gelovige het meest van degene die Allah het meeste vreest en die het meest zijn best doet om Hem tevreden te stellen. Hoe meer iemand eigenschappen heeft die typisch zijn voor de gelovigen, hoe meer geliefd hij is bij de gelovigen. In de Qur’an zijn we getuige van gelovigen die veel van de Profeet (saas) houden, degene die het dichts bij Allah staat en Allah het meest vreest:

“De Profeet is de gelovigen meer nabij dan zij zichzelf.” (Soera al Ahzab: 6)

Aangezien een gelovige zijn begrip van liefde gebaseerd is op geloof, zal hij zijn huwelijk ook op dezelfde gronden baseren. Ook bij dit punt is er een wezenlijk verschil tussen gelovigen en ongelovigen: ongelovigen baseren hun huwelijk vaak op wederzijdse materiele voordelen. Dit komt met name voor bij vrouwen die proberen een ‘vooraanstaande’ man te vinden om zo een hogere levensstandaard te bereiken. Met zo een doel voor ogen kan een jong meisje makkelijk toestemmen om een echtgenote te zijn voor iemand voor wie zijn niets voelt. Dit is in feite vergelijkbaar met een commerciële overeenkomst waar beide partijen voordelen uit halen. Het enige verschil is dat deze overeenkomst voor het leven is.

Er zijn enorm veel voorbeelden van zulke huwelijken. Er zijn veel jonge mensen die een rijkere of oudere partner trouwen, of iemand die bekend staat om hun immoraliteit, slechts omdat zij rijk of beroemd zijn.

Huwelijken van ongelovigen zijn echter niet altijd alleen gebaseerd op materieel voordeel. Er zijn ook veel jonge mensen die op zoek zijn naar ‘een goed uiterlijk’ of aantrekkelijkheid in de persoon die zij willen trouwen. Zulke mensen trouwen alleen met iemand die niets hebben behalve fysieke charme, die zij als de prins op het witte paard beschouwen (in het geval van de vrouwen). 

Deze beredenering negeert een beslissend feit: al deze fysieke eigenschappen zijn uiteindelijk gedoemd om te verdwijnen. Alle mensen zullen uiteindelijk oud worden. Allah kan tevens het geluk, goed uiterlijk en gezondheid van de mens in een moment wegnemen. Het kost maar een paar seconden om een ongeluk te krijgen en verlamd te raken, bedlegerig of om het goede uiterlijk kwijt te raken. In zulke omstandigheden, wat gebeurt er dan met zo’n huwelijk?

Wat zou iemand doen wanneer de partner blind wordt door een ongeluk, terwijl de mooie ogen reden waren voor het huwelijk? Waarschijnlijk realiseert diegene zich dan pas waar deze belangrijke beslissing op gebaseerd was.

Een gelovige doelt op het eeuwige Paradijs in het Hiernamaals. Zijn leven is bedoeld om de goedkeuring van Allah te verkrijgen en om ‘redding en geluk’ te verkrijgen. Door al zijn gebeden en heel zijn leven aan Allah toegewijd te hebben, zal hij zeker ook zijn huwelijk aan Allah wijden. 

Een huwelijk die aangegaan wordt om de goedkeuring van Allah te verkrijgen, is zeker compleet verschillend van het huwelijk gebaseerd op afgoderij. In zo’n huwelijk kan het criterium nooit geld, faam of schoonheid zijn. Het enige doel om te trouwen zal zijn om de goedkeuring van Allah te verkrijgen. Als gevolg hiervan, trouwt hij of zij alleen een persoon die trouw is aan Allah en superieur is in zijn geloof en vroomheid (taqwa).

Voor de bovenstaande reden uitte een bepaalde vrouw in de tijd van de Profeet (saas) het verlangen om met de Profeet (saas) te trouwen. Degenen die de voorkeur aan iets anders gaven worden in de Qur’an beschreven als het verlangen naar ‘het wereldse leven en de versieringen ervan’: “O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes: ‘Als jullie het wereldse leven wensen en de versieringen ervan, komt dan, dan zal ik jullie een scheidingsgift schenken en jullie op een eervolle manier laten gaan. Maar als jullie het welbehagen van Allah en Zijn Boodschapper wensen, en het Huis van het Hiernamaals: Voorwaar, Allah heeft voor de weldoensters onder jullie een geweldige beloning bereid.” (Soera al Ahzab: 28-29)

Eigenschappen van de gelovigen

Degene die volgens de Qur’an leeft zal ook van degenen die volgens de Qur’an leven houden, dat zijn de gelovigen. Dankzij hun geloof in Allah worden de gelovigen enkele eigenschappen gegeven die hun het waard maken om van te houden. Een gelovige zal deze eigenschappen ook in andere gelovigen zoeken en zodra hij deze ontdekt, zal hij hen liefhebben. 

De vooraanstaande eigenschappen van de gelovigen worden in de Qur’an uitgelegd:

◉ Gelovigen dienen alleen Allah. Er is geen ander wezen naast Hem die zij aanbidden. (Soera al Fatiha: 1-7, Soera an Nisa’: 36)

◉ Zij vrezen Allah. Zij weerhouden zich ervan om iets te doen wat Allah verboden heeft of dat in tegenstelling met de Wil van Allah is. (Soera al ‘Imran: 102, Soera Ya Sin: 11, Soera at Taghaboen: 16, Soera as Zoemar: 23)

◉ Zij vertrouwen alleen Allah (Soera al Baqara: 249, Soera at Tawba: 25-26)

◉ Zij vrezen alleen Allah (Soera al Ahzab: 39)

◉ Zij zijn Allah altijd dankbaar. Voorspoed of armoede maakt van hen geen opscheppers of vol zelfmedelijden. (Soera al Baqara: 172, Soera al Isra’: 3, Soera Ibrahiem: 7)

◉ Zij hebben zekerheid in hun geloof. De gedachte om zich af te keren van de goedkeuring van Allah zal nooit bij hem opkomen. Zij verlenen ijverig diensten aan anderen. (Soera al Hoejoerat: 15, Soera al Baqara: 4)

◉ Zij zijn onlosmakelijk verbonden aan de Qur’an. Zij heroriënteren al hun daden overeenkomstig de Qur’an. Zij verwerpen bepaald gedrag direct wanneer zij zich realiseren dat het niet conform de leringen van de Qur’an is. (Soera al A’raf: 170, Soera al Ma’ida: 49, Soera al Baqara: 121)

◉ Zij gedenken Allah voortdurend. Zij weten dat Allah de Alhorende en Alziende is en houden altijd de eeuwige Macht van Allah in gedachten. (Soera al ‘Imran: 191, Soera ar Ra’d: 28, Soera an Noer: 37, Soera ar A’raf: 205, Soera al ‘Ankaboet: 45)

◉ Zij kennen hun zwakheid tegenover Allah. Ze zijn nederig (dit betekent echter niet dat zij zwak zijn of een onzekere houding jegens anderen hebben). (Soera al Baqara: 286, Soera al A’raf: 188)

◉ Zij weten dat er niets met hen zal gebeuren, behalve dat wat Allah voor hen heeft bestemd. Ze maken zich niet druk en ze blijven altijd rustig en vertrouwen in Allah. (Soera at Tawba: 51, Soera at Taghaboen: 11, Soera Yoenoes: 49, Soera al Hadid: 22)

◉ Zij richten zich op het Hiernamaals; hun voornaamste doel is het Hiernamaals. Ze trekken voordeel uit de wereldse zegeningen en streven in deze wereld naar een omgeving vergelijkbaar met het Paradijs. (Soera an Nisaa’: 74, Soera Sad: 46, Soera al A’raf: 31-32)

◉ Zij nemen alleen Allah en gelovigen als goede vrienden en vertrouwelingen (Soera al Ma’ida: 55-56, Soera al Moejadala: 22)

◉ Zij zijn voorzien van begrip. Zij verliezen nooit hun bewustzijn van aanbidding en blijven op elk moment voorzichtig en waakzaam. Ze verlenen altijd diensten in het belang van de gelovigen en de religie. (Soera al Moe’min: 54, Soera az Zoemar: 18)

◉ Zij streven in het uiterste op de weg van Allah. Ze bestrijden de ongelovigen op intellectuele gronden, vooral de leiders van de ongelovigen. Ze raken nooit gefrustreerd of vol medelijden in deze strijd. (Soera al Anfal: 39, Soera al Hajj: 78. Soera al Hoejoerat: 15, Soera at Tawba: 12)

◉ Zij aarzelen niet om de waarheid te spreken. Zij laten zichzelf er niet van weerhouden om de waarheid te vertellen door vrees voor anderen. Zij trekken zich niets aan van mensen die hen voor gek zetten en hen aanvallen en ze vrezen de menselijke censuur niet. (Soera al Maída: 54, Soera al ‘Araf: 2)

◉ Zij gebruiken verschillende methodes om de Boodschap van Allah over te brengen en ze roepen de mensen op tot de religie van Allah. (Soera Noeh: 5-9)

◉ Ze onderdrukken anderen niet. Ze zijn genadig en teergevoelig. (Soera an Nahl: 125, Soera at Tawba: 128, Soera Hoed: 75)

◉ Ze laten zich niet meeslepen door hun kwaadheid; ze zijn tolerant en vergevingsgezind. (Soera al ‘Imran: 134, Soera al ‘Araf: 199, Soera as Shoera: 40-43)

◉ Het zijn betrouwbare mensen. Ze maken indruk op mensen door hun sterke persoonlijkheid en laten hun voelen hoe betrouwbaar ze zijn. (Soera ad Doekhan: 17-18, Soera at Takwier: 19-21, Soera al Ma’ida: 12, Soera an Nahl: 120) 

◉ Ze worden ervan beschuldigd tovenaars te zijn of gek. (Soera al ‘Araf: 132, Soera Yoenoes: 2, Soera Sad: 4, Soera al Hijr: 6, Soera al Qamar: 9)

◉ Ze worden blootgesteld aan onderdrukking. (Soera as Shoera; 49, 167, Soera al ‘Ankaboet: 24, Soera Ya Sin: 18, Soera Ibrahiem; 6, Soera an Naml; 49, Soea Hoed: 91) 

◉ Ze houden vol bij tegenspoed. (Soera al ‘Ankaboet: 2-3, Soera al Baqara: 156, 214, Soera al ‘Imran: 142, 146, 195, Soera al Ahzab: 48, Soera Mohammed: 31, Soera an An’am: 34)

◉ Zij zijn niet bang voor onderdrukking of de dood. (Soera at Tawba: 111, Soera al ‘Imran: 156-158, 169-171, 173, Soera as Shoera: 49-50, Soera as Saffat: 97-99, Soera an Nisaa’:74) 

◉ Ze worden aangevallen, er worden plannen tegen hen beraamd en ze worden bespot. (Soera al Baqara: 14, 212)

◉ Ze worden beschermd door Allah. Alle samenzweringen tegen hen blijken waardeloos te zijn. Allah beschermt hen tegen alle laster en samenzweringen. (Soera al ‘Imran: 110-111, 120, Soera Ibrahiem: 46, Soera al Anfal: 30, Soera an Nahl: 26, Soera Yoesoef: 34, Soera al Hajj: 38, Soera al Ma’ida: 42, 105, Soera an Nisa’: 141) 

◉ Ze zijn op hun hoede voor ongelovigen. (Soera an Nisa’: 71, 102, Soera Yoesoef: 67)

◉ Ze behandelen Satan en zijn volgelingen als hun vijanden. (Soera Fatir: 6, Soera az Zoekhroef: 62, Soera al Moemtahana: 1, Soera an Nisa’: 101, Soera al Ma’ida: 82)

◉ Ze bestrijden de huichelaars. Zij houden de mensen die hypocriete eigenschappen vertonen geen gezelschap. (Soera at Tawba: 83, 95, 123) 

◉ Ze voorkomen de tirannie van huichelaars. (Soera al Ahzab: 60-62, Soera al Hashr: 6, Soera at Tawba: 14-15, 52)

◉ Ze handelen niet alvorens elkaar geraadpleegd te hebben. (Soera as Shoera: 38) 

◉ Ze verlangen niet naar het opzichtige leven van de ongelovigen. (Soera al Kahf: 28, Soera at Tawba: 55, Soera Ta Ha: 131)

◉ Ze raken niet onder de indruk van rijkdom of status. (Soera al Hajj: 41, Soera al Qasas: 79-80, Soera an Nahl: 123) 

◉ Ze voeren elke handeling van aanbidding op de beste manier uit. (Soera al Baqara: 238, Soera al Anfal: 3, Soera al Moe’minoen: 1-2) 

◉ Ze volgen niet de meerderheid maar eerder de criteria die Allah heeft gegeven. (Soera al An’am: 116)

◉ Ze streven ernaar om dichter bij Allah te komen en om een goed voorbeeld te zijn voor degenen die geloven. (Soera al Ma’ida: 35, Soera Fatir: 32, Soera al Waqi’a: 10-14, Soera al Foerqaan: 74) 

◉ Ze worden niet beïnvloed door de Satan. (Soera al A’raf: 201, Soera al Hijr: 39-42, Soera an Nahl: 98-99)

◉ Ze volgen hun vaderen niet blindelings. Ze gedragen zich overeenkomstig de leringen van de Qur’an. (Soera Ibrahiem: 10, Soera Hoed: 62, 109) 

◉ Zij laten niet toe dat de vrouwen slecht behandeld worden. (Soera an Noer: 4, Soera at Talaq: 6, Soera al Baqara: 231, 241, Soera an Nisa’: 19)

◉ Ze vermijden het extreme. (Soera an A’nam: 141, Soera al Foerqaan: 67)

◉ Ze bewaken hun kuisheid, trouwen en leiden hun getrouwd leven op de manier die Allah van hen verlangt. (Soera al Moe’minoen: 5-6, Soera an Noer: 3, 26, 30, Soera al Baqara: 221, Soera al Ma’ida: 5, Soera al Moemtahana: 10)

◉ Ze zijn bescheiden wanneer zij hun aanbidding uitvoeren. (Soera al Baqara: 143, Soera an Nisa’: 171) 

◉ Het zijn mensen die zichzelf opofferen. (Soera al Insan: 8, Soera al ‘Imran: 92, 134, Soera at Tawba: 92)

◉ Ze dragen zorg voor het schoon zijn. (Soera al Baqara: 125, 168, Soera al Moeddathir: 1-5) 

◉ Ze hechten belang aan schoonheid en kunst. (Soera Saba’: 13, Soera an Naml: 44)

◉ Ze bespioneren of belasteren de gelovigen niet. (Soera al Hoejoerat: 12)

◉ Ze vermijden jaloezie. (Soera an Nisa’: 128)

◉ Ze vragen om vergiffenis aan Allah. (Soera al Baqara: 286, Soera al ‘Imran: 16-17, 147, 193, Soera al Hashr: 10, Soera Noeh: 28) 

Onderdrukking van gelovigen

De opgesomde eigenschappen van gelovigen, bestaan uit twee soorten:

De eerste soort zijn de eigenschappen die gelovigen uit vrije wil vertonen: bijvoorbeeld het zijn van een dienaar van Allah, zichzelf opofferen en bescheidenheid.

De tweede soort eigenschappen zijn degenen die blijken in situaties waarover zij geen controle hebben, bijvoorbeeld de samenzweringen tegen hen of dat de ongelovigen hen bespotten. Deze zijn in feite heel belangrijk om de oprechte gelovigen te kunnen identificeren. Dit omdat veel van de eigenschappen die door de gelovigen vertoond worden te imiteren zijn. Een huichelaar kan bijvoorbeeld elke handeling van aanbidding verrichten of opofferingen maken, op de voorwaarde dat hij er iets mee wint door dit te doen. Maar de eigenschappen die duidelijk worden in situaties zonder dat zij er controle over hebben, zijn niet te imiteren, bijvoorbeeld wanneer de ongelovigen de oprechte gelovigen onderdrukken.

In dit geval zijn deze eigenschappen van groot belang bij het evalueren van de gelovigen. Om te kunnen begrijpen of een gemeenschap bestaat uit oprechte gelovigen, moeten deze criteria – de onveranderlijke wetten van Allah zoals deze zijn uitgelegd in de Qur’an – in beschouwing worden genomen.

Wanneer we de verbale onderdrukking en laster jegens Moslims evalueren, moeten we de gebeurtenissen die de Moslims in het verleden meegemaakt hebben als referentiepunt nemen. De Qur’an verantwoordt de moeilijkheden en laster die de Moslims in die tijd ondervonden:

“Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen?” (Soera al Baqara: 214)

In de verzen waarin de beproevingen van degenen in het verleden verteld worden, komen we op een interessant punt. De vijanden van de Profeten en gelovigen zeiden niet: ‘Deze mensen geloven in Allah en trachten Zijn goedkeuring te verkrijgen’ of ‘Deze mensen zijn niet immoreel zoals wij, deze mensen bezitten nobele waarden.’ Integendeel, zij probeerden leugens over de gelovigen te vertellen en beschuldigden hen op de meest ongepaste manier.

Ze zouden het zeker niet wagen om te zeggen: ‘we zijn opstandig jegens Allah en we hebben geen morele grenzen; we willen gewoon deze mensen die ons geen voordeel brengen onderdrukken.’ Het zou niet wijs zijn om van deze mensen te verwachten dat ze een bekentenis afleggen zoals: ‘Zij zijn de mensen die zich houden aan de geboden van Allah, terwijl wij overtreders zijn.’ Integendeel, zij zouden ernaar streven om hun laster jegens de gelovigen te rechtvaardigen en doen zich voor als degelijke en eerlijke mensen. In de verhalen in de Qur’an zien we dat in het verleden dezelfde methodes gebruikt werden tegen de gelovigen. 

Bijvoorbeeld, de Profeet Noeh (as) riep zijn mensen op – zoals alle andere Profeten – om alleen Allah te dienen. Een systeem gebaseerd op het dienen van alleen Allah belemmerde natuurlijk de vooruitgang van de belangen van de leiders van de maatschappij, die rijkdom en status verwierven door een systeem van ongeloof. Deze leiders zouden zeker niet toegeven dat hetgeen Noeh (as) vroeg niet in overeenkomst was met hun belangen. Integendeel, zij beschuldigden hem van het najagen van zijn eigen belangen, status en gezag. De Qur’an zegt het volgende over deze situatie: 

“En voorzeker, Wij hebben Noeh tot zijn volk gezonden. Toen zei hij: ‘O mijn volk, aanbidt Allah, er is geen andere god voor jullie dan Hij. Waarom vrezen jullie (Allah) niet?’ Toen zeiden de vooraanstaanden van zijn volk: ‘Deze (man) is slechts een mens zoals jullie. Hij wenst uit te blinken boven jullie. En als Allah het gewild had, zou Hij Engelen hebben gestuurd. Wij hebben hierover van onze voorouders nog nooit gehoord.’” (Soera al Moe’minoen: 23-24)

De Profeet Moesa (as) en de Profeet Haroen (as) werden van hetzelfde beschuldigd. De Farao en zijn mensen zeiden tot hen: 

“Ben jij tot ons gekomen om ons af te brengen van dat (pad van de afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen en opdat de macht op aarde voor jullie (Moesa en Haroen) zou zijn? Maar wij geloven jullie niet.” (Soera Yoenoes: 78)

De laster jegens de gelovigen kan een ongelooflijk niveau bereiken. Door de geschiedenis heen, zijn de boodschappers van Allah beschuldigd van het betoveren en misleiden van de gelovigen om hen heen:

“En zij zeiden: ‘Waarlijk, dit zijn zeker twee tovenaars, die jullie met hun tovenarij uit jullie land willen verdrijven en zij gaan jullie navolgenswaardige levenswijze doen verdwijnen.’” (Soera Ta Ha: 63)

“En zij verbaasden zich dat er een waarschuwer uit hun midden tot hen was gekomen. En de ongelovigen zeiden: ‘Dit is een liegende tovenaar!’” (Soera Sad: 4)

De voornaamste ambitie van degenen die leugens over de Moslims vertellen, is om een beeld van de Moslims te tonen, die dezelfde gebreken heeft als zijzelf. Dit ging zo ver dat zij het durfden om over de Profeet Noeh (as) te zeggen: “Is de vermaning juist aan hem onder ons neergezonden, terwijl hij een schaamteloze leugenaar is” (Soera al Qamar: 25)

Een andere leugen die vaak over gelovigen verteld wordt is dat ze gek zijn. De reden voor deze laster is dat de ongelovigen niet in staat zijn om een belangrijk argument van de gelovigen in te zien. Door geen begrip te hebben voor ‘het verdienen van goedkeuring van Allah’, is het voor de ongelovigen moeilijk om de handelingen van de gelovigen te begrijpen, die alleen op dit doel gericht zijn. Ze kunnen niet begrijpen waarom gelovigen, die duidelijk geen belangen hebben bij de diensten die ze verlenen, hun leven toewijden aan Allah. In hun ogen kan zo een idealistische houding niets anders dan krankzinnigheid zijn. Deze laster is in het verleden vaker gebruikt. De Farao zei over Profeet Moesa (as): “Voorwaar jullie Boodschapper die tot jullie gezonden is, is zeker bezeten.” (Soera as Shoera: 27). De mensen van Noeh (as) zeiden over hem: “‘Een bezetene.’ En hij werd verbannen.” (Soera al Qamar: 9)

Gelovigen werden ook beschuldigd van overspel. De Profeet Yoesoef (as) en Maryam (as), de rolmodellen voor alle gelovige mannen en vrouwen, zijn nobele mensen over wie deze leugens verteld werden. Verder beschuldigden de ongelovigen vele Profeten van het “verkeren in duidelijk dwaling.” (Soera al A’raf: 60)

Maar het zou niet juist zijn om aan te nemen dat al deze gebeurtenissen tot het verleden behoren. De Qur’an vertelt ons dat andere gelovigen dezelfde ervaringen zouden kunnen hebben. Derhalve is elke gelovige die de ware religie verdedigt en daarbij degenen die ver verwijderd zijn van de waarden van die religie verontrusten, kwetsbaar voor dezelfde beschuldigingen en laster.

We moeten in gedachte houden dat wat de ongelovigen verspreiden over Moslims deel kan zijn van een lastercampagne. Zoals de Qur’an adviseert, moeten we vermijden om zulk nieuws dat verspreid wordt te geloven, voordat we het onderzocht hebben. Allah waarschuwt ons hiervoor:

“O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht komt, onderzoekt het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.” (Soera al Hoejoerat: 6)

 

2 / total 5
U kunt Harun Yahya's boek Leven voor Allah online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."