< <
3 / total: 8

De Ideologieën van de Atheïst en de Stijging van het Terrorisme

Als een zieke persoon behoorlijk moet worden behandeld, is een nauwkeurige diagnose essentieel totdat de ziekte definitief van het lichaam wordt verdreven. Ook al moet de diagnose bijzonder nauwgezet en ontegenzeglijk worden gevolgd. Zo niet, dan zal de ziekte onvermijdelijk terugkomen. Hetzelfde geld voor de meest ernstige ziekte die de maatschappij beïnvloed. Een van de belangrijkste redenen dat wij efficiënte oplossingen van de sociale problemen van deze eeuw niet kunnen vinden, is dat hun oorzaken niet geïdentificeerd zijn. Wanneer elk sociaal probleem wordt behandeld, kan men op de eerste plaats constateren welke oorzaken tot dat probleem leiden. Anders, kunnen welke maatregelen dan ook die zijn genomen, slechts tijdelijk worden getroffen.

De wortels van het terrorisme worden vaak gezocht in concrete kwesties, en dus kan de bestrijding van het, welke naar deze oppervlakkige doelstellingen streeft, niet duurzame resultaten opleveren. Om de wereld van het terrorisme te bevrijden, moeten de belangrijkste factoren die achter het terrorisme zitten worden geïdentificeerd en geëlimineerd.

Het Verwarde Web van de Terroristische Logica

Rise of Terrorism

De terroristen geloven dat zij hun doelstellingen slechts kunnen bereiken door geweld. Door geweld spreiden zij vrees in de maatschappij uit, welke zij hopen hun macht te vergroten.

Het is niet mogelijk om het terrorisme door veiligheidsmaatregelen te verslaan. De militaire kracht, alleen, zal slechts waarschijnlijk toenemend geweld aantreffen, welke een wrede cirkel veroorzaakt waarin het bloedvergieten steeds wordt opgelost door meer bloedvergieten. Wanneer wij ons wagen in de strijd tegen de terroristen, moeten wij begrijpen, en vervolgens bestrijden, wat hun manier van denken is, welke de manier is waarop zij het leven en levende wezens bekijken, en hoe zij hun gebruik van geweld rechtvaardigen.

Een terrorist gelooft dat hij slechts door geweld kan slagen. Hij wil dat mensen rond hem vrezen, en henzelf bemantelen in meedogenloosheid, genadeloosheid en agressie die die vrees teweeg brengen. Iedereen die zijn idee verzet is een vijand, die hij als een voorwerp beschouwt dat geëlimineerd moet worden. In zijn artikel, De terroristen bekijken ons als doelstellingen, niet als mensen, onderzoekt de psychotherapeut en de schrijver van het tijdschrift Sentinal Philip Chard de denkrichting van de terroristen en hoe zij hevige aanvallen rechtvaardigen die op weerloze mensen worden gericht:

De onderzoekers hebben een kijkje genomen op de aspecten van (terroristische) psyche. Het prominentst onder deze is hun capaciteit om hun slachtoffers te bekijken als dingen, voorwerpen, als statistieken, welke zij hopen te zullen ontmaskeren op een verlieslijst.

De terroristen geloven dat zij hun doelstellingen slechts kunnen bereiken door geweld. Door geweld spreiden zij vrees in de maatschappij uit, welke zij hopen hun macht te vergroten.

Zij willen niet hun slachtoffers als mensen ervaren, zoals met hun vrienden of geliefden. Eerder, streven zij ernaar om hen als panden op een politiek schaakbord te bekijken. Daarom, van hun eigen voordeelpunt, nemen de terroristen het niet als het doden van ‘mensen’ waar. Om met gemak en verharde onverschilligheid te vermoorden, ontmenselijken zij ons geestelijk in ‘doelstellingen’… ... Hun ‘oorzaak’, wat het ook moge zijn, is heilig, edel of wanhopig genoeg dat het bloedbad rechtvaardigt die zij hebben aangespoord…Voor de meeste terroristen berust hun voornaamste belangstelling in resultaat, niet in personen… Zij streven naar… het resultaat van de vermoording, en niet naar de ervaring van de vermoording zelf. De terroristen willen hoop, of een manier van leven, of de geest van een groep mensen, of een volledige natie vermoorden. Zij vernietigen mensen, omdat zij geloven dat dergelijke handelswijze de snelste en de meest directe route is naar dat doel."11

gun

Philip Chard vestigt onze aandacht op een belangrijkste kwestie: dat de terroristen niet eens de lichtste pijn van berouw voelen bij de dood van anderen. In tegendeel, hoe meer zij kunnen doden, des te meer zij henzelf succesvol overwegen te zijn, en verheugd zijn over dat feit. Dergelijke meningen kunnen vrij gelukkig onschuldige mensen doodschieten en kleine kinderen bombarderen. Voor hen wordt het afwerpen van bloed een bron van genoegen. Zij staken menselijk te zijn en veranderen in primitieve monsters. Als één van hen blijk geeft aan het lichtste berouw, is hij onmiddellijk als een verrader gebrandmerkt door zijn radicalere kameraden. Het meer radicaal en bloeddorstig zijn wordt beschouwd als het meer godsvruchtig zijn voor de zaak, dus de ijver om te doden verhoogd constant. Aangezien elk geschil gemakkelijk als verraad kan worden gedefinieerd gebruiken de terroristen onveranderlijk kanonnen tegen elkaar en voeren aanvallen op andere splintergroepen binnen hun eigen rangen uit.

Deze hartstochtelijke gehechtheid aan geweld gaat dieper voorbij politieke ideologieën en stamt in feite uit een onderliggende misvatting over de menselijke aard. De terroristendenkrichting vindt zijn inspiratie uit de materialistische filosofie en het Darwinistische gedachte. Het Darwinisme beschouwt mensen als dieren en beweert dat levende dingen evolueren door een strijd voor overleving in de natuur. Het elimineren van de zwakken, zodat de sterken overwinnend te voorschijn komen, vormt de essentie van elk terroristische afwijkende gedachte.

De Terroristendenkrichting Werd Gesticht Door Darwinisme

terrorism

De wreedheid van het terrorisme wordt bijna in elk land van de wereld gevoeld. Volgens de cijfers van de V.S. Departement van Buitenlandse Zaken, was er in het jaar 2000 een 8 percentenverhoging meer dan 1999.

Volgens Charles Darwin’s evolutietheorie, is er een altijddurend gevecht in de natuur en een meedogenloze concurrentie voor overleving. De sterken verslaan altijd de zwakken, zodat vooruitgang mogelijk wordt gemaakt. Uit dat concept kwam het idee van de “strijd voor overleving” en dergelijke termen zoals “de bevoorrechte rassen” (blanke Europeanen) en de “ondergeschikte” rassen (Aziatische of Afrikaanse rassen). Deze racistische logica legde de grondslag voor haat en conflicten over de hele wereld. Beurtelings, rechtvaardigde Darwin’s idee van “de overleving van het fitste” een grote hoeveelheid bewegingen die mensen tot haat, vijandschap, conflict en oorlog leidde.

Het Darwinisme indoctrineert nog steeds de mensen met het bedrog dat de mensen niet meer dan hoogontwikkelde dierlijke soorten zijn, als resultaat van blinde toeval zonder een Schepper. De theorie beweert dat de wereld eens bestond uit niets dan levenloze rots, grond, en gassen. Door zuiver toeval, kwam het leven tevoorschijn als resultaat van het effect van de natuurlijke krachten op organische moleculen zoals wind, regen en bliksem. De theorie verklaart verder het leven van de wereld, met inbegrip van mensen, als het product van zuivere toeval en blinde krachten van de natuur. Toch is deze evolutietheorie een reusachtig bedrog, dat de meeste basiswetten van chemie en biologie overtreedt en alle oorzaken en logica tart. (Voor meer informatie wat betreft dit onderwerp, zie hoofdstuk 7, Het bedrog van de Evolutieleer). Nochtans, wordt de theorie opgelegd aan de moderne maatschappij met een enorme propaganda en de mensen die met dit idee worden geïndoctrineerd zien zichzelf als producten van chemische en biologische ongevallen – vrij van alle verantwoordelijkheden van de Schepper en Zijn zedenwet. Voorts, degenen onder de bekoring van de Darwinistische logica – die het leven als een slagveld zien en daarom allerlei verdorvenheden in de strijd van overleving rechtvaardigen – zijn gehersenspoeld met het vreselijke idee dat het normaal is om andere mensen als dieren te behandelen, en hen zelfs uit te roeien.

De mensen die met dergelijke ideeën zijn opgeleid veranderden de 20ste eeuw in wreedheid, steunden het conflict als een deel van het darwinisme, en beschouwden zelfs de oorlog als de belangrijkste middelen om hun doelstellingen te bevorderen. Het “dialectische conflict” werd de zogenaamde rechtvaardiging voor de moordpartij die door communistische ideologieën worden uitgevoerd. In de loop van de eeuw, kostte de communistische terreur het leven van zowat 120 miljoen mensen. Darwins onzinnige “strijd om het bestaan tussen rassen” en de “natuurlijke selectie” werden de stichtingen van het Nazisme. Adolf Hitler beweerde dat slechts de superieure rassen kunnen- of zouden moeten- overleven. De fascistische terreur die hij inspireerde veroorzaakte een vloedgolf van bloedbaden over de hele wereld. Zowat 55 miljoen mensen stierven in de tweede Wereld Oorlog, welke als resultaat van het Nazi’s beleid van oorlog en bezetting geschiedde. Degenen die in de 21ste eeuw die ideeën nog volgen, beschouwen geweld als de enige oplossing en willen deze eeuw als één van grootste terroristische tijden in de geschiedenis maken.

terrorism

De darwinistische theorie, namelijk dat de mens als een vechtend dier is, die het darwinisme onderbewust aan de mensen heeft opgelegd, heeft vreselijke kwaad op de mensheid opgelegd. De aanvallen van de terroristen zijn de echo’s van die theorie. Darwinistische slagzinnen, die beweren dat slechts de sterken kunnen overleven, prijzen geweld, steunen strijd, en zien oorlog als een deugdbehoefte om, eens en niet weer, in de vuilnisbak van de geschiedenis geworpen te worden. De omverwerping van het darwinisme kan elk van die ideologieën ondermijnen die conflict en geweld steunen.

Enerzijds, is de definitie van de menselijke aard door monotheistische religies erg verschillend. Het christendom, jodendom en de islam, de drie godsdiensten die door de meeste mensen in de wereld worden geloofd, verzetten zich allen tegen de sociale darwinistische waarde, genoemd conflict. Zoals wij in groter detail in verdere secties zullen zien, beoogt elk van deze godsdiensten het brengen van vrede en veiligheid aan de wereld, terwijl onderdrukking, marteling en het doden van de onschuldigen worden verzet. Conflict en geweld, overeenstemmen zij, zijn abnormale en ongewenste concepten, welke de ethiek die God voor de mens heeft opgesteld overtreedt. Het darwinisme, anderzijds, beschouwd geweld en conflict als essentieel, en zijn daarom gerechtvaardigd. In het kort, ligt de bron van de terroristennachtmerrie van de wereld in het atheïsme en zijn eigentijdse equivalenten: Darwinisme en Materialisme.

Aangezien de scholen in vele landen het darwinisme als een duidelijk, wetenschappelijk feit onderwijzen, zijn de nieuwe generaties van terroristen onvermijdelijk. Vanuit dat standpunt, is het dringend om te verhinderen dat die jonge mensen worden onderwezen dat zij het resultaat van toeval zijn, afstammend van dieren, totaal vrij zonder plichten tegenover God en slechts kunnen overleven door overwinnend in de strijd voor het bestaan te voorschijn te komen. Iedereen die is grootgebracht om dergelijke concepten te geloven, zullen onvermijdelijk egoïstisch, agressief, meedogenloos, en geneigd zijn tot geweld. Dergelijke jonge mensen zijn gemakkelijk vatbaar voor anarchistische en terroristische indoctrinatie. Na dergelijke ideologieën, kunnen zij wreed genoeg worden om kinderen te doden en hun eigen broers en zusters te vermoorden, zonder een spier te vertrekken. De communistische, racistische en fascistische terreurgroepen, die de laatste honderd jaar de wereld hebben geteisterd, zijn producten van enkel een dergelijk onderwijssysteem.

Zodoende, moeten wij de ware beroerdheid van de terroristenlogica blootstellen. De mensen moeten zo effectief mogelijk beseffen, dat al diegenen die het darwinisme steunen en geloven verkeerd zijn. De mens is niet vrij en onverantwoordelijk. Wij hebben een Schepper Die op elk moment op ons let en zelfs onze diepste gedachte kent en Wie, in het hiernamaals, ons zal bijeenroepen om rekenschap te geven van al onze daden. Onze Heer heeft de Mens anders gecreëerd dan de dieren, in zoverre bezitten wij een ziel, verstand, vrije wil, oordeel en onderscheidingsvermogen. Als een zwakgewilde persoon, gemakkelijk geïrriteerd, zichzelf en anderen als zuivere dieren beschouwt, kan hij op een totaal meedogenloze manier handelen en hen gemakkelijk kwaad doen. Het maakt niet uit of die anderen totaal onschuldige kinderen zijn. Maar iedereen die het verstand en geweten bezit en weet dat hij een ziel draagt, gegeven door God, houdt zijn woede in controle, ongeacht de omstandigheden. Zijn oordeel en geweten zullen altijd heersen. Nooit zal hij het kleinste ding doen voordat God een dag rekenschap zal geven.

Darwinist education

De moderne scholen onderwijzen het darwinisme alsof het een wetenschappelijke feit was. Deze verspreiding van de darwinistische filosofie helpt de stijging van het sociaal geweld, met inbegrip van het terrorisme. Geïndoctrineerd met het idee dat het conflict en de strijd een van het leven is, beginnen jonge mensen langzamerhand geweld te beschouwen als volkomen normaal en zelfs genoegen in te vinden.

In de Koran (91:7-10), openbaart God dat de mens zowel geïnspireerd wordt door het kwaad als de wil om het te vermijden. Daarom is het niet een één of ander denkbeeldig evolutionair proces dat aan de morele degeneratie en de commissie van misdaad ten grondslag ligt. Immoraliteit en misdaad komen uit de kwade kant van de menselijke aard voort, welke slechts door persoonlijke toewijding aan de morele waarden kan worden verslagen die God het mensdom heeft onderwezen. Als de mensen geen geloof in God hebben en niet geloven dat zij ooit aan Hem rekenschap moeten geven van hun daden, hebben zij geen reden om het kwaad te vermijden in de vorm van persoonlijke hebzucht en oneerlijkheid of sociale kwaden zoals oorlogen, racistische moord, troep oorlogen of meedogenloze skinheadaanvallen. Voor een minder dramatisch niveau, verklaart het waarom de mensen worden verlaten om te verhongeren, en de toenemende onrechtvaardigheid en meedogenloosheid in de wereld vandaag. Er komt geen einde aan de wreedheden van diegenen die de Mens als slechts een dierlijke soort beschouwen, gelovend dat zij als dieren bezig zijn geweest met een strijd voor overleving. Terwijl zij niet in een God en het Hiernamaals geloven, brengen zij ook anderen teweeg om Hem te vergeten.

Elk menselijk wezen draagt een ziel die in hem door God wordt geademd, en is verantwoordelijk voor de Schepper die hem uit het niets heeft gecreëerd. In de Koran (75:36-40), herinnert God diegenen eraan, die van zichzelf denken dat zij totaal vrij zijn, dat zij gecreëerd werden, en na de dood zullen herleven: “Denkt de mens dat hij ongemoeid zal worden gelaten? Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma? En vervolgens een bloedklonter waarna Hij (hem) schiep en nauwkeurig vormde? Zo maakte Hij daarvan de twee geslachten, de man en de vrouw. Is Degene met zo’n macht niet in staat de doden tot leven te brengen?”

Tot dusver hebben wij ons geconcentreerd op hoe het Sociaal Darwinisme, dat gelooft dat geweld de oplossing is van elk probleem , geweld aanmoedigt en de stichting is van het terrorisme. Dat is waarom het vernietigen van Darwins theorie – die onderwijst dat de mens een dier is, dat slechts fysisch krachtig kan overleven, en dat het menselijke leven een slachtveld is – ook één van de steunpilaren van het terrorisme zal vernietigen. Het meest belangrijke middel om mensen tegen de nachtmerrie van het terrorisme te beschermen is geestelijk onderwijs. De maatschappijen kunnen permanente vrede bereiken slechts wanneer hun individuen volgens de juiste ethiek proberen te leven. Daarachter, kunnen andere maatregelen, regels en voorzorgsmaatregelen om het leven van de maatschappijen te regelen slechts tot dusver gaan, maar nooit kunnen ze de plaag van het terrorisme ontwortelen.

 

Eindnoten

11. Philip Chard, Journal Sentinel, 24 September 2001, http://www.jsonline.com/lifestyle/advice/sep01/charcol25092401a.asp (emphasis added)

3 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek Slechts Liefde Kan het Terrorisme Bestrijden online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net