DE DARWINISTEN TRACHTEN DE MISLEIDING TE PROPAGEREN DAT 'HET DARWINISME EN HET GELOOF IN ALLAH NIET STRIJDIG ZIJN MET ELKAAR'

Het darwinisme steunt op het materialisme. Volgens de onterechte veronderstelling van het materialisme is materie absoluut en is er geen kracht boven de materie. Met andere woorden, het darwinisme ontkent het bestaan van een Schepper die heerst over alle materie die het universum vormt en haar steeds controleert. (Allah (God) is verheven.) De enige reden voor alle inspanningen, bedriegerijen en fraudes om het darwinisme, dat gelanceerd werd uitgaande van de veronderstelling dat materie absoluut was, overeind te houden, is verhinderen dat men accepteert dat al het bestaande geschapen is door een Verheven en Almachtige Schepper. De darwinisten hebben zich de laatste 150 jaar hiervoor ingespannen en ze hebben hiervoor gestreden. Dit is dan ook de grootste reden waarom het darwinisme omarmd wordt als een valse religie. 

 
Maar deze feiten worden in het algemeen verborgen gehouden voor het volk, want deze toestand zou anders beletten dat grote massa’s sympathie voelen voor het darwinisme. Vooral bij de gelovigen die vertrouwen in Allah en een diep respect voor Hem voelen, zou dat een negatief effect hebben. De religieuzen van in de tijd van Darwin hadden bezwaar tegen het feit dat het darwinisme een theorie was tegen het geloof in Allah en de theorie werd niet gemakkelijk geaccepteerd door de mensen van die tijd. De aanvaarding ervan begon pas plaats te vinden na darwinistische indoctrinatie en propaganda. De mensen die nu op school leren dat de mens afstamt van de aap en dat de dinosaurussen begonnen te vliegen, zijn in het algemeen van mening dat de evolutietheorie een onschadelijke wetenschappelijke theorie is. Ze zijn zich niet bewust van het ware gezicht van deze theorie. Ze weten niet dat deze perverse theorie die ver van wetenschappelijk is, de basis vormt voor het atheïsme, de dictaturen, de oorlogen, de slachtpartijen, de onderdrukkingen, de degeneratie en de terreur in de wereld en de shahadah van de soldaten van ons land. 
 
De darwinisten proberen het ware gezicht van hun dogma dan ook te verzwijgen. Zo proberen ze de leugen te verspreiden dat het darwinisme niet strijdig is met de religie om de massa’s die in Allah geloven, te kunnen influenceren, om het darwinisme, volgens henzelf, te kunnen laten lijken als onschadelijk en om zo ook hun steun te kunnen verkrijgen. Ze geloven dat ze op die manier aan aanhangers zullen winnen en de intellectuele strijd die gevoerd wordt tegen de evolutietheorie zal verzwakken. De leugen van “evolutionaire schepping” die ze voor dit doeleinde geopperd hebben, wordt, ondanks dat ze onlogisch en inconsistent is, huichelachtig gesteund en steeds opnieuw naar voor geschoven door de darwinisten. Hiervoor wordt zelfs bedrieglijk beweerd dat Darwin zelf een godsdienstige man was. De atheïst en darwinist Richard Dawkins geeft het bestaan toe van een darwinistische lobby met deze taak: 
 
Er bestaat een soort lobby die speciaal gevormd werd om de evolutie te verdedigen. Ze bestaat grotendeels uit atheïsten. Maar ze willen wanhopig vriendschappen sluiten met gematigde en te overtuigen religieuze mensen. En de enige manier om dit te doen, is tegen hen zeggen dat er geen onverenigbaarheid bestaat tussen evolutie en religie. 
 
Maar evolutie en religie kunnen op geen enkele manier verzoend worden. De darwinisten die zelf niet in Allah geloven, de toevalligheden verafgoden (Allah is verheven), helemaal tegen de waarheid van de schepping zijn en daarvoor strijd een voeren, worden ineens de grootste verdedigers van het bedrog dat Allah het heelal met door middel van evolutie geschapen heeft. Maar de darwinisten accepteren - omdat ze het materialisme aanvaarden - helemaal niet het geloof in Allah. Darwinist zijn brengt met zich het ontkennen van het geloof in Allah mee. De enige reden waarom iemand deze heidense religie zonder wetenschappelijke bewijzen en die de toevalligheden verafgoodt, verdedigt, is het kunnen weigeren van het bestaan van Allah (Allah is verheven). Er is niets dat de darwinisten niet zullen wagen om de mensen te verwijderen van het geloof in Allah. 
 
Daarom moet men oppassen voor dit bedrog!
 
De journalist Larry Witham zegt in de documentaire Expelled "No Intelligence Allowed" - waarin uiteengezet wordt dat het darwinisme een valse religie is en de onderdrukking en dwang uitgeoefend door de darwinistische dictatuur, verteld wordt - het volgende over dit onderwerp: 
 
Wat duidelijk beweerd wordt in alle evolutietheorieën is dat Allah niet bestaat (Allah is verheven), of dat Allah helemaal geen controle heeft over wat Hij heeft geschapen (Allah is verheven). Daarom is evolutie uiteraard, net zoals vele evolutionisten ook zeggen, het belangrijkste instrument van het atheïsme.
 
Dus hoewel de darwinisten het geloof in Allah duidelijk weigeren, proberen ze de mensen met dit lelijk bedrog te misleiden. Degenen die toch geloven in deze lelijke bedriegerij, kunnen niet denken aan dit feit: Almachtige Allah is ongetwijfeld in staat om al het bestaande met verschillende instrumenten te scheppen. Onze Heer kon, als Hij het wou, de levende wezens ook scheppen door middel van evolutie. Maar Hij heeft dat niet gedaan. Alle entiteiten zijn uit het niets op aarde verschenen, dus uit het niets geschapen. 
 
Derhalve staat er in de Koran geen enkel vers dat naar evolutie verwijst. Volgens de Koran is het universum en de levende wezens geschapen met het bevel “Wees” van onze Heer. Allah heeft in al de Goddelijke religies die Hij neergezonden heeft, meegedeeld aan de mensen dat Hij heel het universum met een enkel bevel uit het niets heeft geschapen en vorm heeft gegeven zoals Hij het wil. Als we naar de bewijzen op aarde kijken, zien we dat de schepping inderdaad plaatsvond zoals beschreven in de Koran. Alle fossielen van levende wezens die teruggevonden worden, zijn prachtig. Ze verschenen plots en met hun prachtig uitzicht en zijn geen haar veranderd. De levende wezens zijn gedurende miljoenen jaren ongewijzigd gebleven. Het is uitgesloten dat het leven ontstaan is uit niet-leven. Het is zelfs onmogelijk dat een enkel eiwit toevallig gevormd wordt. Een bewering zoals dat soorten van buitengewoon complexe levende wezens in elkaar veranderen, is ver van wetenschappelijk. Er bestaat geen mechanisme dat gloednieuwe informatie kan toevoegen aan een levend wezen. Wetenschap heeft duidelijk en met onweerlegbare bewijzen aangetoond dat alle levende wezens met hun eiwitten en zelfs met hun atomen, prachtig complex zijn, plots verschenen zijn en niet in elkaar veranderd zijn. Daarom is de bewering dat Allah ons geschapen heeft door middel van een evolutie, een grote leugen dat deel uitmaakt van het darwinistisch bedrog. 
 
Alles wat geschapen is, is een bewijs voor de eerbiedwaardige macht van Allah. In vele Koranverzen wordt deze verheven schepping door Allah geopenbaard: 
 
Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees" en het wordt". (Soera el-Baqarah, 117)
 
Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zei: "Wees" en hij werd. (Soera el-Imraan, 59)
 
En Hij is het, Die de hemelen en de aarde in werkelijkheid schiep. En de dag, waarop Hij zegt: "Wees", wordt het. Zijn woord is werkelijkheid; en aan Hem behoort het koninkrijk op de Dag waarop de bazuin zal worden geblazen. De Kenner van het onzichtbare en het zichtbare. Hij is de Alwijze, de Al- kennende. (Soera el-Anaam, 73)
 
Wanneer Wij iets willen, dan zeggen Wij slechts: "Wees", en het wordt. (Soera an-Nahl, 40)
 
"Is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep, niet in staat hun gelijken te scheppen?" Ja, inderdaad Hij is de Schepper, de Alwetende. Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt, is Zijn gebod slechts: "Wees", en het zich wordt. (Soera Yasin, 81-82) 
 
Vandaag toont de wetenschap de ongeldigheid van de materialistische –evolutionistische bewering. Al de bewijzen van de schepping rondom ons, ontkrachten de beweringen van de evolutietheorie en bewijzen dat er in het heelal helemaal geen plaats is voor toeval. Als op aarde bewijzen zouden gevonden worden dat Allah ons door middel van een evolutie heeft geschapen en als Allah dit ons zou meedelen in de Koran, zou de gedachte van "Onze Heer heeft ons met evolutie geschapen" natuurlijk meteen geaccepteerd en verdedigd worden door de gelovigen. Maar Allah openbaart in de Koran dat Hij ons met het bevel “Wees” heeft geschapen en er zijn geen verzen die naar een evolutionaire schepping verwijzen. Bovendien bestaat er duidelijk en zonneklaar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor evolutie. Bijgevolg zijn de feiten duidelijk. Alle details die gevonden worden door de ruimte, de aarde en alle levende wezens te bestuderen, zijn te beschouwen als bewijzen voor de voor de grote macht en verhevenheid van Allah. Alle entiteiten zijn met het bevel van onze Eerbiedwaardige Heer Allah, plots en uit het niets geschapen. Allah heeft ongetwijfeld geen instrumenten nodig om te scheppen. (Allah is verheven.) Dit is het belangrijkste punt dat darwinisten moeten vatten. Allah openbaart in een vers: 
 
Heb je niet vernomen van hem, die met Abraham over zijn Heer redetwistte, omdat God hem het koninkrijk had gegeven? Toen Abraham zei: "Mijn Heer is Hij, die het leven geeft en doet sterven", zei hij: "Ik geef leven en doe sterven." Abraham zei: "Nu, God doet de zon van het Oosten opgaan, doet jij haar van het Westen opgaan." Daarop verstomde de ongelovige in verbazing. En God leidt het onrechtvaardige volk niet. (Soera el-Baqarah, 258)
 
Zij die trachten te suggereren dat Allah ons door middel van een evolutieproces geschapen heeft, moeten ook uitleggen hoe de geesten en de engelen geschapen zijn. Deze personen zwijgen wanneer het onderwerp van de schepping van de engelen en de geesten aangesneden wordt. Allah openbaart de schepping van de geesten en de engelen als volgt: 
 
Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm gewrocht. En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen. (Soera al-Hidjr, 26-27)
 
Alle lof komt Allah toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want Allah heeft macht over alle dingen. (Soera Faatir, 1) 
 
Degenen die beweren dat de mens en de levende wezens evolutionair geschapen zijn, kunnen de creatie van de engelen - die uit licht geschapen zijn - en de geesten - die uit vuur geschapen zijn - uiteraard niet met evolutie verklaren. Het bestaan van de engelen en de geesten ontkracht alle valse beweringen van degenen die de macht van Allah niet kunnen waarderen, zich niet kunnen realiseren dat Allah onafhankelijk is van alle causaliteiten en niet kunnen accepteren dat onze Heer alles met een enkel bevel “Wees” geschapen heeft. Want het bestaan van geesten en engelen toont dit feit: Net zoals dat engelen en geesten niet door middel van evolutie geschapen zijn, is ook de mens niet door middel van evolutie geschapen.
 
Zij die het darwinisme blindelings verdedigen, kunnen op geen enkele manier een consistente verklaring geven over wat er in de Koran geopenbaard wordt over de staf van de profeet Mozes (as) die in een slang veranderde en de vogel die door de profeet Jezus (as) uit klei vervaardigd werd en die begon te leven. Almachtige Allah openbaart in Zijn verzen dat de staf van de profeet Mozes (as) in een slang veranderde: 
 
Hij antwoordde: "Dit is mijn staf waarop ik leun, en waarmee ik bladeren afsla voor mijn kudde; ik gebruik hem ook voor andere doeleinden." Hij zei: "Werp hem neer o Mozes." Dus wierp hij hem neer, en zie, het was een kronkelende slang. (Soera Ta Ha, 18-20)
 
En Wij bezielden Mozes en zeiden: "Werp uw staf neer" en ziet, deze slokte al hetgeen zij getoverd hadden op. (Soera el-Aa'raaf, 117)
 
De staf waarop de profeet Mozes (as) leunde en waarmee hij bladeren afsloeg van de bomen, veranderde na een bevel van Allah ineens in een levende, prachtige en complete slang die zich voortplantte en voedde. Een stuk hout veranderde met Allahs toestemming plots in een complete slang. Dit bewijs weerlegt duidelijk de bewering dat er in de Koran bewijzen voor de evolutietheorie te vinden zijn. Onze Heer openbaart dat de vogel die door de profeet Jezus (as) vervaardigd werd uit klei, met Zijn wil, veranderde in een levende vogel:
 
Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spreekt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwam en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij." (Soera el-Maidah, 110)
 
De vogel die door de profeet Jezus (as) uit klei gemaakt werd, veranderde door het gebod van Allah ineens in een levende, prachtige, complete vogel die kan vliegen met een perfecte vleugelbouw en zich kan voortplanten en voeden. Deze schepping uit het niets is een groot wonder dat nooit verklaard zal kunnen worden door de darwinisten en dit is een bewijs voor de schepping uit het niets van alle levende wezens op aarde.
 
Er bestaat een duidelijke conclusie waar dit allemaal naar toe leidt. De darwinisten die beweren dat evolutie en het geloof in Allah niet strijdig zijn met elkaar, trachten de religieuze mensen eigenlijk slepen naar een groot bedrog en spannen zich in om misbruik te maken van hun oprecht geloof. Vandaag is één van de grootste gevaren voor en tegenhangers van het geloof in Allah, het darwinisme. Het darwinisme is de grootste en meest gebruikte valstrik van de Dajjal die in strijd is tegen het geloof in Allah. Oprechte religieuzen die in Allah geloven, moeten dit gevaar inzien en hier intens intellectueel tegen strijden. Denken dat dit gevaar onschadelijk is en er steun aan geven, zal ervoor zorgen dat dit gevaar nog groter wordt en een gevaarlijke stroming die strijdt tegen het geloof in Allah, ondersteunen. Er mag niet vergeten worden dat het darwinisme een valse en perverse religie is en dat het enige doel ervan het slepen van de mensen naar het atheïsme, is.
 

 

2010-05-19 23:49:29

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top