DE MACHT VAN SATAN IS WEINIG

Er is 1 belangrijk punt omtrent de satan dat we nooit moeten vergeten en dat is dat de satan geen onafhankelijk van Allah opererend schepsel is. De satan is geschapen door Allah en zodoende ook onder de controle van Allah, de vijandschap van de satan is tegen de mensen.

 
Degenen die denken dat de satan een onafhankelijke macht is, komen bedrogen uit. Deze mensen denken dat de satan aan het strijden is met Allah. De reden dat de satan niet wilt dat de mensen het geloof van Allah volgen is dat de satan weet dat dit de enige weg is om de mens te vernietigen. De satan is een schepsel geschapen door Allah en zet met Allah Zijn toestemming zijn activiteiten voort. Als de voor zijn bestemde tijd erop zit, zal hij samen met de mensen die hij heeft bedrogen en laten afdwalen in de hel worden gegooid.
 
Dat Ik de hel zeker met u en allen die u volgen, zal vullen. (Koran 38:85)
 
Wat we ook niet moeten vergeten is dat de satan geen macht heeft op oprechte gelovigen. Satan's macht is alleen van toepassing op mensen die speciaal door Allah zijn bepaald of anders gezegd, voor de hel zijn geschapen.
 
De satan kan niet een schepsel af laten dwalen die door Allah als een oprecht gelovige is geschapen. De satan kan slechts de oprechte gelovige alleen maar verleiden tot het maken van een paar kleine fouten in zijn examen in het aardse leven. Satan's  invloed om mensen af te laten dwalen heeft alleen effect op mensen die een ziekte in hun hart hebben. Deze waarheid staat in de Koran als volgt beschreven:
 
Voorzeker hij heeft geen macht over degenen die geloven en die vertrouwen in hun Heer stellen. Zijn macht heerst alleen over degenen die met hem vriendschap aanknopen en die anderen met God vereenzelvigen. (Koran 16:99,100)
 
In een ander vers staat het feit dat de gelovigen niet door de satan zullen afdwalen als volgt beschreven:
 
Voorzeker over Mijn dienaren zult gij geen macht hebben. En voldoende is uw Heer als Beschermer. (Koran 17:65)
 
Omdat de satan ook een geschapen schepsel is net als alle andere schepsels is deze dus ook met een bedoeling geschapen.
 
Het feit dat op de Dag des Oordeels satan met een grote mensengroep in de hel wordt gesleurd zal de gelovigen hun dankbaarheid aan Allah en hun blijdschap omtrent de hemel vermeerderen. 
 
Een ander voordeel voor de gelovigen; de satan zorgt er ook voor dat de huichelaars (munafiq) die zich tussen de gelovigen verschanst bevinden herkenbaar worden. De satan zal deze huichelaars onder zijn invloed laten geraken en hun activiteiten laten ondernemen tegen de gelovigen.
 
Zodoende zullen degenen die een ziekte in hun hart dragen zich niet nog langer tussen de gelovigen kunnen verbergen en zichzelf vanzelf ontcijferen en de gelovigen zullen de huichelaars om deze reden met gemak kunnen identificeren. 
 
Bovendien zullen de gelovigen door het zien van de activiteiten van de satan en zijn invloed op de huichelaars, nog dichter tot Allah komen omdat ze onderstaande vers uit de Koran zullen herkennen. 
 
Zodat Hij hetgeen Satan inblaast tot een beproeving moge maken voor degenen in wier hart een ziekte is en wier hart verhard is voorzeker, de onrechtvaardigen zijn in groot verzet. 
 
En opdat degenen aan wie kennis is gegeven mogen weten dat het (de verkondiging) de waarheid is van uw Heer, opdat zij er in mogen geloven en hun hart nederig voor Hem moge worden. Waarlijk Allah leidt degenen die geloven naar het rechte pad.(Koran 22:53,54)
 
Dit komt ook neer op een soort reiniging van de geloofsgemeenschap. Mede daarom is dit 1 van de redenen waarom Allah de satan tijd heeft gegeven. Allah beschrijft deze situatie in de Koran als volgt:
 
En Iblies bewees inderdaad de waarheid van zijn mening over hen en zij volgden hem, behalve een deel der ware gelovigen. 
 
En hij had over hen geen macht, maar Wij wilden degenen, die in het Hiernamaals geloofden van hen onderscheiden die er aan twijfelden. En uw Heer houdt de wacht over alle dingen.(Koran 34:20,21)
 
Een punt wat in een gemeenschap van onwetenden veel wordt vergeten is dat de satan geen macht heeft om de mens tot iets te verplichten, hij nodigt mensen slechts uit tot het doen van dingen. Als een mens een ziekte heeft in zijn hart zal hij deze uitnodiging aannemen, de satan kan immers een mens niet dwingen tot het verrichten van handelingen dat hij wenst. 
 
Hij (satan) weet in wat voor een grote achteloosheid degenen die hem volgen en erger nog, die hem aanbidden verkeren. In onderstaande Koranvers wordt de bekentenis op de Dag des Oordeels van de satan tegenover de mensen die hem volgden als volgt beschreven:
 
Wanneer de zaak is beslist zal Satan zeggen: "Allah deed u een ware belofte, ik echter beloofde u en faalde, maar ik had geen macht over u dan dat ik u riep en gij mij gehoorzaamde. Verwijt mij daarom niet, maar beschuldigt uzelf. Ik kan u niet bijstaan noch kunt gij mij bijstaan. Ik verwerp dat gij mij voordien met Allah hebt vereenzelvigd. Er zal voor de onrechtvaardigen gewis een smartelijke straf zijn."(Koran 14:22)
 

 

2010-05-19 17:13:25

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top