< <
2 / total: 8

Hoofdstuk 2: Het Uiteindelijke Doel in Zuidoost-Turkije Is de Vestiging van een Onafhankelijke Communistische Staat

De Ideologie van de PKK Is Identiek Aan die van de Bloeddorstige Communistische Ideologieën van de 20e Eeuw - God staat hier zonder twijfel boven -

Het is erg belangrijk om bewijs te leveren van de woorden van communistische leiders die de wereld tijdens de 20e eeuw in bloed hebben gedrenkt, als we hun perverse ideologieën en perspectieven volledig willen begrijpen. Dit omdat de terroristische beweging in Zuidoost-Turkije ook geworteld is in het communisme. Het is veel gemakkelijker het perverse ideologische systeem van de separatistische PKK-terreurorganisatie te begrijpen wanneer we de omvang zien van de barbaarsheid die de angstaanjagende opvattingen van bloeddorstige communistische leiders hebben toegebracht aan miljoenen mensen. De algemene strategie en het algemene beleid van de terroristische PKK en de woorden van Abdullah Öcalan, de kindermoordenaar, geven een goed beeld over het onderwerp.

1. De PKK is darwinistisch

Alle bloeddorstige communistische leiders van de 20e eeuw waren darwinisten en, zoals we reeds in enig detail gezien hebben, drukten ze allen openlijk hun bewondering uit voor Darwin en het darwinisme.

Abdullah Öcalan, de kindermoordenaar en leider van de terroristische organisatie PKK, drukt op dezelfde manier regelmatig zijn bewondering uit voor Charles Darwin en diens valse theorie. Hier zijn enkele voorbeelden:

“Binnen deze regel van de dialectiek overleven these en antithese op een rijkere manier in een synthese. DE VOLLEDIGE EVOLUTIE BEVESTIGT DEZE REGEL.” (Extract uit het hoofdstuk “Natuurlijke Samenleving” uit het boek “Bir Halkı Savunmak” [“De Verdediging van een Volk”] door de separatistische leider Abdullah Öcalan, uitgegeven in 2004)

“In het algemeen blijft het natuurlijke evolutieproces in alle levende wezens behalve de mens ook voortbestaan in menselijke gemeenschappen op een bewuste manier met zijn eigen bevattingsvermogen en bewoording. De grote vooruitgang in het conceptuele proces dat geleid heeft tot de hedendaagse spraak van het menselijk ras, Homo Sapiens, heeft een grote vooruitgang mogelijk gemaakt in de ontwikkeling van bewuste gemeenschappen. Tijdens het primitieve stadium van de maatschappij leefden menselijke groepen op het niveau van sommige groepen van ontwikkelde dieren...”

“Volledig met de natuur één zijn is een overgang van een verdeelde natuur naar een geïntegreerde. En dat leidt tot de creatie van een democratische en socialistische gemeenschap. Er is een grote inter-relatie. Het is het respect voor DE EVOLUTIONAIRE KETEN die de mens creëert. (Extract uit het hoofdstuk “De huidige situatie en waarschijnlijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten” in Abdullah Öcalans boek “Bir Halkı Savunmak” [“De Verdediging van een Volk”])

“Zolang de ontdekkingen van werktuigen en vuur toenemen, zullen de producten ook toenemen. En zolang die toenemen, zal de soort zich sneller ontwikkelen en zal de afstand tussen de mens en de primaten groeien. DE NATUURLIJKE EVOLUTIEWETTEN bepalen de vooruitgang.” (Uit het hoofdstuk “Natuurlijke samenleving” uit Abdullah Öcalans boek “Bir Halkı Savunmak” [“De Verdediging van een Volk”])

“Maatschappelijk karakter is een vereiste voor het bestaan van de menselijke soort. Het is een feit van de sociale wetenschap dat hij zich heeft afgewend van de PRIMATENSOORT (de familie die het dichtst bij de mens staat) en menselijk is geworden en op het sociale niveau vooruitgang heeft geboekt.” (Uit het hoofdstuk “Sociaal realisme en het individu” uit Abdullah Öcalans boek “Bir Halkı Savunmak” [“De Verdediging van een Volk”])

Darwin, Mao, Stalin, Lenin, Engels, Marks, Apo

Net als alle andere communistische groeperingen, is de PKK darwinistisch en ongodsdienstig. Abdullah Öcalan, de bloedige leider van de PKK, stelt ook expliciet atheïstisch en darwinistisch te zijn. De terreur in Zuidoost-Turkije en de eisen van sommige mensen voor autonomie zijn allemaal bedoeld om een darwinistische, communistische en atheïstische staat te kunnen stichten.

2. De PKK is goddeloos

Alle bloeddorstige communistische leiders van de 20e eeuw waren atheïsten en moedigden goddeloosheid aan door mensen te indoctrineren met de idee dat religie geen plaats heeft in de communistische maatschappij.

Abdullah Öcalan, de bloeddorstige leider van de PKK, is ook een atheïst en de volledige PKK, die ook het darwinistische perspectief deelt, hangt hetzelfde ideologische systeem aan. Het soort houding tegenover religie, dat de leden van de terreurorganisatie PKK aannemen, kan worden gezien in Öcalans verklaringen:

[God en Zijn Profeet (vzmh) staan hier zonder twijfel boven]

“God is een soort middeleeuws feudaal manifest, basisrecht en verklaring.” (Abdullah Öcalan, "Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa" [Van de Sumerische priesterstaat naar een democratische beschaving], Vol. 1, december 2001, p. 313)

“Wij hebben niets te maken met religie. Onze mensen moeten zich afwenden van God en die ideologie. Ik heb me hard ingespannen en heb me uiteindelijk afgewend van God.

Ik ben voorbij God gegaan. En op die manier kon ik Abdullah Öcalan worden. De islam heeft onze vrouwen niets gegeven. Wij zullen haar vervangen door socialistische moraliteit.”

“Als we kijken naar vooruitgang in de geschiedenis, zien we vrij duidelijk dat mensen door God te aanbidden eenheid en kracht zochten. Concepten zoals de geliefde dienaar die naar het paradijs gaat, zijn fantasierijke elementen van de zaak, de literaire deeltjes.”

“Monotheïstische geloofsideologieën zijn van het begin tot aan het einde politieke ideologieën. Religieuze verslagen, concepten zoals God, de profeten en de engelen zijn de politieke literatuur van die tijd.” (Abdullah Öcalan, "Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa" [Van de Sumerische priesterstaat naar een democratische beschaving], Vol. 1, december 2001, p. 204)

“Ik heb tijdens mijn middelbare schooljaren een grote filosofische depressie ervaren. Ik voerde een oorlog tegen God, nadat ik die oorlog gewonnen had ben ik zelf een halfgod geworden.” (Abdullah Öcalan, "Özgür Yaşamla Diyaloglar" ["Dialogen met het vrije leven"], oktober 2002, p. 257)

“Over het algemeen is het gebed ook een theaterstuk.” (Abdullah Öcalan, "Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa" [Van de Sumerische priesterstaat naar democratische beschaving], Vol. 1, december 2001, p. 354)

“De God van Muhammad drukt de behoefte uit voor de grootste stammen om zich te verenigen en sterk te worden. Het is de algemene overtuiging van de bedoeïenenstammen, de kracht van verenigde Arabische stammen. Geen enkele gemeenschap had enig bezwaar tegen het herontwerpen van hun eigen God in de mate dat ze zichzelf versterkten. Dat is de historische en sociale werkelijkheid. De hedendaagse God is de essentie van wetenschap.”

De Koran: “Is een overgang van de Sumerische mythologie die wordt uitgedragen op het niveau van ideologische identiteit, de derde grootse versie.”

3. De PKK verzet zich tegen het gezin en de staat

Alle bloeddorstige leiders van het communisme waren gekant tegen het gezin en de staat. Tijdens hun dictaturen leverden ze grote inspanningen om de concepten van het gezin en de staat te elimineren.

Op dezelfde manier houdt ook de kindermoordenaar Öcalan vol dat het gezin een concept is dat verworpen moet worden. De terrorist Öcalan zegt het volgende over dit onderwerp:

In zijn verdediging van 81 bladzijden, die werd voorgelegd aan het Imrali hof, beschrijft de terrorist Öcalan zijn kindertijd als volgt:

“Mijn reactie was tegen feudale familiebanden. Men zou kunnen zeggen dat mijn eerste rebellie zich ontwikkelde tegen de structuur van het gezin en het dorp, wat sterk verschilde van wat beantwoordt aan kinderverwachtingen... Ik nam afstand van het gezin... met een groots conflict op jonge leeftijd.

 

aile

De communistische ideologie is tegen het gezin, de staat en het belangrijkst van alles, het bestaan van de godsdienst. Verklaringen tegen de godsdienst, de staat en het gezin van de kindermoordenaar Öcalan zijn van dien aard dat ze bevestigen dat de terreurorganisatie PKK een communistische groep is.

Uit het boek Kürdistan'da Kadin ve Aile (Vrouwen en het gezin in Koerdistan):

“Heel West-Europa lijdt omtrent dit onderwerp op dezelfde manier aan een diepgaand trauma. De instelling van het gezin is letterlijk een teistering voor hen geworden.” (p. 27-28)

“Zoals militaire oorlogen, een geconcentreerde politieke uitdrukking, vredesbeleid en culturele oorlogen, representeren ook oorlogen gevoerd op het veld van het gezin een belangrijk deel van die algemene oorlogsvoering. Als we oorlog niet louter beschouwen als het conflict tussen legers, dan is het duidelijk dat een van de grootste strijden in de menselijke maatschappij mentale oorlogsvoering is en dat oorlogsvoering binnen het gezin niet genegeerd mag worden.” (p. 30)

“Ze discussiëren over de vraag of de gevaren van de instelling van het gezin kunnen worden opgedragen aan de geschiedenis. Een onvast nucleair gezin is tevoorschijn gekomen. Die opvatting zal zelf spontaan verdwijnen wanneer het kapitalisme verdwijnt.” (p. 44)

“(Het gezin) is een tot slaaf drijvende relatie die er in haar eentje voor zorgt dat een persoon ophoudt te bestaan... Wij verwerpen en zijn doodsbang voor muffe familiale relaties in elk dorp en elke stad in Koerdistan.” (p. 47)

“Het zal nuttig zijn te kijken naar verwarring in de familie en te zien dat de problemen zich objectief gesproken op het hoogste niveau bevinden. We moeten een politieke benadering aannemen tegenover de instelling van het gezin, dat op zichzelf in honderden jaren niet vooruitgegaan is. Het gezin is een uiterst gevaarlijke instelling dat een hele gevaarlijke, ideologische, politieke, morele, culturele en economische achterlijkheid oplegt, die sommige krachten proberen te versterken door links en rechts krukken te plaatsen.” (p. 48)

“Het gezin is de instelling waarmee we de meeste moeite hebben. In plaats van het gezin te beschouwen als een instelling met immuniteit, dat altijd respect verdient, is het een instelling binnen nauwe banden van kolonialisme en is het de vaste fundering van haar ideologische bewind in het land en houdt het onze mensen in een toestand van wanhoop en berooft hen van een toekomst, terwijl ze op het toppunt van onverantwoordelijkheid leeft en het moet worden blootgesteld aan een revolutionaire kritiek en revolutionaire vooruitgang. We moeten alle aspecten van het obstakel dat het gezin vormt bekijken in het proces van onze nationale bevrijding. Dit is een scherp obstakel dat ze trachten op te richten, zoals de Ağrı berg. (p. 50)

“Bij ons is het gezin, een toestand van wanorde, zoals een Bermudadriehoek waarin het denkvermogen begraven is en de vrije wil in een puzzel wordt veranderd en aan diggelen wordt geslagen. Daarom plaatsen wij het gezin bovenaan de instellingen die moeten worden blootgesteld aan het revolutionaire proces. Een revolutionair moet omtrent dit onderwerp voorzichtig zijn plicht overwegen. We kunnen deze ontastbare en reactionaire gezinsrelatie niet beschouwen als iets dat eenvoudigweg met trots te maken heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze relatie, maar we hebben de plicht om het revolutionair te maken.” (p. 52-53)

“We proberen onze mensen, die door de vijand ten onder gebracht en vastzitten in de nauwe grenzen van het gezin, te transformeren naar krachtige revolutionairen. Als jullie vandaag allen vastzaten in de gelederen van het gezin, dan zouden jullie niet kunnen vermijden kreupele mannen en vrouwen te worden.

Hoewel het enkel chaos toebrengt aan het individu – mannen, vrouwen en kinderen – is het gezin nog steeds de instelling die het meest in de gedachten van mensen zit. In die mate dat dit niet alleen een feit is in de samenleving als geheel, maar ook op het vlak van individuen in de afdelingen van onze partij. Vele kameraden kunnen zichzelf niet verbeteren omdat hun gedachten zich vooral focussen op familie. Met al die zaken in het achterhoofd, is de strijd tegen ‘familie-isme’ en de oplossing ervan even belangrijk bij ons als de oplossing van het kolonialisme. De tegenstrijdigheden van die instelling moeten minstens evenveel worden blootgelegd en bestreden als die van het kolonialisme.” (p. 57)

“Engels’ analyse van en kritiek op de oorsprong en de structuur van het gezin is bekend. Dit is een definitie en theoretisch kader dat we met grote zorg in overweging moeten nemen. Het is een feit dat dit probleem bij ons de bron van diepgewortelde ziektes is.” (p. 67)

“Als elk gezin de bestaande relaties waaraan geen ontkomen is, zou kunnen transformeren naar revolutionaire relaties, dan zou de Turkse Republiek nog geen twee dagen kunnen overleven en zou ze meteen ineenstorten. Als gezinnen een dergelijke opvoeding zouden combineren en zouden opleggen aan zichzelf, zou de Turkse Republiek niet kunnen overleven. Aangezien het gezin bij ons gesloten is voor de buitenwereld, kan het werken als een geheime kracht in de revolutie. De kwestie waarom we deze geheime kracht niet kunnen gebruiken is een andere zaak.” (p. 74)

“We kunnen niets leren van het gezin. Men kan geen politiek leren van het gezin. Onze vaders, die aan het hoofd staan van deze misleidende instelling, bevinden zich in een ellendige positie en de positie van de moeders is nog erger.” (p. 75)

komünist terör

De bloedige communistische leiders van de 20e eeuw verspreidden het communisme door middel gewapende strijd en terreur. Als een eis van het communisme, maakt de terreurorganisatie PKK gebruik van dezelfde methoden van de gewapende strijd en houdt zich bezig met dezelfde sluwe en verraderlijke soorten aanvallen.

4. De PKK vertrouwt op communistische terreur

Alle bloeddorstige communisten van de 20e eeuw hebben gezegd dat de gewapende strijd en terreur essentieel zijn als het communisme wil overleven en hebben bijgevolg deze ideeën vertaald naar actie.

Abdullah Öcalan, de leider van de communistische organisatie PKK, zegt ook dat gewapende strijd en terreur essentieel zijn voor het overleven van de ideologie en maakt duidelijk dat het communisme er behoefte aan heeft dat dit in actie wordt omgezet:

“... DE GEWAPENDE STRIJD, DE VOLKSREVOLUTIE EN DE ORGANISATIE BEZITTEN KENMERKEN DIE VOLLEDIG SAMEN ONTWIKKELEN EN ELKAAR ESSENTIEEL MAKEN...” (Abdullah Öcalan, Geselecteerde werken, Vol. 1, p. 195)

“... Wij verklaren dat, als we de nationale bevrijdingsstrijd naar het niveau van een ontwikkelde oorlog willen optillen, HET NOODZAKELIJK IS OM TE BEGINNEN MET GEWAPENDE PROPAGANDA en GEWAPENDE PROPAGANDA ZAL het belangrijkste wapen zijn voor het succes van de opdrachten van onrust, propaganda en organisatie en GEWAPENDE PROPAGANDA ZAL DIENEN als de basispijler in de creatie van een revolutionaire structuur...” (Abdullah Öcalan, Geselecteerde werken, Vol. 1. p. 213)

“… Ho Chi Minh zegt dit over het onderwerp, in de omstandigheden waarmee Vietnam geconfronteerd werd voor 1944 “... We kunnen noch een guerrilla-oorlog, noch een volksopstand initiëren. Maar WE MOETEN GEWAPENDE PROPAGANDA TOEPASSEN om die zaken voor te bereiden.” En dit is een nog duidelijker en meer verplicht feit in de omstandigheden van Koerdistan...” (Abdullah Öcalan, Geselecteerde werken, Vol. 1. p. 213)

PKK terörü

De PKK heeft terreur omarmd omdat het een communistische organisatie is. En net als alle communistische organisaties, is het vergieten van bloed, het verspreiden van terreur en het toebrengen van angst en tragedie in de samenleving de enige methode.

 

PKK Abdullah Öcalan

De hamer en sikkel symbolen op de vlag van de terreurorganisatie PKK en andere belangrijke communistische symbolen op PKK-vergaderingen en portretten van Marx, Lenin en andere communistische partijleiders documenteren expliciet dat de PKK een communistische organisatie is.

 

PKK parti kongresi

Pictures of the separatist terror organization leader, the child-murderer Abdullah Öcalan, from the PKK Party Congress. Those who claim that the PKK terror organization is not communist need to take a long, hard look at these pictures. They will see pictures of Lenin and Engels alongside the red PKK flag with its hammer and sickle emblem.

In order to understand that the separatist terror organization is a communist grouping, one needs to look at the Darwinist and communist statements in the PKK party manifesto on its official web site:

Socialisatie is een vorm van het voortbestaan van de menselijke soort. Het menselijk ras zet zich af tegen zijn dierachtige voorouders en menselijk worden vindt in hetzelfde tempo als het niveau van de socialisering plaats. Er is geen individueel leven buiten het sociale leven. Tijdens de sociale verandering en ontwikkeling worden dialectische dilemma’s, die de taal van het universele stelsel zijn, rijker of armer.

Bron: http://www.pkkonline.com/tr/index.php?sys=article&artID=200

PKK kongresi

Het is belangrijk voor mensen om te weten dat de terreurorganisatie PKK een communistische separatistische organisatie is, omdat mensen die zich niet bewust zijn van het ware gezicht van de PKK niet kunnen begrijpen hoe gevaarlijk haar doelstellingen zijn. Ze begrijpen niet dat ze terreur nooit zullen opgeven zolang hun communistische mentaliteit overleeft en dat als hen land wordt gegeven ze een nog intensievere gewapende strijd gericht op de overname van het hele land beginnen, dat zij sterker zullen groeien en zich in de richting van de oprichting van een communistische wereldstaat zullen bewegen. Daarom is het van essentieel belang dat het werkelijke doel van deze terreurorganisatie bekend moet worden en dat er inspanningen moeten worden verricht om haar fundamentele logica te vernietigen. Het communisme, dat van terreur een noodzaak maakt, volgt de belangrijkste ideeën van het darwinisme en het is essentieel dat de leugens van het darwinisme door middel van intellectuele activiteit worden verwijderd uit de hersenen van mensen.

 

PKK, komünist eğitim

Aangezien de terreurorganisatie PKK een communistische groepering is, begint de training met een beschrijving van de intellectuele basis van het communisme. Iedere jongere die de bergen intrekt om mee te doen heeft vanaf een vroege leeftijd een darwinistisch en materialistisch onderwijs ontvangen. Zij worden onderwezen in de onjuiste wetenschappelijke logica van terreur als een ideologie. Naar aanleiding van dat onderwijs, ontwikkelen er generaties die de mens als een diersoort beschouwen en geloven dat er geen reden voor hun bestaan is en dat ze moeten doden om te overleven en beschouwen conflict als essentieel beginsel. De enige manier om het terrorisme te stoppen is door het frauduleuze karakter van het darwinisme bloot te leggen. Een terrorist die ziet dat hij een onechte religie aanhangt, verliest al zijn overtuiging, enthousiasme en valse doelen.

 

PKK, komünizm

Aan de zijkant zie je dat de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij een onderscheiding heeft gegeven aan de leider van de separatistische terreurorganisatie, Abdullah Öcalan. Door hem deze onderscheiding te geven, prees de algemeen secretaris van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, Blade Nzimande, Öcalan voor zijn terroristische campagne tegen het imperialisme en kolonialisme en beschreef hem als een baken van de communistische en socialistische beweging.

Hieruit blijkt dat de communistische beweging steun krijgt van de communisten over de hele wereld. Omdat de beweging in Zuidoost-Turkije communistisch is en omdat het terreur in zijn hevigste vorm als een eis van het communisme pleegt, heeft het constante steun uit communistische landen en van groeperingen totdat hun droom van een communistische wereldstaat wordt bereikt.

De Terreurorganisatie PKK Past De Eis Toe Van De Communistische Gedachtegang – Terreur en Geweld

De communistische, stalinistische, leninistische en darwinistische manier van denken, die geleid heeft tot de barbaarse slachtingen van miljoenen onschuldige mensen in de 20e eeuw, is identiek aan de separatistische ideologie die men op dit moment naar de werkelijkheid probeert te vertalen in Zuidoost-Turkije. Terwijl ze proberen de situatie daar als een lokaal probleem af te schilderen, zijn sommige mensen zich niet bewust van de listen die worden geïmplementeerd in Zuidoost-Turkije, terwijl anderen doen alsof ze zich er niet van bewust zijn. Deze mensen interpreteren de verraderlijke valstrikken die worden uitgezet voor de Turkse troepen met een verbazingwekkende naïviteit en denken dat ze resultaten kunnen bereiken door de terroristen in de bergen te verzoeken zich te gedragen in overeenkomst met hun goede geweten, door vredesoproepen te lanceren of hen anders rechtstreeks te veroordelen. Terwijl de heersende mentaliteit daar een materialistische, communistische en darwinistische is. Anders gezegd, het is de manier van denken van Pol Pot toen hij 3,5 miljoen mensen vermoordde.

Door te beweren dat het regime van Pol Pot en de terreur die plaatsvindt in Turkije verschillende grondslagen hebben, belemmeren de mensen, die de indruk proberen te geven dat deze separatistische terreur in Turkije een kwestie van regionaal nationalisme is, het besef dat we geconfronteerd worden met een communistische bedreiging. Dit is een regelrechte misleiding. De communistische manier van denken is overal en altijd dezelfde. Ze is gebaseerd op dezelfde perverse ideologie – het darwinisme – en heeft hetzelfde doel. Daarom is de wreedheid die plaatsvond in Rusland, China en Cambodja in de 20e eeuw de enige manier voor de separatistische terreurorganisatie PKK om haar eigen doelen te bereiken.

Aangezien iemand die is opgevoed met een darwinistisch-communistische manier van denken zal geloven dat hij de eliminatie van de zwakkeren, die wordt vereist door de natuur, teweegbrengt als hij een andere persoon doodt, zal hij denken dat zijn eigen dood datzelfde eliminatiedoel zal dienen. Daarom is doden of sterven een natuurlijke uitkomst van de natuurwetten voor een PKK-terrorist met een darwinistische manier van denken, die hij absoluut moet laten gebeuren als een vereiste van de darwinistische ideologie. Binnen deze perverse manier van denken, die menselijke wezens als gelijkwaardig aan dieren beschouwt, is de eliminatie van de zwakkeren essentieel en bevoordeelt ze “diegenen die een voordeel bereiken” met andere woorden “de overlevenden”. De idee die Darwin benadrukte in zijn boek De afstamming van de mens, verstoken van enige wetenschappelijke fundamenten, van “het behoud van begunstigde rassen en de overleving van superieure rassen” kan enkel op deze manier teweeggebracht worden.

Daarom zal het geen goed doen om een terrorist met zo’n pervers perspectief aan te raden “te luisteren naar de stem van je geweten en geen mensen te doden” of hem met de dood te bedreigen. Het doet in elk geval geen goed op dit moment.

Om al deze redenen is het nutteloos te vragen aan PKK-terroristen, die Turkse troepen in het zuidoosten van het land tot martelaar maken, “Hebben jullie geen mededogen?” of “Voelen jullie geen pijnscheuten van jullie geweten?”; het zijn slechts loze woorden. Wanneer we zeggen tegen een gemeenschap die moorden heeft geadopteerd als een ideologie en als een levensstijl “Jullie zijn op het verkeerde pad” “Jullie gedragen je schandelijk” “Jullie gedragen je als barbaren” of “Dit is onmenselijk gedrag” komt dat neer op “We leiden onszelf af door dit te zeggen i.p.v. een intellectuele strijd aan te gaan.” Dit is een uitermate zwakke benadering die absoluut niets goeds zal teweegbrengen. Krantenkoppen van de laatste 30 jaar weerleggen dit perspectief volledig. Op dezelfde manier dat krantenkoppen zoals “Hebben jullie geen mededogen?” van 30 jaar geleden toen geen resultaten hebben opgeleverd, zo bereiken ze ook nu geen resultaten en het is onmogelijk dat ze dat ooit wel zullen doen. Maar deze krantenkoppen, een uitdrukking van zwakte en wanhoop, verschijnen nog steeds in de kranten van vandaag. Het doel is niet een einde te brengen aan het onheil van de PKK, maar eerder de indruk te geven, “We blijven niet zwijgen wanneer we geconfronteerd worden met dit onheil.”

Op dezelfde manier is het een uitdrukking van diezelfde naïviteit om te zeggen tegen een PKK-terrorist, die is geïndoctrineerd met de communistische ideologie “Je bent erg wreed en meedogenloos.” Dit is precies wat een communist wil horen. Een effectieve actie plegen, zoals vereist door het communisme, is voor hem een uiterst belangrijk doel. Wreedheid, onderdrukking, de vijand angst aanjagen, terreur veroorzaken bij de vijand en paniek verspreiden zijn geen woorden van kritiek, maar eerder loftuitingen voor hem. Het is alleen door het gebruik van zulke woorden dat hij kan beseffen dat hij zijn doel aan het bereiken is.

kızıl komünist poster

Mensen met geweren en met koude en van haat vervulde gezichten op de communistische posters vertegenwoordigen de essentiële logica van de communistische ideologie. Het communisme bestaat uitsluitend uit bloed, wreedheid en moord.

Lenin gaf het volgende antwoord aan degenen die hem zijn meedogenloosheid verweten:

“... ALS MENSEN ONS VERWIJTEN DAT WE HARDVOCHTIG ZIJN, vragen we ons af hoe ze de grondbeginselen van het marxisme kunnen vergeten.55

De PKK handelt volgens dezelfde marxistische principes die Lenin vermeldt in zijn citaat. Daarom zal kritiek op de communistische PKK voor haar terreur en meedogenloosheid niets bereiken behalve misschien amusement bij deze terroristen. Diegenen die geen meedogenloosheid, terreur en barbaarsheid toepassen worden ervan beschuldigd geen marxisten te zijn, geen rekening te houden met wetenschap en de fundamentele bewering van het darwinisme te ontkennen, die van “... de sterken elimineren de zwakkeren en het conflict van tegengestelden.” Terroristen in de bergen krijgen te horen “Het is essentieel dat de onderdrukte klasse de uitbuitende klasse bestrijdt en die strijd wint en dat ze de [denkbeeldige] loop van de geschiedenis, de dialectiek, overnemen.” Door terroristen te hersenspoelen wordt het mogelijk hen wreedheid en barbaarsheid te doen uitoefenen. Desalniettemin blijft het een feit dat het darwinisme niet wetenschappelijk is, dat het conflict van tegenovergestelden en de sterken die de zwakkeren elimineren geen levensfeit is en dat de dialectiek niet van toepassing is in de natuur. Deze beweringen zijn leugens die gedurende vele jaren door materialisten en darwinisten zijn opgelegd aan de mensen. Maar gemoederen, die grondig geïndoctrineerd zijn door de darwinistische ideologie, kunnen niet op een andere manier denken. En dat is het grootste gevaar van de communistische manier van denken.

PKK militanı eğitim

Militanten van de terreurorganisatie PKK worden getraind met de communistische ideologie. Daarom is het de bloeddorstige communistische mentaliteit die de PKK gevaarlijk maakt. Het communistische rode boekje naast het wapen van een PKK-militant in de bergen op het plaatje aan de zijkant en de communistische vlag opgehangen in een PKK onderkomen op het plaatje hierboven zijn opvallend.

Sommige mensen zeggen dat als er een democratische omgeving wordt gevestigd, als de PKK-terroristen gezinnen, warme huizen en warm eten wordt beloofd en wordt verteld, “Jullie moeders missen jullie” dat dat op een of andere manier een effect zal hebben op de terroristen. Ze denken dat ze berouw zullen tonen en zullen terugkomen uit de bergen en zeggen dat herhaaldelijk. Maar de waarheid is dat de darwinistische ideologie en de communistische mentaliteit leiden tot de verwerping van de democratie. Ze kennen niets van mensenrechten. Ze kennen niets van sympathie, affectie, liefde of mededogen. Ze verwerpen het gezin. Ze willen geen broederschap, vrede en vriendschap. Het enige dat darwinistische en communistische ideologieën willen is wreedheid, terreur en barbaarsheid. Terroristen doen wat hen gezegd wordt door het marxistische, leninistische, darwinistische en materialistische onderwijs dat ze van jongs af aan ontvangen op school, aan de academie en op de radio en televisie. Vanwege die opvoeding beschouwen zij zichzelf als rechtvaardig en op het juiste pad. Dat is waarom de propaganda in Zuidoost-Turkije, die gericht is op het aanmoedigen van liefde, broederschap, het gezin en het aanspreken van het geweten van de mensen, nog nooit succes heeft gekend. Zolang de darwinistische manier van denken overleeft binnen de separatistische terreurorganisatie PKK, is het onmogelijk dat deze loze propaganda enige resultaten zal produceren.

komünizmde terörist eylemler

Het vergieten van bloed en deelnemen aan terroristische acties is een kwestie van superioriteit en trots van het communisme. Het is dan ook volstrekt zinloos om een communist te bekritiseren of te veroordelen voor het vergieten van bloed of te proberen om hem naar zijn geweten te laten luisteren. Wat moet worden gedaan is, de communistische manier van denken elimineren.

Zoals Alle Communistische Groepen Gebruikt de PKK Guerrillatactieken

De separatistische terroristische PKK, een meedogenloze groep die constant in hinderlagen ligt voor de Turkse troepen, hen in de rug schiet, hen aanvalt in de barakken of politiekantoren tijdens momenten van wapenstilstand en die allerlei aanvallen tegen de burgerbevolking in stadscentra uitvoert, gebruikt eenvoudigweg de sluwste tactiek van de communistische mentaliteit – guerrilla-oorlogsvoering. Sommige schrijvers of staatsambtenaren bekritiseren van tijd tot tijd de terreurorganisatie voor hun “schandelijk gedrag” door deze verraderlijke aanvallen uit te voeren of “het overtreden van de regels”. Maar deze afkeurende berichten zullen geen resultaat opleveren en zijn in feite precies wat de communistische PKK-militanten willen horen, omdat het communisme een ideologie is die haar kracht ontleent uit wreedheid, bloedvergieten en terreur en die groeit door middel van verraderlijke guerrillatactieken. Een communistische militant heeft geen gevoelens van mededogen, liefde, affectie of sympathie en dergelijke mensen zullen zeker geen grenzen, regels of wettelijke standaarden kennen. De grootste doelen van communisten zijn op welke manier dan ook om aan te vallen, geweld uit te voeren, met welke methode dan ook en zoveel mogelijk mensen te doden. Om die doelen in confrontatie met een leger met militaire regels en oorlogswetten te bereiken, is het meest effectieve en productieve dat ze kunnen doen de oorlogsregels te negeren en sluwe en verraderlijke technieken te gebruiken, met andere woorden, guerrilla-oorlogsvoering. Het verkrijgen van informatie, voedsel en drank door terreur toe te brengen bij de mensen en het verzekeren van kunstmatige steun door angst te zaaien bij de bevolking, creëert het vereiste kader voor guerrillamethodes.

Wie zegt tegen een communistische, terroristische groepering, die trots is op het gebruik van laffe technieken en het als essentieel beschouwt mensen in de rug te schieten, dat “Jullie verraad plegen” en verwacht dat daar mogelijks resultaten uit kunnen voortkomen, is (om het mild uit te drukken) uitermate naïef.

Zoals we reeds hebben gezegd, heeft de verandering van tijd en plaats absoluut geen effect op communistische principes omdat de basis van het communistische denken het darwinisme is, dat nooit door de tijd heen of van land tot land verandert. Daarom zijn de guerrillatechnieken die werden gebruikt tijdens de Vietnamoorlog in de jaren ’60 grotendeels hetzelfde als die, die vandaag de dag worden toegepast in het zuidoosten van Turkije. Mensen die volhouden dat “Er geen gelijkenis is tussen de communistische terreur in het zuidoosten en Vietnam” zijn volledig verkeerd. Deze mensen zijn zich ofwel niet bewust van wat de communistische manier van denken eigenlijk is of proberen het gevaar hier verkeerd weer te geven als iets dat eenvoudig is en anders dan wat het echt is. Het is nuttig om deze mensen eraan te herinneren dat kindermoordenaar en leider van de terroristische organisatie PKK, Abdullah Öcalan, heeft gezegd dat de communistische opstand in het zuidoosten van Vietnam als rolmodel moest worden overgenomen:

“… Ho Chi Minh zegt dit over het onderwerp, in de omstandigheden waarmee Vietnam geconfronteerd werd voor 1944 ‘... We kunnen noch een guerrilla-oorlog, noch een volksopstand initiëren. Maar WE MOETEN GEWAPENDE PROPAGANDA TOEPASSEN om die zaken voor te bereiden.’ En dit is een nog duidelijker en meer verplicht feit in de omstandigheden van Koerdistan...” (Abdullah Öcalan, Geselecteerde werken, Vol. 1. p. 213)

komünist Kuzey Vietnam

Het communistische Noord-Vietnam heeft, ondanks het feit dat ze in een schijnbaar zeer nadelige positie waren, de oorlog met behulp van een sluwe guerrillatactiek gewonnen.

De kindermoordenaar zegt op die manier dat terreur op dezelfde manier moet worden toegepast als in Vietnam. We moeten hier terugkeren naar het voorbeeld van Vietnam: de Vietnamoorlog, de alliantie tussen het anti-communistische Zuid-Vietnam, de Verenigde Staten van Amerika en verschillende milities tegen het communistische Noord-Vietnam duurde vele jaren. Een leger van ongeveer 1,5 miljoen, bestaande uit 900.000 Zuid-Vietnamezen, 580.000 Amerikanen en 1.480 milities, stond tegenover een veel kleiner Noord-Vietnamees leger van slechts 320.000. In de loop van slechts drie jaar werden 500.000 ton bommen op Noord-Vietnam losgelaten.

Ondanks al deze significante nadelen, won het communistische Noord-Vietnam de oorlog door uitermate sluwe guerrillatactieken te hanteren. Het Noord-Vietnamese Leger en de Vietcong guerrilla’s initieerden in 1968 een guerrilla-aanval tegen 36 provinciale centra; dit was het Tet-offensief.

Het Amerikaanse leger verloor in die oorlog gedurende een periode van ongeveer 10 jaar in totaal bijna 60.000 troepen. Toen uiteindelijk de aanvallen uit de lucht en vanaf zee door V.S.-troepen vruchteloos bleken, besloot Amerika Zuid-Vietnam te verlaten. Het land werd in april 1975 veroverd door Noord-Vietnamese troepen, wat in het westen voor altijd bekend zal staan als de Val van Saigon.

De enige reden waarom het communistische Noord-Vietnam, met relatief weinig soldaten, de oorlog kon winnen tegen een tegenstander met een overweldigend technologisch voordeel, was de manier waarop ze consequent van achteren aanvielen, hinderlagen plaatsten, overeenkomsten en wapenstilstanden schonden, de bevolking aan hun kant kregen door het behendige gebruik van propaganda en de frequente slachting van onschuldige mensen op de meest vreselijke manieren, zonder een onderscheid te maken tussen militaire en niet-militaire doelwitten. Om het op een andere manier te zeggen, ze pasten de communistische tactieken toe, die werden omhelsd en toegepast door de communistische Chinese leider Mao.

şehitlerimiz

De strijd van het reguliere Turkse leger tegen de communistische terreurorganisatie PKK, die werkt met behulp van guerillatactiek vereist door het communisme, is natuurlijk een heldhaftige. Maar de sluwe tactiek van de terreurorganisatie veroorzaakt in Turkije voortdurend nieuwe martelaren. De Turkse natie heeft geen probleem met het opgeven van martelaren, maar het enige wat gedaan moet worden, als een zaak van urgentie om een einde te maken aan het terrorisme, is de intellectuele strijd tegen het communisme.

De terreur die wordt begaan in Zuidoost-Turkije is exact dezelfde communistische terreur. PKK-terroristen plaatsen hinderlagen wat Turkije “verraderlijk” noemt met groot gemak als een vereiste en een tactiek van het communisme. De bergregio, waar ze wonen, is uitermate geschikt voor guerrilla-oorlogsvoering. Ze voeren intensieve darwinistische, materialistische en communistische propaganda bij de lokale bevolking, indoctrineren hen en maken hen bang en op die manier proberen ze een grote massa mensen onder hun controle te krijgen. Ze zijn door dit intimidatiebeleid met gemak in staat vereisten zoals informatie, wapens, voedsel en drinken te verkrijgen.

Een militant van deze organisatie is niet gebonden aan conventionele regels. Hij is uitermate mobiel en kan aanvallen waar en wanneer hij maar wil. Door deze kenmerken is de communistische PKK in staat bijna alle voordelen van een guerrilla-oorlogsvoering te verwerven. Ze kunnen de Turkse troepen aanvallen die politiekantoren bewaken en gebonden zijn door wetten en regulaties uit elke richting. Daarom lijkt het onmogelijk een terroristische groep, die zulke laffe methodes gebruikt, te bestrijden – ook al liggen hun aantallen veel lager dan die van het machtige Turkse Leger – met het gebruik van conventionele militaire tactieken.

Om een dergelijke sluwe beweging te elimineren, is het noodzakelijk een veelzijdige intellectuele campagne te voeren. De communistische terreur kan enkel verslagen worden wanneer haar fundament, haar intellectuele systeem, tenietgedaan wordt. Wat men moet doen is het moeras waar muggen zich voortplanten uitdrogen, in plaats van te proberen hen allemaal een voor een dood te slaan. Kort samengevat, men moet dringend de darwinistische, materialistische manier van denken, die de grondslagen voor het communisme vormen, elimineren door middel van intellectuele activiteiten.

De vorm, die deze intellectuele activiteit, moet aannemen wordt in detail besproken in een later hoofdstuk. Voor we daaraan toekomen, moeten we echter eerst naar de fijnere details en sleutelpunten kijken van het type communistische beweging waarnaar men in het zuidoosten streeft.

sahte Kürdistan bayrağı

Het sluwe doel van de stalinistische communistische terroristische organisatie de PKK is om een Koerdische staat te vestigen over een grote strook van het grondgebied. Ze willen een communistisch bewind in dat gebied en door middel van terreur onschuldige mensen intimideren en de omringende landen beheersen om vervolgens door zich eerst uit te breiden van Turkije naar Armenië een communistische wereldstaat te stichten. De enige oplossing voor deze enorme dreiging is het communisme vanuit de wortels uit te roeien. De communistische dreiging kan alleen worden uitgeroeid door middel van een intellectuele en wetenschappelijke campagne.

Analyses Van De Heer Adnan Oktar, Uitgezonden Op A9 Tv – 3

Alle communisten in de wereld steunen de PKK

Adnan Oktar, A9 TV

ADNAN OKTAR: alle communistische organisaties steunden de PKK in de meest recente protesten in Frankrijk. De PKK heeft een communistische structuur. Alle communisten in de wereld steunen de terreurorganisatie. Mensen moeten dit gevaar zien. Ze beschrijven de acties van de PKK op een eenzijdige manier. Je moet de ideeën van de PKK beantwoorden met je eigen ideeën; verricht werk dat het darwinisme, marxisme en leninisme intellectueel uitroeit.

Onze staat zou zich moeten bezighouden met dergelijke activiteiten. Of ze zou diegenen, die zich bezighouden met anti-communistische activiteit, in de regio moeten steunen. Vele staten zijn zich er niet van bewust dat ze onder de controle van de antichrist terechtgekomen zijn. Het darwinisme wordt nog steeds besproken in boeken in Turkije. Ze blijven mensen vertellen over Haeckels tekeningen, ook al zijn alle wetenschappers het erover eens dat deze ongeldig zijn. De staat zou over het darwinisme moeten spreken en het antwoord tegen het darwinisme in schoolboeken moeten opnemen. Ze hoeven ons alleen drie pagina’s te geven om een antwoord hierop te geven.

Zakenlui uit het zuidoosten waren hier onlangs. Ze zeiden “De KCK is een groter gevaar voor de regio dan de PKK. Zij vertellen mensen over het communisme en het leninisme. Zij zijn het werkelijk die het publiek proberen te misleiden.” De staat moet daartegen voorzorgsmaatregelen nemen.

Sommige mediacommentatoren zeggen “De PKK zal ophouden te doen wat ze doen met onze methodes.” Natuurlijk, als je de regio aan de PKK geeft, zullen ze even ophouden te doen wat ze doen. Waarom niet, als je hen geeft wat ze willen, als het land verdeeld wordt? Dat is wat ze willen. Maar ze zullen terreur nooit opgeven totdat het communisme wordt verslagen. (13 januari 2013; A9 TV)

De PKK zal geen vrijheid brengen voor gelovigen. Integendeel, ze zal voorkomen dat mensen volgens religieuze morele waarden leven

DİDEM ÜRER: de populaire krantencolumnist Hakan Albayrak kreeg in een programma dat werd uitgezonden op het Habertürk kanaal de volgende vraag: “Als de basis van de BDP een seculaire basis is, is het dan correct de concepten van de islam en de islamitische gemeenschap te benadrukken om de basis te overtuigen?” Hakan Albayrak antwoordde “Tien miljoen mensen hebben voor de BDP gestemd, maar het volk is niet zoals hen. Er is geen gigantische atheïstische, marxistische en stalinistische massa in Turkije. Dit zijn religieuze mensen. Toch is er hier een raciaal, stammen element. Als je de Koerden hun rechten geeft en niet alsof je hen een enorme dienst bewijst, dan zal de BDP een groot deel van zijn basis verliezen.” “Bovendien zou het kunnen dat enkele religieuze Koerden aan de kant van de marxist Öcalan staan en dat is natuurlijk interessant” zei hij.

ADNAN OKTAR: we moeten het broederschap van de islam sterker benadrukken. We moeten de mensen overtuigen dat islamitische eenheid deze plaag zal verwijderen. Sommige moslims denken misschien “Wij zullen tenminste kunnen ontsnappen.” Met andere woorden, we zullen gemakkelijker als moslims kunnen leven. Maar er bestaat zoiets als van de regen in de drup komen. Ze zouden alle voordelen waarvan ze genieten verliezen als ze in de handen van het meedogenloze, barbaarse stalinisme zouden vallen, God verhoede. Ze zouden moskeeën verbranden, jonge meisjes verkrachten, het concept van het gezin elimineren en gelovigen en religie geen ademruimte geven. Daarom kunnen onze broeders meelopen met de propaganda van de PKK, omdat ze zich niet bewust zijn van de omvang van de tragedie die op hen wacht. De PKK zegt hen “Jullie kunnen op dit moment niet volgens jullie geloof leven of mensen over de islam vertellen. Maar als wij de macht hebben, zullen jullie vrij zijn om jullie te kleden zoals jullie willen, te bidden zoals jullie willen en te praten zoals jullie willen, zonder tussenkomst.” En dat klinkt vrij aantrekkelijk voor sommige van onze broeders. Maar dat is precies een van de manieren waarop het marxisme mensen misleidt. Het is het begin van een verschrikkelijke ramp en tragedie. De houding tegenover religie is nu positiever in Turkije. Ze lijkt veel positiever en zal nog positiever zijn in de toekomst. Aangezien de aanwezigheid van het systeem van de Mahdi binnenkort voelbaar zal worden in de hele wereld. Moslims, christenen en joden zullen allen in staat zijn op hun gemak te leven, niet enkel in Turkije maar in de hele wereld. Mensen van een ander geloof zullen ook op hun gemak kunnen leven. Er zal geen verachting zijn van mensen, noch zullen er oorlogen of terreur zijn, noch sociaal onrecht en rijkdom zal eerlijk verdeeld worden. We zullen daarom genieten van heel gelukkige en aangename dagen, met de wil van God. (19 januari 2013; A9 TV)

De vermeende terreurorganisatie Ergenekon heeft de PKK opgericht

Adnan Oktar, A9 TV

ADNAN OKTAR: de PKK is niet het enige probleem in Turkije. Er is ook de plaag van de vermeende terreurorganisatie Ergenekon. Het waren deze moordenaars die de PKK hebben opgericht. Elke keer als ze over elkaar praten, spreken ze enkel over bloed en oorlog.

Deze moordenaars haten iedereen. Ze hebben in het zuidoosten vreselijke vervolgingen begaan. Ze waren zo verschrikkelijk tegen onze broeders in het zuidoosten omdat het hun doel was hen zo vijandig mogelijk te maken tegenover de staat en hen te scheiden. Maar onze geliefde broeders in het zuidoosten waren niet zo gemakkelijk te misleiden. Deze moordenaars probeerden de volgelingen van Bediüzzaman ook af te schilderen als staatsvijanden. Ze probeerden onze Süleymanlı broeders af te schilderen als vijanden, ze gaven de staat de indruk dat alle religieuze gemeenschappen vijandig waren. De belangrijke leden [van Ergenekon] bevinden zich overzee. In het bijzonder in Rusland en Kazachstan; de staat is daar volledig in de handen van deze moordenaars. Leden van de vermeende terreurorganisatie Ergenekon gaan daarheen en grijpen al het bezit van een bedrijf en niemand protesteert. Deze mensen hebben volledige controle over de staat. Deze moordenaars bevinden zich nu in Rusland, Irak en Syrië. De regering zou deze moordenaars geen ademruimte mogen geven.

Laat me ook nog dit zeggen. Als ik verwijs naar de vermeende terreurorganisatie Ergenekon, heb ik het niet over diegenen die nu berecht worden. Zij worden berecht en wat het gerechtelijke proces ook onthult, het zij zo.

De enige manier om een (intellectueel) einde te brengen aan de vermeende terreurorganisatie Ergenekon en de PKK is door een Islamitische Unie te creëren; ideeën zoals hen proberen te overtuigen hun wapens neer te leggen zullen nutteloos zijn. Laat ons de grenzen openen en Rusland en Iran en alle islamitische landen verenigen. Iedereen moet zich zo snel mogelijk aanmelden voor deze uiterst redelijke oplossing.”

 

Eindnoten

55. "Speech to the All-Russia Extraordinary Commission Staff," Collected Works, Vol. 28, pp. 169-170

2 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek De Verraderlijkheid en Wreedheid van de PKK online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top