HET GELOOF VOLGENS ALLAH, NIET VOLGENS DE MENSEN

Allah heeft in detail de zedelijke waarden die mensen zouden moeten hebben en het soort leven  dat ze zouden moeten leiden geopenbaard.  Juiste zedelijke waarden schrijven voor dat men nauwgezet volgens de geboden van Allah zou moeten leven.
Sommige mensen vermijden echter naar deze zedelijke waarden te leven. Ze zijn volledig onbereid om zich over te geven aan Zijn bepalingen. Zij streven naar een toonbeeld dat alleen hun eigen belangen bevredigt. Als resultaat komen ze met verschillende regels en principes die ze zelf hebben gemaakt, en denken dat het geloof ook verenigbaar is met deze principes. Ze zijn bereid volgens de zedelijke waarden van het geloof te leven zolang het verenigbaar is met hun eigen normen en logica. Dit is echter een ernstige fout en misleiding, want ware zedelijke religieuze waarden zijn geopenbaard door Allah, niet geïnterpreteerd en in praktijk gebracht door mensen.
In de Koran vertelt Allah ons over de begane fouten van de mensen die dachten te leven volgens hun eigen verdraaide redenering en die faalden te leven volgens de wijze die Hij heeft geopenbaard:
Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie? Of hebben jullie een Schrift waaruit jullie kunnen studeren? Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kunnen kiezen?Of hebben jullie een verdrag met Ons dat tot aan de Dag der Opstanding geldt, dat er waarlijk voor jullie is wat jullie oordelen? Vraag hen wie van hen daarvoor verantwoordelijk is.(Surat Al-Qalam 68:36-40)
De onjuiste veronderstelling van degenen die zich gedragen naar wat anderen beslissen 
Door te leven volgens de mening van andere mensen in plaats van wat Allah aan ons heeft geopenbaard worden er buitengewone, vervormde en verdraaide conclusies getrokken. Een voorbeeld, de hypocrieten die in de tijd van de Profeet (vzmh) leefden streefden een strijdgevoelig klimaat te creëren door ordeverstoring, zij probeerden de gelovigen af te laten dwalen van het rechte pad. Allah beschrijft de verknipte karakters van de hypocrieten en de afgodenaanbidders:
En Hij bestraft de huichelaars en de huichelaarsters, en de veelgodenaanbidders en de veelogodenaanbidsters, die slechte gedachten over Allah koesteren. Het slechte zal hen omsingelen en Allah is woedend op hen. En Hij heeft hen vervloekt en Hij heeft de Hel voor hen bereid, en dat is de slechtste plaats van terugkeer. (Surah Al-Fath 48:6)
Dit vers laat zien dat de misvattingen feitelijk terugkaatsten naar de betrokkenen, en met Allah’s verlof, behaalden onze Profeet (vzmh) en zijn metgezellen altijd de overwinning..
Het vers Wensen zij het oordeel van de Djahiliyyah (onwetendheid)? Surah Al Ma’ida 5:50 vertelt ons dat een factor die de mensen in kwestie naar zo’n lot leidde was dat zij niet volgens de manier die Allah ons heeft voorgeschreven wilden leven, maar liever volgens hun eigen verdraaide redenering die ze verkregen tijdens de Tijd van de Onwetendheid. Feit is dat Allah ons heeft verteld: En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk? Surah Al Ma’ida 5:50.
Zij die hun eigen grillen en verlangens als Hun goden aannemen
Eén van de voornaamste hindernissen die mensen weghoudt van het leven volgens de zedelijke waarden die Allah ons heeft geopenbaard is doordat zij egoïstisch denken, liever dan met hun intelligentie of hun geweten. Om het anders te stellen, zij geven toe aan hun eigen grillen en verlangens. Met als gevolg dat zij het pad van bedrog volgen in plaats van die van de waarheid. Bovendien brengt het hen en de mensen om hen heen ernstige spirituele schade toe. In de Koran heeft Allah geopenbaard dat eigenbelang onvermijdelijk mensen naar het slechte leidt:
Ik verklaar dat ikzelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer begenadigd is. Voorwaar mijn Heer is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. Surah Yusuf 12:53
Een ander vers vertelt ons dat het volgen van de eigen neiging zal leiden tot zeer ernstige moeilijkheden:
En indien de Waarheid hun begeerten had gevolgd, voorwaar dan zouden de hemelen en de aarde en al hetgeen daarin is, ten onder gaan. Wij hebben hen echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich ervan af. Surah Al-Muminun 23:71
Het door Allah neer gezonden geloof past ideaal bij de menselijke creatie. Interpretaties die het gevolg zijn van iemands denkrichting, cultuur of ervaring hebben echter tot een aanzienlijke reeks problemen geleid. Want zij die niet leven volgens de zedelijke waarden van de Koran willen alleen hun eigen verlangens vervullen. Het enige wat ertoe doet voor deze mensen is hun eigen bevrediging en ze zullen niet stilstaan om over de mogelijke consequenties hiervan na te denken. Zelfs als ze dit een keer doen, dan zal hun eigen eigenwijsheid de begeerten en verlangens de overhand geven. Wanneer mensen handelen uit eigenbelang, dan geven ze het grootste belang aan hun eigen comfort en tijdverdrijf. De eindeloze verlangens van degenen die falen te leven volgens de zedelijke waarden zijn in de volgende bewoordingen geopenbaard in de Koran:
Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt? Surah An Najm 53:24 
Wanneer een situatie zich voordoet die niet was als gepland, is het waarschijnlijk dat deze individuen op de meest impulsieve manier reageren. Zij kunnen zich dan een woedende houding aannemen, chagrijnig zijn of andere emoties vertonen die niet verenigbaar zijn met zedelijke waarden van de Koran. Het zet hen ertoe egoïstisch, zonder genegenheid, arrogant of onmenselijk te handelen. Zulke mensen houden meer van zichzelf boven alles. Zelfs als zij beweren om hun vrienden, familie en mensen in hun omgeving te geven, moet het concept van liefde nog steeds verenigbaar zijn met hun ego. Met andere woorden, hun liefde is gebaseerd op verscheidene wereldse verwachtingen in plaats van de goedkeuring, genade en het Paradijs van Allah.
Overduidelijk zal dit alles in de eerste plaats de persoon in kwestie zelf schade toebrengen. Mensen die er constant naar streven hun eigen verlangens te bevredigen zullen de problemen ondervinden die veroorzaakt zijn door het leven op basis van verlangens die hun uitputten. In plaats van te leven in zekerheid, vrede en gematigdheid, leven zij in een staat van rusteloosheid en bezorgdheid. Aangezien zij niet nederig zijn en niet handelen met de kennis dat alles wat zij bezitten een zegening van Allah is, vrezen ze te verliezen wat ze hebben en ze zijn bang dat gebeurtenissen niet uitpakken zoals zij dat zouden willen. De ongerustheid hiervan brengt hen ernstige psychologische schade toe.
Eén van de hoofd karakteristieken van de mensen die hun ego volgen is dat de liefde altijd erg oppervlakkig is. De affectie is gebaseerd op verscheidene oppervlakkige maatstaven. Elke vermindering of verlaging in deze waarden zorgt ervoor dat hun liefde kan verdwijnen in een moment. Ze zijn nooit standvastig in hun affecties. Noch waarderen zij de affectie en interesse die anderen hun schenken naar behoren. Bekende voorbeelden zijn de manier waarop kinderen hun ouders niet de gepaste aandacht en begrip tonen, of hoe vriendschappen ineens worden beëindigd doordat er problemen zijn die gemakkelijk opgelost hadden kunnen worden. Dit is zonder twijfel één van de grootste geestelijke moeilijkheden die door ongelovigen worden ervaren, want liefde is een enorme zegen die Allah aan de mensheid heeft geschonken. Als een deel van hun natuur zijn mensen constant op zoek naar liefde, medeleven en begrip. In welke situatie zij zich ook bevinden, ze willen in de buurt zijn van vrienden en familie van wie ze houden en kunnen vertrouwen tijdens hun levensloop. Maar mensen die egoïstisch handelen en niet kunnen denken en handelen volgens de zedelijke waarden van de Koran verspillen hun hele leven beroofd van deze zegen. In het belang van deze valse liefde creëren zij een omgeving zonder medeleven, sympathie, affectie, geduld en tolerantie.
Ware liefde volgens de zedelijke waarden van de Koran 
Gelovigen houden van Allah boven alles. Zij gedragen zich goed, wetende dat Allah in alles iets voorspoedigs en moois heeft gecreëerd, en dat elk moment van hun leven voorbijgaat op de weg naar hun beschikking volgens een bijzondere.wijsheid.  Ze zijn blij met elk moment dat Allah aan hen heeft geschonken en ze bedanken Hem naar behoren voor alle zegeningen. Zij vertrouwen en steunen op Hem en geven zich over aan Hem alleen. Allah is de ware vriend en levensgezel van de gelovige. De liefde van de gelovigen naar Allah toe is als volgt in de Koran aangeduid:
Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen. Surah Al-Baqara 2:165 
Houdend van wereldse dingen weten ze dat die tekenen van Allah en de schoonheid van Zijn schepping bevatten. Zij zijn standvastig, tolerant en medelevend in hun liefde. Zwakte en handicaps zorgen ervoor dat zij zelfs meer affectie voelen voor het getroffen individu. Zij weten dat alle pracht van de wereld tegelijkertijd met een hoop gebreken is gecreëerd en dat ware schoonheid alleen in het Hiernamaals bestaat. In elk moment van hun leven onthouden zij dat de ware liefde het leven in het Hiernamaals is.
Alles in deze wereld is nietig. In het Hiernamaals is alles echter perfect. Zelfs als mensen constant in het gezelschap zijn van degenen van wie zij houden, zelfs als zij onderwerpen bestuderen met de grootste interesse, en zelfs als alles precies gaat zoals zij hadden gehoopt, al deze prachtige dingen zijn allemaal beperkt. Met de dood zal alles aan zijn einde komen. Maar het leven in het Hiernamaals is oneindig. Gelovigen streven te leven naar de beste zedelijke waarden op deze wereld, wetende dat ze ware en diepgaande vriendschap en liefde zullen genieten in het Hiernamaals. Ze hechten het meeste belang aan hun zedelijke waarden wetende dat hoe meer ze op dit vlak streven naar perfectie het inzicht toe zal nemen en dus zullen zij zelfs meer genieten van de zegeningen van Allah. Maar zij hebben geen wereldse verlangens en verwachtingen. Daardoor leven zij ver weg van de angsten en rusteloze onzekerheden die de ongelovigen plagen. Zij keren zich naar Allah, en naar Hem alleen, wetende dat Hij het is die wensen vervult, niet andere mensen. Ze zijn vol hoop dat Allah hen de beste beloning zal geven als ze het soort leven leiden dat Hem behaagt. In het licht van dit bewust zijn en van deze logica, wordt deze liefde, één van de zegeningen van Allah, zodoende erg diep en sterk. Kortom, er zullen altijd enorme verschillen blijven tussen degenen die handelen volgens de wijze die Allah ons heeft voorgeschreven en degenen die leven volgens de manier die door andere mensen is voorgeschreven.
Allah heeft het verschil tussen degenen die het slechte volgen van hun eigen verlangens en zij die leven volgens Zijn geboden geopenbaard:
Zijn zij die op een duidelijk bewijs van hun Heer steunen als zij voor wie hun slechte daden schoonschijnend zijn gemaakt en die hun eigen begeerten volgen? Surah Muhammad 47:14
Conclusie
Iemand kan leven volgens de ware religieuze waarden door nauwgezet de waarden te volgen die Allah heeft geopenbaard en volgens de Sunnah van onze Profeet (vzmh). Het maken van interpretaties en het opzetten van logische systemen buiten wat Allah ons heeft voorgeschreven brengt altijd verlies toe aan de persoon in kwestie. Allah heeft in deze woorden geopenbaard –Oordeel dus tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun begeerten niet om van de Waarheid die tot jou is gekomen af te wijken. Surah Al Ma’ida 5:48 – dat de zedelijke waarden uit de Koran en de bepalingen die door Hem zijn neergezonden, een richtlijn en maatstaf voor gelovigen zijn. Voor zij die een ander pad zoeken is het onmogelijk om bij de waarheid uit te komen.
Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf zaaien, en het (goede) einde is voor de godsvruchtigen. Surah Al-Qasas 28:83
In dit vers heeft Allah het goede nieuws meegedeeld dat zij die morele waarden handhaven het gelukkigste einde zullen hebben. Met Allah’s wil, hebben gelovigen een gelukkig leven, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Doch, het einde van hen die erop staan te leven volgens hun eigen grillen en verlangens is een verdraaiing:
Maar als zij jou niet antwoorden, weet dan dat zij slechts hun eigen begeerten volgen. En wie dwaalt meer dan hij die zijn eigen begeerten volgt zonder de Leiding van Allah? Voorwaar, Allah leidt de onrechtvaardige mensen niet. Surah Al-Qasas 28:50
Allah heeft de mensheid in nauwkeurige details verteld over de zedelijke waarden die zij na zouden moeten leven en wat voor soort leven zij zouden moeten leven. Ware religieuze zedelijke waarden zijn het resultaat van nauwgezette naleving van Allah’s geboden.
2008-09-13 14:30:15

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top