ISLAAM: HET SNELSTE GROEIENDE GELOOF IN EUROPA

Tijdens de laatste 20 jaar is het aantal moslims in de wereld sterk toegenomen. Statistieken van het jaar 1973 geven aan dat de   wereldpopulatie van Moslims 500 miljoen was, nu is dat aangenomen tot 1.5 biljoen. Vandaag is ieder vierde persoon een moslim. Het is heel waarschijnlijk dat de Islamitische bevolking steeds zal toenemen en Islaam de wereld’s grootste godsdienst zal worden. De reden voor deze vermeerdering is niet alleen de toename van de bevolking in islamitische landen, maar ook het toenemende aantal mensen die zich tot de Islaam aangetrokken voelen. Een verschijnsel dat zijn piek heeft bereikt, vooral na de aanval aan het Wereld  Handel Centra op September 11, 2001( daarna vermeld als 9/11 ). Deze aanval betreurt iedereen, vooral moslims, heeft plotseling  de aandacht van mensen ( vooral Amerikanen ) tot de Islaam toegekeerd. Mensen in het Westen praten vaak over wat een soort godsdienst de Islaam is , wat de Koran zegt, wat voor plichten komen er bij kijken als je een moslim bent, en hoe Moslims verplicht zijn hun zaken uit te voeren.Deze interesse heeft van nature een versterkt belang getoont voor ’t aantal mensen die wereldwijd tot de Islaam keren.Dus de vaak gehoorde voorspelling na 9/11 dat “ deze aanval zal de loop der wereldgeschiedenis veranderen “ is , in een zin waar geworden. Het proces van terugkeren naar religieuze en spirituele waarden, die de wereld voor een lange tijd heeft ervaren, is het keren tot de Islaam geworden. De buitengewone aard van wat er zich plaats vindt kan gezien worden als men de ontwikkelingen bekijkt van dit fenomeen, die we hebben kunnen lezen in de krant of over gehoord hebben in televisie rapporten. Deze ontwikkelingen, in het algemeen vermeld als maar één element van de dagelijkse agenda, zijn eigenlijk heel belangrijk  die aanwijzen dat Islamitische waarden zijn begonnen zich snel  door de hele wereld te verspreiden. Net als in de rest van de wereld Islaam is het middelpunt van snellegroei in Europa. Deze ontwikkeling heeft meer attentie aangetrokken over  de  laatste jaren, zoals  bewezen in vele verslagen, rapporten  en artikelen gepubliceerd over  de plaats van Moslims in Europa en “ dialoog tussen Europeese maatschappij en Moslims.”
Met deze academische rapporten over Islaam en Moslims opgesteld. De kern van deze interesse ligt aan de voortdurende groei van de Moslim bevolking in Europa, en dat deze toename niet alleen aan immigratie kan worden toegeschreven. Terwijl immigratie zeker een groot effect heeft op de groei van de moslimbevolking, heet veel wetenschappers hebben deze zaak voor een geheel andere redenen opgenoemd: hoge bekerings getallen. In Juni twintigste 2004 een verhaal op NTV Nieuws met hoofd “Islaam is de snelst groeiende godsdienst in Europa”, handelt over een rapport  opgemaakt door de Franse binnenlandse inlichtingendienst. Het rapport beweerde dat het aantal bekerende tot de Islaam in Westerse landen nog hoger is gestegen, vooral in het spoor van de 9/11 aanvallen. Bijvoorbeeld het aantal bekeerlingen tot de Islam in Frankrijk is vorig jaar alleen al gestegen van 30 tot 40.000.

DE KATHOLIEKE KERK EN DE RIJZING VAN ISLAAM

De roomskatholieke Kerk , met het hoofdkwartier in de Vaticaanse stad, is een van de instituuties dat de loop van gebeurtenissen betreffende bekeeringen onderzoekt.
Een van de hoofdonderwerpen tijdens de Oktober 1999 ontmoeting van de Europeaanse kerkvergadering , die was bijgewoond door bijna alle Katholieke geestelijken,was de Kerk’s positie in het nieuwe millennium.
De conferencies hoofdonderwerp was de snelle groei van de Islaam in Europa. De Nationale Katholieke verslaggever zei dat sommige radicaale individuen beweerde dat de enige manier om te voorkomen dat Moslims macht in Europa krijgen was door het stoppen om Moslims en Islaam te tolereren; andere meer objectief en rationale individuen belichtte nog meer het feit dat sind de twee  godsdiensten geloven in een God, er zou geen ruimte moeten zijn voor een enkel conflict of gevecht tussen de twee. In een sessie, Aartsbisshop Karl Lehmann uit Duitsland legde nadruk op het feit dat er meer cumulatie van ambten binnenin Islaam zijn dan vele Katholieken merken, en dat de radicale beweringen over Islaam geen basis in de waarheid hebben. (1)
In overweging genomen de positie van Moslims toen de positie van de Kerk werd opgehelderd in het nieuwe millennium was geheel gepast, voor een 1999 Verenigde Naties rapport liet ien dat tussen 1989 en 1998, de Europeaanse Moslim bevolking meer dan 100 procent gegroeid. Men zegt dat er zo’n 13 miljoen Moslims in Europa leven vandaag:  3.2 miljoen in Duitsland, 2 miljoen in Verenigd Koninkrijk, 4-5 miljoen in Frankrijk, en de rest verspreidt over heel Europa, vooral in de Balkans. Dit figuur vertegenwoordigd meer dan 2% van de totale bevolking van Europa. (2)

Moslims religieuze bewustzijn is aan het stijgen in Europa

Relevant onderzoek heeft ook bekend gemaakt dat terwijl het aantal Moslims in Europa blijft groeien, er is een toename van religieus bewustzijn onder Moslims . Volgens een rapport uitgevoerd door de Franse krant Le Monde in Oktober 2001, vergeleken met de informatie verzameld in 1994, veel Moslims gaan door met het  verrichten van hun gebeden, de moskee bezoeken,en vasten. Dit bewustzijn wordt veel vaker gezien te midden van academische gevormde. (3)
In een verslag gebaseerd op de buitenlandse pers in 1999, het Turkse Aktüel tijdschrift beweerde dat Westerse onderzoekers schatten dat na 50 jaren zal Europa één van de hoofd centra’s voor de uitbreiding van Islaam zijn.

Islaam is een onafscheidelijk deel  van Europa

Samen met dit sociologisch en demografische onderzoek , moeten we vooral niet vergeten dat Europa niet nu pas bekend is geworden met Islaam, maar dat Islaam eigenlijk één onafscheidelijk deel van Europa is.
Europa en het rijk van Islaam hebben goede verhoudingen met elkaar door de eeuwen heen. Eerat , de staat van Andalusia (756-1492) op het Iberische schiereiland , en later de kruistochten (1095-1291) en de Turkse verovering van de Balken (1389) , bracht met zich voort een continue onderlinge verbinding tussen de twee maatschappijen. Vele geschiedenis schrijvers en sociologen beweren vandaag dat Islaam was de hoofdoorzaak van Europa’s beweging van het donker van de Middeleeuwen naar de schittering van haar Renaissance. In een tijd toen Europa achter was in geneeskunde, astronomie,wiskunde en op vele andere gebieden, moslims bezaten een eindeloze schat aan kennis en prachtige mogelijkheden van ontwikkeling.
 
Verenigen op gemeenschappelijke basis : Het monotheisme
De groei van Islaam is ook weergegeven in de groei van intergeloofdialoog. Deze dialogen beginnen om uit een te zetten dat de drie monothistische godsdiensten een gemeenschappelijk begin hebben en samen kunnen komen bij een gemeenschappelijk punt. Zulk e dialogen zijn vrij succesrijk en hebben een belangrijke verzoening veroorzaakt vooral tussen Christenen en Moslims.
In de Koraan , God informeert ons dat Moslims de mensen v/h boek ( Christenen en Joden ) om op gemeenschappelijke grond te verenigen.
Zeg ;Mensen van het boek! Komt tot een uitspraak die voor jullie en voor ons gezamenlijk juist is. Dat wij alleen God dienen , dat wij niet tot heren naast God nemen. “Als zij zich echter afkeren , zeg dan ; Getuig dat wij ( aan God) onderworpen zijn. ( Koraan 3;64 )
De drie monothistische godsdiensten hebben een gemeenschappelijk geloof en dezelfde morele waarden.
Geloof in God’s Bestaan en Eenheid,Engelen , Profeten , De laatste Dag, Hemel en Hel zijn hun basisprincipes van geloof. Ook zelfoffering, nederigheid.liefde, verdraagzaamheid,respect, genade, eerlijkheid, vergerijp en onrecht vermeiden,en handelen volgens het geweten zijn alle gewoonlijk erkende morele lwaliteiten.
Daarom, sinds deze drie godsdiensten op het zelfde nivea staan, ze moeten samen werken om het conflict en de pijn veroorzaakt door non-religieuze ideologieen. Als het vanuit dit standpunt wordt beschouwen, interfaith dialoog is van zeer veel belang. De cursussen en conferentied die vertegenwoordigers van deze godsdiensten samen brengen , en de boodschappen van vrede en broederschap dat daar uit voort komt ,zijn regelmatig doorgegaan vanaf de mid -1990’s.

De Goede Boodschap van een Heilige Tijd

Als alle feiten samen worden gebracht, dan laten ze zien dat er een sterke beweging naar de Islaam is in vele landen, en dat Islaam steeds meer ’t meest belangrijke onderwerp van wereld interesse is. Deze ontwikkelingen duiden aan dat de wereld na een totalle nieuwe era toe gaat , een waarin , God willend , Islaam zal belangrijkheid toenemen en de Koraan’s morele lessen zullen verspreiden als een rijzende tijde.
Het is belangrijk om te realizeren dat dit een zeer belangrijke ontwikkeling is dat was aangekondigd in de Koraan 14 eeuwen geleden:
“ Zij wensen Gods licht met hun monden te doven, maar God weigert het , Zijn licht niet te vervolmaken , ook al staat het de ongelovigen tegen.( Koraan 10 32-33 )”
De verspreiding van Islamitische morelen is een van God’s beloften aan de gelovigen.In aanvulling van deze verzen , veel gezegden van onze Profeet, God’s vrede en zegeningen zijn met hem. Stellen vast dat de morele lessen van de Koraan zullen heersen. In de laatste dagen voor het einde van de wereld, zal de mensheid een periode ervaren waarin wangedrag,onrechtvaardigheid,misleiding,fraude,oorlogen,geschil,conflict en de morele degeneratie wereldweidt verspreid zullen zijn. Dan zal de Gouden Tijd aankomen, waarindeze morele lessen zullen beginnen tr uitspreiden onder de mensen als een rijzende getijde en zeer zeker over de hele werels zal heersen.
Een paar van deze gezegden, evernals geleerde commentaren op hen, zijn hier onder aangegeven:
Tijdens deze periode, mijn ummah (mensen) zullen zo’n comfortabel en zorg vrij leven lijden die ze nog nooit ervaren hebben ..Het land zal vooruit nijn opbrengst brengen en zal niets terug houden en het bezit zal op dat ogenblik een stapel zijn. (Soenah Ibn Majah)
.......De bewoners in de hemelen en aarde zullen blij zijn. De aarde zal alles wat groeit voortbrengen,en de hemelen zullen regen in overvloed doen neerdalen. Van al het goede dat God zal aan de bewoners van de aarde , de levenden zullen wensen dat de doden weer tot leven gemaakt konden worden.( Muhkhtasar Tazkirah Qurtubi p.437)

De aarde zal rond gaan als een zilver dienblad groeiend met vegetatie. Sunan(Ibn-i Majah).
De aarde zal gevuld zijn met gelijkheid en rechtvaardigheid aangezien het eerder met onderdrukking  en tirannie werd gevuld.
Rechtvaardigheid zal heersen in een dergelijke mate dat elk bezit dat genomen is met geweld zal terug gegeven worden aan de eigenaar, bovendien een bezitting van iemand zelfs als het binnen zijn tanden rust, zal het terug gegeven worden aan de eigenaar....
Veiligheid zal helemaal over de aarde doordringen en zelfs een paar dames zullen hun Hajj kunnen volbrngen zonder het gezelschap van mannen.(Ibn Hajar al –Haythami.Alqawl al-Mukhtasar,p.23)
Na aanleiding van deze beveringen, De Gouden Tijd zal een era zijn waarin rechtvaardigheid, overvoeid,welzijn, veiligheid,vrede,en broederschap zal heersen onder de mensheid, en een waarin mensen liefde zullen ervaren,zelf-offering,toleratie,medeleven,genade en loyaliteit,. In zijn gezegdes, onze Profeet,( moge God hem zegenen en vrede geven), zegt dat deze gezegende periode zal worden ervaren door de bemiddeling van Mahdi,die aan het einde van de tijd zal komen om de wereld te redden van chaos,onrechtvaardigheid en morele instorting. Hij zal godloze ideologieen uit roeien en een einde brengen aan de heersende onrechtvaardigheid. Bovendien zal hij de godsdienst maken zoals het in de dagen van onze profeet(vrede en zegeningen zij met hem), en er voor zorgen dat het morale onderwijs van de koraan onder de mensen zal heersen, en vestig vrede en welzijn over de hele wereld.
De stijging van Islaam die we vandaag in onze wereld ervaren, zowel als Turkije’s rol in de nieuwe era zijn belangrijke tekenen dat de periode aangekondigd in de Koraan en in onze Profeet’s gezegdes is heel dichtbij.
Het is onze wins vanuit het diepste van ons hart dat God ons deze heilige tijden zal laten getuigen.

Verwijzingen:

    1. “Europa’s Moslims de zorg voor Bischoppen,”Nationaal Katholiek Verslaggever, Oktober 22,1999
    2. “Moslims in Europa,” De Econoom Oktober 18, 2001.
    3. Tijd, December 24, 2001.
2007-06-16 14:22:59

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."