HET IS EEN GROOT GEVAAR DAT ONZE CHRISTELIJKE BROEDERS ONVERDRAAGZAAMHEID VERWARREN MET DE WARE ISLAM

 

Het model van de moslim die oorlogen veroorzaakt in de naam van de islam en die het doden en het vergieten van bloed stimuleert, leidt sommige christenen en joden tot een onjuiste oordeel over de islam. Ze vergissen zich dat deze onverdraagzame mentaliteit die naar voren komt onder de naam van de islam, de ware islam is. Ze weten niet dat dit bloeddorstig systeem diametraal tegenover de islam staat.

Sommige mensen denken dat bepaalde personen die een moslimidentiteit dragen, maar handelingen uitvoeren die geen plaats in de islam hebben en een mentaliteit tonen die totaal in strijd is met de geest van de Koran, echte vertegenwoordigers van de islam zijn. Als gevolg van deze onjuiste mening, koesteren in het bijzonder sommige van onze christelijke broeders haat tegen de islam en de moslims, beschouwen hen als een ernstige bedreiging en bereiden zich voor om te strijden tegen hen. Ze proberen de bloeddorst, vijandschap, wreedheid, liefdeloosheid, meedogenloosheid, gewetenloosheid en onhartelijkheid, die zij zien in deze mensen, te associëren met de islam. Feit is echter dat degenen die een bloeddorstige systeem aanhangen, niets te maken hebben met de ware islam. Ze doen dat uit een onzinnige geloof dat zij verzonnen uit hun eigen onwetendheid. Anders is er geen plaats voor een dergelijke mentaliteit in de Koran. Onze Heer geeft in de Koran een beschrijving van mensen die onverdraagzaamheid verdedigen, de religie willen mengen met bijgeloof om het zo onmogelijk te maken dat ze beleefd wordt, en de mensen willen misleiden in de naam van Allah:

En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is. En zij zeggen: "Dit is van Allah," ofschoon het niet van Allah is en zij uiten een leugen tegen Allah, tegen beter weten in. (Soera Al Imraan, 78)

De ware islam is de islam geopenbaard door Allah in de Koran en in de praktijk gebracht door onze Profeet (saas). Met andere woorden, moslims hebben een verantwoordelijkheid om te leven volgens de Koran en de Soenna van onze Profeet (vzmh), niet volgens de onzin en de verzonnen interpretaties van dwepers. De maatstaf zijn de Koran en de Soenna, niet bijgeloof. De ware islam is de islam van de Periode van Gelukzaligheid, waarin de mensen de Koran en het leven van onze Profeet (vzmh) volgden. Het toegenegen, deugdzaam, beschermend en edel leven van onze Profeet (vzmh), die grote waarde hechtte aan kunst, schoonheid, netheid en vriendelijkheid, is het perfecte rolmodel voor de moslims. Net zoals de voorbeelden buiten het leven van onze Profeet (vzmh) niet gewaardeerd worden door moslims, mogen niet-moslims de islam niet beoordelen op basis van de donkere levensstijl van bepaalde dwepers.

In dit verband, dienen onze christelijke broeders rekening te houden met de volgende punten:

De onverdraagzame mentaliteit is zo vijandig tegenover moslims, als ze is jegens christenen en joden

Deze sinistere manier van denken, die sommigen proberen toe te schrijven aan de islamitische godsdienst, is in werkelijkheid fanatisme, niet de islam. De onverdraaglijke beweert te handelen in naam van de islam. Maar hij is liefdeloos, fanatiek, zonder begrip en heeft een donkere ziel. Hij is de vijand van schoonheid, kunst en wetenschap. Hij is vijandig tegenover het leven zelf, en tegenover vreugde en geluk.

De onverdraaglijke aanziet alle vormen van schoonheid met haat. Hij haat bloemen, kinderen, katten, honden en konijnen. Zijn geest en ziel zijn leeg. Zoals geopenbaard in een vers van de Koran, zijn zulke mensen "als aangeklede stukken hout" (Soera al-Monaafiqoen, 4). In hun ziel is er niets dat op liefde lijkt. Ze hechten geen waarde aan mensen en geen belang aan levende wezens. Er is geen ruimte voor verfijndheid, liefde of mededogen in hun hart.

Als gevolg van dit alles, haat de onverdraaglijke ook vrouwen. Een van de belangrijkste kenmerken van dwepers is hun vijandschap jegens het vrouwelijk geslacht. Het behandelen van de vrouw als derderangs burgers is een fundamenteel kenmerk van de onverdraaglijke. Tot nu toe hebben communisten, darwinisten en degenen die zich vijandig opstellen tegen de islam, de islam verbaal aangevallen en beschuldigd van vermeende haat tegen vrouwen. Maar deze vijandschap ten opzichte van vrouwen waartegen ze zich verzetten, is een kenmerk van fanatieke en achterlijke dwepers, niet van de islam, die de grootste waarde hecht aan vrouwen, hen prijst en beschermt.

Net zoals de onverdraaglijke van niemand houdt, houdt niemand van hem. Iedereen haat de aanwezigheid, de logica, levensstijl en manier van denken van de onverdraaglijke. Zelfs kwezels verafschuwen kwezels. Dat is de reden waarom er constant verdeeldheid en wrok onder hen is. Ze kunnen nooit samen leven in vrede en geluk. Net als hun ziel, is hun leven ook in diepe duisternis.

De onverdraaglijke kan worden teruggevonden in alle religies en afdelingen van de samenleving. Er zijn niet alleen onder moslims, maar ook onder christelijke en joodse gemeenschappen, mensen die proberen om de religie af te keren van haar ware essentie, en om de vreugde en liefde van het geloof in Allah te vervangen door een donkere en bloeddorstige geestestoestand. Wat we hier bespreken, zijn kwezelaars die zichzelf proberen te infiltreren onder moslims. Maar het feit is dat de onverdraaglijke steeds dezelfde vervuilde en perverse idee vertegenwoordigt, ongeacht van welke godsdienst of deel van de samenleving hij deel uitmaakt.

Als gevolg van deze angstaanjagende gemoedstoestand, verlangt de onverdraaglijke naar bloedvergieten. Hij wil overal bloedvergiet. Hij kan alleen vrede vinden met bloed en onderdrukking. Hij kan zijn haat slechts uitdrukken door bloedvergiet te veroorzaken en vijandigheid uit te spreken. Deze mensen, die bloedvergiet omhelzen in naam van de islam, die haat en wrok jegens christenen, joden en zelfs moslims, verspreiden en uit wiens mond haat en afkeer afdruipt, zijn zeer zeker geen moslims, maar kwezels onder invloed van het systeem van de antichrist.

Om deze redenen, moeten onze christelijke broeders goed onderscheid maken tussen echte moslims en fanatiekelingen, tussen de ware islam en de fanatieke mentaliteit. Alleen dan zullen zij in staat zijn om te zien dat de levensstijl waar ze tegen zijn, fanatisme is, en niet de islam.

Kwezels zijn het leger van de antichrist, ze passen de Koran niet toe, noch laten ze anderen toe hem toe te passen.

Achterlijken, fanatiekelingen en onverdraagzamen vormen het grootste LEGER VAN DE ANTICHRIST TEGEN DE ISLAM. Onze Profeet Mohammed (vzmh) vertelt dit in een Hadith:

 "Zeventig duizend geleerden uit mijn gemeenschap, alle met een tulband, volgen de Dajjal [antichrist]." (Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, blz. 796)

In zijn Hadith verwijst onze Profeet (vzmh) naar de mensen die de Dajjal volgen, in het bijzonder als mensen die van de Oemma (geloofsgemeenschap) van de islam komen en zichzelf voordoen als geleerden. Met deze Hadith, geeft onze Profeet (vzmh) aan dat het de kwezels zijn, die de belangrijkste groep aanhangers van de antichrist vormen, die zich zal keren tegen alle vrienden van Allah en die de ergste schade zal doen aan de religie.

In een andere Hadith zegt onze Profeet (vzmh):

"In de Eindtijd zullen er afstammelingen komen, wiens hersenen niet goed zullen functioneren. Zij zullen erg mooi spreken. Ze zullen de Koran lezen, maar hun geloof zal niet verder dan hun keel gaan ... "(Bukhari, 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Abu Dawud 4767, Ahmed ibn Hanbal, Musnad 1, 81, 113, 131, 289, Al-Tayalisi, al-Musnad, nr. 1984)

Zoals vermeld in de Hadith, zullen deze mensen heel goed zijn in het spreken, en de Koran lezen, maar 'hun geloof zal niet verder dan hun keel gaan.' Met andere woorden, ze zullen de Koran niet aanvaarden als maatstaf. Deze mensen zullen spreken over de Koran, maar zullen zich niet houden aan de Koran en zullen hun redeneringen baseren op bijgeloof vermengd met de Koran. Ze zullen de oordelen in de Koran als ontoereikend zien, en zelf een geloof verzinnen onder de naam van de islam. Daarom zal een aanzienlijk deel van het leger van de antichrist voortkomen uit kwezels afvallig van alle religies, die uit zijn op het toebrengen van schade aan hun eigen godsdienst en de wereld.

Het doel van kwezels is de mensen ervan te weerhouden om de Koran toe te passen. Terwijl ze dingen toevoegen aan de islam die daar niets mee te maken hebben, verwerpen zij die delen van de Koran die onverenigbaar zijn met hun eigen dwaze ideeën. Voor hen is het een reden tot enorme woede dat de Koran liefde, vrede, liefde, broederschap en eenheid adviseert en aanzet tot schoonheid, kunst en wetenschap. Het model van de moslim met de kwaliteit en de diepte van de ziel, die voortkomen uit het nastreven van de morele waarden van de Koran, die rationeel, esthetisch, modern en vol liefde is, is onverenigbaar zijn met hun onzinnige religies. Dat is de reden waarom de antichrist onverdraagzaamheid en fanatisme gebruikt om de islam, die gebaseerd is op de Koran, van binnenuit een klap toe te brengen.

Dit punt moet nu duidelijk worden gemaakt; er kunnen ook eerlijke mensen bestaan die echt van Allah houden, maar die ideeën aanhangen die eigenlijk geen plaats hebben in de ware islam, hetzij door een gebrek aan kennis of door onjuiste onderwijs. We moeten een onderscheid maken tussen deze mensen en dwepers die bewust proberen om nonsens toe te voegen aan religie. De eerste zijn mensen die de waarheid zullen accepteren wanneer ze verlicht zullen worden door de het licht van de Koran. Almachtige Allah is Hij, Die altijd Zijn oprechte dienaren het ware pad laat zien.

De Koran heeft de oorlog verklaard aan fanatisme

De Koran heeft de oorlog verklaard aan ALLE BEDREIGINGEN GEBRACHT DOOR HET FANATISME, WAARONDER ONGELUK, ONDERDRUKKING, LIEFDELOOSHEID, DWEPERIJ, WOEDE EN BLOEDVERGIETERIJ. De islam gebaseerd op de Koran is precies het tegenovergestelde van onverdraagzaamheid. Islam zet aan tot vrede, liefde en vriendschap. Hij moedigt aan tot eenheid, het prijzen van de naam van Allah, broederschap en het vestigen van wereldvrede. Mensen die sommige verzen van de Koran negeren en andere als bewijs willen presenteren voor hun eigen dwaze geest, en zo beweren dat de Koran aanzet tot oorlog, maken een ernstige fout. Zoals onze Heer openbaart in vers 25 van Soera Yunus, nodigt Allah uit "naar het tehuis van de vrede." Volgens de Koran is actieve oorlog enkel toegestaan voor defensieve doeleinden. De voorwaarde is gesteld dat een moslim alleen oorlog mag voeren indien hij aangevallen is, om zijn leven te verdedigen. Onze Profeet (vzmh) is de persoon die dit op de duidelijkste manier in praktijk bracht. Alle drie de oorlogen in de tijd van onze Profeet (vzmh) werden gevoerd voor defensieve doeleinden, en vergeving was altijd geadviseerd. Tijdens de Slag van de Loopgraven, bijvoorbeeld, liet onze Profeet (vzmh) loopgraven bouwen om de moslims te beschermen tegen aanvallen van de andere kant.

In de Koran maakt Almachtige Allah de oorlog wettig voor de moslims, alleen onder specifieke omstandigheden:

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Soera al-Baqara, 190)

Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. (Soera al-Baqara, 192)

Opdat moslims oorlog mogen voeren, moet er eerst een offensief komen van de andere kant. Oorlog wordt opgeroepen als een laatste optie om zich te beschermen van de onderdrukking van een agressieve, onrechtvaardige groep waarmee het praten niet mogelijk is. Ook in een dergelijk geval, hebben moslims de verantwoordelijkheid om niet tot het uiterste te gaan, met andere woorden, zij mogen alleen defensief vechten. Bovendien mag volgens de islam, nooit schade toegebracht worden aan vrouwen, kinderen of ouderen. Zoals onze Heer openbaart in vers 192 van Soera al-Baqara, zijn moslims ook geadviseerd om te stoppen met vechten als de andere kant dat doet.

Weer in de Koran, is duidelijk aangegeven dat het doden is een zonde:

"... wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders. (Soera Al-Maida, 32)

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. (Soera al-Forqaan, 68)

Zoals blijkt uit deze verzen, is het volgens de Koran een zonde dat een moslim doodt. In Soera al-Ma'ida, vermeldt Allah dat hoewel gezanten de mensen voor die zonde waarschuwden, toch velen van hen die grens overschreden. Met andere woorden, hoewel het oordeel vastgelegd is in de Koran, zijn er nog steeds mensen die de Koran ontoereikend vinden, verder gaan dan de ware grenzen en uit zijn op onrechtvaardige onderdrukking en bloedvergiet. Deze mensen zijn de kwezels en de fanatici die beweren te handelen in naam van de islam, maar in feite onder de invloed van het systeem van de antichrist zijn.

De oorlog verklaren aan de islam is geen methode om onverdraagzaamheid uit te roeien

Degenen die onverdraagzaamheid onterecht aan de islam toeschrijven, en dit onverdraagzame systeem willen uitroeien, maken in het algemeen de fout dat ze een vijandige houding ten opzichte van de islam aannemen. Er zijn opzettelijke pogingen gedaan om deze zienswijze op de islam te verspreiden, vooral door de atheïstische en darwinistische pers, intellectuele organisaties en invloedrijke kringen. Deze kringen stellen de islam opzettelijk verkeerd voor, ze doen aan opstokerij door slogans in te prenten, waaronder "Dit is wat moslims willen, ze zullen jullie niet laten leven, dus vernietig hen voordat zij jullie uitroeien." Zij kregen deze taak van verschillende duistere krachten. Onder invloed van die conditionering, beweren sommige christenen dat de Koran en de islam moeten vernietigd moeten worden om het onderdrukkende en onrechtvaardige systeem gecreëerd door onverdraagzaamheid uit te roeien (de islam en de Koran zijn verheven boven dit verwijt).

Maar dit beleid, die een schending is van de rede en het geweten, zal achterlijkheid en fanatisme alleen maar voeden, in tegenstelling tot de verwachtingen. Elke aanval gericht op de Koran en de ware islam, maakt het systeem van onverdraagzaamheid, dat alle soorten van agressie, bloedvergiet en geweld verdedigt, en naar liefdeloosheid streeft, sterker. Dit betekent boos zijn op de onverdraaglijke, maar de oorlog verklaren aan Allah (Allah is verheven) en is een uiterst dwaze manier van handelen. De manier om de kwezel en het bloeddorstige systeem dat hij verdedigt, te elimineren is het op de voorgrond brengen van de Koran en de ware islam, en het terugbrengen van de islam van de Periode van Gelukzaligheid. Het vreugdevol, naar buiten gericht leven van de ware moslim, gebaseerd op liefde, genegenheid, vriendschap en broederschap en het streven naar democratie, vrijheid, modernisme en progressie, doet de kwezelaar schroeien en branden. Daarom moeten onze christelijke broeders de ware moslims steunen tegen de onverdraagzame mentaliteit, die schadelijk is voor zowel moslims als voor christenen en joden, ze moeten mensen aanmoedigen om te leven volgens de ware islamitische morele waarden.

De bestrijding van onverdraagzaamheid is een religieuze ereplicht voor een moslim. Want strijden tegen de polytheist is een gebod van de Koran. 'Kwezel' is een andere naam van de "polytheist" zoals bedoeld in de Koran. Almachtige Allah verwijst naar de huichelaars, ongelovigen en mensen met een ziekte in hun hart, als polytheisten. Zij zijn de vijanden van de Periode van Gelukzaligheid, zij verklaren de oorlog aan de KORAN IN DE NAAM VAN DE KORAN. De perverse mentaliteit die liefdeloos, meedogenloos, onbeschaafd en onopgeleid is, niet van kunst en wetenschap houdt, tegen diep nadenken is, de religie gecompliceerd wil doen lijken, uit is op vertoning, en een zelf een religie ontwikkelt met verzinsels en bijgeloof, heet 'achterlijkheid' of 'polytheïsme'. Daarom MOET HET PERVERS SYSTEEM VAN FANATISME, DAT ONTWIKKELD IS IN TOTALE OPPOSITIE TEGEN DE KORAN, DE KORAN ALS ONTOEREIKEND ACHT EN NET HET TEGENOVERGESTELDE DOET VAN WAT ER IN DE KORAN STAAT, VERPLETTERD WORDEN DOOR MOSLIMS. Om die reden komt de meest effectieve intellectuele strijd tegen hen, van de moslims die de Koran volgen, met andere woorden, van ons.

De oplossing tegen onverdraagzaamheid is het omhelzen van de islam van de Periode van Gelukzaligheid en de ware morele waarden van de Koran. Hazrat Mahdi (as) zal dat in deze tijd doen. Om die reden is het zeer belangrijk dat het systeem van de Mahdi wordt gesteund. Het systeem van de Mahdi bevat liefde, vrede, broederschap, veiligheid, vrede en vriendschap. Het bevat vreugde, geluk, kunst en schoonheid. Vrijheid, ongedwongenheid en democratie. Het is modern en vooruitstrevend. Het is erg gevaarlijk om het onverdraagzame systeem te ondersteunen, dat een probleem vormt voor heel de hele wereld, door de ware islam aan te vallen. Het onverdraagzame systeem dat een bedreiging is voor de drie grote religies, zal pas tot een einde komen wanneer de Koran volledig wordt toegepast en het systeem van de Mahdi (vzmh) wordt versterkt en ondersteund. De islam van de Koran zal noch sjamanisten, noch atheïsten, noch satanisten noch darwinisten achterlaten. Dit is de enige en definitieve oplossing.

Wanneer de ware islamitische morele waarden nagestreefd worden, zullen ook de christenen en joden in vrede leven

Het is zeer belangrijk dat onze christelijke en joodse broeders hetgeen we hier hebben beschreven met begrippen als liefde, vrede, democratie, vrijheid, geluk en moderniteit, beschouwen als een ‘goedbedoelde analyse’. Het is niet onze mening als individu. Het is gebaseerd op de Koran. Het is in overeenstemming met de geest van de Koran, alle voorbeelden van de Profeet Mohammed (vzmh) en de goedkeuring van Allah, Die Vergevensgezind en Barmhartig is. Dat is hoe de Koran werd aangewend in de tijd van onze Profeet (vzmh). Bloedvergiet bestaat alleen in de onzinnige ideeën van de dwepers. Kwezels gecontroleerd door de antichrist hebben het vergieten van bloed afgeschilderd als de ware islam en geprobeerd om dit idee te verspreiden over de hele wereld, om zo enorme massa’s mensen misleiden.

Het is essentieel dat onze christelijke broeders de ware en de grote boodschap van de Koran zien. De Koran is een lichtstraal voor iedereen die ernaar kijkt met een goed geweten. Alles wat mensen gelukkig maakt en de wereld verlicht, is in de Koran. Het leven volgens de Koran, zoals de mensen deden in de Periode van Gelukzaligheid, zal de hele wereld een algehele welzijn en schoonheid brengen. Dat de Koran op deze manier nagestreefd wordt door moslims, zal evenzeer een bron van vrede, geluk en rust zijn voor christenen en joden. De jongeren die zullen leven in een dergelijke omgeving, zullen erg gelukkig zijn. De vreugde die deel uitmaakt van de menselijke aard, maar die verdwenen is door toedoen van het systeem van de antichrist, zal terugkeren naar de maatschappij. Kunst zal vorderen, er zullen kunstenaars verschijnen die echte kunst vervaardigen. De architectuur, die verdween onder invloed van het systeem van de antichrist, zal nieuw leven worden ingeblazen. Want veiligheid, vrede, geluk, vriendschap, broederschap, en het allerbelangrijkste, liefde van Allah, zullen op ruime schaal verspreid worden over de wereld. Liefde brengt kunst, schoonheid, vreugde, geluk en wetenschap met zich mee. De zienswijze van de moslim die de Koran volgt, is gebaseerd op genegenheid, mededogen, liefde, rede, consistentie, evenwichtig gedrag, logisch en positief denken en het zien van het beste in alles. Daarom zal een wereld waarin mensen de islam beleven, ook erg mooi zijn voor christenen en joden.

Hetgeen waartegen christenen zich moeten verzetten, en intellectueel moeten strijden, zijn het fanatisme, het darwinisme en het materialisme, die de vijanden zijn van alle drie de godsdiensten. Wat ze moeten steunen en aanmoedigen, is dat de islamitische religie toegepast wordt zoals beschreven in de Koran, en het systeem van de Mahdi, dat in deze tijd daarvoor zal zorgen. Wanneer ze die steun zullen verlenen, zullen onverdraagzaamheid, fanatisme, achterlijkheid, het darwinisme en het materialisme verdwijnen, en zal een sfeer van feestelijke vreugde heel de wereld verlichten. Wanneer ze die steun zullen verlenen, kan het onheil van de kwezels niet lang meer bestaan. Kerken en synagogen zijn onder de bescherming van Almachtige Allah, zoals geopenbaard is in de verzen van de Koran. Onze christelijke en joodse broeders zullen hun erediensten kunnen uitvoeren zoals ze willen en het gemak en de schoonheid die ze verlangen, kunnen bereiken. Moslims zullen leven in liefde en broederschap met christenen en joden, oorlogen zullen tot een einde komen en de wereld zal een plaats van welzijn, vrede en veiligheid worden.           

2011-08-06 11:39:15

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."