ALS HET GAAT OM WARE BEPALINGEN, HEBBEN WE NIETS TEGEN DE CHRISTENEN EN JODEN

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 1 februari 2011 op Kaçkar Tv

 

ADNAN OKTAR: ...Ik had een vraag, kunt u vers 51 van Soera al-Maidah lezen en er uitleg over geven? Alstublieft, ik vraag me dit af en hecht er belang aan. U zei dat joden en christenen onze broeders zijn en in Soera al-Maidah staat het tegengestelde, hoogachtend Ferruh”. Soera el-Maidah, vers 51. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah van de satan. “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden (voogden). Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden (voogden) neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet. En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: "Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen." Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen”, de abjadwaarde hiervan is 1996. “Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen.” “En de gelovigen zullen zeggen: "Zijn dit degenen die met hun ernstige eden bij Allah zwoeren dat zij waarlijk met u waren?" Hun werken zijn verloren gegaan en zij zijn verliezers geworden.” We beginnen te lezen voor de aanvang van het vers. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah van de satan, vers 44.

“Waarlijk, Wij zonden de Thora neder, waarin leiding en licht was”. Wat was er in de Thora? “Leiding en licht”. “, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allahs Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft neergezonden, zij zijn ongelovigen. Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Thora bij zich hebben waarin Allahs oordeel is? Toch wenden zij zich af. En zij zijn geen gelovigen.” De Thora waarin Allahs oordeel is.

Wat zegt Almachtige Allah in de Koran? Ze brengen de Thora waarin Allahs oordeel is en Almachtige Allah wil dat onze Profeet (vzmh) die bepalingen toepast. “Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Thora bij zich hebben waarin Allahs oordeel is? Toch wenden zij zich af” zegt Allah Ta’Ala. Hij zegt dat ze de bepalingen in de Thora niet aanvaarden. Maar Allah wil dat ze die aanvaarden. De bepalingen van de Thora die in overeenstemming zijn met de Koran, zijn geldig. “En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen voor hem in de Thora was (geopenbaard)”, de profeet Jezus (vzmh) bevestigt wat er in de Thora staat. “En Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvoor in de Thora was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard”. In het Evangelie staan oordelen van Allah die gelden, en Allah zegt dat ze die moeten toepassen. Wat zal de Mahdi (vzmh) doen? Hetzelfde. Hij zal de joden leiden met de geldige bepalingen in de Thora, en de christenen met die in het Evangelie. Hij verklaart het ware. Kijk “En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.” Het tegendeel in onwettig voor Allah, Hij zegt dat ze de bepalingen in het Evangelie moeten toepassen. “En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvoor in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen.

Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg.” Een aparte wet en weg voor de christenen, joden en moslims. “En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt”, als Allah het wou, zou er 1 godsdienst zijn. “maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam. Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?” Hoe weten we welke delen van de Thora en de Bijbel geldig zijn? Met de Koran. We kunnen het niet weten zonder de Koran.

Volg de Thora en het Evangelie betekent volg de oordelen in de Thora en het Evangelie, die in overeenstemming zijn met de Koran. Maar de Thora en het Evangelie zijn niet nietig. Want Allah zegt dat ze geldig zijn. De bepalingen erin die in overeenstemming zijn met de Koran, zijn geldig. “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden (voogden). Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden (voogden) neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Dit vers betekent niet dat we niet met joden en christenen mogen praten, trouwen, dat we ze niet als volwaardige mensen mogen beschouwen, of dat we ze moeten onderdrukken. Dit vers betekent “neem hen niet tot voogden, tot bestuurders over jullie, aanvaard niet om geleid te worden volgens hun vervormde bepalingen”. Dus een moslim moet willen geleid worden door een moslim, dit is wat de Koran zegt.

“Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden (voogden) neemt, is inderdaad één hunner.” Nu ze zullen ons zeggen; “volg de drie-eenheid”, wat gebeurt er dan? Dan is hij uit de islam gestapt en volgt hij hem. Of hij zegt: “de profeet Jezus (vzmh) is gestorven aan de kruis”. Wat gebeurt er als je daarin gelooft? Je bent geen moslim meer, dit is wat de Koran zegt, het gaat niet over de ware bepalingen. Als een jood zegt: “er is geen godheid buiten Allah”, kan een moslim niet zeggen dat hij niet akkoord gaat. Dan stemt hij toe, indien een christen of jood bidt of aalmoezen geeft, gaat hij daarmee akkoord. Bijvoorbeeld, Allah zegt dat ze proper moeten zijn. De moslim gaat akkoord met de bepaling over proper zijn. Waarmee gaat hij niet akkoord? De bepalingen die ongeloof bevatten. Als het gaat om die bepalingen, nemen we hen niet tot voogden. We volgen hen niet, we sluiten ons niet aan bij hen. Want anders zouden we niet kunnen trouwen met christenen en joden volgens die bepaling, in een Koranvers zegt dat Allah we met hen kunnen trouwen.

En Allah zegt in een vers “gij zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen”. En Allah zegt dat we ze moeten uitnodigen tot de eenheid van Allah. Dus als het gaat om ware bepalingen, hebben we niets tegen de joden of christenen. Wanneer wel? We nemen hen niet tot voogden als het gaat om ongeloof, om onderwerpen waarvan Allah ons in de Koran geopenbaard heeft dat ze verkeerd zijn.  Wat zegt Allah anders over de ware bepalingen? “En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard.” Allah aanvaardt dit. Kunnen wij als moslims deze bepaling tegenspreken? Zijn deze woorden niet duidelijk? Kijk, “laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders”. Dus wij gaan akkoord met hen wanneer het gaat om bepalingen in overeenstemming met de Koran, dat waarderen we. Maar we volgen hen niet als het om ongeloof gaan, dan nemen we hen niet tot bestuurders of voogden.

Die bepalingen aanvaarden we niet, dat is de betekenis daarvan. Dat vers betekent niet dat we hen zonder meer moeten haten en aanvallen. Want kijk we moeten naar de context van het vers kijken. Zonder context kun je het vers niet interpreteren. In vers 44 zegt Almachtige Allah; “Waarlijk, Wij zonden de Thora neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allahs Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft neergezonden, zij zijn ongelovigen. Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Thora bij zich hebben waarin Allahs oordeel is?” Hij zegt dus: “volg de bepalingen in kwestie in de Thora.”

Wanneer er een rechtszaak was, oefende onze Profeet (vzmh) het recht van de Thora uit op hen. Zegt Cubbeli ook niet dat de Mahdi (vzmh) het recht van de echte Thora en het echte Evangelie zal uitoefenen op hen? Dus er is geen probleem indien de echte Thora en Evangelie gevolgd worden. Wanneer wel? Waar nemen we de joden en christenen niet tot vrienden? Bij zaken waar ze het mis hebben. Als het gaat om ware bepalingen, hebben we niets tegen hen. We vinden het ook aangenaam dat ze Allah vriendschappelijk benaderen. Dat is een schoonheid. We bidden dan opdat Allah hen tot vrienden neemt. Maar ze zeggen zelf “Ik ben een vriend van Allah” aan Allah.  Belangrijk is dat Allah hen ook tot vrienden neemt, inshaAllah...

ADNAN OKTAR:... Nu indien zij de echte Thora en het echte Evangelie volgen, zijn ze dan vijanden? Ze zijn vrienden...

ADNAN OKTAR:... Zal de Mahdi (vzmh) dan zeggen: jij volgt de Thora, ik ben uw vijand? Nee ze zijn vrienden. Zal hij de vijand zijn van een christen die het echte Evangelie volgt?  Nee. Allah openbaart in vers 63, “Waarom weerhouden hun priesters en Schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het eten van verboden dingen?” Waarmee moeten ze dat doen? Met de Thora, dit is een oordeel. Verder staat er in de Koran: “En zij die, wanneer gij tot het gebed roept het tot spotternij en spel maken. Dit komt doordat zij een volk zijn dat niet begrijpt”. Iemand die spot met het gebed. Hoe kan je hem tot vriend nemen? Natuurlijk kan je dat niet. Hij pleegt onrecht. De Koran verklaart: "Zeg: "O, mensen van het Boek, gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is neergezonden en in hetgeen voordien was neergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn?" Dus de viezeriken worden in de Koran apart gehouden van de Mensen van het Boek. “

Als de mensen van het Boek hadden geloofd en rechtvaardig gehandeld, zouden Wij gewis hun zonden hebben vergeven en hen in tuinen van zaligheid hebben toegelaten. En als zij de Thora en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is neergezonden, in acht hadden genomen”, de Thora, het Evangelie en de Koran. Dus wie de Thora of het Evangelie volgt, moet Mohammedaan worden. Het is voor Allah niet verkeerd dat ze de Thora volgen. Ze mogen. Wij volgen ook de ware bepalingen in de Thora en het Evangelie. Men kan iemand die de ware delen in de Thora of het Evangelie volgt, niet haten. Dat doet de Mahdi (vzmh) ook niet. Cubbeli zegt ook dat ze vrienden worden. “En als zij de Thora en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is neergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten.” Dan zou er noch een economische crisis, noch een andere moeilijkheid zijn, zegt Allah.

“Onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht”. Dus er zijn ook gematigden onder hen. De Koran onderscheidt hen van de zondaars. “Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren. En toen Wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven u verhieven, zeiden Wij: "Houdt vast, wat Wij u hebben gegeven en bedenkt wat het bevat, zodat gij behoed zult worden.” Wat betekent vasthouden, de bepalingen zorgvuldig volgen, in praktijk brengen zoals Allah ze geopenbaard heeft en ze niet verdraaien.

Kijk Almachtige Allah zegt; “En als zij de Thora en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is neergezonden, in acht hadden genomen”, dus bescherm de Thora en het Evangelie, maar ook de Koran. En volg de Koran ook. “En waarlijk, hetgeen u van uw Heer is neergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen; treurt derhalve niet over het ongelovige volk”. Dus dat een christen een Mohammedaan wordt, en daarna de ware bepalingen in het Evangelie of de Thora volgt, is mooi. Wat zal de Mahdi (vzmh) doen wanneer hij een Mens van het Boek ziet? Hij nodigt hem uit naar de echte Thora. Hij oefent dat recht uit op hem. Dat vindt Allah mooi. Want dan volgt hij het originele, het echte. Daarin zijn er geen elementen van ongeloof. Maar opdat het perfect zou zijn, moeten ze, zoals er in de Koran staat, Mohammedanen worden. Wanneer ze de Koran helemaal volgen, zijn er geen problemen meer...


2011-08-02 10:34:11

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net