Gewetensvolle mensen moeten geen waarde hechten aan eenzijdige websites zoals Wikipedia, maar aan feiten

Iedereen die de wereld zorgvuldig observeert en rationele wereldontwikkelingen evalueert, ziet in de loop van de geschiedenis onvermijdelijk de voortdurende culturele strijd tussen goed en kwaad. Aan de ene kant zijn er mensen die pleiten voor de liefde en vrees voor God, goedheid, broederschap, vrede en vriendschap, en aan de andere kant zijn er mensen die degeneratie bevorderen, conflicten en oorlogen veroorzaken en het geluk van mensen wegnemen. Het is een pijnlijk feit dat, terwijl mensen van haat en conflict, die de concepten van familie en moraliteit willen elimineren, elkaar bij elke gelegenheid steunen en in eenheid handelen, en zij die wensen om morele waarden te zien heersen over de wereld zoals God geboden heeft, vaak falen om samen te handelen. In werkelijkheid is de scheiding van het goede een handeling die door het kwaad wordt georganiseerd; het duistere propaganda-werk, dat tegen goede mensen wordt uitgevoerd, door middel van communicatiemiddelen zoals kranten,tijdschriften, televisie en internet, zijn vaak de belangrijkste reden om te voorkomen dat goede mensen samenkomen.

Handelend op basis van geruchten, zonder naar elkaars werk te kijken en de gunstige resultaten van deze werken te onderzoeken, of zonder direct informatie van hen te ontvangen, is een houding die gelovigen moeten vermijden. In de heilige boeken van alle drie de religies staat dat gelovigen beledigd zullen worden, absurde beschuldigingen tegen hen zullen worden gedaan,  en dat ze soms ten onrechte zullen worden berecht vanwege deze beschuldigingen. Volgens de geboden van alle drie de Abrahamitische religies, oordelen gelovigen niet over een andere gelovige zonder na te gaan en te onderzoeken wat ze hebben gehoord. Dat komt omdat ze  bewust zijn van het feit dat elke gelovige die als dienaar van God leeft het doelwit kan worden van verschillende lasterpogingen, leugens, druk en intimidaties door diegenen die hen willen tegenwerken. Een van de belangrijkste redenen achter deze belasteringen is om de verspreiding van de morele waarden van religie te voorkomen, door mensen aan te sporen afstand te houden van gelovigen.

Een van de meest gebruikte mediums tegen gelovigen in deze eeuw, meestal beschreven als het informatietijdperk of internet, zijn ongetwijfeld websites. Met name websites die bestaan uit inhoudsgebruikers die zonder abonnementen of betalingen zijn gemaakt zoals Wikipedia, kunnen gemakkelijk grote groepen mensen bereiken. Wikipedia beschrijft zichzelf als "de vrije encyclopedie", maar talrijke voorbeelden van de website in de praktijk tonen het tegendeel aan.

Wikipedia wordt gedomineerd door een benadering van eenzijdige bevooroordeelde informatie en een soort censuursysteem dat een bepaalde mentaliteit en een wereldvisie begunstigt. Veel incidenten die plaatsvonden met betrekking tot Wikipedia onthullen deze waarheid.

Twee voorbeelden en talloze andere voorbeelden onthullen dat Wikipedia in feite niet gratis is

Het eerste hiervan gaat over de Wikipedia-pagina gemaakt voor Dr. Günter Bechly, de beroemde paleontoloog die directeur is van het Natuurhistorisch Museum van Stuttgart in Duitsland. Dr. Günter Bechly organiseerde een tentoonstelling in het museum voor de 150ste verjaardag van de geboorte van Darwin. Bechly plaatste een aantal creationistische boeken op een schaal van een weegschaal en Darwin's boek The Origin of Species op de andere kant, waaruit bleek dat Darwin’s boek zogenaamd zwaarder is. Aangezien de tentoonstelling de aandacht trok en er een persconferentie was gepland, begon Bechly wetenschappelijke boeken te lezen waarin de Schepping werd bepleit om de vragen van de journalisten te kunnen beantwoorden. Na het voltooien van zijn lectuur en onderzoek, besefte Bechly dat het Darwinisme geen theorie was die verdedigd kon worden en stelde dat hij nu in de Schepping geloofde, en dat de evolutietheorie niet klopte. Onmiddellijk na zijn verklaring, net als wat er gebeurde met veel geleerden die hadden aangegeven voorstander van de Schepping te zijn, werd Bechly uit zijn positie van het museum verwijderd.

Terwijl er uitgebreide informatie over Dr. Bechly werd opgenomen toen hij het Darwinisme verdedigde, verwijderde Wikipedia de pagina van Dr. Bechly nadat hij de evolutie had ontkend.

Het tweede incident heeft te maken met de Wikipedia-pagina van Walter Bradley, een vooraanstaande professor aan de Baylor Universiteit. Met als achtergrond uitgebreid onderzoek, publicaties en educatie staat prof. Bradley ook bekend om zijn wetenschappelijke publicaties en boeken die de Schepping verdedigen. In april 2017 censureerde Wikipedia de pagina van Bradley door het te degraderen tot twee korte paragraven.

Wikipedia Onder Druk

Deze twee incidenten laten zien dat Wikipedia onder een dusdanige Darwinistische druk staat dat het geen plaats kan bieden aan wetenschappers die hun eigen mening geven. Degenen die vandaag de dag de evolutie bepleiten, werken feitelijk hard om diegenen te verwijderen die wetenschappelijke bevindingen onthullen, betreffende het feit van de Schepping, van wetenschappelijke instellingen, de media en zelfs het internet. Een jonge student die zegt: "Er heeft geen evolutie plaatsgevonden" kan de examens van onderwijsinstellingen niet halen en zo'n wetenschapper kan onmogelijk een academische carrière opbouwen. Bovendien kunnen degenen die beweren te handelen in naam van de wetenschap, de wetenschap zelfs niet tolereren als ze zien dat juist de wetenschap de Schepping bewijst.

Vandaag de dag is het bestaan van de Darwinistische dictatuur in de wereld een onbetwistbaar feit. Deze dictatuur tolereert geen presentatie van verschillende meningen en wetenschappelijk bewijs, maar gaat door met hun eenzijdige propaganda om Creationisten in diskrediet te brengen, en ze te presenteren als anti-wetenschappelijke reactionairen. Wikipedia zou niet gebruikt mogen als een van de mediums van de Darwinistische dictatuur.

Creationist Dr. Günter Bechly wiens pagina werd gewist door Wikipedia, bewerend dat hij “onbelangrijk” is, is feitelijk een van de belangrijkste fossielen verzamelaars ter wereld. Bechly is een dusdanig belangrijke paleontoloog dat veel soorten naar hem zijn vernoemd. Desondanks beschouwt Wikipedia Bechly als "onbelangrijk " alleen vanwege zijn anti-darwinistische redevoering.

Schriftelijke vermeldingen in Wikipedia worden beoordeeld en bewerkt door grotendeels anonieme personen. Deze redacteurs hebben een bevooroordeelde houding, niet alleen ten aanzien van evolutie en creatie, maar ook tegen elke andere gemeenschap die het niet eens is met hun eigen ideologie. Het indienen van onjuiste informatie over religieuze mensen die in het bestaan van God geloven, en die zich verzetten tegen materialistische ideologieën zijn meestal toegestaan en correcties van dergelijke fouten zijn niet toegestaan. Aansprekingen en pogingen om de informatie op dergelijke inhoud te corrigeren worden voortdurend geweigerd. Dit laat zien dat Wikipedia niet veel waarde hecht aan de nauwkeurigheid van haar informatie, maar vindt het wel van belang of het in overeenstemming is met een bepaalde ideologie of niet.

Het is duidelijk dat Wikipedia een ideologische agenda heeft en verre van objectief is.

Moslims, joden en christenen moeten samenwerken tegen de gedachtegang die Wikipedia vertegenwoordigt

De bevooroordeelde houding van Wikipedia is een houding tegenover alle gelovigen van elke religie. Wanneer het geconfronteerd wordt met een dergelijke houding, zou het niet juist zijn voor gelovigen om te zeggen"Deze houding is gericht tegen moslims, dus het gaat ons niet aan" of "Dit is een houding ten opzichte van christenen, dus het gaat niet om ons". Integendeel, als er een bepaalde houding ten opzichte van het geloof is, religie of in de richting van het geloof in de Schepping, moeten alle moslims, christenen en joodse gelovigen zich verenigen, elkaar verdedigen en ondersteunen. Elke andere houding, zou fragmentatie onder gelovigen betekenen, en dat is precies wat de darwinistische dictatuur wil. We moeten niet vergeten dat Darwinisten willen voorkomen dat de Creationisten, religieuze en goede mensen zich verenigen en gaan samenwerken om God’s Glorie te verspreiden.

Degenen die vrede, vriendschap en goedheid bepleiten, zijn gedurende de geschiedenis in de maatschappij altijd onderdrukt geweest, onderworpen aan leugens en schandalige lastercampagnes.

Profeet Jezus en zijn apostelen werden onderworpen aan vele smadelijke beschuldigingen zoals "waanzin, het nastreven van persoonlijke interesses, het creëren van een nieuwe religie "en ondergingen veel beproevingen. De eerste christenen schonken geen aandacht aan dergelijke laster en bleven de profeet Jezus en zijn apostelen verdedigen en ondersteunen. Ze beschouwden deze ongepaste beschuldigingen van kwaadwillende mensen als een bewijs dat ze het rechte pad volgden.

Desondanks zijn er een aantal geweest die oppervlakkig dachten en die op een dwaalspoor werden gebracht door deze beschuldigingen. De secties die verwijzen naar de beproevingen die de gelovigen in de Bijbel tegenkwamen, vermelden ook de zwakke persoonlijkheden die de moed niet konden tonen om oprechte gelovigen te steunen.

... All the believers used to meet together in Solomon’s Colonnade. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. (Acts, 5:12-13)

 Prophet Jesus (pbuh): “You must be on your guard! You will be handed over to the local councils... and flogged. On account of me you will stand before governors and kings as witnesses to them. ... Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say.  Just say whatever is given you at the time for it is not you speaking, but God. (Mark, 13:9,11)

Everyone will hate you because of me. But the one who stands firm to the end will be saved." (Mark, 13:13)

... (Prophet Jesus (pbuh)said) "... “But before all this, they will seize you and persecute you. They will...put you in prison. And you will be brought before kings and governors, and all on account of my name... You will be betrayed even by parents, brothers and sisters, relatives and friends, and they will put some of you to death. Everyone will hate you because of me. But not a hair of your head will perish. Stand firm, and you will win life (Luke, 21:12, 16-19)

If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. ... However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. (1 Peter, 4:14,16)

You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings... what kinds of things happened to me. The persecutions I endured! Yet the Lord rescued me from all of them... In fact, everyone who wants to live a godly life will be persecuted. While evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. (2 Timothy, 3:10-13  - NIV)

Consider it pure joy, my brothers and sisters,[a] whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work . So that you may be mature and complete, Not lacking anything. (James, 1:2-4)

Als degenen die in God geloven zich niet verenigen, zal de beweging van de Dajjal (antichrist) sterker worden

Vandaag verspreidt goddeloosheid zich als een lopend vuurtje. Geweld, drugs, alcohol, verlies van familiewaarden, suïcidale tieners en volwassenen, onrecht en onderdrukking beïnvloeden elk deel van de samenleving. Alleen door middel van een culturele strijd, tegen de filosofie waarin de mensen in de richting van goddeloosheid worden geleid, kan dit worden gestopt. De tijd voor deze culturele strijd is al aangebroken. Het goede moet samen gaan werken, hun middelen bundelen en gemeenschappelijke wetenschappelijke activiteiten zo snel mogelijk voortzetten.

Bij het starten van een nieuw samenwerkingsverband, zou het ongetwijfeld een ernstige vergissing zijn voor gelovigen om een dergelijke samenwerking op te geven op basis van informatie van een bevooroordeelde bron zoals Wikipedia. De gids waar de gedachten van de gelovigen over een persoon of activiteit gebaseerd moet zijn, is wat ze hebben geleerd van hun heilige Boeken, hun geweten, hun gedachte en hun inzicht. Een darwinistische / materialistische bron die het bestaan van God ontkent en een bevooroordeelde houding tegenover religieuze mensen heeft, kan nooit een betrouwbare gids voor gelovigen zijn. Het zou ongetwijfeld genant en vernederend zijn om gunstig werk op te geven vanwege onjuiste informatie die door een dergelijke bron wordt gegeven.

Christenen, joden, moslims en alle goede mensen in de wereld kunnen alleen slagen als ze zich verenigen tegen het kwaad dat de beweging van de dajjal (antichrist) over de hele wereld heeft georganiseerd. Elke toegewijde en vastberaden poging die wordt gedaan, zonder in de valstrikken te vallen die door de beweging van de dajjal zijn uitgestippeld om deze alliantie te voorkomen, is een belangrijke stap voor de overheersing van de waarheid. Alle gelovigen moeten ernaar streven een pionier te zijn voor de overheersing van het goede. In een grote en historische periode als de Eindtijd zou het ongetwijfeld gewetenloos zijn om toe te kijken, en niet betrokken te blijven in de culturele strijd van de gelovigen, vooral om aandacht te schenken aan de pogingen tot laster en regelrechte leugens die gericht zijn tegen de gelovigen door degenen die proberen kwaad te verspreiden, en om concessies te doen ten nadele van de waarheid.

https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradley_(engineer)

2017-12-01 00:03:44

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net