De poging om de islam gelijk te stellen aan de evolutie is passief, zwak, moedeloos en zinloos

Darwinisme ontkent het bestaan en de eenheid van Allah (God) en de verantwoordelijkheid van alle mensen aan onze Heer. De grondslag van het materialisme en de bewegingen die het vertegenwoordigt zijn onverenigbaar met de religieuze morele waarden. Om die reden verrichten de Darwinistische aanhangers nog steeds inspanningen, vanuit hun ideologische belangen, om het te laten behouden, ondanks dat het wetenschappelijk weerlegd is. Zowel de darwinisten als de materialisten stellen dat de mens, het universum, en alles wat zich daarin bevindt allemaal producten zijn van blind toeval. Zij beweren dat de relaties tussen mensen van nature dierlijk zijn, omdat ze de mens als een diersoort beschouwen. Deze perverse opvatting beschouwt egoïsme, meedogenloosheid, conflict en moord als volkomen gerechtvaardigd op basis van de overleving van de sterkste. Het beschouwt gevoelens als compassie, liefde, genegenheid en respect als obstakels die het proces van evolutie vertragen. Onder de darwinistische indoctrinatie, worden mensen opgevoed om altruïsme en barmhartige liefde voor anderen te minachten, en wreed, agressief en zelfzuchtig te worden.

Gezien het feit dat veel landen worstelen met de sociale problemen als gevolg van het darwinisme, is het uitermate belangrijk om gewaarschuwd te worden voor de darwinistische indoctrinatie en bedrog, zodat dit ernstige gevaar intellectueel wordt geneutraliseerd. Echter, degenen die het darwinisme niet begrijpen en de dreiging die ervan uitgaat,  zijn ook niet in staat om het belang van de intellectuele strijd daartegen te begrijpen.

In plaats van mee te doen in de intellectuele strijd tegen het darwinisme, grijpen deze individuen naar verschillende middelen om het te negeren en te vermijden. Sommigen proberen deze intellectuele strijd te bagatelliseren door te zeggen: "Het darwinisme is eigenlijk niet zo belangrijk," en dringen er bij anderen op aan om hetzelfde te argumenteren. Anderen zoeken een vermeende "middenweg" tussen de evolutietheorie en de islam, dus ze zijn op zoek om het darwinisme en de islam op hun eigen manier met elkaar aan te laten sluiten. Maar het zou helemaal uit den boze voor een moslim moeten zijn, om enig intellectuele "verzoening" tussen het darwinisme en de islam te zoeken. Bovendien, noch de verzen van de Koran, noch de Hadith van onze Profeet (vzmh) bevat enige beschrijving die evolutie suggereert.

Degenen die denken dat de evolutie een wetenschappelijke theorie is en denken, in hun eigen ogen, dat ze het een moslim identiteit kunnen geven, hebben het mis.

Degenen die enige intellectuele strijd tegen het darwinisme vermijden, hebben dezelfde moedeloosheid. Degenen die denken dat de evolutie theorie gebaseerd is op een wetenschappelijk feit zetten zich in een onhoudbare positie. Zij denken dat de beweringen van evolutionisten ondersteund worden door geverifieerde feiten en in naam van de wetenschap zijn; het is bijna onmogelijk om deze beweringen te betwisten. Omdat ze denken dat ze niet in staat zijn om te reageren,  geven ze van begin af aan op.

Feitelijk is de reden waarom de evolutietheorie als een wetenschappelijk feit wordt gezien, het resultaat  van een intensieve propaganda over het onderwerp. Televisie verslagen, kranten- en tijdschriftartikelen ondersteunen voortdurend dat de evolutie een bewezen theorie is, en onmogelijk te ontkennen is. Ze impliceren dat het ondersteunen van de evolutie theorie het ondersteunen van de wetenschap betekent, en dat het verwerpen ervan een tegengestelde logica is en ontkenning van de bekende feiten. In feite, onthullen wetenschappelijke feiten precies het tegenovergestelde van deze propaganda. De wetenschap weerlegt de evolutietheorie juist, en is geen bevestiging daarvan! Geen onpartijdige persoon die de wetenschap ondersteunt, ondersteunt ook de evolutie theorie. De reden waarom de evolutie wordt gehandhaafd op de agenda is niet omdat het wetenschappelijk is, maar omdat het dient als basis voor het materialisme en het atheïsme. Met andere woorden, evolutionaire propaganda wordt voor ideologische belangen uitgevoerd.

Het effect van deze intense propaganda vormt ook de basis waarom sommige moslims onbewust ervan uit gaan dat het onmogelijk is om het darwinisme te bestrijden. Het resultaat van deze propaganda is het onjuiste idee dat het verzet tegen evolutie betekent dat men zich verzet tegen de wetenschap. Om niet onderontwikkeld en onwetenschappelijk over te komen, doen mensen pogingen om een aantal "middenwegen" te vinden tussen de islam en de evolutietheorie, waarvan men denkt dat het vanuit de wetenschap gewaardeerd wordt. Maar eigenlijk is dit een manier om enig intellectuele strijd tegen het darwinisme te voorkomen.

Daarom is er geen reden om een open, duidelijke intellectuele strijd tegen het darwinisme te vermijden. Degenen die vrezen dat de wetenschap de evolutie heeft bewezen, en dat zij ook beïnvloed zullen worden door deze indoctrinatie , en hun eigen geloof en wereld standpunten hebben laten wankelen maken zich onnodig zorgen. Wetenschap leidt naar de schepping, niet de evolutie. Elk van de beweringen van het darwinisme werd ondermijnd door honderden wetenschappelijke bewijzen. Moslims moeten het darwinisme neutraliseren door intellectueel gebruik te maken van deze bewijzen.

Sommige moslims overdrijven de evolutionaire propaganda die voor ideologische redenen wordt uitgevoerd, en via geheel speculatieve methoden. Ze denken dat ze nooit in staat zullen zijn om het te overwinnen, en dus kiezen ze voor een passieve en moedeloze houding terwijl ze vreugdevol zouden moeten zijn, en een enthousiaste mentale strijd tegen het darwinisme zouden moeten voeren.

Eén van de ergste voorbeelden van deze passieve, moedeloze houding is, zoals we eerder aangaven, de poging om het darwinisme te islamiseren. Om bijval te krijgen, gebruiken zulke denkers het heidense geloof, overgebleven van de Sumerische samenlevingen, en informeren over de woorden van schrijvers aan wie ze grote wetenschappelijke kennis toeschrijven. Ze proberen de indruk te wekken dat “de religie dit zegt." Dit zijn echter blijkbaar excuses om een intellectuele strijd te voorkomen tegen het darwinisme- een vreselijk resultaat van een passieve en moedeloze mentaliteit.

Door de vrees voor het darwinisme, en het denken dat men niet in staat is om het met ideeën te verslaan, hebben deze mensen al verloren voordat ze zijn begonnen. Toch is deze vorm van strijd zeer denigrerend voor een moslim die een ware geloof heeft in Allah en die Zijn oneindige macht waardeert. Het is onmogelijk voor een vrome moslim om op een onenthousiaste en weerloze manier te strijden. Er kan geen sprake van zijn dat zijn verzet tegen het darwinisme deze logica inhoudt "We blijven eigenlijk precies hetzelfde houden”. De waarheid waar een moslim in gelooft is dat Allah alle dingen heeft geschapen. Het is dus onmogelijk voor een moslim om dezelfde theorieën van de darwinisten te handhaven. Een moslim moet een open, zelfbewuste intellectuele strijd tegen het darwinisme voeren. Een moslim met een gedegen vrees voor Allah kan nooit dezelfde ideeën en ideologie van het darwinisme aanhangen.

Voor degenen die zich niet bewust zijn van de gevaren van het darwinisme en hebben gefaald om te begrijpen dat het in strijd is met het geloof in Allah, zou het beter zijn om helemaal niets over het onderwerp te zeggen, in plaats van een onoprechte, foutieve logica te hanteren. Het is een vergissing om de intellectuele strijd te vermijden en om gebruik te maken van foutieve, irrationele methoden uit vrees dat men niet sterk genoeg is over een onderwerp. Het darwinisme is een ernstig gevaar dat op een serieuze manier moet worden bestreden,  en volledig moet worden geëlimineerd. In het Aangezicht van Allah, is het een ernstige dwaling en een grote verantwoordelijkheid om de intellectuele strijd tegen het darwinisme te belemmeren door niet bewust te zijn van deze dreiging.

Degenen die beweren dat er evolutie in de islam is, zijn zich er niet van bewust dat 100 miljoen fossielen de evolutie hebben weerlegd.

Sommige moslims denken, met de kennis van de jaren 1940 en 1950, dat de evolutie een theorie is die bevestigd is door de wetenschap, en proberen, in hun eigen ogen, om de islam en de evolutie overeen te laten komen, met de zwakke en eigenaardige logica "dat de moslims al lang voor Darwin de evolutie kenden”. Maar die logica is het product van een zorgwekkende onwetendheid.

In ieder geval, is  de evolutie dwaling niet een idee dat ontstond bij Darwin. Door de geschiedenis heen, hebben alle materialisten beweerd dat levende organismen spontaan ontstonden uit steen en aarde en dat levensvormen vermoedelijk van elkaar afstammen. Evolutie is een heidens geloof van duizenden jaren geleden. De Sumeriërs en de oude Egyptenaren waren beide samenlevingen die in de evolutie geloofden en het omarmden. Bijvoorbeeld, de Egyptenaren dachten dat levende wezens spontaan uit het modderige water van de Nijl ontstonden. Het is dus zinloos om te zeggen, "Dat de evolutie al bekend was vóór Darwin en dat moslims het ook kenden," alsof men iets nieuws heeft ontdekt. Moslims, de eerste Joden, en de vroegere Christenen, de Sumeriërs en de Egyptenaren wisten natuurlijk allemaal dat de evolutie een pervers idee was. Maar zoals het vandaag de dag het geval is, kunnen rationele en gewetensvolle mensen duidelijk zien dat evolutie onjuist is. En dat sommige mensen deze valsheid hebben omarmt vanwege hun materialistische en atheïstische mentaliteit.

Ten tweede,  het idee dat levensvormen tot stand zijn gekomen door geleidelijk van elkaar te ontstaan, wordt door geen enkele wetenschappelijke bevinding ondersteund. Als levensvormen van elkaar zouden afstammen zoals Darwin of evolutionisten die in het verleden hebben geleefd hadden beweerd, dan moet dit duidelijk zichtbaar zijn in het fossielen bestand. De tot nu toe uitgevoerde opgravingen hebben meer dan 100 miljoen fossielen opgegraven.  

Maar er is geen enkele fossiel hierin te vinden die aantoont dat een levensvorm verandert in een andere levensvorm of dat ze een veronderstelde gemeenschappelijke voorouder delen. Uit elk van deze 100 miljoen fossielen blijkt dat levende wezens plotseling zijn ontstaan met alle kenmerken die zij bezitten, en dat zij honderd miljoen jaren onveranderd zijn gebleven, met andere woorden, de evolutie theorie heeft nooit plaats gevonden. Elk van deze 100 miljoen fossielen tonen zonder uitzondering aan dat levende organismen plotseling zijn ontstaan, met alle karakteristieken die ze bezitten, en dat ze gedurende 100 miljoen jaar onveranderd  zijn gebleven, met andere woorden dat evolutie nooit heeft plaatsgevonden. Als geen enkele overgangsvorm ooit is ontdekt ondanks dat de aarde overal is opgegraven gedurende de laatste 150 jaar, en niet eens één persoon heeft gereageerd op de oproep ‘’dat we 10 biljoen Turkse lira zullen geven aan degene die met een tussenvorm fossiel komt" .En als zelfs Darwin zei dat zijn theorie zou instorten als er geen overgangsfossiel werd gevonden, met andere woorden, als er zelfs niet een concrete vondst is, dan is het zinloos om sprookjes te vertellen en koppen te verzinnen als: onze voorouders waren bacteriën, "De voorloper van de vogel is ontdekt" of "onze voorouders waren gedateerd."

Allah schiep het universum en het leven niet door middel van de evolutie

In de Qur’an, heeft Allah vele verzen over het ontstaan van het leven en het universum onthuld. En toch bevatten deze verzen niet de minste aanwijzing dat levende wezens van elkaar afstammen, of dat er enig evolutionair verband tussen hen is. Natuurlijk, als Allah het zo had gewenst, kon Hij de levende wezens hebben gecreëerd door middel van de evolutie. Toch is hier geen teken van in de Qur’an, en geen één vers ondersteunt het idee dat de soorten  geleidelijk in fasen zijn ontwikkeld, zoals de evolutionisten het beweren. Als een dergelijke wijze van de schepping had plaatsgevonden, zouden we een gedetailleerde uitleg hiervan in de verzen van de Qur’an vinden. integendeel, het wordt geopenbaard in de Qur’an dat Allah het leven en het heelal op een wonderbaarlijke wijze tot stand heeft gebracht, door te bevelen "Wees!"

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘’Wees,’’ en het is. (Soerah Al Baqarah, 117)

Als, zoals wordt beweerd, half-aap, half mens levensvormen werkelijk geleefd hebben voor de profeet Adam (vzmh) – dan hadden mutaties en natuurlijke selectie een effect gehad op het ontstaan van levende wezens. Allah zou ons dan, op een zeer heldere, duidelijke en begrijpelijke manier hierover geinformeerd hebben. Echter, geen enkele vers in de Qur’an bevat dergelijke informatie. Integendeel, vele verzen informeren ons dat de mens geschapen is uit het niets, in de beste vorm:

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen. (Soerah at-Tin, 4)

Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen en Hij heeft jullie gevormd en jullie vorm nauwkeurig gemaakt. (Soerah At Taghaboen, 3)

Degenen die proberen om het darwinisme te islamiseren kunnen de schepping van de engelen en de djinn niet uitleggen 

Onze Almachtige Heer is Degene, Die schept uit het niets, niet uit een eerder model, in een vorm en op een moment van Zijn keuze. Wanneer Allah iets wil laten ontstaan beveelt Hij door te zeggen: "Wees!":

 Voorwaar, Ons Woord tegen iets wat Wij willen, is dat Wij er slechts tegen zeggen: ‘’Wees, ‘’en het is. (Soerah An Nahl: 40)

Allah is Degene, Die onbezoedeld is voor een fout of onvolkomenheid, Die niets nodig heeft. Daarom heeft Allah geen voorafgaande oorzaak, voertuig of stadium nodig om te creëren. Men moet zich niet laten misleiden door het feit dat alles op deze wereld afhankelijk is van specifieke oorzaken. Als de Schepper, is Allah onbezoedeld voor deze wetten van de natuur.

Maar degenen die niet goed nadenken over deze feiten kunnen in verschillende onjuistheden vervallen. Mensen die proberen om het darwinisme te verenigen met de islam worden misleid door dit gebrek aan reflectie. Omdat ze Allah's sublieme creatieve macht en de perfectie in Zijn creatieve kunsternaarschap niet kunnen waarderen, komen ze met onmogelijke interpretaties zoals 'islamitische evolutie. " Op de vraag hoe de engelen en de djinn zijn gecreëerd, zullen deze mensen die beweren dat de mens gevorderd is door middel van evolutie, antwoorden "Allah heeft ze uit het niets geschapen." Deze mensen weten dat Allah de engelen en de djinn heeft geschapen, maar zijn het oneens dat Hij de mens op dezelfde manier heeft geschapen. Dit is een ernstige fout. Het is verbazingwekkend dat ze niet kunnen zien dat onze Almachtige Heer, Die de engelen met de opdracht "Wees!", ook de mens op precies dezelfde manier heeft geschapen.

In de Koran, vertelt Allah ons dat de djinn anders dan de mens is gecreëerd, namelijk van vuur:

Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk. En Hij heeft de Djinn’s geschapen van een rookloze vlam van vuur. (Soerah Ar Rahman: 14-15)

Zoals het ons in de Qur’an wordt verteld, was de schepping van de engelen ook heel anders dan die van de mens. Een vers informeert ons als volgt hoe de engelen zijn gecreëerd:

Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (Soerah Fathir:1)

Zoals duidelijk is te zien in dit vers, zijn engelen ook heel verschillend van de mens qua uiterlijk. Het is ook geopenbaard in de Qur’an dat zowel de engelen als de djinn voor de mens zijn gecreëerd. Toen Allah op het punt stond de profeet Adam (vzmh) te creëren, de eerste mens, Gebood Hij de engelen en Diabolis, een djinn, om zich voor de profeet Adam (vzmh) te buigen. Een vers hierover is als volgt:

En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: ‘’Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer,’’ toen knielden zij, behalve Iblis, hij behoorde tot de Djinn’s en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? Slechts is de ruil voor onrechtvaardigen! (Soerah Al Kahf: 50)

De Schepping is een eenvoudige zaak voor Allah. Onze Heer is Degene, Die schept zonder de noodzaak voor een natuurlijke oorzaak. Als Hij de engelen en de djinn op verschillende manieren en uit het niets heeft geschapen, dan creëerde Hij ook de mens als een aparte entiteit uit het niets, zonder de noodzaak van evolutie. Hetzelfde geldt ook voor andere levensvormen zoals dieren en planten. Allah heeft deze levende organismen uit het niets in een enkel moment, zonder enige evolutie nodig te hebben geschapen, met andere woorden zonder een  soort in een andere soort om te zetten.

Moslims die de evolutie verdedigen zijn niet in staat om te verklaren hoe de staf van de profeet Mozes (vzmh) een slang werd, of hoe een beetje klei waar de profeet Jezus (vzmh) in blies in een vogel veranderde en weg vloog.

Het is geopenbaard in de Qur’an dat toen de profeet Mozes (vzmh) zijn staf op de grond wierp het veranderde in een slang, met de wil van Allah. en toen hij het weer oppakte veranderde de levende slang weer in een stuk dood hout. En toen hij het weer wierp kwam het weer tot leven. Met andere woorden, een levenloos object komt tot leven,en sterft dan, en dan komt het weer tot leven. Door dit wonder, demonstreert Allah voortdurend Zijn schepping. In de verzen wordt het volgende onthuld:

Toen wierp hij hem neer en hij werd een slang, die zich snel voortbewoog. Hij (Allah) zei: ‘’Pak hem op en wees niet bang, Wij zullen hem weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen. (Soerah Tha ha, 20:21)

Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.’’ (Soerah Tha ha, 69)

Werp jouw staf neer.’’ Maar toen hij deze zag, bewoog zij alsof het een slang was, toen keerde hij haastig om en keek niet om. (Allah zei:) ‘’O Moesa, wees niet bang, want voorwaar, bij Mij zijn de Boodschappers niet bang.’’ (Soerah An Naml, 10)

Op het moment dat de profeet Mozes (vzmh) de staf wierp die hij vasthield, werd een levenloos stuk hout omgezet in een levend wezen, als een zegen van Allah, wat zeer snel bewoog en verslond wat de andere mensen hadden gemaakt, met andere woorden, een volledig levend wezen met een spijsverteringsstelsel. Allah liet de mensen dus een voorbeeld zien van hoe Hij het leven schept uit het niets. Een levend wezen komt tot leven, alleen door Allah's wil het zo te doen, door te bevelen: "Wees!" Dit wonder dat werd geschonken door Allah aan de profeet Mozes (vzmh), vernietigde in één klap   ' het bijgeloof van de evolutie’ van de oude Egyptenaren '. De mensen rond de profeet Mozes (vzmh) werden onmiddellijk bewust van de waarheid, verlieten hun bijgeloof en wendden zich tot het geloof in Allah.

De profeet Jezus (vzmh) voerde ook een strijd tegen de heidense gedachte, heidense geloof en tegen het Jodendom dat was vervalst. Hij vertelde de mensen wat waar en juist was, maar bewees eerst de schepping. De Qur’an stelt dat de profeet Jezus (vzmh) een voorwerp uit klei maakte dat leek op een vogel, en toen hij erin blies de vogel tot leven kwam, met de wil van Allah:

Gedenkt toen Allah zei: ‘’O Isa, zoon van Marjam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak toen jij volwassen was. En toen ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. EN TOEN JIJ UIT KLEI DE GELIJKENIS VAN EEN VOGEL SCHIEP, MET MIJN VERLOF, EN JIJ BLIES ERIN EN HET WERD EEN VOGEL, MET MIJN VERLOF… (Soerah Al Ma’idah, 110)

Deze vogel kwam tot leven uit levenloze materie zonder natuurlijke oorzaak, door de keuze van Allah en door een wonder. De vogel is een van de voorbeelden van Allah's verheven Schepping, met geen eerder model of natuurlijke oorzaak. Het is onmogelijk voor degenen die het darwinisme  willen islamiseren om dit te verklaren.

Conclusie: het darwinisme is ingestort, en zijn overlevinsstrijd is tevergeefs

De wetenschap heeft de ongeldigheid van de evolutie onthuld. Mensen zijn er bewust van geworden en hebben de waarheid gezien dankzij de werken, documentaires, conferenties en tentoonstellingen die de feiten hebben uiteengezet. De zon komt weer op, en zelfs als sommige mensen zoeken om, in hun ogen, dit feit te verbergen met behulp van sterke verhalen en propaganda, is het onmogelijk om de klok terug te draaien. Mensen hebben met hun eigen ogen fossielen gezien en onderzocht, in restaurants, apotheken en winkelcentra, en zijn getuige geweest van het feit dat de evolutie nooit heeft plaatsgevonden. De darwinisten kunnen hierna vertellen wat ze willen, en zich bezighouden met eindeloze propaganda, en zoveel druk uitoefenen als ze willen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om de evolutie in leven te houden. Ons advies aan de evolutionisten is om hun nutteloze inspanningen op te geven, en zich rationeel en op een logische wijze te gedragen, en te accepteren dat het darwinisme dood is, in plaats van de wetenschappelijke gegevens te negeren.

2017-02-13 14:58:44

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."