HET LEVEN VAN JEZUS VOLGENS DE KORAN

 

 

HET LEVEN VAN JEZUS VOLGENS DE KORAN

Volgens de historische bronnen heeft Jezus Christus ongeveer 2000 jaar geleden geleefd.

De waardevolle boodschapper met de superieure eigenschappen van Onze Heer die met de eeuwige hemelse leven is beloond en die de ware religie heeft gebracht wat vandaag de dag wordt geleefd,  heeft in werkelijkheid een degeneratie gehad en is in feite aangepast. De openbaring van Onze Heer in de bijbel aan Jezus is nominaal op dezelfde manier, maar de werkelijkheid is nergens meer te vinden. Een verscheidenheid van christelijke  bronnen heeft met de tijd verschillende vervormingen gehad. Het is vandaag de dag voor ons niet mogelijk om informatie uit deze  bronnen te verstrekken. De enige bron waar we precieze informatie over Jezus Christus kunnen verkrijgen is uit de koran wat Onze Heer heeft beloofd om tot aan de dag des oordeels te beschermen. In de koran wordt de geboorte van de profeet Jezus, zijn leven, voorbeelden van gebeurtenissen die tijdens deze periode zullen plaatsvinden, de status van de mensen om zich heen en over vele andere onderwerpen verteld. Er wordt met meerdere voorbeelden verteld hoe Jezus Christus het boodschap van het geloof aan de joden overbracht. Onze Heer verteld ons in surah Ali-Imran:

Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat vَoor mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dit is het rechte pad." ( Het huis van Imraan, Al-Imraan : 50,51)

Het merendeel van de Joden heeft niet gereageerd op deze uitnodiging van Jezus, alleen een klein deel van de apostelen. De aanwezigheid van deze vertrouwelijke gelovigen worden in de koran geopenbaard als:

Toen Jezus hun (der Israëlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: "Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn." "Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen." ( Het huis van İmraan, Al-Imraan: 52,53 )

Volgens het nieuwe testament heeft de profeet Jezus samen met zijn 12 studenten alle plaatsen in Palestina bezocht. Tijdens zijn reis om mensen tot het geloof van Onze Heer uit te nodigen heeft Jezus door de wil van Onze Heer verschillende wonderen kunnen verrichten. Hij had zieken en gehandicapten en mensen met de leukoderma huidziekten genezen. Hij had er ook voor gezorgd dat mensen die blind waren geboren weer hebben kunnen zien en hij had de doden opgewekt. Deze wonderen worden als volgt in de koran vermeld:

En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt." ( Het huis van Imraan, Al-Imraan: 49 )

Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij." ( Het tafel, Al-Maidah: 110)

Jezus toonde grote wonderen en mensen raakten zeer onder de invloed. Maar de profeet Jezus verklaarde elke keer dat deze wonderen door de wil van Onze Heer plaats vond. In de bijbel wordt er verteld dat Jezus tegen de mensen zei; uw geloof heeft u behouden wanneer hij de mensen  beter maakte. Volgens de bijbel in de mattheüs hadden de mensen in feite in de aanzicht van de wonderen van Jezus Onze Heer geglorificeerd.

En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder. En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls. ( Mattheüs, 15: 29-31)

Ondanks de toenemende hindernissen, begon het aantal gelovigen in Jezus toe te nemen. Voornamelijk onder de mensen die onder onderdrukking en vervolging leefden. Tijdens deze periode reisde de profeet Jezus en zijn discipelen de hele omliggende steden en dorpen. In de tussentijd begonnen priesters en de schrijvers vallen voor te bereiden (die jarenlang durende tradities van hun bijgelovige aspecten hadden beschreven), omdat Jezus vertelde dat de gevestigde orde was vervormd en het volk opriep om alleen in Onze Heer te geloven en alleen voor Onze Heer te leven.

En het feest der ongehevelde broden, genaamd pascha, was nabij. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk. ( Lukas, 22: 1-2)

Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen beide onze plaats en volk. ( Johannes, 11:48).

In de koran staat dat Jezus bij Onze Heer werd opgenomen en degene die veel op Jezus leek werd vermoord. De profeet Jezus nodigde net als de andere profeten zijn volk uit om te geloven in Onze Heer en om zich van harte over te geven en te leven met het doel om de genoegen van Onze Heer te verdienen, zich te onthouden van zonden en kwaad, en nodigde hen uit om goede daden te verrichten.  

Hij herinnerde de vergankelijkheid en de nabijheid van het leven en de dood. En dat elk persoon op de dag des oordeels veroordeeld zal worden. Hij vertelde de mensen dat ze alleen Onze Heer dienden aan te bidden en dat ze alleen een vrees en angst voor Onze Heer dienden te hebben. In de bijbel zijn er een groot aantal voorbeelden van deze kwesties en er zijn verhalen te vinden die educatief zijn wat gelijkenis wordt genoemd. In de bijbel wordt er verteld dat Jezus advies gaf aan de mensen die ver van het geloof waren en vertelde dat de soevereiniteit van Onze Heer dichtbij is en nodigde hen uit voor vergiffenis van Onze Heer.

De joden hopen met de komst van de Messiah dat de dominantie zal worden opgericht en dat het een redding voor hen zal zijn en dat hen geloof zal worden gered.

Jezus bleef trouw aan de bepalingen van de Torah en had de joden gewaarschuwd, omdat ze ver weg van de verplichtingen waren of, omdat ze onoprecht en ten aanzien van anderen deze verplichtingen toepasten. Volgens het nieuwe testament zei Jezus tegen de Joden die tegen hem waren: ‘’Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven’’ ( Johannes, 5: 46) Jezus nodigde de mensen uit om terug te keren naar de Torah. En in de bijbel wordt er als volgt verteld:

Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. ( Mattheüs, 5:17)

Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. ( Mattheüs, 5:19)

In de koran wordt er over Jezus als volgt bericht.

Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat voor mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. ( Het huis van Imraan, Al-Imraan, 50 )

2013-03-21 22:32:45

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net