DE DEFINITIEVE OPLOSSING TEGEN TERRORISME IS HET VOEREN VAN EEN ANTI-COMMUNISISCHE INTELLECTUELE STRIJD

Vandaag zijn de grootste bronnen van het onrecht op aarde het materialisme en de diverse ideologieën en stromingen die eruit voortvloeien. Al deze stromingen vinden hun zogezegde wetenschappelijke oorsprong en steunpunt in het darwinisme. Het darwinisme, het communisme, het materialisme, geweld en terreur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder dat het darwinisme, dat de mensen aanzet tot opstandigheid, conflict, ordeloosheid, liefdeloosheid, zelfzucht en onzedelijkheid, uit de weg geruimd wordt, is het niet mogelijk om het terrorisme te voorkomen en broederschap onder de mensen te vestigen. Voor mensen die opgevoed worden met darwinistische leugens, die de mens verwijderen van de waarden die hem mens maken, en die suggereren dat het leven een strijd is, verliezen de begrippen familie, religieuze moraliteit, kuisheid en eer hun betekenis, en deze mensen kunnen zo alle soorten perverse ideologieën en stromingen achterna gaan.

Hoe kan men de effecten van het darwinisme, dat de basis vormt van het communisme en de andere bloedige ideologieën, tegengaan?

Welke zijn de standpunten van de heer Adnan Oktar over het onderwerp?      

Het feit dat vandaag niet veel landen een communistische regime hebben en dat de communistische strekking minder actief is op politiek vlak, zorgde ervoor dat vele mensen tot de verkeerde conclusie kwamen dat "de communistische ideologie verdwenen is". Maar de intellectuele grondslag van het communisme, de materialistische levensvisie, bewaart in tal van wereldlanden zijn levendigheid, en draagt toe tot de verspreiding van terrorisme en geweld. Daarom is het erg belangrijk om een correct beeld te hebben over welke de punten zijn die de communistische ideologie, die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen, en doelt op de heerschappij van onrecht, conflict en meedogenloosheid, in leven houden. Want het slopen van een ideologie is slechts mogelijk door de aderen die haar voeden, door te snijden.

De ader die het communisme voedt, is het darwinisme. Het darwinisme, het communisme, het materialisme, geweld en terreur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat het geheel die zij vormen, in stand houdt, is ideologische propaganda. Indien, in eender welk land, toegestaan wordt om propaganda te voeren voor het communistische denken, en indien daar geen antidarwinistische, anti-marxistische, anti-stalinistische propaganda aanwezig is, zal het communisme zich snel verspreiden. Daarom is de oplossing tegen het terrorisme, het voeren van een anticommunistische, en antidarwinistische intellectuele strijd. Zonder het darwinisme uit de weg te ruimen, is het niet mogelijk om het terrorisme te stoppen, en om broederschap te vestigen.

Tijdens zijn interview op 16 september 2010 op Kahramanmaraş Aksu en Kaçkar TV vertelde de heer Adnan Oktar dat enkel de naam van het communisme verdwenen is, maar dat in vele landen nog steeds het darwinistisch, atheïstisch en materialistisch systeem heerst:

ADNAN OKTAR: “Bij het voeren van darwinistische propaganda wordt de dialectische filosofie verdedigd. Als je de dialectische filosofie verdedigt, aanvaard je ‘these-antithese-synthese’. Is dat niet de essentie van de marxistische filosofie? Is het leninisme geen toepassing van het marxisme in de praktijk? En de leninistische toepassing vereist terreur en geweld. Lenin baseert zich hierbij op Darwin. Marx wijdde zijn boek aan Darwin. Hij zei: “Mijn dierbare vriend, ik wijd het aan u”. “Ik ben u mijn alles schuldig. Heel mijn theorie steunt op u,” zegt Marx. Kijk Mao zegt het ook; “Het Chinese communisme steunt op Darwin en zijn evolutietheorie”. Zij namen China ook over aan de hand van terrorisme. Een handjevol communisten namen de grote China over. Het communisme heeft geen massa’s nodig. Het Chinese volk kent niet de c van het communisme. Het volk kent het niet. Een handjevol communisten kreeg de controle in China. Ze voerden propaganda, een intellectuele strijd. Mao neemt geen blad voor de mond. Hij zegt zonder meer: “Het Chinese communisme steunt op Darwin en zijn evolutietheorie”. De staat moet de propaganda van het darwinisme meteen stopzetten. Mogen ze het darwinisme dan niet vertellen? Integendeel, ze mogen het uitgebreider vertellen. Maar ze moeten het antwoord erop ook uitgebreid vertellen. Dat is heel belangrijk, kijk. Ze moeten het antwoord erop uitgebreid vertellen. Ze moeten voor 50% het darwinisme vertellen, en voor 50% het antwoord daarop. Ze moeten bijvoorbeeld zeggen, “het darwinisme beweert dat eiwitten per toeval ontstonden”. Ze mogen het vertellen zoals ze willen. Ze mogen alle bronnen geven. “Maar de kans dat een eiwit per toeval ontstaat, is wetenschappelijk gezien nul”. Want voor de productie van een eiwit, zijn  ongeveer 60 eiwitten nodig. Meer dan 60. Dit betekent dat het afgelopen is, dat ze vastzitten. Waarom zouden de jongeren deze uitdrukkingen niet mogen zien in de boeken van de staat? Dit is een wetenschappelijk feit. Het is geen bijgeloof.

Dit is een feit dat alle wetenschappers unaniem vertellen. Waarom zou een feit waarover alle wetenschappers het eens zijn, niet in de boeken van de staat mogen staan? Waarom het bijgeloof van het darwinisme wel, maar dit wetenschappelijke feit niet? Men kan bijvoorbeeld zeggen: Darwins evolutietheorie berust op de bewering van overgangsfossielen. Ik heb er niets op tegen, ze mogen het zo uitgebreid vertellen als ze maar willen.  Maar de staat moet ook vermelden dat er wetenschappelijk gezien geen enkele overgangsfossiel teruggevonden is. De staat kan dit niet zeggen. Er is een rare toestand gaande. Welk probleem zou dat kunnen veroorzaken? De staat moet de wetenschap en de grondwet beschermen, dat is de taak van de staat. De echte wetenschap. Ik zeg niet dat de staat bijgeloof moet gaan verkondigen, ik zeg dat hij erop moet antwoorden met zuivere wetenschap. Filosofie is ook niet nodig. Men kan aan filosofie denken in een tweede stap. Filosofie is helemaal niet noodzakelijk. We zullen deze zaak afhandelen met louter wetenschap. Met echte, zuivere wetenschap. Anders zou dat zich ontwikkelen. Want een lid van de PKK neemt een biologieboek van de staat vast en zegt: “Kom eens hier”. Hij verzamelt zijn vrienden van de PKK. “Laten we samen het boek lezen dat gedrukt is door de staat. Wat staat er hier? De mens ontstond door evolutie. Alle levende wezens ontstonden door evolutie. Jij ontstond ook door evolutie. Ik ook. Vanwaar haal je dat Allah de mensen geschapen heeft? Allah bestaat niet (Allah is verheven). “Er is geen verschil tussen jou en een hond. Of het nu een hond of een mens is, dat stierf. Het maakt niet uit of een insect zoals een kakkerlak, of een mens stierf”. Hij zegt: “er is geen verschil tussen beide, broeder”. Wat kunnen wij dan zeggen tegen die man? Die man aanvaardt de begrippen halal en haram niet. Hij aanvaardt niet dat vermoorden een grote zonde is. Hij zegt: “we zullen verdwijnen na dit leven”. Wat kunnen we hem vertellen? Broeder, hij verwijst naar het biologieboek van de staat. “Kijk hier staat het, evolutie is een feit. De mensen en het heelal, ontstonden per toeval.” Wat kunnen wij doen of zeggen?”

Het gebruik van geweld tegen de communistische beweging, doet deze beweging versterken, en wekt haat en wrok op

De woorden “Hetgeen waar wij ons mee bezighouden is een gewapende strijd; deze strijd wordt gevoerd door individuen en kleine groepen...”  (Vladimir I. Lenin, 30 september 1906, Proletari, Nr. 5), van Lenin, die in het jaar 1906, dus 11 jaar voor de Bolsjewistische Revolutie, plaats vonden in het tijdschrift Proletari, maken duidelijk dat anarchie en terreur een onmisbare methode van het marxisme en het communisme vormen. Eigenlijk kwam de neiging van het marxisme tot terreur en geweld, al naar voor met de ervaring van de beruchte Commune van Parijs, toen Marx nog in leven was. Terreur werd pas een onlosmakelijk deel van de communistische ideologie in de tijd van Lenin, die de theorie van Marx in praktijk bracht. In alle uithoeken van de wereld vergoten communisten het bloed van miljoenen mensen, en brachten de mensen pijn, angst en afschuw door terreurorganisaties op te richten.

Hoewel sommige communisten het communisme willen goedspreken door te beweren dat geweld en terreur niet eigen zijn aan het communisme, maar aan het communisme toegeschreven worden doordat ze deel uitmaakten van de praktische toepassing van sommigen, zijn er feiten die niet te ontkennen zijn: 

De oprichters van het communisme zagen zelf het geweld en de terreur, als noodzakelijk voor hun ideologie. De Amerikaanse politicoloog Samuel Francis, becommentarieert dit feit:

Marx en Engelshouden vol dat de revolutie steeds zal plaatsgrijpen met behulp van kracht. Ze dringen aan dat revolutionairen genoodzaakt zullen worden om geweld te gebruiken tegen de heersende macht en geven nadrukkelijk hun hun steun voor het terrorisme aan.” (Samuel T. Francis, Soviet Strategy of Terror, blz. 549)

Karl Marx zei “een opstand is een oorlog zoals alle andere oorlogen” en  aanvaardde de slogan “Val aan, val aan en val nog eens aan!” van Danton, een van de vooraanstaande namen in de “revolutionaire politiek”, als norm. (V.I. Lenin, Marks-Engels-Marksizm, Ankara: Sol Yayınları, Çev: Vahap Erdoğdu, 1976, blz. 428) Lenin maakte heel duidelijke uitspraken over de noodzakelijkheid van het systematisch gebruik van terreur. Tijdens een arbeidersbijeenkomst nam Lenin het woord en vertelde hij hoe onmisbaar terreur voor hen is:

“Indien de massa’s niet spontaan in opstand komen, kunnen we niets bereiken. Zolang we geen terreur uitoefenen tegen de speculanten –zolang we hen niet meteen afmaken met een kogel door hun hoofd- kunnen we nergens geraken.” (Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Komünizmin Kara Kitabı, Doğan Kitapçılık A.Ş., blz. 82)

Daarom zou het een louter optimistische benadering zijn om te proberen om een compromis te bereiken met mensen met een marxistisch, communistisch gedachtengoed,  dat op het darwinisme steunt, en oorlog en aanzet tot oorlogen en terreur, zolang hun gedachten op dat gebied niet veranderen. Het beantwoorden van de gewelddadige en oorlogszuchtige aard van het communisme, met oorlog, bracht ook telkens mislukking. Het is een eigenschap van het communisme dat zolang men er druk op uitoefent en zolang het bloed vergiet en agressie vertoont, steeds meer ontwikkelt.

Het bekendste geschiedkundige voorbeeld hiervan is dat van de Verenigde Staten. Hoewel de Verenigde Staten erg krachtige wapens en stevige materiele middelen bezaten, verloren ze in Cambodja, Laos, Vietnam en Noord-Korea hun strijd tegen het communisme. De enige reden waarom ze verloren, is dat de Staten ook de darwinistische-materialistische ideologie omarmen, en daarom geen anticommunistische strijd voeren.

De enige manier waarop men het communisme en alle andere darwinistische-materialistische ideologieën kan bestrijden, is door het voeren van een breedschalige wetenschappelijke strijd.

Het is essentieel om het communisme intellectueel te bestrijden

Communistische terreurorganisaties beperken zich niet tot het voeren van een gewapende strijd en het plegen van gewelddaden. Hun echte activiteiten zetten voort onder het volk. Ze infiltreren zich onder het volk en voeren systematisch propaganda voor het materialisme en het communisme. Deze activiteit is veel gevaarlijker dan terreurdaden, en kan  veel ernstigere gevolgen hebben. Want niemand weet precies welke gevaren marxistische-darwinistische ideeën kunnen brengen. Indien men niet genoeg oppast voor deze idee en niet genoeg maatregelen neemt, kunnen elke dag meer jongeren zich laten vangen aan de inprenting van de communistische organisatie. Indien een begripvolle en bedreven jeugd, die zich bewust is van het belang van liefde, morele waarden, genade en compassie, vervangen wordt door een jeugd onderworpen aan een darwinistische opvoeding, is het gevolg destructief voor de samenleving.

Het eerste wat gedaan wordt om aanhangers te vinden voor onmenselijke ideologieën zoals het communisme, is het inprenten van de darwinistische bewering dat “de mens een dierensoort is die ontstond als het product van de natuur en toevalligheden”. In darwinistische samenlevingen verliezen trouw, loyaliteit, genade en zelfopoffering hun belang. Begrippen zoals godsdienst, gezin, volk, vlag en vrouw stellen ook niets voor. Communistische terreurorganisaties onderwijzen de tot terrorist op te leiden personen, eerst over het dialectisch materialisme en over de basis van deze filosofie: het darwinisme. Daarom is het mogelijk om marxistische-communistische terreur te stoppen door daartegen een effectieve en vastberaden intellectuele strijd te voeren. De oplossing is het vernietigen van het fundament van het communisme. En dat fundament is het darwinisme.

Het doel van het communisme is heel de wereld

Militanten die opgeleid worden met marxistisch-leninistische ideeën, die op het darwinisme steunen, en Lenins richtlijnen over terreur, slachten soldaten, agenten en onschuldige burgers af, en gebruiken alle soorten van terreur. Men kan ook niet verwachten dat de mensen in Europa en andere plaatsen op aarde, met een darwinistische-marxistische  visie, tegen terreur zijn. Dat zou strijdig zijn met de geest en de logica van de marxistische filosofie. Veroordelingsberichten en waarschuwingen kunnen hen niet schelen. Darwinisten-marxisten zien de terroristen als zogezegde “revolutionairen die tegen het feodalisme strijden”. Terroristen herdenken bloedvergieters in de geschiedenis, zoals Lenin en Stalin met respect. Effectieve opvolging, tijdige onderschepping en rechtvaardige bestraffing vormen geen oplossing voor het veranderen van die denkbeelden en het stopzetten van terreurdaden. Het blokkeren van hun logistiek en inkomstbronnen en het voeren van militaire operaties, brengen geen resultaat. Deze methoden zorgen slechts voor een tijdelijke vermindering. Want communistische terreur kent geen vaderland. Een communist heeft geen vaderland. Het doelgebied van de communist is heel de wereld, daarom is de efficiëntste methode tegen het communisme, dat middelen van overal ter wereld ter zijn beschikking heeft, een intellectuele strijd. En dat is enkel mogelijk met antidarwinistische, antimaterialistische intellectuele inspanningen. De persoon die met wetenschap en kennis de meest doeltreffende inspanningen zal leveren, is Hazrat Mahdi (vzmh).

De meest effectieve methode in de intellectuele strijd tegen het communisme, is het neerhalen van de afgod van het darwinisme

De enige zwakte van het communisme en het darwinisme is voor intellectuele bestrijding. Tegenover een intellectuele strijd lossen deze ideologieën op, net zoals zout oplost in water. Hun gevoeligheid tegenover intellectuele bestrijding is hun zwakste punt. Daarom is de enige oplossing tegen de ziekelijke gedachte van het communisme, de Koran. Maar eerst moet de marxistische, leninistische, darwinistische, materialistische religie filosofisch vernietigd worden, deze enigszins aanbeden ideeën moeten gewist worden. Daarvoor is het een vereiste dat de logische tekortkomingen van de darwinistische beweringen verteld worden. Want zolang de afgod stand houdt, kan de godsdienst niet verkondigd worden. Zo wordt er in de Koran geopenbaard dat onze Profeet (saas) de afgoden in de Ka’aba afbrak, dat de profeet Mozes (vzmh) de gouden kalf, dat sommige joden verafgoodden, verbrandde en het as ervan in de zee wierp en dat de profeet Abraham (vzmh) de afgoden van zijn volk vernietigde. Ze vernietigden eerst het fundament van de onjuiste redenering en verkondigden daarna de religieuze moraliteit, opdat hun intentie en zienswijze verandert.

Deze vertelwijze, waarvan Almachtige Allah in de Koran voorbeelden geeft uit het leven van profeten, is de enige weg om het marxistische-darwinistische gedachtengoed af te breken. Daarvoor zal het volstaan dat deze valse ideologieën en filosofieën neergehaald worden, en dat hun nietigheid wetenschappelijk uitgelegd wordt. Nadien dient men de mensen uit te nodigen om in Allah te geloven en enkel Zijn dienaar te zijn, en de schoonheid van de islamitische religie te verkondigen, door te vertellen dat ze berust op liefde voor de mensen, vrede en gerechtigheid. Almachtige Allah heeft aan Zijn dienaren de vertelwijze die zij moeten gebruiken bekend gemaakt door te verwijzen naar het voorbeeld van de profeet Abraham (vzmh):

“En verkondig aan het volk het verhaal van Abraham. Toen hij tot zijn vader en zijn volk zeide: "Wat aanbidt gij?", zeiden zij: "Wij aanbidden (onze) goden en wij zullen hun toegewijd blijven." Hij zeide: "Horen zij u als gij hen aanroept? Baten of schaden zij u?" Zij antwoordden: "Maar wij vonden dat onze vaderen hetzelfde deden." Hij zeide: "Ziet gij dan, wat gij aanbidt, Gij en uw voorvaderen?” (Soera asj-Sjoeara, 69-76)

De enige reden die aan de grondslag ligt van de slachtpartijen, moorden, bewuste onderdrukking, wreedheid en onrecht uitgeoefend door darwinisten, communisten, nazi’s en kolonialisten, zijn het atheïsme en het ontbreken van Godsvrees bij deze mensen. Een mens die Allah vreest en standvastig gelooft in het hiernamaals, zal op geen wijze deel uitmaken van onrecht, wreedheid, onrechtvaardigheid of het moorden. Bovendien zal iemand die in Allah en het hiernamaals gelooft, ongeacht hoe hevig de indoctrinatie is waaraan hij onderhevig is, een dergelijke perverse ideologie nooit achterna gaan. De enige manier om te voorkomen dat deze perverse ideologie de mensheid schaadt, is dat de mensen in Allah en de Dag des Oordeels geloven, en niet vergeten dat ze rekenschap zullen moeten afleggen voor alles wat ze doen. De waardevolle persoon die de mensen zal doen herinneren aan dit feit, is Hazrat Mahdi (vzmh).

De waardevolle persoon die een intellectuele strijd zal voeren tegen het communisme, en deze ideologie zal teniet doen, is Hazrat Mahdi (vzmh)

Said Nursi vermeldde dat in de eindtijd het darwinisme en het materialisme verspreid zullen raken, dat het systeem van de antichrist daarop zal steunen, maar dat de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) met een intellectuele strijd een eind zullen maken aan dit onheil. Hij zei ook dat voornaamste taak van Hazrat Mahdi (vzmh), het intellectueel en wetenschappelijk ongeldig verklaren van het darwinisme en het materialisme, is. Net zoals Said Nursi zei, zal Hazrat Mahdi (vzmh) deze taak helemaal in vervulling brengen, het darwinisme en het materialisme intellectueel vernietigen, en het geloof van de mensen redden:

Ten eerste: Doordat het materialisme en het naturalisme, door misbruik van natuurwetenschappen en filosofie, verspreid is over de mensheid, zal hij het geloof redden door eerst en vooral de filosofie en het idee van het materialisme, helemaal monddood te maken.“(Emirdag Addendum, blz. 259)

Zoals overgeleverd door via de geleerde Bediuzzaman Said Nursi, zal Hazrat Mahdi (vzmh) een heel breedschalige intellectuele strijd tegen het darwinisme en het materialisme voeren. Zodoende zal hij deze ideologieën helemaal de kop indrukken en het geloof van de mensen redden.

Tijdens zijn interview op 1 juli 2011 op A9 TV en Kaçkar TV, vertelde de heer Adnan Oktar het volgende over de intellectuele strijd van Hazrat Mahdi (vzmh) tegen het darwinisme en het communisme:

ADNAN OKTAR: “Hij heeft drie taken. Indien de wereld niet snel vergaat en de mensheid niet algeheel afdwaalt, verwachten we van de Goddelijke Barmhartigheid dat die taken volbrachten zullen worden door zijn gemeenschap en de gemeenschap van de Sayyids. En hij (Hazrat Mahdi (vzmh)) zal drie grote taken hebben”. Voordat hij sterft. Dat is erg belangrijk. Ze moeten daar oprecht over zijn. Kijk; “Ten eerste” zegt hij, Bediuzzaman verklaart welk systeem de nek zal breken van het communistisch, darwinistisch, materialistisch denken en de PKK. “Door misbruik van wetenschap en filosofie”. Ze komen tevoorschijn onder de noemer van wetenschap en filosofie. Onder welk noemer verschijnt de PKK? Onder de noemer van wetenschap en filosofie. De PKK is een ideologie, ze hebben een idee. Die communisten lezen boeken tot ‘s morgens. Ze lezen de boeken van Darwin en darwinisten. Van Lenin, Marx, Stalin, van hen allemaal. Ze hebben daar neppe academies opgericht, door dag en nacht te lezen, moeten ze al een bril dragen. Die kerels worden opgeleid. Kijk; “Door misbruik van wetenschap en filosofie”. Wat is wetenschap? Biologie, fysica, astronomie, archeologie, paleontologie en microbiologie. “Wetenschap en filosofie”. Welke filosofie vindt zijn oorsprong in de wetenschap? De filosofie van de biologie; het darwinisme.

“Door misbruik van wetenschap en filosofie” van de marxistisch, darwinistische, materialistische filosofie “zal de plaag van het materialisme en het naturalisme” dus het marxistische, leninistische denken “en het naturalisme”  dus het darwinisme “plaag” hij zegt dat het een plaag is. “verspreid raakt onder de mensheid” Het ontwikkelt zich onder de mensen. Welke mensen? Kijk, in het Zuidoosten, in  Cambodja, Vietnam, China; overal verspreidt het zich. Wie vergiet er bloed in Syrië? Communisten. Ze toonden onze broeders wiens hersenen ontploft waren, die martelaren werden, heb je dat gisteren gezien?

ALTUĞ BERKER: Ja.                                 

ADNAN OKTAR: Wie doet dat? Het Ba’ath regime, de communisten. “zal hij eerst en vooral”. Wat doet Hazrat Mahdi (vzmh)? Hij trekt zich terug uit alle sociale aspecten van het leven. Kijk; “eerst en vooral met filosofie”. Wat gebruikt Hazrat Mahdi (vzmh)? Gebruikt hij wapens? Hij gebruikt filosofie. “het materialisme helemaal monddood maken en het geloof redden.” Hazrat Mahdi (vzmh) heeft noch een zwaard, noch een pistool, noch een geweer in zijn hand. “het materialisme” het materialisme en het darwinisme “helemaal monddood maken en het geloof redden.” Zijn wapens zijn de wetenschap en de filosofie, dat zien wij, dat is de wapen van Hazrat Mahdi (vzmh). “De gelovigen weren tegen afgang”. Dus hij belet dat de moslims ook darwinisten en materialisten worden.

“Daar deze taak, het noodzakelijk maakt om zich terug te trekken van al het wereldse”. Kijk, wat doet Hazrat Mahdi (vzmh)? Hij trekt zich terug van de wereld. Hij trouwt daarom niet. Hij heeft daarom ook geen bezittingen. Kijk; “Daar deze taak, het noodzakelijk maakt om zich terug te trekken van al het wereldse”. Wat gebeurt er als hij zich terugtrekt uit alles? Hij trekt zich terug uit alle sociale aspecten van het leven. “en veel tijd”. Wat betekent veel tijd? Indien een dag 24 uren telt; twintig of achttien. “Veel tijd, onderzoek en bezigheid in beslag neemt” Het vereist constante onderzoek. “zal Hazrat Mahdi (vzmh) die taak” dus het neerhalen van het darwinisme en het materialisme “niet helemaal zelf kunnen volbrengen.” Kijk; hij zegt “hij zal noch genoeg tijd hebben, noch zal zijn toestand dat toestaan”. “Want zijn heerschappij in de Mohammedaanse (saas) kalifaat zal daar geen tijd voor laten.” Dus; “ zijn toestanden, opwinding en activiteiten van het Mahdisme, zullen geen tijd overlaten voor die activiteiten” zegt hij, dus hij zegt “hij heeft niet veel tijd”. “Waarschijnlijk” zegt hij, om geen grote woorden te gebruiken. Hij vertelt wat hij ziet. Als hij “waarschijnlijk” zegt, betekent dit dat hij vertelt wat hij ziet.

“Die taak” het neerhalen van het materialisme en het darwinisme, “zal voor hem deels volbracht worden door een crew”. “Crew”, Bediuzzaman zou moslims geen crew noemen. Hij heeft het over werken van niet-moslims. Dus hij zegt dat in Europa en Amerika sommige wetenschappers onderzoek zullen verrichten ten nadele van het darwinisme en het materialisme. Ze zullen wetenschappelijke bewijzen vinden. “Die persoon” Hazrat Mohammed Mahdi (vzmh), “zal gebruik maken van de werken dat die crew” dus de wetenschappelijke activiteiten van de Europeanen en niet-moslims ten nadele van het darwinisme, materialisme en marxisme “na lange onderzoek schreven”. Kijk, “Lange onderzoeken”. Ze trekken de labo in, paleontologen graven in de stenen. Ze leven in Europa en overal ter wereld. Hazrat Mahdi (vzmh) zal dat niet doen.

“Hij zal de beschikbare informatie, die zij na lange onderzoek verzameleden, gebruiken.” Dus hij zal gebruik maken van de reeds beschikbare werken; Van de Nur Collectie, van de werken van deze wetenschappers. Maar bij het vermelden daarvan maakt hij een onderscheid. Dit gedeelte met betrekking tot filosofie is apart. “Daarmee zal hij die eerste taak helemaal volbrengen.” Nu, hij zegt: “de eerste taak van Hazrat Mahdi (vzmh) is het afbreken van het marxistisch, leninistisch, darwinistisch, materialistisch systeem.” “Het spiritueel leger van de macht die deze taak zal volbrengen, bestaat uit enkele leerlingen in wie de eigenschappen oprechtheid, trouw en hechtheid, ten volste tot uiting komen.” Niet alle leerlingen van Hazrat Mahdi (vzmh) houden zich daarmee bezig. Bijvoorbeeld, misschien houden twintig of dertig mensen zich daarmee bezig. Bediuzzaman zegt: “Hazrat Mahdi (vzmh) heeft een team die het darwinisme en het materialisme afbreken en hem helpen bij het tot stand brengen van zijn boeken”. “Met hoe weinig ze ook zijn, spiritueel gezien, zijn ze zo waardevol en sterk als een leger.” Hij zegt dat ze een enorme kracht zullen bezitten, wereldwijd. Bediuzzaman vertelt ook zijn tweede en derde taak.”

Tijdens zijn interview op 1 juli 2011 op A9 TV en Kaçkar TV vertelde de heer Adnan Oktar dat de reden waarom in Turkije de communistische terreurorganisatie nog steeds actief is, het feit dat het Mahdisme dat gebied niet kunnen bereiken heeft, is:

ADNAN OKTAR: De reden waarom de regering nu sterk is, is ook dat het Mahdisme met zijn hevige kracht het communisme, marxisme en darwinisme met de grond gelijk gemaakt heeft. De regering is nu sterk. Dat is de reden van die 50 percent, ze zijn heel gerust. De reden waarom de vermeende Ergenekon terreurorganisatie nu zo armzalig en ellendig is, is ook hun intellectuele nederlaag. De reden waarom de PKK zo wild wordt, is dat de hand van het Mahdisme die lomperiken niet kan bereiken. Want het is een bergachtig gebied, er is daar sprake van de verschijning van Gog en Magog. Omdat het er bergachtig is, kan het Mahdisme hen niet bereiken; dat is het. Anders zou Hazrat Mahdi (vzmh) hen ook met de grond gelijk maken. Er is geen radio, televisie, er zijn geen boeken; ze leven als dieren in de bergen. Ze worden eenzijdig communistisch, marxistisch, darwinistisch geïndoctrineerd. Maar weet je wat het ergste is? Ze hebben bijvoorbeeld een attest van een lagere school, de onopgeleide kerels; Hij zegt: “welkom”, hij opent het biologieboek gedrukt door staat, voor de middelbare school. Hij zegt: “Omdat jullie nieuw zijn, maak ik het gemakkelijk voor jullie. Kijk, ik zal jullie vertellen hoe de mens geschapen is”. Hij vertelt hen de darwinistische, materialistische denkbeelden,  de dialectische filosofie. In alle boeken van de staat wordt het darwinistische, materialistische gedachtegoed verteld. Er staat niet: “Allah schiep”. Dat versterkt die mannen. En wij kunnen, als pioniers van Hazrat Mahdi (vzmh), nu niets beginnen tegen hen. Moet ik nu naar Mardin gaan en hen de godsdienst vertellen in de bergen, met boeken in mijn handen?  Die kerels komen tegen ons met wapens, niet met boeken. De staat heeft een zender. Daarom vragen we het, ze kunnen ons bijvoorbeeld  toestaan om het een halfuur te gebruiken. De staat heeft professors. Wij kunnen het vertellen, de professors van de staat kunnen het vertellen. We zeggen niet dat wij het perse willen vertellen. Maar als zij het niet kunnen, moeten ze toelaten dat wij het doen


2011-11-22 14:44:41

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net