HAZRAT MAHDI (VZMH) ZAL DE MENSEN HELPEN BIJ HET VERDIENEN VAN HET PARADIJS

Volgens de informatie die ons verkondigd is in de hadiths van onze Profeet (saas), zal Almachtige Allah, om individuen die verwijderd zijn van de schone morele waarden en gedegenereerde samenlevingen, naar het juiste pad te leiden, ‘Mahdi’, of anders gezegd, een dienaar van Hem met superieure morele waarden, en als bijnaam ‘hij die naar het juiste brengt’, sturen.

Hazrat Mahdi (vzmh) zal, met de toestemming van Allah, al deze wantoestanden, maatschappelijke problemen en sociale ongemakken, waar de mensheid mee te kampen heeft, tot een oplossing brengen. Geluk, vreugde, vrede en schone morele waarden zullen heersen in heel de wereld. Hazrat Mahdi (vzmh) zal door de islam zuiveren van alle degeneraties en vormen van bijgeloof, een middel zijn bij het in praktijk brengen van de echte morele waarden van de Koran, en met de toestemming van Allah, zal hij heel veel mensen helpen bij het verdienen van het Paradijs.

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal Mensen Aanmoedigen om Allah (God) te vrezen en om van Allah te Houden

Hazrat Mahdi (vzmh) zal, opdat mensen de macht van Allah kunnen waarderen zoals het hoort en opdat ze schone morele waarden nastreven uit vrees voor Hem, de macht van Allah en Zijn bewijzen van glorie in de schepping vertellen. Met mooie en wijze vertellingen zal hij hen aanmoedigen om van Allah te houden, en Hem te vrezen.

Het volgende is overgeleverd van Hazrat Ali (r.a.):

NADAT HET AANBIDDEN VAN ALLAH VERVANGEN WORDT DOOR HET AANBIDDEN VAN HET EGO, ZAL HAZRAT MAHDI (VZMH) KOMEN, NADAT DE KORAN AANGEPAST ZAL WORDEN AAN DE EIGEN VISIE EN GEDACHTEN VAN MENSEN, ZAL HAZRAT MAHDI (VZMH) KOMEN EN HUN VISIE EN GEDACHTEN AANPASSEN AAN DE KORAN...“ De aarde zal alles wat ze in zich verschuilt, tevoorschijn brengen, en haar mogelijkheden en voorspoed ter zijne beschikking stellen. Dan zal Hazrat Mahdi (vzmh) jullie tonen wat echte rechtvaardigheid is, en wat het betekent om het Boek en de Soenna na te volgen.”  (Nehv-ul Belaga, Feyz-ul İslam Druk, Blz. 424,425)

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal de Bolwerken van Ketterij en Perversie Neerhalen en de Mensen Aanmoedigen om te Geloven in Een Allah

Een van de belangrijkste zaken waarvan Hazrat Mahdi (vzmh) de mensen weerhoudt, is afgoderij. Hazrat Mahdi (vzmh) zal de mensen steeds vertellen dat Allah de enige Godheid is en dat buiten Hem geen wezen een macht bezit, en hen waarschuwen voor afgoderij.

Wanneer rampspoed en vijandigheid de aarde innemen, wanneer alle plaatsen vol zijn van onrecht, onheil en plundering, ZAL ALLAH, OM DE BOLWERKEN VAN KETTERIJ EN PERVERSIE NEER TE HALEN EN OM DUISTERE, VERSTEENDE HARTEN TE BESCHIJNEN MET HET LICHT VAN MONOTHEISME, MENSHEID EN RECHTVAARDIGHEID, ZIJN GROTE HERVORMER STUREN. (El  Mehdiyy-il Mev’ud, v:1, blz. 310)

Het de Hulp van Hazrat Mahdi (vzmh) Zal in Alle Plaatsen Allah Aanbeden Worden

Hazrat Mahdi (vzmh) zal de mensen eraan herinneren dat ze op elk moment en overal, ononderbroken verbonden moeten zijn met Allah, dat ze warme en oprechte banden moeten opbouwen met Allah, dat ze berouw moeten tonen, moeten bidden tot Hem, en dat ze Hem steeds moeten bedanken. Op deze manier zullen, met de toestemming van Allah, alle plaatsen op aarde veranderen in gebedshuizen.

Ebu Basir zegt: Toen ik aan Imam A’raf al-Sadiq(vzmh) vroeg “O zoon van de Boodschapper van Allah! Wie van jullie, Ahl al-Bayt, is de Kaim?” antwoordde hij: ... Hazrat Mahdi (vzmh) zal de wereld veroveren, wanneer Jezus, zoon van Maria, (vzmh) zal neerdalen, zal hij achter hem bidden. DAN ZAL HEEL HET AARDOPPERVLAK  BELICHT WORDEN MET HET SPIRITUEEL LICHT VAN ALLAH, ALLE PLAATSEN WAAR VOORDIEN EEN ANDER DAN ALLAH AANBEDEN WERD, ZULLEN VERANDEREN IN PLAATSEN WAAR ALLAH AANBEDEN WORDT; OF AFGODENDIENAREN HET WILLEN OF NIET, OP DIE DAG ZAL DE GODSDIENST, DE GODSDIENST VAN ALLAH ZIJN .” (Bihar-ul Envar, v. 51, blz. 146)

Hazrat Mahdi (vzmh) zal de Mensen de Koran en het Leven Volgens de Koran Leren

Zoals meegedeeld met het vers “Zeg: "De Geest van heiligheid heeft het van uw Heer met waarheid nedergebracht, opdat Hij degenen die geloven, moge versterken en als leiding en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.” (Soera an-Nahl, 102) zal Hazrat Mahdi (vzmh) de mensen laten zien dat de Koran een licht voor de mensen en een genezing voor hun ziel is, hij zal de mensen lessen geven uit de Koran, en hen eraan herinneren dat iedereen de Koran moet lezen en begrijpen.  

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal een Intellectuele Strijd Voeren Om de Koran Correct te Laten Begrijpen

De Boodschapper van Allah (saas) zei tegen Ammar bin Yasir: “Hij zal een lange tijd afwezig zijn, in deze periode zullen sommige mensen hun geloof verliezen, een andere groep mensen zal zijn geloof bewaren. Hij (Hazrat Mahdi (vzmh)) zal in de eindtijd komen en de wereld vullen met rechtvaardigheid. Hij (Hazrat Mahdi (vzmh) zal STRIJDEN VOOR HET BEGRIP VAN HET WOORD VAN ALLAH, net zoals ik streed voor het neerdalen van het woord van Allah. O Ammar... (hij) zal degene uit het volk zijn, die het meest op mij lijkt.” (Kifayet’ul Eser, Ilzam-un Nasib, v.1, blz. 98)

Zoals meegedeeld in het vers "Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Thora en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen. (Soera al-A’raf, 157) zal de gevierde persoon van de eindtijd, Hazrat Mahdi (vzmh), de islamitische religie zuiveren van verschillende vormen van bijgeloof en innovaties. In de hadiths van onze Profeet (saas) is meegedeeld dat er tussen kwezelachtige kringen die de godsdienst moeilijker willen maken aan de hand van verschillende innovaties, en Hazrat Mahdi (vzmh), een hevige strijd zal zijn. Maar zoals ernaar verwezen wordt in het vers, zal Hazrat Mahdi (vzmh), ondanks alle kritiek van kwezelachtige kringen, de religieuze moraliteit die verwijderd is van haar ware essentie, terugbrengen in haar ware vorm. Hij zal de gemakkelijkheid en mooiheid van de islamitische religie in herinnering brengen, er ervoor zorgen dat mensen de morele waarden van de Koran nastreven.

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal de Mensen Uitnodigen Naar de Koran, Hij Zal Hen Leren dat Echte Rechtvaardigheid Slechts Mogelijk is Wanneer er Opgekomen Wordt Voor de Rechten van de Verschillende Partijen Een na Een.

Terwijl zij hun begeerte verkiezen boven leiding, zal hij (Hazrat Mahdi (vzmh)) de leiding verkiezen boven het begeerte. Terwijl zij hun wil verkiezen boven de Koran, zal hij de Koran verkiezen boven de wil. ...Wanneer de oorlog overal zal verspreid zijn, en hevig zal woeden,... zal de Bevelhebber (Hazrat Mahdi (vzmh)) degenen onder hen, die onrecht gepleegd hebben, ondervragen; wat er ook in de aarde zit, zoals goud of zilver, zal eruit komen, fortuinen en schatten zullen hem gepresenteerd worden. EN HIJ (HZ. MAHDI (VZMH)) ZAL HEN TONEN HOE RECHTVAARDIGHEID IN  PRAKTIJK GEBRACHT WORDT; HIJ ZAL HET BOEK EN DE SOENNA WEER DOEN LEVEN... (Nehcul belage, 138ste preek)

In deze hadith, overgeleverd van onze Profeet (saas) is meegedeeld dat Hazrat Mahdi (vzmh) na zijn verschijning een grote invloed zal hebben over de wereld. Hazrat Mahdi (vzmh) zal de Koran, die als een onuitputtelijke oceaan is, verspreiden over heel de wereld, hij zal ertoe bijdragen dat de morele waarden van de Koran omarmd worden door de mensen. In de hadith wordt het succes van Hazrat Mahdi (vzmh) bij het laten omarmen van de morele waarden van de Koran in heel de wereld,  zo prachtig als alle keren uitgedrukt.

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal de Mensen Aanmoedigen om te Handelen op de Meest Juiste, Efficiëntste, Meest Aanvaardbare, Meest Logische, Meest Consistente en Verstandigste Manier

Imam Muhammed Bakr (vzmh) zei: Wanneer onze Kaim (HAZRAT MAHDI (VZMH)) TEVOORSCHIJN ZAL KOMEN, ZAL HIJ ZIJN HAND WRIJVEN OVER HET HOOFD VAN DE DIENAREN VAN ALLAH, ZODAT HUN VERSPREIDE GEDACHTEN ZICH CONCENTREREN IN EEN PUNT. HIJ ZAL HEN MOTIVEREN VOOR EEN DOEL en zal bij hen de geapprecieerde moraliteit tot perfectie brengen. (Bihur-ul Envar, v.52, blz. 336)

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal de Ongelovige Stromingen en het Bijgeloof Verwijderen van de Islamitische Religie, en de Mensen uitnodigen om Allah te Aanbidden

De Boodschapper van Allah zegt: “TEN ALLE TIJDEN IS ER VOOR MIJN OEMMA EEN RECHTVAARDIGE PERSOON UIT MIJN AHL-I BAYT. ZIJ VERWIJDEREN DE BESCHADIGINGEN TOEGEBRACHT DOOR PERVERSEN, HET BIJGELOOF VAN DE BIJGELOVIGEN EN DE INTERPRETATIES VAN DE ONWETENDEN UIT DEZE GODSDIENST, hoor aan, jullie imams zijn boodschappers die jullie tot Allah brengen, let dus op wie je boodschappers zijn.” (Savaik’ul Muhrika, Ibn-i Hacer, blz. 148, Muhammediyye mat. Ve Blz. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, blz. 226, 326, 327, Haydariye mat. blz. 191, 271, 273 en 297, Istanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, blz.17)

In zijn Hadith heeft onze Profeet (saas) ons meegedeeld dat er in alle eeuwen een persoon van de Sayyids zal zijn, die zal leiden met rechtvaardigheid. Deze personen zullen een intellectuele strijd voeren tegen wat de heersende valse stroming van hun tijd is, en de mensen uitnodigen om de religieuze moraliteit na te streven. De valse religie(s) die in die tijd heersen over de samenleving (materialisme, atheïsme, heidendom, darwinisme), bestrijden ze intellectueel. De Sayyid die deze strijd zal leveren in 1400 AH en de mensen zal uitnodigen tot het ware pad, is Hazrat Mahdi (vzmh). Hazrat Mahdi (vzmh) zal zowel de afgod van het darwinisme, en het materialisme intellectueel met de grond gelijk als alle valse uitdrukkingen van de religie verwijderen, die door sommige kwezels toegevoegd werden aan de religie. Zo zal hij de religieuze moraliteit laten beleven zoals in de tijd van onze Profeet (saas). Meester Said Nursi zegt het volgende over deze intellectuele strijd van Hazrat Mahdi (vzmh):

Ten eerste: Doordat het materialisme en het naturalisme, door misbruik van natuurwetenschappen en filosofie, verspreid is over de mensheid, zal hij het geloof redden door eerst en vooral de filosofie en het idee van het materialisme, helemaal monddood te maken.(Emirdag Addendum, blz. 259)

Als eerste taak zal Hazrat Mahdi (vzmh) een intellectuele strijd leveren tegen het materialisme en het darwinisme, deze twee stromingen van het ongeloof intellectueel ontkrachten, en de mensen met zekerheid in Allah doen geloven.

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal met Zijn Nachtelijke Gebeden (Lessen) de Mensen Verstand, Maturiteit en Puurheid Brengen

Zoals meegedeeld in het vers “Voorwaar, des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.” (Soera al-Mozzammil, 6) zal Hazrat Mahdi (vzmh) met zijn nachtelijke lessen en toespraken de mensen nuttig maken voor hun land, volk, religie en heel de mensheid. Een persoon die voordien onwetend, gierig en bang was, zal met de opleiding van de grote leerkracht van de eindtijd, Hazrat Mahdi (vzmh), vrijgevig en dapper worden; het karakter van de mensen zal veranderen op een manier dat het Almachtige Allah behaagt.

“... (DANKZIJ ZIJN (VAN HAZRAT MAHDI (VZMH)) GENADE, ZAL IEMAND DIE ’S NACHTS ONWETEND, BANG EN GIERIG WAS, ’S MORGENS OPGELEID, DAPPER EN VRIJGEVIG ZIJN. (Allahs) hulp zal stappen voor hem (Hazrat Mahdi (vzmh)) … zal de stappen van het gezant van Allah volgen en geen fout maken; hij ((Hazrat Mahdi (vzmh)) zal bijgestaan worden door een engel die hij niet ziet, hij zal de uitgeputte doen rechtstaan en de zwakke helpen, zijn daden zullen in overeenstemming zijn met zijn woorden, en zijn woorden met zijn daden… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, blz. 6)

Net zoals onze Profeet (saas) ’s nachts bad, zullen Hazrat Mahdi (vzmh) en zijn studenten hun activiteiten met betrekking tot het verkondigen, niet enkel overdag; maar met behulp van internet, televisie, radio en dergelijke, ook ’s nachts verderzetten.

Nuaym bin Hammad, overlevert van Imam al-Jafar: ... (HAZRAT MAHDI (VZMH) ZAL ZICH ’S NACHTS BEZIGHOUDEN MET HET BIDDEN, en tijdens de dag zal zij zich geheim houden... (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 “IN PLAATS VAN HUN NACHTEN DOOR TE BRENGEN IN COMFORT, ZULLEN ZIJ (HAZRAT MAHDI (VZMH) EN ZIJN LEERLINGEN HET DOORBRENGEN DOOR TE BIDDEN VOOR ALLAH.” (Mikyaal al-Makaarem, volume 1, blz. 65)

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal het Verstand van Mensen Scherper Maken

Bij mensen die zich na de verschijning van Hazrat Mahdi (vzmh), zich aansluiten bij hem, zal zich een stijging van de oprechtheid en verstand  voordoen. Hazrat Mahdi (vzmh) zal de moraliteit en het karakter van de mensen volwassener maken, en als gevolg van deze verbetering zullen mensen beter in staat zijn om de verzen van Allah te begrijpen. 

Imam Bakr (vzmh) zei:  “WANNEER ONZE KAIM (HAZRAT MAHDI (VZMH)) ZAL KOMEN, ZAL HIJ ZIJN HAND LEGGEN OP HET HOOFD VAN DE DIENAREN VAN ALLAH. ZO ZAL HIJ HUN VERSTAND BIJEEN BRENGEN, EN HUN ONTWIKKELING TOT PERFECTIE BRENGEN. ALLAH ZAL HUN VISIE EN GEHOOR VERSCHERPEN. ZODANIG DAT ER TUSSEN HEN EN DE KAIM (HAZRAT MAHDI (VZMH)) GEEN VEIL ZAL BLIJVEN…” (Yevm’ul-Halas, blz. 269)

Zoals men kan afleiden uit de hadith “De verkondigingsmethode van Hazrat Mahdi (vzmh) zal zodanig werken dat het diep in het hart van de mensen effect zal hebben en dat het hen zal aanzetten om Allah met een oprecht hart te benaderen. Degenen die afstand namen van de religie zullen terugkeren naar hun gebeden, en veiligheid.” (Ikdud Durar, bladzijde 156, Bihar- ül Envar, Volume 53, blz. 36 en 280) zal Hazrat Mahdi bij het verkondigen van de islamitische moraliteit een erg oprechte methode gebruiken.  Allah zal mede door de oprechtheid als een middel te gebruiken, zich manifesteren met zijn naam “Hadi”, en de mensen leiden naar het rechte pad. In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zullen mensen in Allah geloven met een oprecht hart, en het geloof van degenen wiens geloof verzwakte, zal opnieuw versterken. Een andere reden waarom de aandacht getrokken wordt op de oprechtheid waarmee Hazrat Mahdi (vzmh) de islamitische moraliteit vertelt, is dat in de tijd waarin Hazrat Mahdi (vzmh) zal leven, de mensen in het algemeen ver zullen zijn van oprechtheid. Onze Profeet (saas) wees er bovendien ook op dat het hart van gelovigen rust zal vinden en dat er een omgeving van veiligheid zal komen.

Net Zoals Allah het Hart de Imam Maakte van Alle Organen, Zal Hazrat Mahdi (vzmh) in de Eindtijd de Leider Zijn van alle Gelovigen

Ebu Abdullah (Imam Jafar-i Sadik[vzmh]) zei: “O Hisham! Vertel mij wat je met Amr bin Ubeyd deed en welke vraag je hem stelde. Hisham (Vertelde hierop de dialoog die hij had met Amr bin Ubeyd en) zei: Of heeft Allah het hart geschapen opdat het de twijfels van alle andere organen zou wegnemen? (Amr bin Ubeyd) antwoordde: “Ja!”  Hisham zei: “Allah Tebareke ve Teala heeft de organen van jouw lichaam niet alleen gelaten, hij heeft voor hen een imam geschapen die de waarheid duidelijk maakt, en hen een zekerheidsgevoel geeft boven twijfel. Zou Allah Die dit doet, alle mensen laten in hun verbazing, twijfels en geschillen? Zou Hij voor hen geen imam aanduiden, bij wie zij terechtkunnen om hun twijfels weg te werken en hun verbazing te overwinnen? Zou Hij alle mensen vergeten in verbazing en twijfels, terwijl Hij een imam aangeduid heeft om de verbazing en twijfels van uw ingewanden weg te werken?  Ebu Abdullah (Imam Jafar-i Sadik[vzmh]) lachte en zei: “O Hisham! Wie heeft je dit geleerd? Ik zei: “Ik heb dit gehaald van wat ik van u geleerd heb. De Imam zei: “Ik zweer bij Allah dat dit de feiten zijn die staan in de rollen van Abraham en Mozes.” (Usul-i Kafi,Yakub bin İshak El Kuleyni,Volume 1, Bladzijde 229)

In de Eindtijd Zullen de Mensen Zich Verzamelen Omheen Hazrat Mahdi (vzmh)

Het criterium waarmee gelovigen uitmaken wie liefde waard is, is de nabijheid tot, liefde en vrees voor Allah van die persoon. Daarom is de persoon bij wie de namen van Onze Heer het meest tot uiting komen, degene die het meest geliefd en gerespecteerd is onder de gelovigen. Zo waren de gezanten van Allah net diegenen bij wie de titels van Allah zich het meest manifesteerden, die met Godsvrees de schoonste moraliteit vertoonden. Onze Profeet (saas) verwees ernaar dat in de eindtijd Hazrat Mahdi (vzmh) de meest geliefde persoon zal zijn en dat mensen vanwege hun liefde voor hem, zich met vertrouwen en respect zullen verzamelen rond hem.

“Wanneer zijn (van Hazrat Mahdi (vzmh)) tijd komt, ... ZULLEN MENSEN ZICH VERZAMELEN ROND HEM, NET ZOALS WOLKEN IN DE HERFT.” (Nech-ül Belağa Merkwaardige Uitspraken 1)

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal Bekend Zijn om zijn Wijze Uitspraken en Vertellingen die de Kern van de Zaak Belichten

Almachtige Allah heeft, net zoals aan al Zijn gezanten, ook aan Hazrat Mahdi (vzmh) wijsheid en scherpheid van vertelling gegeven.  Dankzij deze vertellingen zal hij de aandacht van de mensen openen, hen wakker maken uit een toestand van achteloosheid, en ervoor zorgen dat ze nadenken over onderwerpen die ze het best kennen, maar nooit over nadachten, zodanig dat ze de feiten heel duidelijk zullen zien. Het is in tal van hadiths van onze Profeet (saas) meegedeeld dat Hazrat Mahdi (vzmh) de zaken op de kortste, bondigste, maar ook meest verstaanbare en ingrijpende manier zal vertellen. 

HAZRAT MAHDI (VZMH) HEEFT HET HARNAS VAN WIJSHEID AANGETROKKEN, DIE HIJ DRAAGT MET ENTHOUSIASME, KUNDE EN OPOFFERING. Wijsheid is voor hem zijn gemis, zijn noodzaak waarnaar hij steeds verlangt. ... (Nech-ul Belaga 182ste preek)

Hazrat Mahdi (vzmh) Haalt de Echte Thora Tevoorschijn en een Joodse Geloofsgemeenschap Bekeert Zich Dankzij Hem tot de Islam

“Dit is de reden waarom hij Mahdi genoemd wordt. Hij zal de BOEKEN VAN DE THORA, die ergens in de bergen van Damascus, waar joden op bedevaart gaan, TEVOORSCHIJN HALEN en een joodse geloofsgemeenschap bekeert zich dankzij hem tot de islam.” (Imam-ı Suyuti)

Hazrat Mahdi (vzmh) Zal Gezegend Zijn met de naam ‘Hadi’, ‘Hij die Leiding geeft’ van Allah en hij zal Heel de Wereld Helpen Naar het Rechte Pad

Profeten zijn een middel bij het leiding vinden van mensen. Dankzij wonderen die Allah hen geschonken heeft, en met hun spirituele diepgang en toestand, die een manifestatie zijn van de kracht van hun geloof, zorgen ze voor de leiding van een groot aantal mensen. Naast profeten, hebben ook mujaddids en mojtaheds de eigenschap dat ze zorgen voor de leiding van de mensen. Een vergelijkbare spirituele toestand en eigenschap zal ook te zien zijn bij Hazrat Mahdi (vzmh). De naam “Hazrat Mahdi” betekent “hij die naar het rechte pad leidt”. De naam “Hadi” of met andere woorden “Hij die de leiding geeft” van Allah, zal zich intens manifesteren in Hazrat Mahdi (vzmh). Het is ook in de hadiths meegedeeld dat Hazrat Mahdi (vzmh) gezegend zal zijn door de naam ’Hadi’, van Allah, en dat hij in de eindtijd, waarin we ons nu bevinden, ertoe zal bijdragen dat alle mensen geleid worden:

Hazrat Mahdi (vzmh) stapt rond in de wereld met de fakkel van leiding, en leeft als de oprechten. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, v. 1, blz. 281-282 en 266 en 300)

Nadat Di’bel zijn bekende gedichten voorlas in het bijzijn van Imam Riza (as) zei hij: “Hazrat Mahdi (vzmh) zal zeker komen, hij zal komen met de naam en zegeningen van Allah” (Dus de Imam zal zeker komen.) (Yenabi-ul Mevedde, v. 2, blz.197)

Adnan Oktar vertelde tijdens zijn interview op 29 januari 2011 op  Aba TV en Kocaeli TV dat wanneer Allah zich manifesteert met zijn naam al-Hadi, de mensen in hun ziel een genegenheid beginnen te voelen voor Hazrat Mahdi (vzmh)

ADNAN OKTAR: Allah manifesteert zich in de eindtijd met zijn naam ‘Hadi’. Hier is niets ingewikkelds aan. Nieuwe generatie, oude generatie, het maakt niet uit.  De slaven van Allah blijven dezelfde, Allah behandelt de mensen niet anders in functie van hun leeftijd. Het is niet volgens de leeftijd of het gewicht. Er is een ziel, en die ziel heeft geen leeftijd. De ziel is altijd ongeveer 33 jaar oud. De ziel van de mens wordt nergens door veranderd. Het lichaam gaat over van vorm tot vorm, dat is onbelangrijk, maar de ziel blijft steeds hetzelfde. Wij moslims hechten meer belang aan de leeftijd van de ziel. Daarom bestaat er geen verschil tussen jonge of oude moslims. De ziel kan enkel maturiteit verwerven. Bijvoorbeeld, Almachtige Allah zegt: “Veertig is de leeftijd van volwassenheid”. De mens wordt volwassen wanneer hij zijn veertig nadert; in functie van zijn ervaringen, opleiding en houding. Allah manifesteert zich met Zijn naam ‘Hadi’ en geeft de mensen leiding. De schaduw van het systeem van de Mahdi heeft heel de wereld bedekt. Mensen komen op een of andere manier in contact met het systeem van de Mahdi (vzmh); of ze het willen of niet. Ze komen ook in contact met de duivel. De satan komt bijvoorbeeld tegenover hen als een mens, ze beseffen het niet eens. Hazrat Mahdi (vzmh) komen ze ook tegen als een mens. Wanneer ze het gezicht zien van Hazrat Mahdi (vzmh) worden ze onbewust beïnvloed, enigszins met een spirituele binding. Er komt een elektrische binding tot stand en hij wordt daar steeds door beïnvloed. En degenen die in verbinding staan met de satan, worden steeds beïnvloed door hem, ze geraken er niet van af, wanneer ze in contact zijn met de satan. Wanneer Allah zich manifesteert onder zijn naam ‘Hadi’, krijgen mensen in hun ziel een neiging en genegenheid voor Hazrat Mahdi (vzmh). Of ze het nu erkennen of niet, ze blijven onder de invloed van de Hazrat Mahdi (vzmh). Ze moeten hem niet perse kennen. Zijn elektriciteit, zijn voorbeeld bereikt hem op een of andere manier. Of het volstaat al dat hij op een of andere manier in contact komt met zijn gezicht of blik. Daarna wordt hij beïnvloed door hem en hij kan er niet van af geraken. Het was bijvoorbeeld ook zo bij onze Profeet (saas). Nadat ze hem een keer zagen, werden er meteen beïnvloed door onze Profeet (saas). Daarna kunnen ze niet meer beïnvloed worden door de satan. Indien Allah zich manifesteert met zijn naam Hadi in een mens, volstaat het al zijn gezicht te zien vanop een afstand van 50 meter, en daarna wordt hij een metgezel, inshaAllah.


2011-11-21 11:47:45

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net